Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejskie Stowarzyszenie Ekologów (ESE)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejskie Stowarzyszenie Ekologów (ESE)"— Zapis prezentacji:

1 Europejskie Stowarzyszenie Ekologów (ESE)
European Association of Ecologists dr inż. Barbara Mianowska wiceprezes

2 Europejskie Stowarzyszenie Ekologów zał
Europejskie Stowarzyszenie Ekologów zał. 2001, działa na zasadzie wolontariatu Podstawowe działania: wykonywanie zadań na rzecz ochrony środowiska naturalnego; popularyzowanie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska; promocja oraz popieranie proekologicznych inicjatyw oraz zdrowego trybu życia; realizacja zadań ekorozwoju; tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń w kraju i za granicą

3 Nasze działania NASZE DZIAŁANIA
Nawiązanie kontaktu ze Szwedzko-Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody - warsztaty aktywnej edukacji metodą EcoLogik w Malmo. Zdobyte doświadczenia prezentowane były na szkoleniach i konferencjach, zostały opublikowane w miesięczniku EkoŚwiat oraz są aktualnie wykorzystywane w praktyce szkolnej. Oszczędzanie energii i wody oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych (SPARE) – międzynarodowy program edukacyjny realizowany w 13 krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej Grażyna Jaworska, prezes ESE, koordynator programu w Polsce Nasze działania W zaproponowano Europejskiemu Stowarzyszeniu Ekologów kierowanie działaniami w grupie państw Europy Wschodniej Program został poszerzony o projekt pozyskiwania energii słonecznej, planujemy tworzenie sieci Solar School - centrów praktycznej edukacji ekologicznej.

4 SESJE EKOLOGICZNE czy wiemy co jemy?, czy wiemy co pijemy?
chemia minerałów i inne

5 Nasze działania Projekt: „WIELKA WYSPA” Wrocław
za pracę z młodzieżą szkolną Europejskie Stowarzyszenie Ekologów otrzymało wyróżnienie w 2002 roku w IV Ogólnopolskiej Edycji Konkursu o Indywidualną Nagrodę Bayera

6 Rajdy Ekologiczne oznaczanie roślin badanie jakości wód
projektowanie krajobrazu

7 Dolnośląśki Festiwal Nauki
impreza popularnonaukowa organizowana przez wyższe uczelnie Wrocławia, PAN oraz środowiska pozauczelniane zajęcia odbywają się we Wrocławiu i czterech miastach Dolnego Śląska corocznie rośnie liczba uczestników dr inż. Barbara Mianowska – koordynator sesji ząbkowickich ESE jest współorganizatorem sesji w Ząbkowicach Śląskich

8 Dolnośląski Festiwal Nauki w Ząbkowicach Śląskich
2002 historia Srebrna Góra i jej twierdzy 2003 podziemne krajobrazy kopalni w Złotym Stoku 2004 parkowe założenie w Zespole Klasztornym w Henrykowie 2005 krajobraz średniowiecznego miasta Ziębice 2006 pałac Królewny Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim

9 Active Learning Integracja Aktywnego Nauczania i Monitoringu Energetycznego z Programem Szkolnym.
Okres realizacji 36 miesięcy ( ) Koordynator Międzynarodowy Norwegian Energy Efficiency Inc. Koordynatorzy w Polsce Europejskie Centrum Energii Odnawialnej dla Państw Regionu Morza Bałtyckiego (Warszawa) oraz Europejskie Stowarzyszenie Ekologów (Wrocław). Finansowanie Komisja Europejska. Celem projektu jest redukcja zużycia energii w budynkach szkolnych i domach poprzez edukację młodzieży. Zwiększenie efektywności energetycznej, korzystanie ze źródeł energii odnawialnej oraz monitoring energetyczny (EM) to najważniejsze zadania aktywnego nauczania. Projekt Active Learning (AL) będzie realizowany w oparciu o inne programy międzynarodowe w tym o Szkolny Projekt Energetyczny SPARE, w którym uczestniczą polskie placówki. Koordynatorem międzynarodowym SPARE jest Norweskie Towarzystwo Ochrony Przyrody a w Polsce Europejskie Stowarzyszenie Ekologów. Więcej informacji o tym programie jest zamieszczonych na stronie internetowej:

10 W projekcie uczestniczą dzieci i młodzież z 14 państw (z Norwegii, Grecji, Belgii, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji, Litwy, Węgier, Słowenii, Czech, Bułgarii i Polski). W Polsce program będzie realizowany pilotażowo w kilkunastu placówkach na terenie Dolnego Śląska i w Warszawie. Rezultatem ma być redukcja zużycia energii w szkołach o ok. 5 % kWh. Program AL jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz placówek ponadgimnazjalnych i będzie realizowany poprzez aktywne włączenie młodzieży w działania praktyczne. Do szczególnych zadań Active Learning należy zaliczyć: zaangażowanie młodzieży w realizację zadań praktycznych; promocja i integracja AL z programem szkolnym; opracowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów; przeprowadzenie monitoringu energetycznego; utworzenie strony internetowej o projekcie; szkolenia dla nauczycieli; włączenie władz oświatowych do projektu; kooperacja z innymi międzynarodowymi programami energetycznymi (FEEDU, SPARE, Eco-schools, KidsCorner). Podczas trwania projektu planowanych jest 6 konferencji międzynarodowych. Po 25 miesiącach realizacji koordynatorzy wszystkich państw biorących udział w projekcie mają się spotkać w Polsce.

11

12 Podczas realizacji projektu zostanie opracowanych sześć zestawów edukacyjnych.
Zestaw 1 – integracja z programem szkolnym przedstawienie programów aktywnej edukacji i monitoringów energetycznych realizowanych w poszczególnych krajach; ewaluacja najważniejszych realizowanych programów dotyczących energetyki; opis systemu szkolnictwa w poszczególnych państwach i możliwości realizacji AL.; opracowanie strategii AL. Promocja zestawów edukacyjnych; zdefiniowanie kryteriów sukcesu integracji i wymiany doświadczeń; Zestaw 2- opracowanie materiałów do nauczania utworzenie międzynarodowych grup doradczych (IAG) w celu dostarczenia i wprowadzania danych i informacji podczas trwania projektu; powołanie krajowych grup doradczych (NAGs) – nauczycieli, metodyków, ekspertów zajmujących się energetyką, rodziców w celu wprowadzania informacji i danych oraz opracowania nowych materiałów niezbędnych do realizacji programu. Ważną rolę będą spełniać Lokalne Agencje Energetyczne; ocena współpracy szkół w ramach istniejących już projektów; opracowanie materiałów niezbędnych przy realizacji programu i zaadoptowanie ich do istniejących podstaw programowych oraz przetłumaczenie na języki ojczyste. Materiały będą dostępne na stronie internetowej i oceniane podczas realizacji programu a nowe propozycje będą wprowadzane przez krajowe grupy doradcze.

13 Zestaw 3- wdrażanie EM i AL.
wybranie uczestników projektu (minimum 10 szkół) w każdym kraju; współpraca z władzami oświatowymi; przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z placówek pilotażowych; testowanie materiałów szkoleniowych; realizacja programu; wymiana doświadczeń i ewaluacja programu. Sporządzenie raportu. Zestaw 4-utworzenie sieci utworzenie sieci w celu pogłębienia współpracy uczestników projektu; wymiana doświadczeń i promowanie w Europie AL i AM; powołanie Europejskich Sieci Edukacyjnych (włączenie władz oświatowych, nauczycieli, szkół); promowanie i koordynacja z istniejącymi już programami międzynarodowymi. Zestaw 5- ewaluacja ocena wiedzy i postaw uczniów dotyczących korzystania ze źródeł energii odnawialnej i zwiększenia efektywności energetycznej przed realizacją i po wprowadzeniu projektu; ewaluacja działań i całego programu. Zestaw 6- wspólne obowiązki wprowadzanie danych do systemu informacji komputerowych; udział w spotkaniach koordynatorów, konferencjach dotyczących Inteligent Energy- Europe i innych dotyczących podobnych programów; opracowania artykułów, broszur i informowanie mediów o programie, organizowanie wystaw, akcji itp.

14 Zabawy energią

15 Deklaracja Współpracy w Ramach Sieci Naukowo-Gospodarczej „ENERGIA” *
Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Niżej podpisani, mając na uwadze: konieczność tworzenia skutecznych mechanizmów transferu wiedzy i innowacji z nauki do praktyki gospodarczej oraz rozwój zaawansowanych technologii w obszarze energii alternatywnych i odnawialnych na Dolnym Śląsku, wyrażają niniejszym wolę integracji swojego potencjału naukowego, organizacyjnego i technicznego. Integracji tej służyć będzie regionalna sieć naukowo-gospodarcza „Energia” Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (DCZT), do której deklarują przystąpienie. Podpisując niniejszą Deklarację Współpracy, podmioty przystępujące do Sieci akceptują następujące zasady jej funkcjonowania: Sieć ma charakter otwarty. Członkami założycielami Sieci są Politechnika Wrocławska jako koordynator DCZT, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Medyczna we Wrocławiu oraz Akademia Rolnicza we Wrocławiu . Koordynatorem Sieci ustanawia się Politechnikę Wrocławską. Pracami Sieci kieruje Rada Sieci, w skład której wchodzą wskazani pisemnie przedstawiciele Członków Założycieli Sieci. Każdy z Członków Założycieli Sieci wskazuje jednego przedstawiciela do Rady Sieci. Rada Sieci jest organem inicjującym, opiniodawczym, opiniotwórczym i doradczym Sieci w zakresie planowanych i przeprowadzanych przedsięwzięć oraz kierunków rozwoju. W szczególności do zadań Rady Sieci należy: ocena merytoryczna przedsięwzięć, ich opiniowanie oraz doradztwo w sprawach projektów, ustalanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej Sieci, wyrażanie opinii w sprawie przystąpienia nowego kandydata do Sieci.

16 Promocja projektu AL Wrocław OBORNIKI Legnica Trzebnica Ząbkowice Sląskie

17 Grupy Doradcze Jerzy Żurawski JACO Conservation Energy Centre, Wrocław
Energy expert prof. Mirosław Miller Technical University, Wrocław Agnieszka Bielska Ministry of the Environment Educational expert Renata Kamińska Department of Education in Wroclaw School authority Zenon Tagowski The office of the Marshal of Dolnoslaskie Voivodeship prof. Zuzanna Borcz The Agricultural University of Wroclaw Piotr Lisiecki

18 Zachowanie bioróżnorodności
Międzynarodowy program inicjowany przez Europejskie Stowarzyszenie Ekologów Prowadzenie programu na różnych szczeblach nauczania Budowanie pionowych grup w myśl zasady mistrz – uczeń Ścisła współpraca z uczelniami wyższymi Cykl zajęć dla koordynatorów poszczególnych projektów Pomoc w pozyskaniu środków finansowych na realizację programów edukacyjnych Współpraca z samorządem lokalnym Międzynarodowa współpraca Wymiana doświadczeń koordynatorów w dziedzinie edukacji ekologicznej

19 Współpraca w realizacji programu
Wspólne warsztaty młodzieży szkolnej i członków studenckich kół naukowych (AR, Uwr, PWr) Współpraca ESE z angielskim stowarzyszeniem Field Studies Council – prawo wydania kluczy do rozpoznawania gatunków Materiały pomocnicze opracowane przez ESE

20 Europejskie Stowarzyszenie Ekologów
ul. Braci Gierymskich 107B Wrocław


Pobierz ppt "Europejskie Stowarzyszenie Ekologów (ESE)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google