Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie umiejętności redagowania pisemnych form wypowiedzi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie umiejętności redagowania pisemnych form wypowiedzi"— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie umiejętności redagowania pisemnych form wypowiedzi
opracowała: mgr Aneta Milz

2 ZAPROSZENIE Zaproszenie – to karta (najczęściej ozdobna) z tekstem zawierającym prośbę o przybycie na uroczystość prywatną lub oficjalną. Metoda pięciu palców: Kto zaprasza? Kogo zapraszamy? Z jakiej okazji? Kiedy? Gdzie?

3 Najważniejsze cechy zaproszenia
podanie pięciu ważnych informacji; zwroty grzecznościowe, skierowane do adresata, zapisane wielką literą; formy językowe dostosowane odpowiednio do stopnia zażyłości z adresatem, estetyka i właściwy układ graficzny.

4 Kryteria oceny nauczyciela
Uczeń: właściwie posługuje się formą zaproszenia, ujmuje ważne informacje, ( kto? kogo? gdzie? kiedy? z jakiej okazji?) redaguje zaproszenie poprawne językowo, stosuje zachętę, zachowuje poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, dba o układ graficzny tekstu, pisze czytelnie.

5 KARTKA POCZTOWA Kartka pocztowa – celem pocztówki jest przesłanie pozdrowień lub okolicznościowych życzeń.

6 Najważniejsze cechy kartki pocztowej:
czytelny zapis adresu, podanie nazwy miejscowości, z której wysyłana jest kartkę oraz data, bezpośredni zwrot do adresata, zapisany w wołaczu, ciekawy i dostosowany do adresata tekst formuły pożegnalne, zwroty grzecznościowe zapisane wielką literą. podpis

7 KRYTERIA OCENY NAUCZYCIELA
Uczeń: poprawnie adresuje; pisze zgodnie z tematem; rozwija treść twórczo, dostosowując ją do adresata; tekst nacechowany emocjonalnie; zachowuje formę kartki pocztowej; dba o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną estetyka i rozmieszczenie tekstu.

8 OGŁOSZENIE Ogłoszenie to krótka wiadomość o czymś, np.: kupnie, sprzedaży, poszukiwaniu pracy. Może mieć charakter prasowy, radiowy, telewizyjny lub internetowy.

9 Najważniejsze cechy ogłoszenia
podanie daty i miejsca wydarzenia, informacja o tym, co się stało, cechy charakterystyczne przedmiotu, informacja o sposobie nawiązania kontaktu z nadawcą ogłoszenia; zwięzłość wypowiedzi; precyzja i spójność; selekcja informacji (dostosowana do celu)

10 KRYTERIA OCENY NAUCZYCIELA
Uczeń: zamieszcza najważniejsze informacje, odpowiadające na pytania: co się stało? gdzie? kiedy? jak wyglądał np: zaginiony pies co jest celem ogłoszenia? jak skontaktować się z nadawcą? dba o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną pisze zwięźle i na temat.

11 PRZEPIS Przepis to pisemne określenie sposobu wykonania czegoś, najczęściej potrawy.

12 Najważniejsze cechy przepisu
nazwa potrawy; składniki i ich ilość; sposób przyrządzenia: konsekwencja w stosowaniu drugiej osoby liczby pojedynczej trybu rozkazującego lub bezokolicznika; formuła zakończenia; właściwy układ graficzny.

13 K RYTERIA OCENY NAUCZYCIELA
Uczeń: podaje nazwy składników i ich ilość; przedstawia sposób przygotowania potrawy: wprowadza słownictwo porządkujące wykonywanie czynności, konsekwentnie stosuje 2 os., l.p. trybu rozkazującego. zamieszcza nazwę potrawy i formułę zakończenia; dba o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną dba o układ graficzny.

14 OPIS Opis to forma wypowiedzi, której celem jest przedstawienie szczegółów wyglądu czegoś bądź kogoś, przebiegu określonego wydarzenia, działania. Ze względu na przedmiot opisu wyróżniamy: opis miejsca, przedmiotu, postaci, zjawisk przyrody, krajobrazu, przeżyć wewnętrznych.

15 Najważniejsze cechy opisu
wstęp – przedstawienie przedmiotu, miejsca, postaci, zjawiska przyrody; zachowanie jedności czasu, „malowanie słowami”( przymiotniki, porównania) rozwinięcie – opis wyglądu ( wielkość, kształt, kolor, zapach, cechy szczególne) zasada „od ogółu do szczegółu”; zakończenie - ocena

16 K RYTERIA OCENY NAUCZYCIELA
Uczeń: pisze zgodnie z tematem; zachowuje formę opisu: treść opisu rozwija twórczo; stosuje bogate słownictwo; zachowuje spójną kompozycję ( przestrzega jedności czasu i przestrzeni) dba o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną dba o układ graficzny.

17 PLAN WYDARZEŃ Plan wydarzeń to zapisany w punktach przebieg najważniejszych wydarzeń przedstawionych w utworze. Jego celem jest ułatwienie zapamiętania treści przeczytanego tekstu lub usprawnienie pisania wypracowania. Wyróżniamy dwa rodzaje planów: - ramowy i szczegółowy.

18 Najważniejsze cechy planu wydarzeń
plan ramowy – najważniejsze wydarzenia zapisane w punktach; plan szczegółowy- kluczowe wydarzenia rozbite na zdarzenia szczegółowe, zapisany w punktach z podpunktami; konsekwencja w stosowaniu zdań lub równoważników zdań; niezmienność zapisu punktów ( literowa lub cyfrowa) porządek chronologiczny w przedstawieniu wydarzeń

19 K RYTERIA OCENY NAUCZYCIELA
Uczeń: dokonuje właściwej selekcji wydarzeń; stosuje poprawny zapis punktów; dba o poprawność językową – konsekwentnie posługuje się zdaniami lub równoważnikami zdań; zachowuje poprawność ortograficzną i interpunkcyjną.

20 OPOWIADANIE Opowiadanie to forma wypowiedzi literackiej ukazująca określony świat przedstawiony, złożony z czasu i miejsca akcji, bohaterów oraz wydarzeń powiązanych ze sobą w porządku chronologicznym i przyczynowo-skutkowym.

21 Najważniejsze cechy opowiadania:
tytuł i oryginalność; stosowanie akapitów; wstęp – wprowadzenie w wydarzenia, opis czasu i miejsca akcji, bohaterów. rozwinięcie – opisanie przebiegu wydarzeń; zakończenie – rozwiązanie akcji. zachowanie jedności czasu gramatycznego; zachowanie konsekwencji w prowadzeniu narracji.

22 K RYTERIA OCENY NAUCZYCIELA
Uczeń: pisze prace zgodnie z tematem; zachowuje formę opowiadania; zachowuje chronologię zdarzeń; wzbogaca narrację elementami opisu; stosuje bogate słownictwo; zachowuje spójną kompozycję ( przestrzega jedności czasu gramatycznego; wstęp rozwinięcie, zakończenie) dba o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną dba o układ graficzny.

23 INSTRUKCJA Instrukcja to zbiór zasad opisujących kolejne etapy postępowania w jakiejś dziedzinie życia; wskazówka, pouczenie. Jej celem jest objaśnienie, jak należy zachować się w określonych sytuacjach.

24 Najważniejsze cechy instrukcji:
tytuł; zapis w punktach; konsekwencja w stosowaniu czasowników: 2os.lp. trybu rozkazującego lub bezokoliczników; skrótowość; precyzja wypowiedzi; zachowanie logicznej kolejności opisywanych czynności.

25 K RYTERIA OCENY NAUCZYCIELA
Uczeń: podaje tytuł instrukcji; pisze instrukcję zgodnie z tematem i unika zbędnych informacji; stosuje konsekwentnie 2os.lp. trybu rozkazującego; udziela logicznych i precyzyjnych wskazówek, porządkujących kolejność wykonywania czynności; formułuje instrukcję w punktach; dba o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną dba o układ graficzny.

26 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie to wierne przedstawienie przebiegu zdarzeń, napisane przez ich uczestnika lub świadka; relacja z wydarzenia przypominająca reportaż.

27 Najważniejsze cechy sprawozdania
tytuł - odniesienie do wydarzenia; wstęp – kto? co? gdzie? kiedy? w jakim celu? rozwinięcie – przedstawienie chronologicznie uporządkowanych najważniejszych wydarzeń; zakończenie – ocena wydarzenia; zachowanie spójności rzeczowość – elementy stylu urzędowego; akapity.

28 K RYTERIA OCENY NAUCZYCIELA
Uczeń: pisze prace zgodnie z tematem; zamieszcza tytuł; zachowuje formę sprawozdania; przestrzega chronologii zdarzeń; zachowuje spójną kompozycję ( przestrzega jedności czasu gramatycznego; wstęp rozwinięcie, zakończenie) posługuje się właściwym, sprawozdawczym stylem; dba o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną stosuje akapity.

29 LIST List to wypowiedź pisemna skierowana do osoby lub instytucji. Jego celem jest nawiązanie z kimś kontaktu, aby np.: poinformować o czymś, nakłonić do czegoś, przedstawić własną opinię na określony temat, przekazać swoje emocje. Listy dzielimy na prywatne i oficjalne.

30 Najważniejsze cechy listu
miejscowość, data w prawym górnym rogu; nagłówek-zwrot do adresata pisany wielką literą w wołaczu; wstęp – nawiązanie do ostatniego kontaktu, wspólnych spraw, przedstawienie powodu pisania listu; rozwinięcie – zasadnicza treść listu; zakończenie – zamknięcie tematu, formuły grzecznościowe; podpis akapity; styl i treść dostosowane do adresata.

31 K RYTERIA OCENY NAUCZYCIELA
Uczeń: redaguje list zgodnie z tematem; wprowadza elementy typowe dla formy listu, zachowując właściwy układ graficzny (miejscowość, data, zwrot do adresata) podpisuje się pod treścią listu; zachowuje właściwą kompozycję; styl wypowiedzi dostosowuje do adresata; dba o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną stosuje akapity.

32 STRESZCZENIE Streszczenie to skrótowe ujęcie treści danego tekstu.
Jego celem jest przekazanie najistotniejszych informacji o większym utworze.

33 Najważniejsze cechy streszczenia:
przygotowanie – ramowy plan wydarzeń; lojalność wobec streszczanego tekstu; skrótowość–przewaga zdań pojedynczych; rzeczowość; tekst uporządkowany logicznie i stylistycznie; akapity; brak opisów, dialogów, komentarzy, metafor, porównań itp.

34 K RYTERIA OCENY NAUCZYCIELA
Uczeń: zachowuje zwięzłość formy: w większości posługuje się zdaniami pojedynczymi; nie umieszcza dialogów, opisów, komentarzy, cytatów; pomija szczegółowe wydarzenia; dba o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną stosuje akapity

35 DIALOG Dialog to forma wypowiedzi w postaci rozmowy dwu lub więcej osób; może stanowić odrębny tekst literacki( komiks, dramat) lub być częścią innej wypowiedzi.

36 Najważniejsze cechy dialogu:
wypowiedź każdego z bohaterów zapisana od myślnika i w nowej linii; komentarze narracyjne; zdania wprowadzające dialog; naturalność rozmowy; spójność i porządek logiczny tekstu.

37 K RYTERIA OCENY NAUCZYCIELA
Uczeń: pisze dialog zgodnie z tematem; właściwie rozwija treść wypowiedzi – dialog na początek, rozwinięcie i zakończenie; dba o naturalność rozmowy, zachowując jej logiczną spójność; stosuje zróżnicowane komentarze narracyjne; właściwie zapisuje dialog dba o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną.

38 Notatka to krótki tekst o charakterze informacyjnym; uwaga, zapisek.
Jej celem jest ułatwienie zapamiętania najważniejszych informacji odnoszących się do tekstu, zdarzenia, wypowiedzi.

39 Najważniejsze cechy notatki:
zwięzłość; przejrzystość; rzeczowość; trafność wyboru formy.

40 K RYTERIA OCENY NAUCZYCIELA
Uczeń: trafnie wybiera formę notatki, dbając o jej spójność kompozycyjną; notuje zgodnie z tematem, uwzględniając wszystkie najważniejsze aspekty; zachowuje zwięzłość i rzeczowość informacji; dba o przejrzystość notowania; dba o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną.

41 CHARAKTERYSTYKA Charakterystyka to forma wypowiedzi, która łączy w sobie opis cech zewnętrznych i wewnętrznych postaci. Jej celem jest przedstawienie całościowego portretu człowieka – jego wyglądu, zachowania i osobowości. Charakteryzować możemy np.: bohatera literackiego, filmowego, członka rodziny lub samego siebie ( autocharakterystyka)

42 Najważniejsze cechy charakterystyki:
wstęp – przedstawienie postaci, a w odniesieniu do bohatera literackiego uzupełnione nazwiskiem autora i tytułem książki, informacją o roli postaci w utworze; rozwinięcie – prezentacja cech zewnętrznych i wewnętrznych bohatera poparta właściwymi przykładami, opinie innych o postaci; zakończenie – własna ocena bohatera; zachowanie spójności kompozycyjnej; wprowadzanie cytatów; stosowanie akapitów.

43 K RYTERIA OCENY NAUCZYCIELA
Uczeń: pisze pracę zgodnie z tematem; zachowuje formę charakterystyki; uzasadnia przedstawione cechy; zachowuje spójną kompozycję (przestrzega jedności czasu, prowadzi narrację w trzeciej osobie); dba o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną; dba o układ graficzny.

44 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Kształcenie umiejętności redagowania pisemnych form wypowiedzi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google