Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawski system doradztwa zawodowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawski system doradztwa zawodowego"— Zapis prezentacji:

1 Warszawski system doradztwa zawodowego
KAZIMIERZ, 2-3 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

2 Warszawski system doradztwa zawodowego
MĄDRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

3 „Ludzie mający jasne, sprecyzowane i zapisane cele mogą w o wiele krótszym czasie osiągnąć więcej, niż ludzie bez celów są w stanie sobie wyobrazić.” Brian Tracy - kanadyjski pisarz i twórca e-booków z dziedziny rozwoju osobistego i psychologii sukcesu

4 Przepisy Prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych, zwane dalej „przedszkolami” szkoły i placówki udzielają uczniom uczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizują tę pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu. 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni ,zwani dalej „specjalistami”.

5 § 25. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia kariery zawodowej; 4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

6 AKTUALNY STAN DORADZTWA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE
Szkoły Prowadzą zajęcia w bardzo ograniczonej formie ze względu na realizację podstawy programowej, brak wiedzy dotyczącej prowadzenia zajęć, brak wykwalifikowanej kadry, brak czasu Poradnie Najczęściej prowadzą zajęcia w formie indywidualnych spotkań z uczniami Rzadziej – w oparciu o kompleksowy program obejmujący zarówno uczniów, nauczycieli, rodziców w formie warsztatów, indywidualnych spotkań oraz konsultacji.

7 Skutki braku systemowego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego
Brak umiejętności związanych z podejmowaniem decyzji edukacyjnych i zawodowych Brak wiedzy o własnych predyspozycjach zawodowych, zainteresowaniach, uzdolnieniach itp Połowa gimnazjalistów nie potrafi określić co chce robić w przyszłości Małe zainteresowanie szkolnictwem zawodowym (stereotyp myślenia- studia dają lepszą pracę, choć rynek potrzebuje pracowników z tytułem technika) Wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi do 25 roku życia (28.4 % wg Eurostatu – XII 2012)

8 Sytuacja na Rynku pracy
Niedopasowanie wykształcenia młodych ludzi do potrzeb rynku pracy Nadwyżka absolwentów uczelni humanistycznych Poszukiwani absolwenci studiów ścisłych, techników i szkół zawodowych Młodzież nie wybiera wykształcenia zgodnego z ich zdolnościami, zainteresowaniami

9 doradztwo zawodowe – stan obecny

10 Spójny system doradztwa zawodowego

11 Dlaczego należy wprowadzić spójny system?
Młodzież Planowanie przyszłości w sposób perspektywiczny Zrozumienie konieczności ustawicznego kształcenia się Świadomy wybór zawodu Poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość Zwiększenie wiary we własne możliwości Satysfakcja z pracy- samorealizacja Rynek pracy Zmniejszenie liczby bezrobotnych absolwentów na rynku pracy

12 Dlaczego należy wprowadzić spójny system?
Rodzice Wzrost świadomości u rodziców – wsparcie swoich dzieci w dokonywaniu wyborów edukacyjnych Wzrost wiedzy na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, zawodów przyszłości Uczeń Wzrost poziomu umiejętności w zakresie aktywnych sposobów poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych Wzrost umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji

13 Korzyści z wprowadzenia spójnego systemu
Szkoła podstawowa Uczeń potrafi nazwać i rozpoznać swoje zainteresowania Uczeń zna zawody wykonywane w najbliższym otoczeniu Gimnazjum Uczeń potrafi określić swoje preferencje zawodowe, zna mocne i słabe strony Szkoła ponadgimnazjalna Uczeń dokonuje wyboru zawodu związanego z obszarem zainteresowań (przedmioty w zakresie rozszerzonym) Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej Zdaje maturę z wybranych rozszerzeń, podejmuje studia zgodnie z wybranymi przedmiotami rozszerzonymi, podejmuje pracę zgodną ze swoimi zainteresowaniami

14 Główne cele systemu doradztwa zawodowego
Stworzenie spójnego i jednolitego systemu, modelu poradnictwa zawodowego dla uczniów warszawskich szkół Zapewnienie wsparcia w realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego na różnych poziomach edukacyjnych (niezależnie od działań WSDZ ) Aktywna współpraca z PPP w zakresie doradztwa zawodowego

15 Organizacja systemu doradztwa zawodowego
Biuro Edukacji Koordynatorzy Dzielnic Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego (WCIES) Koordynatorzy PPP Zespół ds. Doradztwa Zawodowego Koordynatorzy szkolni Doradcy zawodowi Szkoły Podstawowe Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne

16 Podział zadań Biuro Edukacji WCIES Urzędy dzielnicowe
Powołanie Zespołu ds. Doradztwa Zawodowego w Warszawie Nadzór nad realizacją systemu doradztwa zawodowego Całkowita ewaluacja Powołanie Koordynatorów Dzielnicowych WCIES Utworzenie Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego Powołanie Zespołu ds. Doradztwa Zawodowego Urzędy dzielnicowe Powołanie dzielnicowego koordynatora ds. doradztwa zawodowego Koordynowanie działania w dzielnicy Wsparcie Koordynatorów Szkolnych i Koordynatorów PPP Sporządzanie raportów dzielnicowych Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Powołanie koordynatorów PPP ds. doradztwa zawodowego Nadzór i koordynacja działań z doradztwa w szkołach Pomoc w realizacji scenariuszy- prowadzenie zajęć dla uczniów (realizacja dotychczasowych działań) Współpraca z koordynatorami szkolnymi Szkoły Powołanie szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego Zapoznanie z założeniami systemu Radę Pedagogiczną Organizowanie szkoleń dla nauczycieli Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego Organizacja WSDZ w szkole Ewaluacja zajęć i przygotowywanie sprawozdania z realizacji programu

17 Zadania zespołu Zespół ds. Doradztwa Zawodowego
Monitoruje wprowadzanie doradztwa zawodowego w Warszawie Opracowuje standardy usług doradczych dla warszawskich szkół Organizuje konkursy, targi edukacyjne, inne przedsięwzięcia dla uczniów o tematyce zawodoznawczej Prowadzi spotkania informacyjne dla koordynatorów szkolnych Aktywnie współpracuje z PPP Nawiązuje współpracę z instytucjami lokalnymi Wspiera nauczycieli w realizacji projektu Gromadzi informacje materiały i przekazuje koordynatorom

18 Zadania centrum Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES
Prowadzi modelowe zajęcia edukacyjne i warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego Współpracuje z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego oraz pracodawców Gromadzi materiały informacyjne, statystyczne i analityczne wspierające realizację doradztwa zawodowego Opracowuje materiały dla nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego Opiekuje się stroną internetową (zawierającą aktualne informacje dotyczące rynku pracy, rynku edukacyjnego, zawodów przyszłości, ważne adresy internetowe)

19 Zespół ds. Doradztwa Zawodowego
Współpraca Zespół ds. Doradztwa Zawodowego ECORYS Poradnie psychologiczno-pedagogiczne OHP Urząd pracy KOWEZiU FMP Biura Karier CKP Perspektywy SDSIZ Inne instytucje

20 UP ABK SDSIZ Progra oferta współpracy PPP OHP KOWEZiU CKP
Prowadzenie warsztatów dla uczniów, indywidualnych konsultacji dla uczniów i rodziców OHP Udostępnienie doradcom zawodowym materiałów informacyjnych Prowadzenie warsztatów dla uczniów KOWEZiU Organizowanie szkoleń dla nauczycieli Udostępnienie materiałów, publikacji oraz narzędzi diagnostycznych CKP Wykorzystanie bazy dydaktycznej do organizowania spotkań zawodoznawczych dla młodzieży UP Udostępnienie danych dotyczących rynku pracy ABK Prowadzenie warsztatów dla młodzieży SDSIZ Udostępnianie informacji, narzędzi Organizowanie konkursów dla uczniów Organizowanie szkoleń, konferencji dla doradców zawodowych Progra Udostępnienie narzędzi dla doradców

21 Harmonogram działań Opracowanie całościowego programu poradnictwa zawodowego dla szkół warszawskich sierpień 2013 Uruchomienie Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego Wrzesień 2013 Konferencja wprowadzająca w tematykę projektu Kazimierz październik 2013 Powołanie dzielnicowych koordynatorów ds. doradztwa z przez Biuro Edukacji październik2013 Powołanie szkolnych koordynatorów i koordynatorów PPP ds. doradztwa zawodowego październik 2013 Szkolenie koordynatorów wyposażenie w gotowe materiały, scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, kwestionariusze -październik 2013 Szkolenia dla nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego październik 2013, na bieżąco wg. zapotrzebowania Spotkania koordynatorów z Radami Pedagogicznymi w szkołach, zapoznanie z programem doradztwa zawodowego dla uczniów (gimnazja) październik 2013 Wdrażanie obowiązkowego programu doradztwa zawodowego w szkołach –realizacja scenariuszy zajęć, badanie predyspozycji zawodowych od listopada 2013 Ewaluacja realizacji programu-sprawozdania koordynatorów dzielnicowych koniec roku szkolnego Konferencja podsumowująca pierwszy rok pracy wrzesień 2014

22 Program doradztwa zawodowego
Realizacja Zajęcia grupowe, warsztatowe Indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi Badania diagnostyczne- kwestionariusze, testy (papier, ołówek) Badania z wykorzystaniem programów komputerowych Indywidualny Plan Działania Spotkania dla rodziców, warsztaty

23 Metody realizacji doradztwa zawodowego
Mini wykłady, konsultacje Metoda projektów Spotkania z przedstawicielami zawodów Wycieczki zawodoznawcze Konkursy, targi Zajęcia warsztatowe

24 System doradztwa dla szkół
Program zajęć Uczniowie szkół podstawowych (2014/15) Zajęcia dla uczniów szóstych klas Uczniowie gimnazjów (2013/14) Zajęcia dla uczniów klasy I Zajęcia dla uczniów klasy II Zajęcia dla uczniów klasy III Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (2014/15) Zajęcia dla uczniów liceum ogólnokształcącego Zajęcia dla uczniów technikum Zajęcia dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej

25 Szkoła podstawowa Propozycje tematów Poznanie siebie - zainteresowania
Kim chcę zostać w przyszłości? Poznanie siebie – sposób spędzania czasu, hobby Zawody w moim najbliższym otoczeniu

26 Moduł II rynek edukacji i pracy Moduł III planowania przyszłości – IPD
Gimnazjum klasy pierwsze Moduł I samopoznanie klasy drugie Moduł II rynek edukacji i pracy klasy trzecie Moduł III planowania przyszłości – IPD Mocne, słabe strony Osobowość zawodowa System edukacyjny - różne ścieżki kariery Umiejętności Predyspozycje zawodowe Kompetencje uniwersalne Uzdolnienia Temperament Wyznaczanie celów Cechy osobowości Praca jako wartość Lokalny rynek pracy Zainteresowania Zawody przyszłości Opracowanie IPD

27 wstępna ocena stanu zdrowia
Indywidualny Plan działania wyznaczenie celu diagnoza zainteresowań, umiejętności, temperamentu, określenie cenionych wartości wstępna ocena stanu zdrowia wybór szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły policealnej lub kierunku studiów

28 Szkoły ponadgimnazjalne
Propozycje tematów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Planowanie kariery edukacyjnej Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) Poznanie predyspozycji zawodowych Autoprezentacja Zainteresowania Źródła informacji o rynku pracy Zawody przyszłości Zakładanie własnej działalności gospodarczej Kierunki studiów Rynek pracy

29 ewaluacja Koordynatorzy szkolni Koordynatorzy PPP
Koordynatorzy dzielnicowi Biuro Edukacji WCIES

30 Promocja działań WSDZ Certyfikaty Listy gratulacyjne Konkursy

31 BEATA GRZELAK MAŁGORZATA POLKOWSKA RADOSŁAWA KOMPOWSKA-MAREK
Dziękujemy za uwagę BEATA GRZELAK MAŁGORZATA POLKOWSKA RADOSŁAWA KOMPOWSKA-MAREK


Pobierz ppt "Warszawski system doradztwa zawodowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google