Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy informatyczne jako produkt

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy informatyczne jako produkt"— Zapis prezentacji:

1 Systemy informatyczne jako produkt
System informacyjny System informatyczny Oprogramowanie jako produkt

2 Zagadnienia Pojęcie systemu
System informacyjny, a system informatyczny Klasyfikacja systemów informatycznych Oprogramowanie jako produkt Cechy dobrego oprogramowania

3 Systemy informacyjne

4 Pojęcie systemu System to spójny zbiór niezależnych składowych, które istnieją w jakimś celu, mają pewną stabilność i mogą być przydatne przy ich łatwym rozpatrywaniu. System to zbiór elementów wyodrębnionych z otoczenia w określonym celu, powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny. SYSTEM WEJŚCIE WYJŚCIE Transformacja Dane Informacje

5 System informacyjny, a system informatyczny
System informacyjny to wielopoziomowa struktura, która pozwala użytkownikowi na transformowanie określonych sygnałów wejścia na pożądane sygnały wyjścia za pomocą odpowiednich procedur i modeli. System informatyczny jest wyodrębnioną częścią systemu informacyjnego, w której transformacja sygnałów odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych.

6 System informacyjny, a system informatyczny
Otoczenie biznesowe Przedsiębiorstwo Nieformalny system informacyjny Procesy Sformalizowany system informacyjny System informatyczny Technologia INTERNET

7 Elementy systemu informacyjnego
Użytkownicy Procesy: programy procedury Wejście Wyjście Zbiory danych

8 System informacyjny w CL
Centrum Logistyczne System informacyjny Nadawcy Odbiorcy Usługi biurowe Usługi magazynowe Usługi uzupełniające Terminal przeładunkowy - przepływy materiałowe - przepływy informacyjne

9 System informacyjny w CL
Centrum Logistyczne LAN Magistrala Podsystem Biuro Podsystem Magazyn Podsystem Inne usługi Podsystem Terminal przeładunkowy INTERNET

10 Klasyfikacja systemów informacyjnych

11 Kryteria podziału systemów informatycznych
Kryterium podziału Systemy Wg zadań Biurowe, Inżynierskie, Zarządzania. Wg liczby użytkowników Jednostanowiskowe, Dla grup roboczych, Departamentalne, Dla dużych organizacji. Wg metod dostępu Osobiste, Lokalne, Organizacyjne, Ogólnodostępne.

12 Kryteria podziału systemów informatycznych
Kryterium podziału Systemy Wg architektury dostępu Osobiste, Sieciowe: Terminalowe, Peer-to-peer, Klient-Server, Rozproszone. Wg według środowiska pracy Zależne, Niezależne. Wg struktury wewnętrznej Zamknięte, Otwarte.

13 Grupy SI wspomagających produkcję

14 Ewolucja SIZ SET – Systemy ewidencyjno-transakcyjne
SID – Systemy informacyjno-decyzyjne SWD – Systemy wspomagania decyzji SE – Systemy eksperckie SIK – Systemy informowania kierownictwa SSI – Systemy sztucznej inteligencji ZSI – Zintegrowane systemy informatyczne

15 Systemy ewidencyjno-transakcyjne
Systemy zorientowane na bieżącą ewidencję działalności gospodarczej obiektu oraz na obsługę transakcji. Mała przydatność dla potrzeb zarządzania (opóźnienia w dostarczaniu informacji). Przykładowe zastosowania: ewidencji sprzedaży, systemy rachunkowości i analizy kosztów, gospodarka środkami trwałymi, gospodarka materiałowa, ewidencji środków finansowych, ewidencji zatrudnienia, ewidencji płac itp.

16 Systemy informacyjno-decyzyjne
Systemy zapewniające firmie efektywne gromadzenie danych, organizację ich przepływu i sprawny dostęp do nich z wykorzystaniem dużych systemów komputerowych. Działają w oparciu o bazy danych, które przetwarzają dane, a wyniki prezentują w postaci raportów. Przykładowe zastosowania: systemy finansowo-księgowe, systemy wspomagające kadry-płace, gospodarka magazynowa.

17 Systemy wspomagania decyzji
Systemy, których zadaniem jest wspomaganie procesów podejmowania decyzji strategicznych i taktycznych. W systemach tych stosuje się bazy metod i modele matematyczne, które ukierunkowane są na podejmowanie decyzji z częściowo lub słabo ustrukturalizowanymi problemami. Przykładowe zastosowania: planowanie działalności gospodarczej, inwestycje, zaopatrzenie, sprzedaż wyrobów i usług, gospodarka finansowa.

18 Systemy ekspertowe Komputerowe systemy rozwiązujące problemy z wykorzystaniem opisu (reprezentacji) wiedzy i symulowania procesów rozumowania. Systemy te generują decyzje w oparciu o bazy wiedzy i mechanizmy sztucznej inteligencji. Mogą tworzyć różnorodne modele sytuacji decyzyjnej, uwidaczniać otrzymane rozwiązania i objaśniać je. Do rozstrzygania problemu posługują się programami zawierającymi tzw. reguły heurystyczne, które odzwierciedlają wiedzę ekspertów dziedzinowych.

19 Systemy sztucznej inteligencji
Systemy uczące się na podstawie własnego doświadczenia. Podstawowymi narzędziami SSI są obecnie tzw. sieci neuronowe, które składają się ze sztucznych neuronów przetwarzających sygnały wejściowe w pojedynczy sygnał wyjścia. Zbiory połączonych neuronów tworzą sieć, której struktura i organizacja jest rezultatem uczenia się oraz gromadzenia doświadczeń. Mogą wspomagać podejmowanie decyzji w wielu dziedzinach, np.: usługi finansowe, marketing, analizę procesu produkcji.

20 Systemy zintegrowane

21 Poziomy integracji Integracja systemu informacyjnego – czyli integracja funkcji, wyników przedsiębiorstwa, struktury organizacyjnej, Integracja zastosowań - w tym integracja oprogramowania użytkowego, środków komunikacji z użytkownikami, Integracja danych – rozumiana jako integracja z bazą danych, słowników danych, Integracja systemów – chodzi o systemy sieci, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie systemowe.

22 Zintegrowane systemy informatyczne
Systemy, w których funkcje są zintegrowane na różnych poziomach integracji. Optymalizują zarówno procesy wewnętrzne, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu firmy. Pozwalają zautomatyzować wymianę danych pomiędzy działami przedsiębiorstwa oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a innymi podmiotami biznesowymi z jego otoczenia (np. kooperantami, dostawcami, odbiorcami, bankami, urzędami skarbowymi).

23 Główne cechy ZSI kompleksowość funkcjonalna,
integracja danych i procedur, elastyczność funkcjonalna i strukturalna, zaawansowanie merytoryczne i technologiczne otwartość.

24 Główne klasy ZSIZ MRP – Systemy Planowania Zapotrzebowania Materiałowego (ang. Material requirements planning), MRP II – Systemy Planowania Zasobów Produkcyjnych (ang. Manufacturing Resource Planning), ERP – Systemy Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning), ERP II – Systemy ERP wspomagane technologiami internetowymi. ERP II – zarządzanie wspomagane technolog. internetowymi ERP – zarządzanie przedsiębiorstwem MRP II – planowanie zasobów produkcyjnych MRP – planowanie potrzeb materiałowych

25 Inne przykłady ZSIZ stosowane w logistyce
CRM – Systemy Zarządzania Relacjami z Klientami (ang. Customer Relationship Management), SCM – Systemy Zarządzania Łańcuchem Dostaw (ang. Supply Chain Management).

26 Oprogramowanie jako produkt

27 Czym jest software? SOFTWARE
Software to program komputerowy wraz z odpowiadającą mu dokumentacją (wymaganiami użytkowymi, modelami, instrukcjami użytkownika itp.) SOFTWARE Oprogramowanie Dokumentacja Oprogramowanie jest to zbiór programów komputerowych, procedur, zasad działania i danych [IEEE 87]

28 Oprogramowanie jako produkt
Oprogramowanie tworzy się dla konkretnego odbiorcy lub na ogólny rynek Rodzaje oprogramowania: powszechne, przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców (np.. Excel, Word itp.); dedykowane, realizowane na zamówienie dla jednego, określonego odbiorcy, zgodnie z jego indywidualnymi wymaganiami.

29 Cechy dobrego oprogramowania
niezawodność - program w sposób zadawalający spełnia niezbędne funkcje; zgodność - program odpowiada projektowi technicznemu (zgodność zewnętrzna) oraz zawiera jednolitą notację, terminologię i symbolikę (zgodność wewnętrzna - spójność); efektywność, sprawność - program spełnia wymagane funkcje bez zbędnego wykorzystywania zasobów komputera; ergonomia i stylistyka, przyjazność - oznacza posługiwanie się programem bez zbędnego nakładu sił i czasu użytkownika oraz możliwość intuicyjnej obsługi; racjonalność - program zawiera tylko te operacje, które są rzeczywiście niezbędne od realizacji jego funkcji; łatwość konserwacji – możliwość szybkiego usuwania awarii, np. przez sieć teleinformatyczną; współdziałanie - zdolność oprogramowania do niezawodnej współpracy z innym niezależnie skonstruowanym oprogramowaniem

30 Cechy dobrego oprogramowania
dokładność - wyniki generowane przez program mają precyzję wystarczającą z punktu widzenia przeznaczenia; strukturyzacja - wszystkie części oprogramowania są w określony sposób zorganizowane w jedną całość (stosowanie standardów); kompletność - program zawiera wszystkie niezbędne elementy; informatywność - program zwiera informacje niezbędne i wystarczające do zrozumienia jego przeznaczenia, ograniczeń, rodzajów przetwarzanych danych, stanu bieżącego itp.; modyfikowalność - program ma strukturę pozwalającą na łatwe dokonanie wymaganych zmian; niezależność sprzętowa - programy mogą być wykonywane na komputerach o różnych konfiguracjach; skalowalność - zachowanie się oprogramowania przy rozroście liczby użytkowników, objętości przetwarzanych danych, dołączaniu nowych składników, itp.

31 Czynniki wpływające na jakość oprogramowania
Polityka jakości i cele jakościowe Stosowane technologie Organizacja SOFTWARE Wymagania klienta zewnętrznego Potrzeby klienta wewnętrznego Wprowadzane zmiany Wyposażenie Wymagania otoczenia

32 Straty wynikające z awaryjności programu

33 Główne przyczyny awarii
Czynnik ludzki jest najbardziej wadliwym elementem systemu człowiek-komputer!

34 Do przemyślenia w domu Realizacja przedsięwzięć informatycznych w Polsce i na świecie; Przyczyny niepowodzeń; Złożoność oprogramowania.

35 Dziękuję za uwagę Zapraszam za tydzień


Pobierz ppt "Systemy informatyczne jako produkt"

Podobne prezentacje


Reklamy Google