Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Systemy informatyczne jako produkt System informacyjny System informatyczny Oprogramowanie jako produkt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Systemy informatyczne jako produkt System informacyjny System informatyczny Oprogramowanie jako produkt."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Systemy informatyczne jako produkt System informacyjny System informatyczny Oprogramowanie jako produkt

2 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Zagadnienia Pojęcie systemu System informacyjny, a system informatyczny Klasyfikacja systemów informatycznych Oprogramowanie jako produkt Cechy dobrego oprogramowania

3 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Systemy informacyjne

4 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Pojęcie systemu System to spójny zbiór niezależnych składowych, które istnieją w jakimś celu, mają pewną stabilność i mogą być przydatne przy ich łatwym rozpatrywaniu. System to zbiór elementów wyodrębnionych z otoczenia w określonym celu, powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny. Transformacja DaneInformacje WEJŚCIEWYJŚCIE SYSTEM

5 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu System informacyjny, a system informatyczny System informacyjny to wielopoziomowa struktura, która pozwala użytkownikowi na transformowanie określonych sygnałów wejścia na pożądane sygnały wyjścia za pomocą odpowiednich procedur i modeli. System informatyczny jest wyodrębnioną częścią systemu informacyjnego, w której transformacja sygnałów odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych.

6 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Przedsiębiorstwo System informacyjny, a system informatyczny Nieformalny system informacyjny Sformalizowany system informacyjny System informatyczny Technologia INTERNE T Procesy Otoczenie biznesowe

7 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Elementy systemu informacyjnego Procesy: programy procedury WejścieWyjście Zbiory danych Użytkownicy

8 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Centrum Logistyczne Usługi biurowe Usługi biurowe Usługi magazynowe Usługi magazynowe Usługi uzupełniające Usługi uzupełniające System informacyjny Terminal przeładunkowy Nadawcy Odbiorcy - przepływy materiałowe - przepływy informacyjne System informacyjny w CL

9 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu System informacyjny w CL Centrum Logistyczne Podsystem Terminal przeładunkowy LAN Podsystem Inne usługi Podsystem Inne usługi Podsystem Magazyn Podsystem Magazyn Podsystem Biuro Podsystem Biuro Magistrala INTERNET

10 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Klasyfikacja systemów informacyjnych

11 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Kryteria podziału systemów informatycznych Kryterium podziałuSystemy Wg zadań Biurowe, Inżynierskie, Zarządzania. Wg liczby użytkowników Jednostanowiskowe, Dla grup roboczych, Departamentalne, Dla dużych organizacji. Wg metod dostępu Osobiste, Lokalne, Organizacyjne, Ogólnodostępne.

12 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Kryteria podziału systemów informatycznych Kryterium podziałuSystemy Wg architektury dostępu Osobiste, Sieciowe: Terminalowe, Peer-to-peer, Klient-Server, Rozproszone. Wg według środowiska pracy Zależne, Niezależne. Wg struktury wewnętrznej Zamknięte, Otwarte.

13 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Grupy SI wspomagających produkcję Information Systems Systemy Informacyjne Operations Support Systems Systemy Wsparcia Operacyjnego Transaction Processing Systems Systemy Transakcyjne Process Contorl Systems Systemy Sterowania Procesami Enterprise Collaboration Systems Systemy Kooperacyjne Management Support Systems Systemy Wspomagania Zarzadzania Management Information Systems Systemy Informacyjne Zarzadzania Decision Support Systems Systemy Wspomagania Decyzji Executive Information systems Systemy Informacyjne Kierownictwa

14 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Ewolucja SIZ SET – Systemy ewidencyjno-transakcyjne SID – Systemy informacyjno-decyzyjne SWD – Systemy wspomagania decyzji SE – Systemy eksperckie SIK – Systemy informowania kierownictwa SSI – Systemy sztucznej inteligencji ZSI – Zintegrowane systemy informatyczne

15 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Systemy zorientowane na bieżącą ewidencję działalności gospodarczej obiektu oraz na obsługę transakcji. Mała przydatność dla potrzeb zarządzania (opóźnienia w dostarczaniu informacji). Przykładowe zastosowania: ewidencji sprzedaży, systemy rachunkowości i analizy kosztów, gospodarka środkami trwałymi, gospodarka materiałowa, ewidencji środków finansowych, ewidencji zatrudnienia, ewidencji płac itp. Systemy ewidencyjno- transakcyjne

16 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Systemy zapewniające firmie efektywne gromadzenie danych, organizację ich przepływu i sprawny dostęp do nich z wykorzystaniem dużych systemów komputerowych. Działają w oparciu o bazy danych, które przetwarzają dane, a wyniki prezentują w postaci raportów. Przykładowe zastosowania: systemy finansowo-księgowe, systemy wspomagające kadry-płace, gospodarka magazynowa. Systemy informacyjno- decyzyjne

17 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Systemy, których zadaniem jest wspomaganie procesów podejmowania decyzji strategicznych i taktycznych. W systemach tych stosuje się bazy metod i modele matematyczne, które ukierunkowane są na podejmowanie decyzji z częściowo lub słabo ustrukturalizowanymi problemami. Przykładowe zastosowania: planowanie działalności gospodarczej, inwestycje, zaopatrzenie, sprzedaż wyrobów i usług, gospodarka finansowa. Systemy wspomagania decyzji

18 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Komputerowe systemy rozwiązujące problemy z wykorzystaniem opisu (reprezentacji) wiedzy i symulowania procesów rozumowania. Systemy te generują decyzje w oparciu o bazy wiedzy i mechanizmy sztucznej inteligencji. Mogą tworzyć różnorodne modele sytuacji decyzyjnej, uwidaczniać otrzymane rozwiązania i objaśniać je. Do rozstrzygania problemu posługują się programami zawierającymi tzw. reguły heurystyczne, które odzwierciedlają wiedzę ekspertów dziedzinowych. Systemy ekspertowe

19 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Systemy uczące się na podstawie własnego doświadczenia. Podstawowymi narzędziami SSI są obecnie tzw. sieci neuronowe, które składają się ze sztucznych neuronów przetwarzających sygnały wejściowe w pojedynczy sygnał wyjścia. Zbiory połączonych neuronów tworzą sieć, której struktura i organizacja jest rezultatem uczenia się oraz gromadzenia doświadczeń. Mogą wspomagać podejmowanie decyzji w wielu dziedzinach, np.: usługi finansowe, marketing, analizę procesu produkcji. Systemy sztucznej inteligencji

20 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Systemy zintegrowane

21 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Integracja systemu informacyjnego – czyli integracja funkcji, wyników przedsiębiorstwa, struktury organizacyjnej, Integracja zastosowań - w tym integracja oprogramowania użytkowego, środków komunikacji z użytkownikami, Integracja danych – rozumiana jako integracja z bazą danych, słowników danych, Integracja systemów – chodzi o systemy sieci, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie systemowe. Poziomy integracji

22 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Systemy, w których funkcje są zintegrowane na różnych poziomach integracji. Optymalizują zarówno procesy wewnętrzne, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu firmy. Pozwalają zautomatyzować wymianę danych pomiędzy działami przedsiębiorstwa oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a innymi podmiotami biznesowymi z jego otoczenia (np. kooperantami, dostawcami, odbiorcami, bankami, urzędami skarbowymi). Zintegrowane systemy informatyczne

23 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu kompleksowość funkcjonalna, integracja danych i procedur, elastyczność funkcjonalna i strukturalna, zaawansowanie merytoryczne i technologiczne otwartość. Główne cechy ZSI

24 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu MRP – Systemy Planowania Zapotrzebowania Materiałowego (ang. Material requirements planning), MRP II – Systemy Planowania Zasobów Produkcyjnych (ang. Manufacturing Resource Planning), ERP – Systemy Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning), ERP II – Systemy ERP wspomagane technologiami internetowymi. Główne klasy ZSIZ ERP II – zarządzanie wspomagane technolog. internetowymi ERP – zarządzanie przedsiębiorstwem MRP II – planowanie zasobów produkcyjnych MRP – planowanie potrzeb materiałowych

25 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu CRM – Systemy Zarządzania Relacjami z Klientami (ang. Customer Relationship Management), SCM – Systemy Zarządzania Łańcuchem Dostaw (ang. Supply Chain Management). Inne przykłady ZSIZ stosowane w logistyce

26 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Oprogramowanie jako produkt

27 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu SOFTWARE Czym jest software? Software to program komputerowy wraz z odpowiadającą mu dokumentacją (wymaganiami użytkowymi, modelami, instrukcjami użytkownika itp.) Oprogramowanie jest to zbiór programów komputerowych, procedur, zasad działania i danych [IEEE 87] DokumentacjaOprogramowanie

28 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Rodzaje oprogramowania: powszechne, przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców (np.. Excel, Word itp.); dedykowane, realizowane na zamówienie dla jednego, określonego odbiorcy, zgodnie z jego indywidualnymi wymaganiami. Oprogramowanie jako produkt Oprogramowanie tworzy się dla konkretnego odbiorcy lub na ogólny rynek

29 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Cechy dobrego oprogramowania niezawodność - program w sposób zadawalający spełnia niezbędne funkcje; zgodność - program odpowiada projektowi technicznemu (zgodność zewnętrzna) oraz zawiera jednolitą notację, terminologię i symbolikę (zgodność wewnętrzna - spójność); efektywność, sprawność - program spełnia wymagane funkcje bez zbędnego wykorzystywania zasobów komputera; ergonomia i stylistyka, przyjazność - oznacza posługiwanie się programem bez zbędnego nakładu sił i czasu użytkownika oraz możliwość intuicyjnej obsługi; racjonalność - program zawiera tylko te operacje, które są rzeczywiście niezbędne od realizacji jego funkcji; łatwość konserwacji – możliwość szybkiego usuwania awarii, np. przez sieć teleinformatyczną; współdziałanie - zdolność oprogramowania do niezawodnej współpracy z innym niezależnie skonstruowanym oprogramowaniem

30 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Cechy dobrego oprogramowania dokładność - wyniki generowane przez program mają precyzję wystarczającą z punktu widzenia przeznaczenia; strukturyzacja - wszystkie części oprogramowania są w określony sposób zorganizowane w jedną całość (stosowanie standardów); kompletność - program zawiera wszystkie niezbędne elementy; informatywność - program zwiera informacje niezbędne i wystarczające do zrozumienia jego przeznaczenia, ograniczeń, rodzajów przetwarzanych danych, stanu bieżącego itp.; modyfikowalność - program ma strukturę pozwalającą na łatwe dokonanie wymaganych zmian; niezależność sprzętowa - programy mogą być wykonywane na komputerach o różnych konfiguracjach; skalowalność - zachowanie się oprogramowania przy rozroście liczby użytkowników, objętości przetwarzanych danych, dołączaniu nowych składników, itp.

31 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Polityka jakości i cele jakościowe Wymagania otoczenia Wymagania klienta zewnętrznego Potrzeby klienta wewnętrznego Organizacja Wyposażenie Stosowane technologie Wprowadzane zmiany Czynniki wpływające na jakość oprogramowania SOFTWARE

32 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Straty wynikające z awaryjności programu

33 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Główne przyczyny awarii Czynnik ludzki jest najbardziej wadliwym elementem systemu człowiek-komputer!

34 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Do przemyślenia w domu Realizacja przedsięwzięć informatycznych w Polsce i na świecie; Przyczyny niepowodzeń; Złożoność oprogramowania.

35 Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Dziękuję za uwagę Zapraszam za tydzień


Pobierz ppt "Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu Systemy informatyczne jako produkt System informacyjny System informatyczny Oprogramowanie jako produkt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google