Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa im. Dr. Henryka Jordana w Ksawerowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa im. Dr. Henryka Jordana w Ksawerowie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa im. Dr. Henryka Jordana w Ksawerowie
SAMORZĄD UCZNIOWSKI Prezentacja

2 Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Zasady jego działania zapisane są w ustawie o systemie oświaty. W szkole działa samorząd uczniowski zwany „ samorządem”. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa uchwalany przez ogół uczniów w glosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Art.55 ust.1-4 ustawy o systemie oświaty.

3 KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Może przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiając zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań ; prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu

4 Może wnioskować, wspólnie z radą pedagogiczną i radą rodziców do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole. § 1.4. załącznika 2 do rozporządzenia(…) w sprawie ramowych statutów 2. Opiniuje program wychowawczy i program profilaktyczny szkoły. § 2.2. załącznika 2 do rozporządzenia(…) w sprawie ramowych statutów 3. Sporządza wniosek o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom spełniającym określone warunki. § 2.1. załącznika 2 do rozporządzenia(…) w sprawie stypendiów 4. Może opiniować ocenę pracy nauczyciela. Art. 6a ust.5 Karty Nauczyciela Efektywne działanie społecznych organów szkoły ma ogromne znaczenie: Wspiera dyrektora szkoły, ułatwiając mu podejmowanie decyzji oczekiwanych przez społeczność szkolną Prowadzi do lepszych efektów kształcenia, nauczania i opieki Tworzy dobry klimat szkoły, poczucie współdziałania i partnerstwa Utrwala demokratyczne zasady funkcjonowania szkoły.

5 Akty prawne dotyczące funkcjonowania i działalności samorządu uczniowskiego:
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004r. Nr.256, poz.2572, z późn. zm. ( art.55) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2006r. Nr.97, poz.674, z późn. zm. ( art.6a ust.1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów , ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dz. U. z 2005r. Nr.106, poz.890, (§2.1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie Typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego. Dz. U. z 2007r. Nr.52, poz.347

6 ZADANIA SAMORZĄDU: Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. Kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki oraz procesu zdobywania wiedzy. Uczestnictwo w planowaniu życia i pracy szkoły. Organizowanie działalności społeczności uczniowskiej. Rozwijanie opieki i wzajemnej pomocy koleżeńskiej. Organizowanie czasu wolnego. Wzbogacanie życia wewnętrznego szkoły : troska o imprezy i uroczystości szkolne, współpraca przy redagowaniu gazetki szkolnej, organizowanie corocznych „Spotkań z Twórczością Dziecięcą”. Współpraca z nauczycielami w celu osiągania przez uczniów jak najlepszych wyników w nauce. Regulowanie wewnętrznej dyscypliny poprzez rozstrzyganie konfliktów uczniowskich w myśl postanowień Kodeksu Ucznia. Troska o przestrzeganie przez uczniów ich praw i obowiązków zawartych w Kodeksie Ucznia. Dbanie o propedeutykę samorządu w klasach I-III wspólnie z wychowawcami poszczególnych klas.

7 STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMORZĄDU:
1. Najwyższą władzą samorządową jest Zgromadzenie Społeczności Uczniowskiej; zgromadzenia odbywają się dwa razy w ciągu roku szkolnego w formie apeli szkolnych na koniec I i II semestru, na zgromadzeniu przedstawione jest podsumowanie działalności samorządu za dany semestr (wyniki uczniów w nauce, ocena gazetek szkolnych i tygodniowych dyżurów, prace sekcji), prawo uczestnictwa w zgromadzeniu mają wszyscy uczniowie szkoły. 2. Władzą wykonawczą samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego , w skład której wchodzą: Prezydium Rady Samorządu w składzie: przewodniczący rady, zastępca przewodniczącego do spraw klas I-III, zastępca przewodniczącego do spraw klas IV-VI, sekretarz, skarbnik. przewodniczący samorządów klasowych, prezesi sekcji samorządowych organizacyjnej dekoracyjnej gospodarczo-porządkowej.

8 Propedeutyka samorządu
Regulamin samorządu w § 3 punkt 11 przedstawia jedno z ważniejszych działań, które brzmi następująco „Dbanie o propedeutykę samorządu w klasach I-III wspólnie z wychowawcami poszczególnych klas.”  Propedeutyka Samorządu Uczniowskiego w klasach I-III jest niezwykle istotna. Wprowadzenie dzieci w tę nową dziedzinę życia szkolnego jest ważne dla ich ogólnego rozwoju poziomu dojrzałości szkolnej, a w szczególności sfery emocjonalno-społecznej. Takie działania rozwijają samodzielność i inicjatywę najmłodszych, a jednocześnie wzbogacają życie uczniów klas IV-VI o nowe doświadczenia w zakresie rozwoju sfery opiekuńczej. Niezwykle ważną rolę w dbaniu o propedeutykę samorządu w klasach I-III odgrywają wychowawcy poszczególnych klas. Dzięki ich pomocy i wsparciu, starsi uczniowie wraz z opiekunami organizacji mogą łatwiej dotrzeć do młodszych i przekazywać im informacje na temat samorządu, jego działań, konkursów, zebrań. Zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest przygotowanie uczniów klas I-III do aktywnego udziału w działalności tej organizacji. Starsi uczniowie starają się jak najbardziej ich do tego zachęcić.

9 Oto nasza samorządowa społeczność
Nasze hasło: „Wielu małych ludzi, robiąc wiele małych rzeczy potrafi zamienić duże problemy w radosne oblicze świata.”

10 Od sześciu lat opiekunami samorządu są:
Samorząd Uczniowski naszej szkoły ma własne LOGO, którego współautorami są: Edyta Rżanek – kl.IVa, Ewelina Wasilewska – kl.IVb, Piotr Klajn – kl.IIIa. Nazwiska współtwórców umieściliśmy na stronie internetowej szkoły. Logo stworzone przez uczniów jest umieszczane w nagłówkach dokumentów samorządu. S. U. SAMORZĄD UCZNIOWSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. DR. HENRYKA JORDANA W KSAWEROWIE Od sześciu lat opiekunami samorządu są: nauczyciel nauczania zintegrowanego – mgr Ewa Chrzęst , nauczyciel historii i języka polskiego – mgr Izabela Zalepa –Maciaszczyk Opiekunowie uczestniczą we wszystkich przejawach pracy samorządu. Przez cały czas służą uczniom dobrą radą, pomocą i wsparciem. Uczniowie traktują ich jak doradców, którzy wysłuchają, pomogą, a nawet zapewnią dyskrecję. .

11 Działania Samorządu Uczniowskiego
Praca Samorządu ściśle koreluje z życiem szkoły. Na początku każdego roku szkolnego rolą Samorządu Uczniowskiego jest ustanowienie nowych władz, opracowanie planu pracy oraz tematyki gazetek i imprez na bieżący rok szkolny. Samorząd rozwija różne formy samorządności, współdziała w zespołach klasowych i społeczności ogólnoszkolnej kierując się współodpowiedzialnością za zespół. Samorząd ma wpływ na określanie kryteriów przyznawania stypendium szkolnego. Społeczność uczniowska ma swoje tradycje. Uroczystości, zwyczaje i imprezy w naszej szkole mają na celu integrację środowiska szkolnego oraz pomoc w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły.

12 KAŻDY MIESIĄC TO INNE DZIAŁANIE WPISANE NA STAŁE W ŻYCIE SZKOŁY:
WRZESIEŃ - powitanie najmłodszych przedstawicieli społeczności uczniowskiej PAŹDZIERNIK - uroczyste PASOWANIE NA UCZNIÓW LISTOPAD - zabawa andrzejkowa połączona z wróżbami GRUDZIEŃ - klasowe Mikołajki, rodzinne spotkania wigilijne, JASEŁKA STYCZEŃ - jest miesiącem spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka LUTY - PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW NA CZYTELNIKÓW, „Poczta Walentynowa”, zabawa choinkowa, Ostatki, „ tłusty czwartek” MARZEC - DNI OTWARTE SZKOŁY, Zielony Dzień z marszem wiosennym KWIECIEŃ - wielkanocne spotkania przy świątecznym stole MAJ - spotkania z okazji Dnia Matki i Ojca, PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI CZERWIEC - DZIEŃ PATRONA połączony z Dniem Dziecka, KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH, Dzień Języka Angielskiego, zielone szkoły, uroczyste pożegnanie uczniów klas VI

13 PASOWANIE NA UCZNIÓW

14 Jasełka w wykonaniu uczniów i …
… w wykonaniu nauczycieli.

15 Przedstawienia teatrzyku „Ksawer”

16 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI

17 Zielony Dzień z marszem wiosennym Halloween
Rewia mody Mundurki za i przeciw

18 W tradycje naszej szkoły na stałe wpisały się również określone konkursy:
GOSPODARZ SZKOŁY, Poszukiwacze Złota, Nastolatki Bon – Ton, Twoje słowa twym portretem, Bezpieczne zabawy zimowe. Ponadto, organizujemy także wiele konkursów okazjonalnych: „Skarby przeszłości”, „Jak cię słyszą tak cię piszą”, „Karykatura mojego nauczyciela”, „Ksawerów za 100 lat”, Konkurs fotograficzny-„To my, uczniowie” „Wiedza o życiu i działalności dr. Henryka Jordana”, „Ogródki jordanowskie” i wiele innych Tak więc, nie narzekamy na nudę i uwijamy się jak mrówki.

19 Zwycięzca konkursu GOSPODARZ SZKOŁY po odebraniu dyplomu i pucharu wyjeżdża na całodniową wycieczkę, która jest częścią nagrody.

20 Udzielamy pomocy chorym dzieciom
Współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz dzieci takimi jak; Fundacja Serce, Fundacja Gajusz, Fundacja „Pomóż i Ty” - nadała szkole tytuł „Mecenasa Fundacji”, Stowarzyszenie LIVER, które nadało Samorządowi Uczniowskiemu naszej szkoły TYTUŁ HONOROWEGO CZŁONKA STOWARZYSZENIA LIVER Udzielamy pomocy chorym dzieciom

21 Uczestniczymy w różnorodnych akcjach np.:
Andrzejkowe spotkania w Domu Dziecka w Porszewicach, „Radosne święta dla wszystkich dzieci” na rzecz Domu Dziecka w Pabianicach, akcja „Góra grosza”, „Orkiestra świątecznej pomocy” Prowadzimy też Szkolny fundusz pomocy dzieciom. Nasza wewnątrzszkolna działalność charytatywna pod hasłem „DZIECI DZIECIOM” polega na przeprowadzaniu loterii fantowych, dyskotek, akcji „Ciasto”, „Słodki koszyk”, zbiórek rzeczowych. Szczególną troską otaczamy uczniów naszej szkoły będących w trudnej sytuacji finansowej oraz ciężko chorych. AKTYWNIE DZIAŁAMY NA RZECZ NAJUBOŻSZYCH W SZKOLNYM KOLE „Caritas” Samorząd Uczniowski zbiera również finanse na rzecz szkoły, a uzyskane w ten sposób pieniądze wykorzystywane są np. na zakup nagród konkursowych .

22 Drukujemy informacyjną gazetkę samorządową
W gazetce przypominamy Prawa i obowiązki ucznia, Kodeks Norm Szkolnych, Zasady zachowania na korytarzu szkolnym, Prowadzimy rozmowy wokół Konwencji Praw Dziecka

23 "Dawać zdrowie i radość poprzez gry w słońcu i na powietrzu".
Przez 70 lat istnienia Szkoły Podstawowej w Ksawerowie, wiele dni zapisało się w naszej pamięci jako wyjątkowe. Samorząd uczniowski wraz z nauczycielami i rodzicami, swoją mozolną pracą i poświęceniem, przyczynił się do tego, aby w historię szkoły wpisać jeden z najważniejszych dni, dzień nadania Szkole Podstawowej w Ksawerowie imienia dr. Henryka Jordana oraz prawa posiadania sztandaru. Henryk Jordan stawiał sobie za cel: "Dawać zdrowie i radość poprzez gry w słońcu i na powietrzu". „…Wybraliśmy Henryka Jordana. Wybraliśmy człowieka, którego życie i dorobek twórczy służyły dzieciom i młodzieży. Aktualnie zaś stanowią drogowskaz działania, doskonalenia wewnętrznego, kształtowania postaw oczekiwanych w dzisiejszej rzeczywistości. Bez względu na czasy, w których działał i wychowywał, wpajał zaufanie do wartości cennych również dzisiaj. Uczył, jak żyć, uczył pasji poznawania i kształtowania samego siebie. Jego zasadą wychowawczą było wszechstronne kształtowanie jednostki pod względem fizycznym, umysłowym i estetycznym. Te wartości doktor przekazywał wielu pokoleniom dzieci i młodzieży i my chcielibyśmy je podchwycić, bo są potrzebne w codziennym życiu.” Jego nazwisko związane jest również w sposób trwały ze współczesnymi czasami poprzez tereny zabaw dla dzieci nazwane jego imieniem, czyli OGRÓDKI JORDANOWSKIE

24 Uroczystości nadania szkole imienia rozpoczęliśmy mszą świętą.
Przekazanie sztandaru i część artystyczna odbyły się w szkolnym budynku i na hali sportowej.

25 Społeczność uczniowska pogłębiała wiedzę na temat patrona
Społeczność uczniowska pogłębiała wiedzę na temat patrona. Przeprowadzaliśmy konkursy, szukaliśmy sponsorów, wysyłaliśmy listy intencyjne oraz zaproszenia. Z olbrzymim zaangażowaniem przygotowywaliśmy część artystyczną. Nasze występy Klasy drugie recytują historię szkoły wierszem pisaną Muzyczna Gimnastyka w wykonaniu klas piątych

26 Nasze występy Dziewczynki z klasy czwartej tańczą Chłopcy wolą Kaczuszki Jezioro Łabędzie Klasy drugie w mydlanej piosence Na podwórku klasa trzecia B

27 Na zakończenie uroczystości odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej nadanie imienia szkole przez ks. proboszcza St. Brachę. Gości zaproszono do zwiedzania budynku szkoły podstawowej, przygotowanych wystaw oraz do dokonywania wpisów w kronice szkolnej. Poświęcenie tablicy pamiątkowej Tablica sponsorów

28 „Hymn szkolny” Świat niech będzie kolorowy, W morzu wiedzy nasze głowy, Barwy tęczy dookoła, Szkolny dzwonek niech nas woła. Refren: Nasza szkoła w Ksawerowie Ma patrona co się zowie To Jordana ideały Poprowadzą nas. Niech patrona ideały, Przyświecają przez rok cały, Niech serdeczna nić nas łączy, Niech zabawa się nie kończy. Refren: Nasza szkoła w Ksawerowie Ma patrona co się zowie To Jordana ideały Poprowadzą nas. Dzisiaj w szkole, jutro wszędzie, Niechaj przyjaźń tylko będzie Śmiech radosny, gwar wesoły Zawsze słychać w murach szkoły. Opracowanie muzyczne: Grażyna Rybicka i Maciej Bieniek – „Bajka jest dobra na wszystko” Wydawnictwo Korepetytor Marian Gałczyński, Płock 2004

29 Nasz adres internetowy: Sp.ksawerow@wp.pl
Opracowanie prezentacji : mgr Ewa Chrzęst mgr Beata Klepacz mgr Katarzyna Kaźmierczak mgr Izabela Zalepa Maciaszczyk Samorząd Uczniowski ROK SZKOLNY 2007/2008


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa im. Dr. Henryka Jordana w Ksawerowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google