Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykłady Badanie polityki oświatowej w gminie X, kompetencji powiatu (miasta na prawach powiatu), województwa, identyfikacja czynników i barier rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykłady Badanie polityki oświatowej w gminie X, kompetencji powiatu (miasta na prawach powiatu), województwa, identyfikacja czynników i barier rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Przykłady Badanie polityki oświatowej w gminie X, kompetencji powiatu (miasta na prawach powiatu), województwa, identyfikacja czynników i barier rozwoju

2 Przykład – polityka oświatowa. Definicja
Polityka oświatowa jako dyscyplina naukowa „zajmuje się ustalaniem optymalnych zasad upowszechniania oświaty wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z punktu widzenia przygotowania ich do życia, zawodu i aktywnego uczestnictwa w kulturze...” (Wołczyk 1974, s. 40)

3 Zadania polityki oświatowej
K. Podoski i W. Turnowiecki (2001) do zadań polityki oświatowej zaliczyli: - organizowanie przedszkoli i szkół - zapewnienie dożywiania w szkołach - organizowanie świetlic szkolnych i czasu wolnego dla uczniów - organizowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży - organizowanie dowożenia dzieci i młodzieży do szkół - prowadzenie internatów i domów studenckich - wypłacanie stypendiów i zapomóg dla dzieci i młodzieży - prowadzenie poradnictwa wychowawczego, szkolnego i zawodowego

4 Zadania gminy w zakresie edukacji (1)
Zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki Wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki Wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych Źródło: Ustawa o systemie oświaty; Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425

5 Zadania gminy w zakresie edukacji (2)
Przykład: - po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty rada gminy może zlikwidować szkołę publiczną; Na podstawie powyższej informacji o kompetencji samorządu gminy (miasta) grupa badawcza może starać się uzyskać informację o liczbie szkół, które oba analizowane miasta chciały zlikwidować np. w ostatnich pięciu latach, informację o liczbie szkół, które udało się zlikwidować, informację o liczbie miejsc w tych szkołach itp. - rada gminy może zdecydować o połączeniu szkół w zespół, może decydować o wyłączeniu z zespołu szkoły lub włączeniu do zespołu a także może decydować o likwidacji zespołu za zgodą kuratora oświaty; Na podstawie powyższej informacji grupa próbuje uzyskać informację o liczbie szkół, które zostały połączone w zespoły szkół, jak duże są owe zespoły (które miasto ma większe zespoły szkół liczone liczbą dzieci i młodzieży) i inne informacje, które wynikają w powyższego przepisu

6 Jak badać kompetencje oraz politykę?
Analiza podręczników i artykułów Analiza odpowiednich ustaw Wyszczególnienie zadań obligatoryjnych i fakultatywnych (np. samorząd województwa powołuje radę... a samorząd województwa może powołać...); Uzyskanie informacji z jednostki samorządu terytorialnego o podjętych decyzjach (funkcjonujące programy, uchwały, konkretne pytania na podstawie literatury lub rozpoznania kompetencji skierowane do pracowników urzędów). Ważne: na podstawie artykułów w tym tablic w nich zawartych można wywnioskować o zagadnieniach, które warto podjąć w badanych dwóch miastach lub województwach; Analiza dostępnych wskaźników (analiza ilościowa), utworzenie własnych oraz zastosowanie analizy jakościowej

7 Przykład analizy kompetencji samorządu gminy i województwa

8

9

10

11

12

13

14 Kompetencje powiatu Kompetencje Miasto 1 Miasto 2
Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna (uchwala rada gminy) (art. 4, ust. 9) tak nie Funkcjonowanie oddziału międzynarodowego w szkole (art. 7a) liczba oddziałów międzynarodowych 9 1 ...

15 Kompetencje gminy i powiatu - ćwiczenie
Na podstawie analizy ustawy należy podać kilka kompetencji gminy i powiatu. Zidentyfikowane kompetencje wpiszemy do poniższej tabeli. Wykonane zadania Miasta 1 i Miasta 2 należałoby wypełnić po uzyskaniu informacji z urzędu miasta. Kompetencje Artykuł, ustęp Miasto 1 Miasto 2

16 Przykład analizy ilościowej (1)

17 Przykład analizy ilościowej (2)
Uwaga: wydatki inwestycyjne na oświatę dzielą się na kolejne kategorie, które można analizować Źródłem informacji są sprawozdania z wykonania budżetu

18 Przykład analizy jakościowej (1)

19 Przykład analizy jakościowej (2)

20 Przykład analizy jakościowej (3)

21 Przykładowe wskaźniki
Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej Liczba uczniów przypadająca na komputer w szkole Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym Inne utworzone przez studentów

22 Czynnik czy bariera rozwoju?
Kategorie Czynnik rozwoju Bariera rozwoju Odsetek ludności z wykształceniem wyższym Województwo 1 (duży odsetek w porównaniu z innymi województwami) Województwo 2 (mały odsetek) Liczba pracujących na 1000 mieszkańców Województwo 1 i 2 (niewielki udział) Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców Województwo 1 i 2 (niewielki odsetek) ...

23 Czynnik czy bariera rozwoju – ćwiczenie
Na podstawie analizy fragmentu strategii rozwoju województwa pomorskiego należy określić, czy podane informacje są czynnikami czy barierami rozwoju Kategoria Czynnik Bariera Średnia wieku mieszkańców jest niższa od średniej krajowej X Duży udział absolwentów szkół wyższych wśród osób bezrobotnych ...

24 Wskaźniki uzyskane w badaniu – nie tylko z istniejących dokumentów - również mówią o czynnikach lub barierach rozwoju danej jednostki Kategoria Czynnik Bariera 5 km dróg/ km kw (jeżeli to mało w porównaniu do innych województw to...) X ...

25 Koniec


Pobierz ppt "Przykłady Badanie polityki oświatowej w gminie X, kompetencji powiatu (miasta na prawach powiatu), województwa, identyfikacja czynników i barier rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google