Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obraz Warszawy w Lalce Bolesława Prusa Made by Tomcio.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obraz Warszawy w Lalce Bolesława Prusa Made by Tomcio."— Zapis prezentacji:

1 Obraz Warszawy w Lalce Bolesława Prusa Made by Tomcio

2 Wst ę p Bolesław Prus przywołuje w Lalce realne dzielnice, ulice Warszawy. Chod ź z małymi wyj ą tkami: brakuje np. Starego Miasta – rodzinnej dzielnicy Rzeckiego, Krakowskiego Przedmie ś cia, przy którym znajduje si ę sklep Wokulskiego, nie mam tak ż e centrum Warszawy z rozbudowana ulic ą Marszałkowsk ą. Autor nie skupia si ę na opisywaniu szczegółowo lokalizacji, lecz pisze o nich bardzo ogólnikowo, daj ą c tylko informacje pozwalaj ą ce okre ś li ć, czy jest to dobra czy zła ulica (dzielnica).

3 Ojciec mój był za młodu ż ołnierzem, a na staro ść wo ź nym w Komisji Spraw Wewn ę trznych […] Mieszkali ś my na Starym Mie ś cie z ciotk ą, która urz ę dnikom prała i łatała bielizn ę Roz. III Tom I Pami ę tnik Starego Subiekta - Kto wie, czy to nie b ę dzie najlepsze – zauwa ż ył pan Raczek. – A do jakiego ż by ś chciał Kupca? - Do tego na Podwalu [ulica na Starym Mie ś cie w Warszawie], co ma we drzwiach pałasz, a w oknie kozaka. -Wiem – wtr ą ciła ciotka. On chce do Mincla. Roz. III Tom I Pami ę tnik Starego Subiekta Stare Miasto, Sklep Mincla

4 Zatrzymał si ę w połowie drogi i patrzy na ci ą gn ą c ą si ę u jego stóp mi ę dzy Nowym Zjazdem i Tamk ą. [Powi ś le] […] I rozwa ż ał, ż e ten płat ziemi nadrzecznej, zasypany ś mieciami z całego miasta nie urodzi nic nad parterowe i jednopi ę trowe domki barwy czekoladowej i jasno ż ółtej, ciemnozielonej i pomara ń czowej. Nic, oprócz białych i czarnych parkanów, otaczaj ą cych puste place[…] Nic nic!... – powtarzał tułaj ą c si ę po ulicach, gdzie było wida ć rudery zapadni ę te bli ż ej bruku, z dachami porosłymi mchem, lokale z okiennicami dniem i noc ą zamkni ę tymi na sztaby, drzwi zbite gwo ź dziami, naprzód i w tył powychylane ś ciany, okna łatane papierami albo zatykane łachmanem Roz.VIII Tom I Medytacje Powi ś le

5 Łazienki to miejsc sopotka ń arystokracji, która odpoczywa, sparceruje w zaciszu przyrody: - Prawda jaki pi ę kny dzie ń ? W mie ś cie upał, tu przyjemny chłód. Bardzo lubi ę Łazienki o tej godzinie: mało osób, wi ę c ka ż dy mo ż e znale źć k ą cik wł ą cznie dla siebie. Roz. XVII Tom I Kiełkowanie rozmaitych zasiewów i złudze ń Łazienki

6 Wszystko to roiło si ę mi ę dzy dwoma długimi ś cianami kamienic pstrej barwy, nad którymi górowały wzniosłe fronty ś wiaty ń. Na obu za ś ko ń cach ulicy, niby pilnuj ą ce miasta szyldwachy, wznosiły si ę dwa pomniki. Z jeden strony Król Zygmunt, stoj ą cy na olbrzymiej ś wiecy, pochyla si ę ku Bernardynom, widocznie pragnie co ś zakomunikowa ć przechodniom. Roz. XV Tom I W jaki sposób dusz ę ludzk ą szarpie nami ę tno ść, a w jaki rozs ą dek Plac Zamkowy

7 Lecz jeszcze wahał si ę i dopiero około drugie po południu, gdy Rzecki z powodu ś wi ę ta kazał ju ż sklep zamyka ć, Wokulski wzi ą ł z kasy dwadzie ś cia pi ęć półimperiałów i poszedł do ko ś cioła [mowa o ko ś ciele ś w. Józefa(karmelitów) na Krakowskim przedmie ś ciu] Roz. IX Tom I Kładki, na którym spotykaj ą si ę ludzie ró ż nych ś wiatów Ko ś ciół Karmelitów przed Krakowskim przedmie ś ciem

8 Pole wy ś cigów konnych W Alejach Ujazdowskich był ju ż taki natłok powozów i doro ż ek, ż e miejscami nale ż ało jecha ć st ę pa; przy rogatce za ś utworzył si ę formalny zator i musiał czeka ć z kwadrans, po ż erany niecierpliwo ś ci ą, zanim ostatecznie powóz jego wydostał si ę na Mokotowskie Pola. Na skr ę cie drogi Wokulski wychylił si ę i przez mgł ę ż ółtawego kurzu, który g ę sto osiadł mu na twarz i odzienie, przypatrywał si ę wy ś cigowemu polu. Plac wydał mu si ę dzisiaj niesko ń czenie wielkim i przykrym, jakby unosiło si ę nad nim widmo nie pewno ś ci. Roz. XII Tom I Wielkopa ń skie zabawy


Pobierz ppt "Obraz Warszawy w Lalce Bolesława Prusa Made by Tomcio."

Podobne prezentacje


Reklamy Google