Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Zgorzelcu Sz kolny O środek K ariery.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Zgorzelcu Sz kolny O środek K ariery."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Zgorzelcu Sz kolny O środek K ariery

2 Gmina Miejska Zgorzelec

3 Zgorzelec jest miastem powiatowym położonym w województwie dolnośląskim, na obszarze obniżenia żytawsko – zgorzeleckiego. Usytuowany jest na prawym brzegu Nysy Łużyckiej i graniczy z Niemcami. Od południa miasto otacza zachodni skraj Sudetów – Góry i Pogórze Izerskie, a od północy Puszcza Zgorzelecka. Przez miasto przebiega 15 południk ziemski, dzięki czemu w Zgorzelcu słońce zachodzi najpóźniej w Polsce. Średnia temperatura powietrza wynosi 8 stopni C, natomiast półrocza ciepłego kwiecień – wrzesień przekracza 14 stopni C. Zamieszkuje go ok. 33 tys, mieszkańców i zajmuje powierzchnię 16 km2, z czego 39,5% to użytki rolne, a 3,3% - lasy. Jest tu 58 ha terenów rekreacyjnych, w tym m.in. 6 parków miejskich, skwery, a także 15 pomników przyrody. Zgorzelec wraz z okolicznymi powiatami Polski, Czech i Niemiec należy do Euroregionu Nysa.

4

5 Gmina Gmina - to wspólnota samorządowa mieszkańców na odpowiednim terytorium. Może występować również jako jednostka samorządu specjalnego np.. gmina wyznaniowa, gmina szkolna. Od 1990 r. w Polsce gmina (od niem. Gemeinde - komuna, społeczność) jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. O ustroju gminy stanowi jej statut. Gmina może być gminą wiejską, gminą miejsko-wiejską lub gmina miejską.

6 Gmina Organy gminy rada gminy – władza uchwałodawcza i kontrolna wójt, burmistrz, prezydent miasta – władza wykonawcza

7 Gmina Zadania gminy Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania te dzielimy na własne – nadane ustawowo i zlecone – przydzielane przez władze państwowe. Gmina realizuje wszystkie zadania niezastrzeżone do kompetencji innych jednostek samorządu terytorialnego (powiat, województwo samorządowe). Mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy na terenie swojej gminy poprzez głosowanie: w wyborach samorządowych oraz referendum lokalnym lub za pośrednictwem organów gminy.

8 Insygnia samorządowe Gminy Miejskiej Zgorzelec Insygniami samorządowymi Gminy są : herb, sztandar, flaga, łańcuch Przewodniczącego Rady Miasta, logo miasta Zgorzelec.

9 Herb Miasta Zgorzelec

10 Sztandar Miasta Zgorzelec

11 Flaga Miasta Zgorzelec

12 Łańcuch Przewodniczącego Rady Miasta

13 Logo Miasta Zgorzelec

14

15 Rada Gminy Rada gminy – organ stanowiący i kontrolny gminy. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, to rada nosi nazwę rady miejskiej; w gminach miejskich jest to rada miasta. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie od 1 do 3. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

16 Rada Miasta Zgorzelec Zgodnie z art. 15 i 16 Ustawy o samorządzie gminnym, organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy, której kadencja trwa 4 lata. Zgodnie z art. 18 do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Ustawowy skład Rady wynosi 21 radnych. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza Miasta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

17 Rada Miasta Zgorzelec kadencja 2006 - 2010

18

19 Burmistrz Stanowisko w bezpośrednich wyborach. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych przepisów określających status Burmistrza. Jest organem wykonawczym gminy Powołuje zastępców i określa ich liczbę Wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa Przygotowuje projekty uchwał Rady Gminy Określa sposób wykonywania uchwał Gospodaruje mieniem komunalnym Przedkłada Radzie Gminy projekt budżetu Wykonuje uchwalony budżet Zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Jest kierownikiem urzędu, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Kieruje bieżącymi sprawami Gminy

20 Kompetencje Burmistrza Art. 33. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (z późniejszymi zmianami): Wójt (burmistrz) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny, uchwalony na wniosek wójta (burmistrza) przez radę gminy. Kierownikiem urzędu jest wójt lub burmistrz. Wójt lub burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 2 pkt 5.

21 Władze Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz Burmistrz Miasta Zgorzelec

22 Władze Miasta Zgorzelec Anetta Czułowska Zastępca Burmistrza Miasta ds. Inwestycji Radosław Baranowski Zastępca Burmistrza Miasta ds. Ogólnych

23 Władze Miasta Zgorzelec Jolanta Ptak Sekretarz Miasta, Pełnomocnik d/s Systemu Zarządzania Jakością Mieczysław Garbicz Skarbnik Miasta Zgorzelec

24

25

26 Urząd Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 59-900 Zgorzelec tel. (075) 77-56-600, 77-56-604 do 609 fax.(075) 77-56-421, 77-59-923 Sekretariat I: Burmistrz Miasta Zastępca Burmistrza Miasta ds. Ogólnych (075) 77-52-082, 77-52-350 Sekretariat II Zastępca Burmistrza Miasta Zgorzelec ds. Inwestycji Sekretarz Miasta (075) 77-52-796 www: www.zgorzelec.eu www.zgorzelec.eu e-mail: urzad@zgorzelec.com urzad@zgorzelec.com

27 Urząd Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 59-900 Zgorzelec Czynny jest: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30 z wyjątkiem: 2 maja, 10 listopada 2008 /Zarządzenie nr 10/08 Kierownika Urzędu/ Wydziały urzędu przyjmują: od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 15:30 Kasa urzędu czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 14:00 Punkt obsługi interesantów czynny jest: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 17:00

28

29 Gdzie pracują pracownicy samorządowi urzędy marszałkowskie i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, starostwa powiatowe i powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne, urzędy miast i gmin, jednostki pomocnicze, komunalne jednostki i zakłady budżetowe, biura związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych przez nie utworzone.

30 Obowiązki pracowników samorządowych Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 1) przestrzeganie prawa, 2) wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie, 3) informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania, 4) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym, 5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami, 6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim. Do obowiązków pracownika samorządowego należy sumienne i staranne wypełnianie poleceń przełożonego.

31 Kto może być pracownikiem samorządowym - og ó lnie obywatel polski, posiadający kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

32 Procedura naboru

33 Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

34 Biuletyn Informacji Publicznej

35

36 Certyfikat Jakości ISO PN:EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2000 Quality management systems - Requirements) - międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością potwierdza, że Urząd Miasta Zgorzelec spełnia wymagania normy PN EN ISO 9001:2001 w zakresie wykonywania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej oraz innych zadań wynikających z jego właściwości.

37 Dziękujemy za uwagę ! Gabriela Tyczyńska – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miasta Zgorzelec Andrzej Kozak – Szkolny Doradca Zawodowy w Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu Zgorzelec, listopad 2008 r.


Pobierz ppt "Gimnazjum Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Zgorzelcu Sz kolny O środek K ariery."

Podobne prezentacje


Reklamy Google