Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"— Zapis prezentacji:

1

2 ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

3 Krok po kroku do własnej działalności gospdarczej
Dokumenty niezbęne do rejestracji firmy Jak zrobić dobry biznes plan Formularze potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej

4 Krok po kroku

5 Krok I Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (prowadzonym przez sądy rejestrowe) przy czym: - Osoba fizyczna może zarejestrować swoją działalność indywidualną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez gminę lub też w Krajowym Rejestrze Sądowym; - Pozostali przedsiębiorcy: spółki prawa handlowego, fundacje oraz stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku niektórych rodzajów działalności wymagany jest wpis do rejestru działalności regulowanej.

6 Krok II Rejestracja w Urzędzie Statystycznym
Rejestracja w Urzędzie Statystycznym (w Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest bezpłatna i następuje po złożeniu stosownej deklaracji RG-1. W wyniku rejestracji firmie zostanie nadany tzw. numer REGON. Rejestracja odbywa się w Urzędzie Statystycznym województwa, na terenie którego przedsiębiorca prowadzi działalność. Niezbędne dokumenty: - wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z rejestru Sądowego - dowód osobisty właściciela (PESEL). Dodatkowe zaświadczenia: - obowiązują przy spółkach lub przy firmach prowadzonych przez osoby fizyczne, ale tylko w przypadku działalności wymagającej zezwolenia lub koncesji.

7 Krok III Wyrobienie pieczątki
Wyrobienie firmowej pieczęci. Obowiązek posiadania pieczątki nie wynika z żadnych przepisów prawa, jednak wykonanie pieczątki może się okazać niezbędne w trakcie załatwiania formalności, związanych z założeniem własnej firmy.

8 Krok IV Założenie konta bankowego
Teoretycznie brak jest w polskim prawodawstwie przepisu, który zobowiązywałby przedsiębiorcę do posiadania rachunku bankowego. Jednak część rozliczeń może być dokonywana wyłącznie za jego pośrednictwem: - rozliczenia pomiędzy przedsiębiorcami przekraczające określone limity; - przekazanie składek przez płatnika do ZUS (z wyjątkiem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej); - zapłata związanych z działalnością gospodarczą podatków dokonywana przez prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (ryczałtowcy mogą wpłacać bezpośrednio na konto urzędu) - rachunek jest niezbędny dla otrzymania zwrotów w zakresie podatku od towarów i usług. Regulaminy prawie wszystkich banków zakazują dokonywania rozliczeń firmowych za pośrednictwem rachunku osobistego. Przedsiębiorca może mieć więcej niż jeden rachunek bankowy, w takim wypadku zgłoszeniom w urzędzie skarbowym, ZUS itd. podlegają wszystkie te rachunki.

9 Krok V Rejestracja w Urzędzie Skarbowym
W Urzędzie Skarbowym składa się wniosek o nadanie NIP i dokonuje rejestracji firmy jeszcze przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. W Urzędzie Skarbowym składamy także oświadczenie w jakich terminach i jakie deklaracje będziemy składać. Na tym etapie dokonuje się również wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) służy do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce. Do zgłoszenia o nadanie NIP dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ma zastosowanie  formularz NIP-1. Przy rejestracji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółek nie posiadających osobowości prawnej ma zastosowanie formularz NIP-3. Przy zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług ma zastosowanie formularzu VAT-R. Podatnicy VAT którzy będą dokonywać świadczenia usług podatnikom z UE (spoza Polski) bądź też będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw muszą uzyskać tzw. NIP - UE (taki sam jak zwykły NIP, ale z przedrostkiem PL). W tym celu należy złożyć Urzędzie Skarbowym wniosek VAT-R/UE.

10 Krok V Rejestracja w Urzędzie Skarbowym
Niezbędne dokumenty: - dowód osobisty, - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, - dokument potwierdzający prawo do lokalu (umowa najmu lub inny dokument), w którym będzie miała siedzibę firma, - umowę rachunku bankowego.

11 Krok VI Ubezpieczenie - ZUS
W ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zgłosić się do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - właściwej ze względu na adres siedziby w celu sporządzenia i przekazania do ZUS odpowiednich dokumentów ubezpieczeniowych, przede wszystkim zgłoszeń: siebie jako płatnika składek i siebie jako osoby ubezpieczonej z tytułu prowadzenia działalności. Ponadto każdy przedsiębiorca zatrudniający nowego pracownika jest zobligowany do odpowiednich wniosków do ZUS w terminie 7 dni. Niezbędne dokumenty: - dowód osobisty, - numer rachunku bankowego, decyzji naczelnika urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP, - zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru -REGON, - ZUS ZFA.

12 Krok VII Zgłoszenie w Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidzie
Gdy firma zatrudnia pracowników, ma obowiązek – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności – zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy i właściwego inspektora o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników, a także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych w celu spełnienia wymagań dotyczących BHP i przepisów przeciwpożarowych w danej dziedzinie działalności.

13 Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy.

14 Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS:
ZUS ZFA ZUS ZPA ZUS ZUA ZUS ZZA

15 ZUS ZFA Zgłoszenie płatnika składek – osoby fizycznej.
Zgłoszenie firmy.

16

17 ZUS ZPA Zgłoszenie płatnika składek – spółki cywilnej.

18

19 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej.
Dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób; dotyczy również wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób, czy nie.

20

21 ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.
Dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskać w oddziale ZUS.

22

23 Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w Urzędzie Miejskim:
Zgłoszenie do ewidencji. Osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych muszą zacząć od złożenia zgłoszenia o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

24 Zgłoszenie o wpis do ewidencji gospodarczej powinno zawierać:
nazwę firmy (nieobowiązkowo), imię i nazwisko przedsiębiorcy, nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy, adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres siedziby firmy, rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), miejsce/a wykonywania działalności, datę rozpoczęcia działalności.

25 Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej należy przedstawić dokument tożsamości.
Opłata za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna - każdy też wnosi osobno opłatę. W tym przypadku, "Przedsiębiorcą" jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna - a nie spółka jako taka. Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu maksymalnie 14 dni od złożenia wniosku, ale sprawy nie wymagające prowadzenia postępowania wyjaśniającego są załatwiane w dniu dokonania zgłoszenia.

26

27 Ubieganie się o nr REGON
Potrzebne formularze: RG-1 Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej wypełnia się na formularzu Wniosku RG-1, w którym należy wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności. Działalność ta musi być zgodna z deklaracją dokonaną przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - zaświadczeniem o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.

28 Przykładowe wypełnienie formularza RG-1

29 W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wystąpić do właściwego ze względu na adres zamieszkania urzędu statystycznego o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej - nadanie numeru statystycznego REGON. Do złożenia wniosku, poza wypełnionym formularzem, potrzebujesz: - kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał dokumentu do wglądu), - dowodu osobistego.

30 Rejestracja firmy w Urzędzie Skarbowym
Zaczynamy od rejestracji NIP. W przypadku 1-osobowej działalności gospodarczej Twój NIP stanie się jednocześnie NIPem Twojej firmy. Wypełniamy odpowiedni formularz, choć numer znamy od razu. Wybór formy opodatkowania. Do nas należy decyzja, czy będą to: - zasady ogólne, - ryczałt przychodów ewidencjonowanych, - karta podatkowa, - 19% podatek dochodowy, - podatek od towarów i usług (VAT).

31 Jak zrobić dobry biznes plan
I. Wskazówki ogólne: Nie trzeba wiedzieć kim był Hugo Koch ani nic o znaczeniu Enigmy dla całego przebiegu wojny. Jeśli myślisz o założeniu firmy potrzebujesz dobrego pomysłu, który może mieć znaczenie dla społeczeństwa. Jedynym podobieństwem do wynalazcy Enigmy musi być użyteczność zaproponowanej przez nas usługi/produktu. Ta kwestia będzie przez konsumentów dokładnie sprawdzona i również powinna być dla nas cenną informacją: Czego klienci najbardziej potrzebują. My sami z kolei potrzebujemy dobrego biznesplanu, który będzie naszym kapitałem początkowym. Od niego bowiem zależy jak pokierujemy rozwojem wojej firmy i jakie zyski będzie przedsiębiorstwo generowało. II. Pierwsze kroki: 1.Pierwszą rzeczą, którą będziemy musieli zrobić z chwilą założenia firmy, to poinformowanie o naszym istnieniu na rynku. Ważne jest by wcześniej zbadać lub dowiedzieć się, z jakiego źródła czerpią informacje nasi potencjalni klienci. I jak najlepiej do nich dotrzeć. Może to być lokalna gazeta, czasopismo branżowe lub w zależności od specyfiki branży- popularyzowanie wiedzy o działalności w charakterystyczny dla dziedziny sposób. Oprócz poinformowania o istnieniu na rynku, potrzebować będziemy źródeł lub źródła, które sukcesywnie będą budowały wizerunek naszej firmy. Miejsce to musi być łatwo dostępne. Ma to być medium, do którego klient zawsze będzie mógł bez problemu sięgnąć. W ostatnich latach, coraz więcej firm robi to za pomocą strony internetowej. Ona służy za źródło informacji o produktach oferowanych przez firmę, promocjach oraz dostarcza maksimum potrzebnych danych naszemu klientowi.

32 2. Finansowanie przedsięwzięcia w pierwszych miesiącach istnienia
2.Finansowanie przedsięwzięcia w pierwszych miesiącach istnienia. To druga po dobrym pomyśle sprawa, którą bardzo dokładnie powinniśmy zbadać. Powód, dla którego bezrobocie w Polsce nadal jest wysokie to właśnie m.in. wysokie koszty pracy oraz okresowo niska stopa wzrostu gospodarczego. Oznacza to tyle, że przedsiębiorcy muszą się liczyć z brakiem doraźnych bodźców poprawy gospodarczej w przeciągu jednego kwartału. Wzrost jest zauważalny dopiero w skali roku. W związku z tym, przedsiębiorca oprócz problemów z rosnącymi kosztami pracy i brakiem wykwalifikowanych osób do pracy, borykać się musi z długofalowym planowaniem wydatków. Jeśli projekt naszej firmy zrealizuje któryś z priorytetów Unii Europejskiej, możemy liczyć na nie małe dofinansowanie. Współ finansowane dziedziny przez UE to: • badania i rozwój nowoczesnej technologii, • infrastruktura strefy Biznes + Rozwój (na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej nauki), • kapitał dla innowacji, • inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, • dyfuzja innowacji (pomoc we współpracy przedsiębiorstw ze sobą, nagromadzenie kapitału-naukowego), • polska gospodarka na rynku międzynarodowym • oraz budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Projekty takie składane są w Urzędzie Wojewódzkim. A wszystkie potrzebne dokumenty zawsze powinny być dostępne do pobrania na stronie internetowej. 3. Dobry Biznesplan to 50% naszego powodzenia. Drugie 50% to nasz pomysł. Na całość składa się więc dobry pomysł oraz jego realizacja. Dlatego by obie te rzeczy złożyły się na nasz sukces, potrzebujemy dobrego zorganizowania wszystkich informacji. Jest to tym bardziej potrzebne, że początkujący przedsiębiorca ogranicza ilość wydatków. Jest więc sobie sekretarką, dyrektorem oraz marketingiem

33 Co zrobić by nie pogubić się w tych wszystkich funkcjach już na samym początku? Przede wszystkim, musimy doskonale zorganizować i przemyśleć każde nasze posunięcie. Stworzyć bardzo wyraźny i dokładny biznesplan, który pozwoli trzymać nam rękę na pulsie. 4. Po opracowaniu pomysłu, musimy poznać słabe i mocne strony. One muszą uświadomić nam prawdopodobieństwo (nie) powodzenia. Jeśli będziemy mieli świadomość szansy niepowodzenia naszego przedsięwzięcia, to będziemy w stanie nanieść poprawkę redukującą to ryzyko. W miarę gromadzenia danych o możliwości założenia firmy, wybierajmy te elementy, które najłatwiej zaadoptujemy do warunków naszej spółki. To znaczy, że otwierając np. nowe przedsiębiorstwo produkcyjne, starajmy się by użyty przez nas produkt nie pociągnął za sobą zbyt dużych kosztów. Decyzja ta mogłaby obarczyć nas dodatkową pracą i formalnościami. Najlepiej uczy się na błędach. Jednak nie zawsze jest to zasada, na którą można sobie pozwolić w biznesie. Typologia i sposób na stworzenie biznesplanu jest jeden. Zawsze punktem wyjściowym jest rodzaj przedsięwzięcia, które chcemy założyć. Biznesplan to dokument zawierający najważniejsze dane potrzebne do założenia firmy. Jednak każda potencjalna działalność to nowy twór na rynku. Dlatego napisanie takiego planu nie powinno być powielanym wzorem. Model postępowania co do zbierania informacji jest podobny. Natomiast musimy uwzględnić całkiem inne czynniki składające się na nasz biznes. Różny zatem będzie sposób postępowania w przypadku otwierania nowej kawiarni. A różny w stosunku do sektoru usług. Tworzenie dobrego biznesplanu nie jest łatwe. Natomiast jest to wysiłek, który warto podjąć. By w przyszłości zaowocowało to dobrze rozwijającą się firmą. A ponieważ łatwiej uczyć się na cudzych błędach - już niebawem portal praca.pl opublikuje model biznesplanu, który będzie mógł służyć adeptowi biznesu za matrycę. By jednak był on przydatny i rzetelny, warto wiedzieć, że indywidualne zmiany musimy sami wprowadzić.

34 Formularze potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej.

35 ZUS: DRA RCA RSA RZA ZWUA

36 DRA

37 RCA

38 RSA

39 RZA

40 URZĄD SKARBOWY: Vat-7 PIT-4R PIT-11 PIT-36 PIT-36L

41 Vat-7

42 PIT-4R cz.1

43 PIT-4R cz.2

44 PIT-11

45 PIT-36 cz.1

46 PIT-36 cz.2

47 PIT-36 cz.3

48 PIT-36L cz.1

49 PIT-36L cz.2

50 Propozycja założenia biznes planu


Pobierz ppt "ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google