Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak założyć działalność gospodarczą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak założyć działalność gospodarczą"— Zapis prezentacji:

1 Jak założyć działalność gospodarczą
PRZEWODNIK Jak założyć działalność gospodarczą

2 WŁASNA FIRMA Własna działalność gospodarcza to duże wyzwanie, umożliwiające zrealizować marzenie o niezależności i byciu swoim własnym szefem, ale jednocześnie wymagające dobrego przygotowania, odpowiednich cech charakteru i dużego zapału do pracy. Własna firma to powód do dumy i świetna motywacja do pracy. Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem w którym znajdują się niezbędne informacje i wskazówki dotyczące założenia własnej firmy.

3 WŁASNA FIRMA KROK PO KROKU
KROK 1 Urząd Gminy/Miasta KROK 2 Urząd Statystyczny KROK 3 Urząd Skarbowy KROK 4 ZUS KROK 5 BANK KROK 6 PIECZĄTKA

4 KROK 1 Urząd Gminy/Miasta
JEDNO OKIENKO Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w 2009 roku wprowadziła tzw. zasadę jednego okienka. Oznacza to, że osoba rozpoczynająca własną działalność gospodarczą powinna najpierw udać się do właściwego Urzędu Gminy lub Miasta i tam złożyć zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - formularz EDG-1. Formularz EDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego oraz do ZUS lub KRUS. Pomimo iż, obowiązuje zasada jednego okienka i Urząd Gminy/Miasta przesyła kserokopie wniosku i zaświadczenie do właściwych urzędów, przedsiębiorca, który zakłada działalność gospodarczą musi jednak udać się do Urzędu Skarbowego oraz w ciągu siedmiu dni od daty jej rozpoczęcia do ZUS-u.

5 KROK 1 Urząd Gminy/Miasta
Obecnie we wszystkich urzędach obowiązuje jeden wzór wniosku EDG-1, który wraz z instrukcją wypełniania, dostępny jest na stronie Ministerstwa Gospodarki Wniosek powinien zawierać: - oznaczenie przedsiębiorcy, numer ewidencyjny PESEL oraz NIP przedsiębiorcy - oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego - określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) W przypadku prowadzenia działalności na rzecz firmy Betterware obowiązują dwa numery PKD: Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA - wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (co do zasady dzień złożenia wniosku lub późniejszy) - numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy (o ile osoba posiada) - rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej.

6 KROK 1 Urząd Gminy/Miasta
Wniosek EDG-1 składa się z kilku części. Osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą muszą wypełnić: - część EDG-1 - część EDG – RB, jeżeli posiadają rachunek bankowy - część EDG – MW w przypadku, gdy wykonują działalność gospodarczą w więcej niż jednym miejscu - część EDG – RD, jeżeli deklarują więcej niż 10 rodzajów działalności. WAŻNE Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest BEZPŁATNE. Po otrzymaniu wniosku organ Gminy/Miasta zobowiązany jest do dokonania natychmiastowego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Tak więc osoba składająca dokumenty osobiście wpis do ewidencji powinna otrzymać „od ręki” . Od dnia złożenia wniosku przedsiębiorca może rozpocząć prowadzenia własnej firmy.

7 KROK 2 Urząd Statystyczny
Osoba fizyczna otwierająca działalność gospodarczą nie ma obowiązku udania się do Urzędu Statystycznego w celu nadania numeru identyfikacyjnego REGON. REGON - dziewięciocyfrowy identyfikator w Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej, prowadzonym do celów statystycznych. Po złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Urząd Gminy/Miasta w którym wniosek złożono sam przesyła odpowiednie dokumenty do Urzędu Statystycznego. Gmina ma maksymalnie 3 dni na przesłanie dokumentów do innych urzędów, z tym, że wszelkie pisma przesyłane są listami poleconymi, więc w praktyce może to zająć więcej czasu. Przedsiębiorca powinien otrzymać numer REGON listem poleconym w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Obecnie nie ma obowiązku posiadania przez przedsiębiorcę numeru REGON. REGON nie jest już niezbędny do wyrobienia pieczątki firmowej, przesyłania druków urzędowych czy otwarcia konta bankowego.

8 KROK 3 URZĄD SKARBOWY KROK 3 Urząd Skarbowy
Pomimo złożenia zintegrowanego wniosku EDG-1 w Urzędzie Gminy/Miasta przedsiębiorca będzie musiał udać się do Urzędu Skarbowego w celu: wyboru formy opodatkowania (decydując się na wybór odpowiedniej formy opodatkowania należy pamiętać, że formę tą można zmienić dopiero po roku prowadzenia działalności). Do wyboru mamy następujące formy opodatkowania: - zasady ogólne, - podatek liniowy, - ryczałt ewidencjonowany, - karta podatkowa. W przypadku Betterware polecane jest rozliczanie się na zasadach ogólnych. Zasady ogólne polegają na opłacaniu podatku dochodowego według skali podatkowej od dochodu, rozumianego jako przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. Podatnik wybierając powyższą formę opodatkowania zobowiązany jest do założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w której umieszcza zdarzenia występujące w działalności gospodarczej. Na podstawie księgi ustalany jest dochód od którego następnie płacimy podatek.

9 KROK 3 Urząd Skarbowy Przy zasadach ogólnych podatnik płaci co miesiąc podatek od dochodu (przychód - koszty) obliczonego narastająco od początku roku, wg wzoru: - przychód - koszty = dochód (od początku roku) - dochód - odliczenia (np. składki ZUS na ubezpieczenia społeczne) = podstawa opodatkowania - podstawa opodatkowania -> zaokrąglić do pełnego złotego -> podatek wg skali podatkowej - podatek - odliczenia (np. składki ZUS na ubezpieczenia zdrowotne, nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru) - podatek należny za poprzednie miesiące (powinien być zapłacony) = zaliczka za dany miesiąc -> zaokrąglić do pełnego złotego Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być dokonana do dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. NIP W firmach jednoosobowych NIP osobisty jest tożsamy z NIP-em firmy, dlatego wniosek EDG-1 będzie aktualizacją zgłoszenia identyfikacyjnego. Jeśli składający wniosek przedsiębiorca nie posiada jeszcze numeru NIP, organ gminy zobowiązany jest do przesłania odpowiednich danych do jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dopiero po otrzymaniu od właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego nadanego numeru NIP.

10 KROK 3 Urząd Skarbowy podatek VAT
W Urzędzie Skarbowym będziemy musieli również zdecydować czy będziemy płatnikami podatku od towarów i usług, w tym celu wypełniamy deklarację VAT-R. Należy ją złożyć przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Koszt zgłoszenia to 170 zł. Zwolnienie od podatku VAT przysługuje małym podatnikom, których przychód nie przekroczył ustawowej wysokości, która zmienia się każdego roku. W 2010 r. wynosi ona zł. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” na druku VAT-5, który zostanie wysłany do podatnika pocztą. Od dnia dokonania zgłoszenia VAT-R podatnik ma prawo wystawiać faktury VAT. Jeśli osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą nie zdecyduje się na bycie płatnikiem VAT zamiast faktur wystawia rachunki. Podatnicy VAT mają obowiązek składanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT i terminowego wpłacania podatku do Urzędu Skarbowego: - VAT-7 - przeznaczona dla osób rozliczających miesięcznie podatek - VAT-7K - przeznaczona dla osób rozliczających kwartalnie podatek Deklaracje oraz rozliczanie podatku VAT składamy i wpłacamy do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Obowiązujące formularze dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów –

11 KROK 4 ZUS KROK 4 ZUS Prowadząc działalność gospodarczą stajemy się płatnikiem składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na podstawie danych z otrzymanego wniosku EDG - 1 sporządza: - pierwszorazowe dokumenty zgłoszenia płatnika składek ZUS ZFA - dokument ZUS ZBA w oparciu o wypełnioną część EDG-RB - dokument ZUS ZAA w oparciu o wypełnioną część EDG-MW Mimo wprowadzenia teorii „Jednego okienka” przyszły przedsiębiorca będzie także musiał dokonać w ZUS zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności składając druk ZUS ZUA. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek obliczać, opłacać oraz rozliczać należne składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy za każdy miesiąc kalendarzowy, w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Termin rozliczania i opłacania składek: do 10-go dnia następnego miesiąca.

12 WYSOKOŚĆ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE w 2010 r.
KROK 4 ZUS W przypadku gdy otwieramy po raz pierwszy działalność gospodarczą przysługuje nam ulga na składki do ZUS-u przez okres 2 lat. WYSOKOŚĆ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE w 2010 r. RODZAJ SKŁADKI DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Na ubezpieczenie społeczne bez chorobowego* 513,24 107,43 Na ubezpieczenie społeczne z chorobowym 559,49 117,11 Na ubezpieczenie zdrowotne 233,32 *ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne

13 KROK 5 BANK Przedsiębiorcy jednoosobowych firm nie mają obowiązku zakładać kont firmowych. Do przeprowadzania transakcji wystarczy rachunek osobisty. Natomiast jeśli chcemy oddzielić transakcje osobiste od tych związanych z działalnością gospodarczą zalecane jest założenie konta firmowego. Aby założyć konto firmowe należy przedstawić w banku następujące dokumenty: - dowód osobisty - wpis do ewidencji działalności gospodarczej - zaświadczenie REGON Aby wybrać najlepsze konto dla własnej firmy, trzeba się przede wszystkim zastanowić - z jakich usług bankowych tak naprawdę będziemy korzystać. Należy zwrócić szczególną uwagę na: stałe koszty prowadzenia rachunku, opłaty za przelewy oraz inne usługi bankowe, dostępność i jakość usług internetowych, dostępność bankomatów i placówek. Porównanie kont firmowych 2010 r. znajduje się w poniższym linku

14 KROK 6 PIECZĄTKA Pieczątka nie jest koniecznością w prowadzeniu firmy, jednak niekiedy jest całkowicie niezbędna. Większość małych firm, szczególnie tych które nie są VAT-owcami mogą działać bez pieczątki. Pieczątka standardowo zawiera następujące dane: - pełną nazwę firmy, - dane teleadresowe firmy, - NIP, - ewentualnie REGON. Kwota wyrobienia pieczątki oscyluje w granicach kilkudziesięciu złotych (od 20 do 50 zł). Najczęściej otrzymuje się ją w dniu zamówienia, zdarza się, że trzeba na nią poczekać kilka dni. Pieczątką posługujemy się wszędzie, poczynając od faktur poprzez korespondencję, a kończąc na dyspozycjach bankowych - jednym słowem, pojawia się ona przy okazji wszystkich istotnych działań jakie wykonujemy w relacjach nasza firma ⇔ otoczenie.

15 ŻYCZYMY POWODZENIA W PROWADZENIU WŁASNEJ FIRMY
Materiały zamieszczone w niniejszym Przewodniku przeznaczone są wyłącznie dla celów informacyjnych i stanowią wskazówki przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Autor prezentacji: Magdalena Rapacz


Pobierz ppt "Jak założyć działalność gospodarczą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google