Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA Autorzy: Anna Szulc kl.2TAE Anna Szulc kl.2TAE Dominika Krasoń kl. 2TAE Dominika Krasoń kl. 2TAE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA Autorzy: Anna Szulc kl.2TAE Anna Szulc kl.2TAE Dominika Krasoń kl. 2TAE Dominika Krasoń kl. 2TAE."— Zapis prezentacji:

1 INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA Autorzy: Anna Szulc kl.2TAE Anna Szulc kl.2TAE Dominika Krasoń kl. 2TAE Dominika Krasoń kl. 2TAE Magdalena Dzieszko kl.1TA Magdalena Dzieszko kl.1TA ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w PRUDNIKU

2

3 Wstęp Wstęp Pojęcie bezrobocia Pojęcie bezrobocia Rodzaje bezrobocia Rodzaje bezrobocia Przyczyny bezrobocia Przyczyny bezrobocia Skutki bezrobocia Skutki bezrobocia Sposoby walki z bezrobociem Sposoby walki z bezrobociem Zalety podejmowania pracy za granicą Zalety podejmowania pracy za granicą Wady wynikające z pracy poza granicami naszego kraju Wady wynikające z pracy poza granicami naszego kraju Talent mangament, czyli sposoby zatrzymania pracownika w Polsce Talent mangament, czyli sposoby zatrzymania pracownika w Polsce Najczęstsze przyczyny podejmowania decyzji o odejściu z firmy Najczęstsze przyczyny podejmowania decyzji o odejściu z firmy Praca na wesoło Praca na wesoło Bibliografia Bibliografia

4 Stopa bezrobocia w woj. opolskim

5 Stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych w Polsce

6 Co to jest bezrobocie? Bezrobocie -to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Bezrobocie -to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy-osoba bezrobotna to ta, która w tygodniu, w którym przeprowadzono badanie, nie wykonywała pracy zarobkowej dłużej niż przez godzinę. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy-osoba bezrobotna to ta, która w tygodniu, w którym przeprowadzono badanie, nie wykonywała pracy zarobkowej dłużej niż przez godzinę.

7 Rodzaje bezrobocia W zależności od przyczyn występowania wyróżnia się: W zależności od przyczyn występowania wyróżnia się: Bezrobocie strukturalne, wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. Wynikać może również z szybkich zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce, za którymi nie nadąża szkolnictwo zawodowe i ogólne. Bezrobocie strukturalne występuje także, gdy zasoby kapitałowe są niewystarczalne dla zatrudnienia zasobów pracy. Bezrobocie strukturalne, wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. Wynikać może również z szybkich zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce, za którymi nie nadąża szkolnictwo zawodowe i ogólne. Bezrobocie strukturalne występuje także, gdy zasoby kapitałowe są niewystarczalne dla zatrudnienia zasobów pracy. Bezrobocie technologiczne, wynika z postępu technicznego, automatyzacji i mechanizacji procesów wytwórczych, które mają charakter praco-oszczędny. Pojawia się, gdy tempo wzrostu gospodarczego jest niskie, a inwestycje mają charakter modernizacyjny, prowadząc do wzrostu i unowocześnienia produkcji przy spadku zatrudnienia. Bezrobocie technologiczne, wynika z postępu technicznego, automatyzacji i mechanizacji procesów wytwórczych, które mają charakter praco-oszczędny. Pojawia się, gdy tempo wzrostu gospodarczego jest niskie, a inwestycje mają charakter modernizacyjny, prowadząc do wzrostu i unowocześnienia produkcji przy spadku zatrudnienia.

8 Bezrobocie koniunkturalne, wywoływane jest spadkiem popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, który powoduje zbyt małe wykorzystanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw. Poziom popytu jest poddany stałym wahaniom cyklu koniunkturalnego, jakim podlega gospodarka. W fazach wysokiej koniunktury popyt rozszerza się i bezrobocie spada nawet do poziomu bezrobocia naturalnego. Bezrobocie koniunkturalne, wywoływane jest spadkiem popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, który powoduje zbyt małe wykorzystanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw. Poziom popytu jest poddany stałym wahaniom cyklu koniunkturalnego, jakim podlega gospodarka. W fazach wysokiej koniunktury popyt rozszerza się i bezrobocie spada nawet do poziomu bezrobocia naturalnego. Bezrobocie frykcyjne, jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; dotyczy ludzi zmieniających zawód, pracę, przenoszących się do innej miejscowości. Bezrobocie frykcyjne, jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; dotyczy ludzi zmieniających zawód, pracę, przenoszących się do innej miejscowości. Bezrobocie sezonowe, jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku, spowodowanych zmianą warunków klimatycznych. Bezrobocie sezonowe, jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku, spowodowanych zmianą warunków klimatycznych.

9 W zależności na formę występowania wyróżnia się : W zależności na formę występowania wyróżnia się : Bezrobocie krótkookresowe- do trzech miesięcy bez zatrudnienia. Bezrobocie krótkookresowe- do trzech miesięcy bez zatrudnienia. Bezrobocie średniookresowe- od trzech miesięcy do roku bez zatrudnienia. Bezrobocie średniookresowe- od trzech miesięcy do roku bez zatrudnienia. Bezrobocie długookresowe- dotyczy osób pozostających bez pracy od sześciu do dwunastu miesięcy. Może przekształcić się w bezrobocie długotrwałe, ponieważ dłuższe pozostawanie bez pracy powoduje zmniejszenie szans na ponowne zatrudnienie. Bezrobocie długookresowe- dotyczy osób pozostających bez pracy od sześciu do dwunastu miesięcy. Może przekształcić się w bezrobocie długotrwałe, ponieważ dłuższe pozostawanie bez pracy powoduje zmniejszenie szans na ponowne zatrudnienie. Bezrobocie ukryte- to pewna nieokreślona liczba osób, które w myśl ustawy nie mogą zarejestrować się jako bezrobotne, albo wykonywana przez nich praca nie jest niezbędna z punktu widzenia zatrudniającego. Bezrobocie ukryte- to pewna nieokreślona liczba osób, które w myśl ustawy nie mogą zarejestrować się jako bezrobotne, albo wykonywana przez nich praca nie jest niezbędna z punktu widzenia zatrudniającego. Bezrobocie rejestrowane- to liczba osób bezrobotnych, czyli posiadających określone w ustawie cechy i zarejestrowanych w urzędach pracy. Bezrobocie rejestrowane- to liczba osób bezrobotnych, czyli posiadających określone w ustawie cechy i zarejestrowanych w urzędach pracy.

10 Przyczyny bezrobocia likwidacja niektórych gałęzi przemysłu np. górnictwa likwidacja niektórych gałęzi przemysłu np. górnictwa zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi ograniczenie produkcji ograniczenie produkcji brak informacji o miejscach pracy brak informacji o miejscach pracy brak mobilności brak mobilności przeniesienie zakładów do innego rejonu przeniesienie zakładów do innego rejonu niedostosowanie do potrzeb rynku wykształcenia pracowników niedostosowanie do potrzeb rynku wykształcenia pracowników zmiany w technologii zmiany w technologii wysokie obciążenia fiskalne wysokie obciążenia fiskalne

11 Skutki bezrobocia niewykorzystany, nieproduktywny potencjał ludzki znaczne koszty materialne związane z utrzymaniem bezrobotnych oraz służb zajmujących się ich problemami i obsługą spadek dochodu rodzin, rozszerzenie się społecznych kręgów ubóstwa degradacja psychiczna i moralna osób pozostających bez pracy( poczucie beznadziejności, pesymizm, uczucie społecznej bezużyteczności) zjawiska patologii społecznej- alkoholizm, narkomania, przestępczość itd. utrata kwalifikacji

12 Sposoby walki z bezrobociem Działania rządu: ograniczenie biurokracji związanej z otwieraniem nowych firm ograniczenie biurokracji związanej z otwieraniem nowych firm upusty w podatkach dla pracodawców uruchamiających nowe stanowiska pracy upusty w podatkach dla pracodawców uruchamiających nowe stanowiska pracy wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw uznanie części obowiązkowej składki ZUS jako podatku od wartości dodanej pracy zwolnienia a płatności VAT przy eksporcie uznanie części obowiązkowej składki ZUS jako podatku od wartości dodanej pracy zwolnienia a płatności VAT przy eksporcie polityka proexportowa państwa prowadząca do zwiększenia produkcji i zatrudnienia polityka proexportowa państwa prowadząca do zwiększenia produkcji i zatrudnienia skracanie czasu pracy skracanie czasu pracy stworzenie systemu bardziej elastycznego kształcenia stworzenie systemu bardziej elastycznego kształcenia

13 Działania samorządów : stawianie na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami stawianie na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami walka z odpływem ludzi na Zachód- to zakłady pracy z udziałem obcego kapitału powinny instalować się w Polsce walka z odpływem ludzi na Zachód- to zakłady pracy z udziałem obcego kapitału powinny instalować się w Polsce przyciąganie kapitału zagranicznego przyciąganie kapitału zagranicznego mądre korzystanie z unijnych dotacji mądre korzystanie z unijnych dotacji uruchomienie robót publicznych uruchomienie robót publicznych

14 Działania bezrobotnych: większa elastyczność większa elastyczność podwyższanie swoich kwalifikacji podwyższanie swoich kwalifikacji nauka nowego zawodu nauka nowego zawodu

15 Zalety podejmowania pracy za granicą Szerszy rynek pracy, większe możliwości podjęcia zatrudnienia, Szerszy rynek pracy, większe możliwości podjęcia zatrudnienia, Podniesienie kwalifikacji zawodowych i nabycie nowych, Podniesienie kwalifikacji zawodowych i nabycie nowych, Zdobycie doświadczenia zawodowego I innych umiejętności zawodowych, Zdobycie doświadczenia zawodowego I innych umiejętności zawodowych, Poznanie nowych i innych technologii, Poznanie nowych i innych technologii, Doskonalenie znajomości języków obcych, Doskonalenie znajomości języków obcych, Zawieranie nowych znajomości i przyjaźni, Zawieranie nowych znajomości i przyjaźni, Poznawanie innej kultury - rozwijanie własnej osobowości. Poznawanie innej kultury - rozwijanie własnej osobowości. Zdobycie potrzebnych do życia pieniędzy, Zdobycie potrzebnych do życia pieniędzy,

16 Wady wynikające z pracy poza granicami naszego kraju rozłąka z rodziną, rozłąka z rodziną, wysokie koszty utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty), wysokie koszty utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty), stres spowodowany słabą znajomością języka, stres spowodowany słabą znajomością języka, obce środowisko, inna kultura, tradycja, obyczaje, obce środowisko, inna kultura, tradycja, obyczaje, wyłączenie polskiego rynku pracy, wyłączenie polskiego rynku pracy, obawa przed nieznanymi metodami pracy i technologiami. obawa przed nieznanymi metodami pracy i technologiami.

17 Zalety pracy w Polsce Mniejsze koszty utrzymania Mniejsze koszty utrzymania Praca na miejscu Praca na miejscu Więcej przyjaciół Więcej przyjaciół Eliminowanie efektu eurosieroctwa Eliminowanie efektu eurosieroctwa Brak blokady językowej Brak blokady językowej

18 Wady pracy w Polsce Niższe wynagrodzenie Niższe wynagrodzenie Ograniczenie możliwości zrobienia międzynarodowej kariery Ograniczenie możliwości zrobienia międzynarodowej kariery Rezygnacja z możliwości poznania nowej kultury i nowych miejsc Rezygnacja z możliwości poznania nowej kultury i nowych miejsc Długi staż pracy- wydłużony wiek emerytalny Długi staż pracy- wydłużony wiek emerytalny Większy wyzysk pracownika Większy wyzysk pracownika

19 Talent mangament, czyli sposoby zatrzymania pracownika w Polsce Dobre dopasowanie Pracowników do kultury organizacji oraz ról, które mają w niej pełnić. Dopasowanie naturalnych talentów Pracowników do zlecanych im zadań jest kluczowym elementem wpływającym na wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy. Zapewnianie Pracownikom możliwości ciągłego rozwoju zawodowego. Ludzie chcą się uczyć nowych rzeczy, chcą pracować w firmach, które dbają o rozwój Pracowników i realizują interesujące projekty, umożliwiające ciągłe podnoszenie kompetencji. Nie wszystkim Pracownikom zależy na awansach pionowych, ale na ogół zależy im na interesującej pracy, która rozwija ich umiejętności, daje satysfakcję i zwiększa zaangażowanie.

20 Najczęstsze przyczyny podejmowania decyzji o odejściu z firmy : Brak możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Brak możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Trudne relacje z przełożonym. Trudne relacje z przełożonym. Niezadowolenie z zakresu obowiązków - pracownik uważał, że nie mógł robić tego, co naprawdę lubi i chce robić w życiu. Niezadowolenie z zakresu obowiązków - pracownik uważał, że nie mógł robić tego, co naprawdę lubi i chce robić w życiu. Brak nowych wyzwań. Brak nowych wyzwań. Niejasne oczekiwania, cele. Niejasne oczekiwania, cele. Zbyt niskie wynagrodzenie – nieadekwatne do osiąganych wyników. Zbyt niskie wynagrodzenie – nieadekwatne do osiąganych wyników. Brak perspektyw otrzymania wyższego wynagrodzenia. Brak perspektyw otrzymania wyższego wynagrodzenia. Brak jasnych zasad nagradzania za dobrze wykonaną pracę. Brak jasnych zasad nagradzania za dobrze wykonaną pracę. Trudności we współpracy w firmie, przy czym częściej chodziło o rozwiązania systemowe, niż o konkretne relacje interpersonalne. Najczęściej podawane przyczyny dotyczyły źle funkcjonujących kanałów komunikacji wewnętrznej, procedur utrudniających realizację zadań (słynne już dziś procedury zakupów), wykorzystywanych systemów informatycznych czy innych narzędzi pracy. Trudności we współpracy w firmie, przy czym częściej chodziło o rozwiązania systemowe, niż o konkretne relacje interpersonalne. Najczęściej podawane przyczyny dotyczyły źle funkcjonujących kanałów komunikacji wewnętrznej, procedur utrudniających realizację zadań (słynne już dziś procedury zakupów), wykorzystywanych systemów informatycznych czy innych narzędzi pracy. Niedostateczne docenianie przez firmę codziennego wysiłku, jaki pracownik wkładał w wykonywanie swoich obowiązków. Niedostateczne docenianie przez firmę codziennego wysiłku, jaki pracownik wkładał w wykonywanie swoich obowiązków. Brak konstruktywnych informacji zwrotnych na temat jakości wykonywanej pracy. Brak konstruktywnych informacji zwrotnych na temat jakości wykonywanej pracy.

21 Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Bibliografia http://www.rybno.infocentrum.com.pl/?KatID=22 http://www.rybno.infocentrum.com.pl/?KatID=22 http://www.rybno.infocentrum.com.pl/?KatID=22 http://comeniusprojektp.canalblog.com/archives/unia_europejska_w_do bie_globalizacji/index.html http://comeniusprojektp.canalblog.com/archives/unia_europejska_w_do bie_globalizacji/index.html http://comeniusprojektp.canalblog.com/archives/unia_europejska_w_do bie_globalizacji/index.html http://comeniusprojektp.canalblog.com/archives/unia_europejska_w_do bie_globalizacji/index.html http://www.sciaga.pl/tekst/60508-61- sposoby_przeciwdzialaniu_bezrobociu_panstwo_a_rynek_pracy http://www.sciaga.pl/tekst/60508-61- sposoby_przeciwdzialaniu_bezrobociu_panstwo_a_rynek_pracy http://www.sciaga.pl/tekst/60508-61- sposoby_przeciwdzialaniu_bezrobociu_panstwo_a_rynek_pracy http://www.sciaga.pl/tekst/60508-61- sposoby_przeciwdzialaniu_bezrobociu_panstwo_a_rynek_pracy http://www.sciaga.pl/tekst/32143-33-bezrobocie_i_rynek_pracy http://www.sciaga.pl/tekst/32143-33-bezrobocie_i_rynek_pracy http://www.sciaga.pl/tekst/32143-33-bezrobocie_i_rynek_pracy http://www.ifcpress.com.pl/publikacje.php?op=ViewPart&id=47 http://www.ifcpress.com.pl/publikacje.php?op=ViewPart&id=47 http://www.ifcpress.com.pl/publikacje.php?op=ViewPart&id=47 http://images.google.pl/images?hl=pl&source=hp&q=bezrobocie&gbv=2 &aq=f&oq= http://images.google.pl/images?hl=pl&source=hp&q=bezrobocie&gbv=2 &aq=f&oq= http://images.google.pl/images?hl=pl&source=hp&q=bezrobocie&gbv=2 &aq=f&oq http://images.google.pl/images?hl=pl&source=hp&q=bezrobocie&gbv=2 &aq=f&oq www.demotywatory.pl www.demotywatory.pl www.demotywatory.pl http://www.okazyjny.pl/dowcipy,praca,69.html http://www.okazyjny.pl/dowcipy,praca,69.html

31


Pobierz ppt "INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA Autorzy: Anna Szulc kl.2TAE Anna Szulc kl.2TAE Dominika Krasoń kl. 2TAE Dominika Krasoń kl. 2TAE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google