Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W poszukiwaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W poszukiwaniu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W poszukiwaniu nowego kształtu edukacji zawodowej – projekt Nauczyciel bliżej Przedsiębiorstwa Leszek A. Zając

2 Karol Semik Patronat nad projektem sprawuje

3 Diagnoza W związek systemu edukacji i rynku pracy wpisany jest konflikt pomiędzy dynamiczną gospodarką a inercyjnym systemem edukacji. Jest to istotna bariera rozwoju gospodarczego, szczególnie widoczna w Polsce. Szkoła nie przygotowuje absolwentów do zetknięcia się z rynkiem pracy. Polskie szkoły zawodowe od lat są niedoinwestowane - brakuje w nich nowoczesnych pomocy dydaktycznych, pracowni i warsztatów. Nastąpiła gruntowna reorganizacja sieci szkół ponadgimnazjalnych, jednakże programy kształcenia zawodowego nadal nie zdołały przybliżyć szkół do przedsiębiorstw. Szkoły są zainteresowane tylko w niewielkim stopniu współpracą z otoczeniem.

4 Przedsiębiorcy nie wykazują większej gotowości współdziałania ze szkołami. Zainteresowanie pracodawców szkolnictwem rośnie, kiedy na rynku pracy nie udaje się łatwo rekrutować określonego rodzaju pracowników. Bez współpracy z firmami szkoły nie mają szansy nauczyć zawodów w takich warunkach, w jakich się dzisiaj pracuje, a przede wszystkim nie mają szansy zapoznać uczniów z najnowszymi i najbardziej kosztownymi technologiami. Przygotowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych i ich doskonalenie zawodowe stanowi osobny problem. Brak jest tu rozwiązań gwarantujących przygotowanie kompetentnej kadry pedagogicznej.

5 Kształcenie zawodowe nie nadąża za zmianami technologii i organizacji produkcji. Osoby ze stosunkowo aktualną wiedzą i umiejętnościami ze względu na dysparytet płac nie podejmują starań o pracę w szkolnictwie, starsi nauczyciele, od lat poza praktyką zawodową, najczęściej nie mają okazji do aktualizacji wiedzy. Co dalej z tym można zrobić?

6 Konkurs nr 3/POKL/3.4.3/2008 ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucję Pośredniczączą w 2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie

7 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 45 – 301 Opole, ul. Małopolska 18 tel. 077 40 03 315-16; fax 077 40 03 315 www.wzdz.opole.pl/ckn.htm; cdn@wzdz.opole.pl wpis do rejestru Opolskiego Kuratora Oświaty nr 7/01 z dnia 14 grudnia 2001 r.

8 Kto? – CDN WZDZ w Opolu i Partnerzy: ZDZ w Katowicach i CKN ZDZ w Radomiu, oraz 120 beneficjentów - nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu uczących w zawodach: spawacz*, ślusarz, stolarz, murarz, technik budownictwa, kucharz małej gastronomii i technik hotelarstwa); Co? – projekt polega na odbyciu 2-tygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach (tj. 5 dni roboczych w tygodniu, po min. 6 godz. zegarowych) i 5-dniowe staże zagraniczne po minimum 6 godz. zegarowych. Kiedy? - 1 lipca 2009 r. – 30 czerwca 2011 r. Gdzie? – woj. opolskie, śląskie (i część małopolskiego – Powiat Wadowicki), mazowieckie (miasto Radom i Powiat Radomski) oraz na terenie Niemiec

9 Biuro projektu Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 45 – 301 Opole, ul. Małopolska 18 tel. 077 40 03 315-16; fax 077 40 03 315 www.wzdz.opole.pl/ckn.htm;www.wzdz.opole.pl/ckn.htm; cdn@wzdz.opole.plcdn@wzdz.opole.pl Ośrodek regionalny w Katowicach Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Krasińskiego 2 40-953 KATOWICE tel. 032/ 603 77 30 E-mail: r.helbig@zdz.katowice.plr.helbig@zdz.katowice.pl Ośrodek regionalny w Radomiu Centrum Kształcenia Nauczycieli ul. Saska 4/6 26-600 RADOM tel./fax. 048/ 3312694, 048/ 3310523 E-mail: ckzradom@zdz.kielce.plckzradom@zdz.kielce.pl

10 Nr projektu w Krajowym Systemie Informatycznym WND-POKL.03.04.03-00-011/08 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

11 Cel główny projektu uczestnictwo nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w praktykach wg opracowanego i stale doskonalonego programu, a tym samym umocnienie więzi pomiędzy szkołą, która jest ich zakładem pracy a przedsiębiorstwami. Umożliwi to poznanie najnowszych technologii.

12 Cele szczegółowe projektu: uaktualnienie przez nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu wiedzy o nowych technologiach stosowanych w przedsiębiorstwach; zwiększenie aktywizacji zawodowej nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu; podniesienie kompetencji zawodowych beneficjentów ostatecznych (nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu uczących w zawodach: spawacz, ślusarz, stolarz, murarz, technik budownictwa, kucharz małej gastronomii i technik hotelarstwa);

13 wzmocnienie mobilności i elastyczności zawodowej beneficjentów ostatecznych; pobudzenie aktywności do kształcenia ustawicznego beneficjentów.

14 Grupy docelowe

15 Rezultaty twarde projektu: opracowany program doskonalenia zawodowego w 7 zawodach z 4 branży: mechanicznej, meblarsko-stolarskiej, budowlanej i gastronomiczno- hotelarskiej, raport z pilotażowego wdrożenia opracowanego programu doskonalenia zawodowego, odbycie przez uczestników praktyk w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, zaangażowanie około 60 przedsiębiorstw w 4 branżach w realizację programu doskonalenia zawodowego nauczycieli, przeszkolenie uczestników w zakresie nowoczesnych technologii i wdrażanie ich w szkole w procesie kształcenia zawodowego, ok. 60 przedsiębiorstw współpracujących ze szkołami realizującymi kształcenie zawodowe w zakresie podnoszenia jakości kształcenia oraz dostosowywania kształcenia do potrzeb rynku pracy, wydanie nie mniej niż 90% BO zaświadczeń ukończenia praktyki i stażu, wydanie 260 egzemplarzy publikacji podsumowującej projekt.

16 Rezultaty miękkie projektu: Aktualizacja fachowej wiedzy merytorycznej, w tym, w zakresie nowoczesnych technik i technologii w obszarze nauczanego zawodu, Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki jako elementu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego, Przeciwdziałanie deprecjacji kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zwiększenie zainteresowania i motywacji uczestników do doskonalenia zawodowego, w tym do udziału w realizacji innowacyjnych programów nauczania. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli z zastosowaniem atrakcyjnych metod pracy z uczniem oraz nowoczesnych środków dydaktycznych, Doskonalenie umiejętności poszukiwania wiedzy dotyczącej nowych rozwiązań technologicznych i ich zastosowanie w procesie dydaktycznym kształcenia zawodowego.

17 Kryteria rekrutacji beneficjentów: 1.zatrudnienie w szkołach/przedsiębiorstwach prowadzących teoretyczne/praktyczne kształcenie zawodowe na terenie woj. opolskiego, śląskiego, małopolskiego (powiat wadowicki) i mazowieckiego (miasto Radom i powiat radomski), 2.posiadanie kwalifikacji do kształcenia w zawodach: spawacz, ślusarz, stolarz, murarz, technik budownictwa, kucharz małej gastronomii i technik hotelarstwa, 3.wypełnienie arkusza aplikacyjnego, 4.złożenie pisemnej deklaracji udziału w projekcie, 5.uzyskanie pisemnej zgody dyrektora szkoły, w której jest nauczyciel zatrudniony, 6.pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

18 Kryteria doboru przedsiębiorstw: posiadany park maszynowo-narzędziowy – jego nowoczesność (poziom jego zaawansowania technologicznego), stopień eksportowości produkcji i usług, doświadczenie firmy – ocena dotychczasowego funkcjonowania, dotychczasowa realizacja zadań w zakresie kształcenia zawodowego, w tym współpraca z jednostkami badawczymi i oświatowymi dostępność w danym czasie opiekuna praktyk w danym przedsiębiorstwie bliskość przedsiębiorstwa do miejsca zamieszkania i zatrudnienia nauczyciela.

19 Najważniejsze działania: Promocja projektu – przez cały czas jego realizacji, Opracowanie programu praktyk oraz techniki, procedury i narzędzi jego ewaluacji – do połowy stycznia 2010 r., Rekrutacja beneficjentów (w tym szkolenie e-learningowe oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami) – do 31 grudnia 2009 r., Pilotażowe wdrożenie praktyk w przedsiębiorstwach na terenie kraju – do lutego do końca marca 2010 r., Ewaluacja programu praktyk – 2010 – 2011 r., Opracowanie i wydanie publikacji upowszechniającej rezultaty projektu – II kwartał 2011 r., Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt – II kwartał 2011 r.,

20 Zapraszamy do współpracy

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W poszukiwaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google