Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

Коpie: 1
Spis treści 1. Rozdział 1 Rozdział 1 Rozdział 1 2. Wstęp Wstęp 3. Prawa autorskie Prawa autorskie Prawa autorskie 4. Miejsce bibliografii w dokumencie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej"— Zapis prezentacji:

1 Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej
Gabriela Bonk, Aleksandra Stronka

2 Piszesz wypracowanie (w przyszłości pracę magisterską) lub wygłaszasz referat? Przygotowujesz prezentację maturalną?

3 Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz!
Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji!

4 Prawidłowo sporządzoną bibliografię należy zamieszczać na końcu KAŻDEJ pracy: referatu, wypracowania oraz wszelkich prac konkursowych z KAŻDEGO przedmiotu. Podanie w pracy bibliografii jest jednym z niezbędnych warunków zachowania praw autorskich.

5 Co to jest BIBLIOGRAFIA??
Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać. Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

6 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:
PN - ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura. PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.

7 Opis bibliograficzny KSIĄŻKI

8 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN. Przykład: Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, ISBN

9 Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu do marginesu!

10 ; : . , - / ( ) Zwracaj uwagę na znaki przestankowe:
Stosuj je konsekwentnie!!!

11 Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.
Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, ISBN

12 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

13 Wincenty czy Witold Lutosławski?
Autor: Jeżeli robimy wyjątkowo dużo opisów bibliograficznych, wtedy można zamiast imienia autora podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby: np. Lutosławski W. - to: Wincenty czy Witold Lutosławski?

14 Iksiński Zenon, Kowal Jan, Nowak Paweł.
Jeżeli autor nie jest znany – opis zaczynamy od tytułu. Jeśli autorów jest więcej niż trzech, podajemy dane pierwszej osoby (lub podkreślonej przez wydawcę): Iksiński Zenon i in. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami. Iksiński Zenon, Kowal Jan, Nowak Paweł.

15 Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach:
prof. dr doc. mgr ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.

16 „Polonistyka” ale Pan Tadeusz
Tytuł: Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (...) Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!! „Polonistyka” ale Pan Tadeusz

17 Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr. Wydanie:
Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.

18 Wydawca: Można skracać nazwę wydawcy: Np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

19 ZAWSZE trzeba podać rok (datę) wydania
ZAWSZE trzeba podać rok (datę) wydania. Jeśli daty nie ma w książce, koniecznie trzeba ją określić i zapisać: [1999] lub ok.1999

20 Od 2002 obowiązkowym elementem opisu bibliograficznego jest numer ISBN:
ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 02 – WSiP i o książce. Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku. Od 2007 roku nr ISBN poprzedzony jest prefiksem 978 i liczy 13 cyfr.

21 Opis bibliograficzny PRACY ZBIOROWEJ:
Kompendium wiedzy o ekologii. Pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej. Wyd. 2 popr. i uzup ISBN

22 Opis bibliograficzny JEDNEGO TOMU wielotomowej pracy zbiorowej:
Poezja polska : antologia. Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak. Wyd. 3 poszerz. Cz ISBN

23 Opis bibliograficzny FRAGMENTU (ROZDZIAŁU) książki napisanej przez jednego autora:
Opis całości książki (jak poprzednio, ale bez ISBN). Tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział.

24 Przykład: Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd. 5. Warszawa: WP, Ekspresjonizm, s Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora.

25 Opis bibliograficzny rozprawy (eseju, rozdziału) Z  PRACY ZBIOROWEJ – elementy opisu:
Nazwisko i imię autora rozdziału. Tytuł rozdziału. W: Opis książki, w której zawarty jest rozdział (bez ISBN), strony zajęte przez rozdział.

26 Przykład 1: Bogucka Maria: Barbara Radziwiłłówna. W: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Seria pierwsza. Wyd. 2. Pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira. Warszawa: PWN s. 67 – 88.

27 Przykład 2 : Wiersz z antologii wielu autorów
Stachura Edward: Wielki Testament. W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej. Wybór Marek Wawrzkiewicz. 1999, s

28 Opis bibliograficzny ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

29 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł Czasopisma” rok numer czasopisma numery stron zajęte przez artykuł.

30 Przykład: Jaworski Marcin: Różewicz – ostatni modernista. „Polonistyka” 2005 nr 5 s

31 Opis bibliograficzny RECENZJI – elementy opisu:
Nazwisko i imię autora recenzo- wanej książki: Tytuł recenzowa-nej książki. Wydanie. Rok wyda- nia. ISBN. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji. „Tytuł Czasopis- ma” rok numer czasopisma strony zajęte przez recenzję.

32 Przykład RECENZJI: Kuczok Wojciech: Gnój. Warszawa Rec. Piotr Śliwiński: Normalni, wydrążeni, źli. „Tygodnik Powszechny” 2004 nr 32 s. 11.

33 Opis bibliograficzny WYWIADU – elementy opisu:
Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywia- du. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. „Tytuł Czasopisma” rok numer numery stron.

34 Przykład WYWIADU: Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz. „Polityka” 2004 nr 3 s

35 Ciekawostka - opis bibliograficzny wydawnictwa ciągłego - CZASOPISMA:
Biblioteka w Szkole. Miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy. 1999, nr 1. Warszawa: Agencja "Sukurs" ISSN [czasopismo ukazujące się na bieżąco].

36 Opisy bibliograficzne DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

37 Książka na płycie CD-ROM:
Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja Łódź: Promedia CD, ISBN

38 Książka w Internecie: Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [on line] [dostęp 19 września 2005].Dostęp- ny w Internecie: pis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm.

39 Strona www: Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Aka- demia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dos- tępny w Word Wide Web: krakow.pl/whk/.

40 Artykuł w czasopiśmie internetowym:
Karpiel Anna.: Motyw szatana w litera- turze romantycznej. W: „Konspekt” [on- line] nr 2 [ dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: ISSN

41 Opis bibliograficzny INNYCH TEKSTÓW KULTURY

42 Opis bibliograficzny REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury): Jak opis rozdziału z książki:
Velasquez Diego: Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wie- ków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. 1986, nr il. XLVI.

43 Opis bibliograficzny FILMU:
Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS]. Warszawa: AGF, 1986.

44 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.
Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

45 LITERATURA PODMIOTU - to omawiane przez Was utwory literackie, czyli wszystko to, co zamierzacie poddać analizie podczas Waszego wystąpienia maturalnego, a także to, co złoży się na materiał argumentacyjny dla Waszych własnych sądów. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne. LITERATURA PRZEDMIOTU - to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które autor prezentacji wyszukał i wykorzystał przy opracowaniem tematu. Literatury przedmiotu nie interpretujecie, tylko uzasadniacie nią swoje tezy wysnute z interpretacji dzieł. Hanna Bohuszewicz

46 Bibliografia: Artykuł: Bibliografia załącznikowa i przypisy. „Biblioteka w szkole” 2004 nr 11 s. 26 – 27. Strony www: Bibliografia załącznikowa [online]. Mrągowo: Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web: wo.neostrada.pl/biblioteka/bibliografz.html. Medoń-Wosz Anita, Sławiński Krzysztof: Bibliografia załącznikowa [online]. Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web:http://kan gur.ae.krakow.pl/Biblioteka/Wi/zalaczniki.php?link=zalaczniki#ad.6. Zasady sporządzania opisów wydawnictw zwartych i ciągłych do bibliografii załącznikowej [online]. Toruń: Serwis informacyjny Biblioteka Pedagogiczna [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web:

47 WSPÓŁAUTORKI PREZENTACJI:
Gabriela Bonk (nauczyciel bibliotekarz) Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku Slajdy: 22-24, 26-27, 29, 33, 35, 39, opracowała: Aleksandra Stronka (nauczyciel bibliotekarz) Biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie


Pobierz ppt "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google