Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest BIBLIOGRAFIA??

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest BIBLIOGRAFIA??"— Zapis prezentacji:

1 Co to jest BIBLIOGRAFIA??
Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.

2 Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

3 M A T U R Z Y S T O !!! Wymogi matury są takie, że musisz sporządzić bibliografię podmiotową i przedmiotową do swojej prezentacji z języka polskiego

4 BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA – to wykaz dzieł danego autora
           BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA – to wykaz dzieł danego autora. Maturzysto wymienisz w niej: teksty literackie, dzieła filmowe, obrazy, rzeźby, utwory muzyczne itp., które poddałeś analizie i interpretacji aby na ich podstawie opracować temat pracy maturalnej. Gdy temat dotyczy Języka – to wymienisz fragmenty utworów literackich, wycinki z prasy itp. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA – to piśmiennictwo na jeden określony temat albo personalna – zawierająca piśmiennictwo o konkretnej osobie. Maturzysto wymienisz w niej: słowniki, encyklopedie, monografie, publikacje z Internetu itp., czyli źródła informacji o utworach, autorach, wyjaśnienie terminologii.

5 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

6 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

7 Przykład: Krall Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem. Wyd. 2. Warszawa. Czytelnik 2003. ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

8 Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu, do marginesu!

9 Zwracaj uwagę na znaki przestankowe i stosuj je konsekwentnie!!!
; : . , - / ( )

10 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej a nie na okładce!

11 Cezary czy Czesław Miłosz?
Autor – element obowiązkowy: Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby np. „Cz. Miłosz” - to: Cezary czy Czesław Miłosz?

12 Autor – element obowiązkowy:
Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami.

13 Autor – element obowiązkowy:
Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: prof. dr doc. mgr ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, etc.

14 Tytuł – element obowiązkowy:
Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem : „(...)„ Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowiu jest tytuł czasopisma!!

15 Wyd. 5. popraw. uzup. zmien. skr.
Wydanie – element nieobowiązkowy: Jeśli to jest wydanie pierwsze, lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5. popraw. uzup. zmien. skr.

16 Można skracać nazwę wydawcy
Wydawca – element nieobowiązkowy: Można skracać nazwę wydawcy Np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

17 Obowiązkowe jest podawanie: miejsce wydania i rok wydania.

18 Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003.
Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym. Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003.

19 Krall Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem. Warszawa 2003.
Przykład – tylko obowiązkowe elementy: Krall Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem. Warszawa 2003.

20 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZPRAWY Z PRACY ZBIOROWEJ:
Bogucka Maria: Barbara Radziwiłłówna. W: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Wyd. 2. Pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira. Warszawa s

21 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

22 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” rok numer strony Przykład: Zimmerer Katarzyna: Pomnik ich pamięci. „Tygodnik Powszechny” 2003 nr 7 s.9-10

23 OPIS BIBLIOGRAFICZNY jednego tomu wielotomowej pracy zbiorowej:
Poezja polska 1914 –1939: antologia. Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak. Wyd.3. Cz.1. Wrocław 1984

24 Opis bibliograficzny RECENZJI:
Maciej Lepianka: I w następnym dniu. Warszawa Rec. Lipka Krzysztof: Granica realizmu i fantazji. „Nowe Książki” 1997 nr 7, s. 48

25 Opis bibliograficzny WYWIADU:
Kieślowski Krzysztof: Ciągle poszukuję. Rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn. „Polityka” 1992 nr 50 s. 12

26 OPIS BIBLIOGRAFICZNY fragmentu (rozdziału) książki
Przykład: Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd.5. Warszawa Ekspresjonizm, s.70-92

27 OPIS BIBLIOGRAFICZNY fragmentu (rozdziału) książki:
Miłosz Czesław: Historia literatury polskiej do roku Kraków Romantyzm, s Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora. Twardowski Jan: Wiersze.Kraków Śpieszmy się, s.152

28 OPIS BIBLIOGRAFICZNY wiersza z antologii wielu autorów:
Miłosz Czesław: Który skrzywdziłeś. W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej. Wybór Marek Wawrzkiewicz. Warszawa 1999, s. 238.

29 OPISY BIBLIOGRAFICZNE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

30 Książka na płycie CD-ROM
Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. [CD-ROM]. Wersja Łódź: Pro-media CD,

31 KSIĄŻKA W INTERNECIE Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [on-line] [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie:http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm.

32 Strona www: Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Word Wide Web: krakow.pl/whk/

33 Artykuł w czasopiśmie internetowym:
Karpiel Anna.: Motyw szatana w literaturze romantycznej. W: „Konspekt” [on-line] nr 2 [ dostęp 22 września 2005]. Dostępny wInternecie:http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/2 2/Karpiel.htm. ISSN

34 OPIS BIBLIOGRAFICZNY INNYCH TEKSTÓW KULTURY

35 OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury):
Jak opis rozdziału z książki: Velasquez Diego: Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. 1986, nr il. XLVI.

36 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU:
Czas Apokalipsy [film]. Reż. Francis Ford Coppola [kas. wiz. VHS]. Warszawa: AGF, 2003.

37 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.
Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.


Pobierz ppt "Co to jest BIBLIOGRAFIA??"

Podobne prezentacje


Reklamy Google