Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie prezentacji na ustny egzamin maturalny. Bibliografia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie prezentacji na ustny egzamin maturalny. Bibliografia."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie prezentacji na ustny egzamin maturalny. Bibliografia.

2 Czas przeznaczony na prezentację przygotowanego na egzamin maturalny tematu – 15 min.
Prezentacja powinna zawierać: omówienie tematu przytoczone argumenty poparcie cytatami

3 Przed egzaminem ustnym z języka polskiego należy przedłożyć komisji bibliografię załącznikową do wybranego przez siebie tematu.

4 Prawidłowo sporządzoną bibliografię należy zamieszczać na końcu KAŻDEJ pracy: referatu, wypracowania oraz wszelkich prac konkursowych z KAŻDEGO przedmiotu. Podanie w pracy bibliografii jest jednym z niezbędnych warunków zachowania praw autorskich.

5 Co to jest BIBLIOGRAFIA?
Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać. Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów, dobranych wg ustalonych kryteriów, służący sprawnej informacji o piśmiennictwie.

6 Bibliografia załącznikowa została przedstawiona w oparciu o normy: PN-ISO 690: Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura PN - ISO-2: Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części.

7 Elementy opisu książki:
Nazwisko i imię autora , tytuł, wydanie, miejsce wydania: nazwa wydawcy, rok wydania. nr ISBN. Uwaga! Elementy obowiązkowe wyszczególniono pogrubioną czcionką.

8 Kapuściński Ryszard Podróże z Herodotem 2004. ISBN 83-240-0482-3.
Przykład: opis tylko z elementami obowiązkowymi Kapuściński Ryszard Podróże z Herodotem ISBN lub z elementami nieobowiązkowymi (fakultatywnymi) Kapuściński Ryszard Podróże z Herodotem Kraków: Wydaw. Znak ISBN

9 Poszczególne elementy opisu oddziela się wybranym znakiem interpunkcyjnym ; : . , - / ( ) lub jego brakiem. Wybrane znaki należy stosować konsekwentnie we wszystkich opisach danej publikacji. np. Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, Kraków: Wydaw. Znak, ISBN

10 Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu, do marginesu
Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu, do marginesu! Na końcu opisu stawiaj kropkę.

11 Informacje do opisu należy czerpać ze strony tytułowej...
... nie z okładki książki !

12 Autor – element obowiązkowy:
Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby np. „Kapuściński R.” - to: Roman czy Ryszard Kapuściński?

13 Autor – element obowiązkowy:
Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami.

14 Autor – element obowiązkowy:
Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: inż. prof. Dr doc. mgr ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem itp.

15 Tytuł – element obowiązkowy:
Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem : (...) Tytuł można wyróżnić graficznie tzw. kursywą czyli pismem pochyłym.

16 Wydanie – element obowiązkowy:
Jeśli to jest wydanie pierwsze, lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: np. Wyd. 3. uzup. zm. skr. lub 1 w tej edycji

17 Wydawca – element fakultatywny:
Można skracać nazwę wydawcy PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe Zakł. Nar. im. Ossolińskich zamiast Zakład Narodowy im. Ossolińskich WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

18 Co to jest ISBN?? ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 01 – PWN i o książce. Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku. Od 2007 roku nr ISBN poprzedzony jest prefiksem 978 i liczy 13 cyfr.

19 Opis fragmentu (rozdziału) książki:
Nazwisko i imię autora książki, Tytuł książki, Wydanie, Rok wydania. ISBN. Tytuł rozdziału, numery stron. Przykłady: Kochanowski Jan, Fraszki, Wyd. 3 przejrz., ISBN , Do gór i lasów, s Łuczak Maciej, Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie, Warszawa: Prószyński i S-ka, ISBN , I to jest nowa koncepcja sztu-ki, s

20 Opis rozdziału w pracy zbiorowej:
Nazwisko i imię autora rozdziału, Tytuł rozdziału,  W: Tytuł pracy zbiorowej, Rok wydania. ISBN, numery stron. Lidia Wołoszynowa, Młodszy wiek szkolny, W: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Pod red. Marii Żebrowskiej, Wyd. 11, ISBN , s

21 Opis reprodukcji obrazu:
Jak opis rozdziału z książki: Velasquez Diego, Infantka Małgorzata, [il.], W: Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław: Ossolineum, ISBN X, nr il. XLVI.

22 Elementy opisu artykułu w czasopiśmie:
Nazwisko i imię autora, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”, rok, nr czasopisma, nr stron. Przykład: Kopacz Grzegorz, Z prokuratora ad- wokat, „Press”, 2003, nr 9, s Pamiętaj! Jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma !!!

23 Opis recenzji w czasopiśmie:
Nazwisko i imię autora książki recenzowanej, Tytuł książki, Rec. Nazwisko i imię recenzenta, Tytuł recenzji, „Tytuł czasopisma” Rok, nr, strony. Kuczok Wojciech, Gnój, Warszawa 2003, Rec. Piotr Śliwiński, Normalni, wydrążeni, źli, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 32, s. 11.

24 Opis wywiadu w czasopiśmie:
Nazwisko i imię osoby z którą przeprowadzono wywiad, Tytuł wywiadu, Rozmowę przeprowadził imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad, „Tytuł czasopisma” rok, numer, strony. Kieślowski Krzysztof, Ciągle po- szukuję, Rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn, „Polityka” 1992, nr 50, s. 12.

25 Mapy, plany, atlasy: dane do opisu map i planów należy przejmować z ramki; w przypadku braku ramki – z innych miejsc opisywanej jednostki; jako autora w opisie map należy traktować kartografa; mapy, plany i atlasy samoistne wydawniczo należy opisywać jak wydawnictwa zwarte; mapy i plany zamieszczone w wydawnictwie zwartym lub ciągłym należy opisywać jak artykuły w wydawnictwach zwartych lub ciągłych; elementem obowiązkowym jest określenie rodzaju dokumentu: mapa, plan, atlas jeśli nie występuje ono w tytule; w opisie map obowiązkowe jest podanie skali po tytule i dodatkach do tytułu.

26 Przykład opisu mapy, planu, atlasu:
  Beskid Sądecki i Żywiecki. Mapa. 1 : Wyd. 10. Warszawa: ISBN  Plan centrum Warszawy. W: Atlas Architektury Warszawy. Warszawa: 1977 luź. wkładka.

27 OPISY BIBLIOGRAFICZNE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

28 Autor. Tytuł (w formie występującej w źródle). Typ nośnika – podany w nawiasie kwadratowym, np.: [online], [CD-ROM], [taśma magnetyczna], [dyskietka]. Można przy okazji sprecyzować także typ publikacji, np.: [baza danych online], baza danych na taśmie magnetycznej], [wydawnictwo zwarte na CD-ROM], [program komputerowy na dyskietce], [poczta elektronicz- na]. Wydanie (wersja). Miejsce wydania. Wydawca. Data wydania. Data aktualizacji. Data dostępu podana w nawiasie kwadratowym – dla dokumen- tów online. Warunki dostępu – dla dokumentów online. Numer znormalizowany ISBN.

29 Opis elektronicznej książki
Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, [CD-ROM], Wersja , Łódź: PRO-media CD, ISBN

30 Opis fragmentu elektronicznej książki
Kopaliński Władysław, Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego [CD-ROM], Wersja , Warszawa: PWN, 2000, Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych. ISBN

31 Opis artykułu z elektronicznego czasopisma
Mikołuszko Wojciech, Były dwa gatunki człowieka!, W: „Gazeta Wyborcza” [online], [dostęp 28 października 2004], Dostępny w World Wide Web: sy.gazeta.pl/nauka/1,34148, html.

32 Opis filmu na kasecie Odpowiedzialność główna. Tytuł. Typ nośnika. Wydanie. Miejsce wydania. Wydawca. Data wydania. Czapczyk Paweł, Czarnecka Aleksandra, Poezja współczesna, [kaseta VHS], Warszawa: Telewizja Polska, 1997.

33 Opis zapisu na taśmie magnetofonowej
Odpowiedzialność główna. Tytuł. Typ nośnika. Wydanie. Miejsce wydania. Wydawca. Data wydania. Beethoven Ludwig van, Piano Concertos 2&3, [kaseta magnetofonowa], Hanower: Deutsche Grammophon, 2004.

34 Opis komunikatu elektronicznego
Pakulska Grażyna, Temat: Czy Arystoteles kłamał?, Do: Małgorzata Katarzyńska, 12 grudnia 2005, [dostęp 10 stycznia 2006], Korespondencja osobista.

35 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.
Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej.

36 LITERATURA PODMIOTU - to omawiane przez Was utwory literackie, czyli wszystko to, co zamierzacie poddać analizie podczas Waszego wystąpienia maturalnego, a także to, co złoży się na materiał argumentacyjny dla Waszych własnych sądów. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne. LITERATURA PRZEDMIOTU - to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które autor prezentacji wyszukał i wykorzystał przy opracowaniu tematu. Literatury przedmiotu nie interpretujecie, tylko uzasadniacie nią swoje tezy wysnute z interpretacji dzieł.

37 Bibliografia: Bonk Gabriela, Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej. [online]. „Biblioteka w szkole”, Prezentacje multimedialne: edukacja czytel-nicza i medialna. [dostęp 02 grudnia 2004]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.vulcan.com.pl/biblioteka/prezentacje/prezentacje.html#czytelni-cza. Saniewska Danuta, Opis bibliograficzny. „Biblioteka w szkole” 2003 nr 12 s Sebastjan Danuta, Tobolska Urszula, Bibliografia załącznikowa i przypisy bibliograficzne. „Poradnik bibliotekarza” 2005 nr 3 s Oprac. mgr Małgorzata Katarzyńska (nauczyciel – bibliotekarz) Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie


Pobierz ppt "Przygotowanie prezentacji na ustny egzamin maturalny. Bibliografia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google