Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programu Ludzie 7. PR Inicjatywa EURAXESS Aspekty prawno-podatkowe w projektach badawczo-szkoleniowych Michał Lasota Krajowy Punkt Kontaktowy Programów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programu Ludzie 7. PR Inicjatywa EURAXESS Aspekty prawno-podatkowe w projektach badawczo-szkoleniowych Michał Lasota Krajowy Punkt Kontaktowy Programów."— Zapis prezentacji:

1 Programu Ludzie 7. PR Inicjatywa EURAXESS Aspekty prawno-podatkowe w projektach badawczo-szkoleniowych Michał Lasota Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 6 maja 2010 r.

2 Program Szczegółowy Ludzie Charakterystyka programu i jego zasady Poszczególne akcje Marie Curie: ITN, IAPP, IRSES, Projekty indywidualne Inicjatywa EURAXESS Europejska Sieć Centrów Informacji dla Naukowców (CIN) Portal Euraxess Wybrane aspekty prawno-podatkowe związane z realizacją projektów badawczo-szkoleniowych Wyjazdy polskich naukowców za granicę. Opodatkowanie dochodów z projektów badawczo-szkoleniowych. Plan prezentacji

3 Możliwości dla naukowców w Programie Szczegółowym Ludzie

4 Działania pod patronatem Marii Skłodowskiej - Curie = 10 Akcji Marie Curie Program ma na celu umożliwienie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych na różnych etapach rozwoju kariery naukowej Program kładzie nacisk na międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców. Realizacja projektu wymusza zmianę miejsca pobytu W ramach programu możliwa jest współpraca z przemysłem i instytucjami naukowymi z krajów trzecich Projekty w ramach programu można zgłaszać w odpowiedzi na konkursy ogłaszane na stronach Komisji Europejskiej (CORDIS) Zgłaszane projekty mogą dotyczyć dowolnej tematyki badań Uczestnictwo w projektach programu Ludzie daje możliwość wzbogacenia kariery naukowej o etap międzynarodowy LUDZIE – najważniejsze cechy programu

5 1.Nacisk położony jest na mobilność międzynarodową Naukowiec nie może podjąć pracy w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat 2.Lub międzysektorową Naukowiec zatrudniony w instytucji naukowej może zostać oddelegowany do przemysłu i vice versa 3.W zależności od doświadczenia naukowców możemy podzielić na: Początkujących naukowców (<4 lata doświadczenia naukowego liczonego od momentu uzyskania tytułu magistra; bez doktoratu); Doświadczonych naukowców (stopień doktora lub > 4 lata doświadczenia naukowego liczonego od momentu uzyskania tytułu magistra 4.Większość akcji jest otwarta dla naukowców z krajów trzecich Program LUDZIE – zasady ogólne

6 Projekty instytucjonalne instytucja/sieć aplikuje o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych (osobomiesiące) kontrakt z KE – max. 4 lata zaakceptowane instytucje dokonują selekcji naukowców na szkolenia i prowadzenie badań pobyt szkoleniowy może trwać 2 miesiące – 36 miesięcy (w zależności od rodzaju projektu) Projekty indywidualne naukowiec w porozumieniu z instytucją przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy kontrakt z KE podpisuje instytucja przyjmująca, która następnie zatrudnia naukowca pobyt badawczo-szkoleniowy trwa od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu) Program LUDZIE – typy projekt ó w

7 Termin: Fellows, researchers Doświadczony naukowiec Doświadczony naukowiec (experienced researcher) to osoba ze stopniem doktora lub z co najmniej 4-letnim stażem naukowym (po uzyskaniu tytułu magistra) Naukowiec początkujący (early stage researcher) to osoba, która po uzyskaniu tutyłu magistra ma mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych i nie ma stopnia doktora. Program LUDZIE - naukowcy

8 Marie Curie Initial Training Networks

9 ITN = Akcja Marii Curie: Initial Training Network Cele: szkolenie początkujących naukowców (w tym doktorantów) i umożliwienie im dołączenia do europejskich zespołów badawczych oraz poprawy ich perspektyw zawodowych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Czas trwania projektu: do 4 lat Obszar i tematyka badawcza: każda zaproponowana przez konsorcjum z wyjątkiem EURATOMu ITN – cele i zasady

10 Przyjmowanie naukowców z całego świata Wymiana pracowników Organizacja szkoleń, kursów i konferencji Młodzi naukowcy mogą realizować badania w okresie od 3 do 36 miesięcy. ITN – działania

11 Początkujący naukowcy ( >4 lata doświadczenia naukowego, liczonego od momentu uzyskania tytułu magistra) aplikują bezpośrednio do instytucji goszczącej w odpowiedzi na ogłoszenie odpowiadające ich profilowi naukowemu Naukowiec nie może przebywać w kraju instytucji goszczącej dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat ITN zasady aplikacji

12 ITN - ogłoszenia

13 Marie Curie Industry-Academia Partnership and Parthways

14 Budowanie współpracy między niekomercyjnymi organizacjami prowadzącymi badania a przedsiębiorstwami w oparciu o wspólne projekty badawcze. Stymulowanie długoterminowej współpracy między sektorami poprzez wymianę personelu i doświadczeń. Zróżnicowanie możliwości zatrudnienia i rozwoju karier naukowców dzięki wymianie wiedzy i kultury. Cele IAPP

15 Przynajmniej 1 partner z sektora niekomercyjnego Przynajmniej 1 partner z sektora komercyjnego Sektor Niekomercyjny –Uniwersytety / centra i instytuty naukowe –Organizacje non-profit i pozarządowe –Organizacje międzynarodowe o znaczeniu europejskim –Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) –Organizacje międzynarodowe (WHO, UNESCO) Sektor Komercyjny –Przedsiębiorstwa (MŚP, mikro, spin-off, nowe) –Inne organizacje jeśli uzyskują większość dochodów z działalności gospodarczej Uczestnicy IAPP

16 Przynajmniej 2 różne kraje członkowskie UE lub Państwa Stowarzyszone + Państwo Trzecie Kraje członkowskie (MS) + Państwa Stowarzyszone (AC): EU27 + Szwajcaria, Izrael, Norwegia, Islandia, Lichtensztain, Turcja, Chorwacja, FYROM, Serbia, Albania, Czarnogóra, Bośnia. Państwa Trzecie 2 kategorie - International Cooperation Partner Countries (ICPC) - Other Third Countries (OTC): USA, Kanada, Japonia, Korea Południowa, Singapur, Australia, Nowa Zelandia. Uczestnicy IAPP

17 Obowiązkowa wymiana personelu Trwa przez większość osobo-miesięcy Zawsze międzysektorowa Zwykle w dwie strony, ale nieobowiązkowo 30% może mieć miejsce w tym samym kraju Opcjonalna rekrutacja doświadczonych naukowców Nie jest substytutem dla wymiany Inne Działania sieciowe IAPP: główne działania

18 Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme

19 IRSES = Akcja Marii Curie: International Research Staff Exchange Scheme Cele: wzmocnienie istniejącej lub stworzenie nowej współpracy naukowej pomiędzy europejskimi instytucjami naukowymi a organizacjami z krajów, z którymi KE podpisała umowę o współpracy naukowo- technologicznej oraz krajów sąsiadujących z UE Zasady ogólne: Projekt konsorcjum składającego się z minimum trzech instytucji naukowych, z których: 2 muszą się znajdować w dwóch różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7 PR (jedna z tych instytucji pełni rolę koordynatora) 1 musi się znajdować w kraju sąsiadującym z UE, lub kraju, z którym KE podpisała umowę o współpracy naukowo technologicznej. Czas trwania projektu: od 24 do 48 miesięcy Obszar i tematyka badawcza: każda zaproponowana przez konsorcjum z wyjątkiem EURATOMu (specyficzne) IRSES – cele i zasady

20 Wymiana pracowników Oddelegowywanie pracowników z instytucji znajdującej się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym do instytucji znajdującej się w kraju trzecim. Oddelegowywanie pracowników z instytucji krajów trzecich do instytucji krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z 7PR. Długość oddelegowania pracownika wynosi minimum 1 miesiąc, a maksimum 12 miesięcy. Krótsze pobyty muszą być uzasadnione w projekcie. Pracownicy instytucji będących w konsorcjum są wysyłani na zasadzie oddelegowania, tj. pozostają nadal zatrudnieni w instytucji wysyłającej. Głównym celem jest wymiana pracowników naukowych, ale dopuszczalna jest również wymiana pracowników technicznych, administracyjnych i kadry zarządzającej. Udział pracowników w konferencjach i szkoleniach organizowanych na potrzeby projektu. Inne działania: spotkania konsorcjum, organizacja szkoleń IRSES – działania

21 PEOPLE - Projekty indywidualne

22 Marie Curie Intra European Fellowships for Career Development Kształcenie ustawiczne (life-long learning) (1-2 lata) Wyjazd szkoleniowy (1-2 lata) Nie powinien nosić cech tymczasowego rozwiązania. Powinien wynikać z wcześniejszych dokonań naukowca być niezbędnym krokiem do realizacji konkretnych zamierzeń naukowych w przyszłości (po zakończeniu projektu). leadership dywersyfikacja umiejętności(competence diversification umiejętności miękkie(complementary skills) interdyscyplinarność (mutli- or interdisciplinary level) współpraca z sektorem prywatnym (intersectorial experience) wzmocnić umiejętności pozwalające na samodzielne kierowanie zespołem naukowym- leadership dywersyfikacja umiejętności (competence diversification) umiejętności miękkie (complementary skills) interdyscyplinarność (mutli- or interdisciplinary level) współpraca z sektorem prywatnym (intersectorial experience) Personal Career Development Plan: potrzeby szkoleniowe, czyli umiejętności do nabycia w ramach szkolenia (w tym umiejętności miękkie); cele naukowe; sprawozdanie z ich realizacji Projekty indywidualne - IEF

23 Marie Curie International Outgoing Fellowships Projekt MC IOF (2– 3 lata): Projekt MC IOF (2– 3 lata): projekt składa się z dwóch faz: - pierwsza faza: od 1 roku do 2 lat w instytucji kraju trzeciego - druga faza: 1 rok w instytucji kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z 7.PR Umowa podpisywana pomiędzy KE a instytucją, w której realizowana będzie faza powrotna. Instytucja w kraju trzecim musi być niezależna od instytucji, w której realizowana będzie faza powrotna. Cele dodatkowe: reinforce international dimention of the career acquire new knowledge in a world level third country research organisation apply the experience gained (back in Europe) Personal Career Development Plan: potrzeby szkoleniowe, czyli umięjętności do nabycia w ramach szkolenia (w tym umiejętności miękkie); cele naukowe; sprawozdanie z ich realizacji Projekty indywidualne - IOF

24 Więcej informacji: Rozwój kariery naukowej – strona KPK: www.kpk.gov.pl/7pr/karieranaukowa.index.html Strona Akcji Marie Curie: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ Ogłoszenia o konkursach w serwisie CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm Portal Mobilnych Naukowców – EURAXESS: www.ec.europa.eu/euraxess

25 www.ec.europa.eu/euraxess/

26 Europejska Sieć Centrów Informacji dla Naukowców to ponad 200 biur usytuowanych w 35 państwach europejskich. W Polsce działa 10 biur: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław. Pracownicy Centrów udzielają nieodpłatnej informacji w zakresie: a.oferty projektowej Programów Ramowych, b.oferty projektowej tzw. innych źródeł finansowania prac badawczo- szkoleniowych, c.zagadnień prawnych związanych z realizacją ww. projektów. Pomoc informacyjna Centrum jest niezależna od rodzaju projektu badawczego, źródła jego finansowania, czy osoby zadającej pytanie. Europejska Sieć Centrów Informacji dla Naukowców

27 Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców EURAXESS stanowi jeden z elementów wsparcia mobilności naukowców w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz poza jej obszarem. Podstawową funkcją Portalu jest centralizacja ogółu źródeł informacji niezbędnych dla naukowców, w tym: a.ofert stypendialnych, b.informacji o możliwościach poszukiwania informacji na portalach krajowych, c.informacji o ofercie usług krajowych Centrów Informacji dla Naukowców, d.informacji o podstawach prawnych budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Idea funkcjonowania portalu EURAXESS

28 EURAXESS – www.ec.europa.eu/euraxess/

29 EURAXESS – Jobs (I)

30 EURAXESS – Jobs (II)

31 EURAXESS – Jobs (III)

32 EURAXESS – Jobs (log-in) (I)

33 EURAXESS – Jobs (lo g -in) (II)

34 EURAXESS –Add new vacancy (I)

35 EURAXESS –Add new vacancy (II)

36 EURAXESS – Services (I)

37 EURAXESS – Services (II)

38 EURAXESS – Services (III)

39 EURAXESS – Rights (I)

40 EURAXESS – Rights (II)

41 EURAXESS – Links

42 Wybrane aspekty prawno-podatkowe związane z realizacją projektów badawczo-szkoleniowych

43 Wyjazdy polskich naukowców za granicę

44 Wymogi wynikające z ustawPostanowienia zawartych umów Realizacja każdego projektu badawczo-naukowego - obok zagadnień o charakterze merytorycznym, to: Kwestie formalne związane z pobytem za granicą

45 Osoby, które wyjeżdżają za granicę w celu realizacji projektu badawczo-szkoleniowego powinny zwrócić uwagę na następujące aspekty prawno-administracyjne związane z tym wyjazdem: 1.Co zrobić z dotychczasowym zatrudnieniem w Polsce? 1.Czego przed wyjazdem dopilnować w stosunku do zagranicznej instytucji przyjmującej? 1.Jakich formalności dopełnić przed wyjazdem w polskich urzędach? 1.Jakich formalności dopełnić w urzędach za granicą i o czym podczas tego wyjazdu pamiętać? Zalecenia dla wyjeżdżających (I)

46 Już na etapie planowania udziału w projekcie należy: 1.zastanowić się nad najdogodniejszą formą wyjazdu (urlop bezpłatny, oddelegowanie, urlop szkoleniowy), 1.sprawdzić, czy pomysł dopuszczony jest przez zasady projektu, który będziemy wykonywać, 1.z odpowiednim wyprzedzeniem upewnić się, czy planowany sposób jest akceptowany przez polskiego pracodawcę, 1.z odpowiednim wyprzedzeniem upewnić się, czy instytucja przyjmująca zgodzi się na planowane rozwiązanie. Zalecenia dla wyjeżdżających (II)

47 Przed wyjazdem - uzyskać projekt umowy z instytucją przyjmującą lub przynajmniej: Uzyskać pisemne potwierdzenie podstawowych warunków proponowanej umowy: a.rodzaj umowy, b.stanowisko, c.przedmiot umowy, d.wysokość wynagrodzenia, e.okres pracy. Ustalić zakres ubezpieczeń społecznych za granicą. Ustalić zakres pomocy instytucji przy formalnościach urzędowych na miejscu. Ustalić zakres uprawnień do korzystania ze sprzętu i zasobów instytucji. Ustalić zasady refundacji kosztów przyjazdu. Uzyskać z instytucji przyjmującej dokumenty uprawniające do skorzystania z najdogodniejszej procedury wizowej (jeśli wiza jest wymagana). Dopełnić w/w formalności niezależnie od istnienia wcześniejszej udanej współpracy ze znajomym naukowcem z tamtej instytucji. Zalecenia dla wyjeżdżających (III)

48 Rekomendacje Komisji Europejskiej (2005/251/WE) : Europejska Karta Naukowca mówi o roli, odpowiedzialności i uprawnieniach naukowców oraz ich pracodawców lub organizacji dystrybuujących fundusze. Jej celem jest zapewnienie, że istniejące powiązania pomiędzy tymi stronami przyczyniają się do wymiany rezultatów naukowych i rozwoju kariery naukowca. Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Naukowców ma na celu pomoc we wprowadzeniu przejrzystych i jasnych zasad procedur rekrutacyjnych. Między innymi proponuje się w nim aby przy wyborze pracownika nie kierować się tylko liczbą publikacji ale stosować również inne kryteria takie jak, doświadczenie w nauczaniu, zarządzaniu, pracy w zespole, transferze wiedzy czy działalności popularyzatorskiej. Zalecenia dla wyjeżdżających (IV)

49 Podczas pobytu za granicą: a.Zbierać dokumentację potwierdzającą okres zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia. b.Zbierać dokumenty dowodzące wysokości zapłaconego podatku. c.Zapytać o ewentualne zwolnienia podatkowe dla przyjeżdżających naukowców. d.Dopełnić procedury legalizacji pobytu za granicą (także na terytorium UE). e.Dowiedzieć się o obowiązkach prawnych na terytorium tamtego państwa, np. rozliczenie podatkowe etc. Zalecenia dla wyjeżdżających (V)

50 Wysyłanie pracownika za granicę (I) Możliwości wyjazdu naukowca z instytucji macierzystej urlop bezpłatnydelegacja urlop szkoleniowy Urlop wypoczynkowy TAK - jeżeli stroną projektu nie jest pracodawca NIE - jeżeli stroną projektu jest pracodawca

51 Oddelegowanie jest poleceniem wykonywania pracy na rzecz pracodawcy poza stałym miejscem pracy pracownika – jest zatem nadal trwającym, aktywnym stosunkiem pracy. Urlop bezpłatny nie jest oddelegowaniem. Zawieszone zostają bowiem uprawnienia związane z zatrudnieniem chociaż sam stosunek pracy trwa. Urlop szkoleniowy jest zwolnieniem z obowiązku wykonywania podstawowych obowiązków pracownika, na rzecz wykonywania prac w projekcie, dla którego urlop ten został udzielony. W okresie urlopu szkoleniowego pracownik otrzymuje wynagrodzenie, a w przypadku braku woli do wypłaty wynagrodzenia, urlop taki przekształca się w bezpłatny. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, urlop szkoleniowy po pierwszym miesiącu przekształca się w bezpłatny. Wysyłanie pracownika za granicę (II)

52 Wysyłanie pracownika za granicę (III) Delegowanie pracowników Delegacja/podróż służbowa: nie dochodzi do zmiany treści umowy o pracę, pracownikowi przysługują diety z tytułu podróży służbowej. Oddelegowanie: dochodzi do czasowej zmiany warunków pracy i/lub płacy, pracownikowi nie przysługują diety z tytułu podróży służbowej. Urlop szkoleniowy: zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, może istnieć odrębna umowa, może przekształcić się w bezpłatny.

53 W każdym przypadku wyboru formy wyjazdu zatrudnionego naukowca, forma prawna tego wyjazdu powinna uwzględniać zasady projektu, jaki jest realizowany oraz ogólne ustalenia stron, w tym: a.która z instytucji posiada środki finansowe na zapłatę naukowcowi, b.czy poza umową z instytucją wysyłającą, naukowiec ma inne umowy w kraju, c.czy wymagane jest utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia wysyłanego naukowca, d.jaki zakres ubezpieczeń społecznych wymagany jest podczas realizacji projektu? Wysyłanie pracownika za granicę (IV)

54 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. 2006 r. Nr 190, poz. 1405). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Wewnętrzne akty normatywne instytucji. Ustawy regulujące działalność poszczególnych rodzajów instytucji. Wysyłanie pracownika za granicę (V)

55 Przed wyjazdem za granicę należy sprawdzić, czy wjazd i pobyt w danym państwie, w określonym celu, może odbywać się bez konieczności dopełnienia określonych formalności. Pobyt w państwach członkowskich UE co do zasady, łączy się z obowiązkiem zgłoszenia faktu swojego pobytu. Wjazd do na terytorium państw pozaeuropejskich w celach uzyskiwania dochodu może wiązać się z koniecznością posiadania wizy nawet jeżeli wjazd w innych celach odbywa się z wykorzystaniem ruchu bezwizowego. Wysyłanie pracownika za granicę (VI)

56 W przypadku istnienia umowy w Polsce i delegacji naukowca istotnym jest upewnienie się – jeszcze przed wyjazdem – czy naukowiec taki będzie miał zapewnione te wszystkie uprawnienia jakie konieczne będą do realizacji projektu, a jakie mają pracownicy instytucji przyjmującej. Uprawnienia te, to w szczególności dostęp do zasobów bibliotecznych, infrastruktury, czy archiwów. Najkorzystniejszą formą zapewnienia odpowiednich praw delegowanemu pracownikowi, jest umowa pomiędzy instytucją wysyłającą, a instytucją przyjmującą – umowa konsorcjum, czy partnerstwa. Wysyłanie pracownika za granicę (VII)

57 Podatek dochodowy od osób fizycznych Opodatkowanie

58 W kwestii ustalenia ewentualnej konieczności zapłaty podatku, należy przede wszystkim określić: a.w którym państwie dochód będzie podlegał regulacjom podatkowym, b.czy dochód w danym państwie korzysta z całkowitego zwolnienia podatkowego, c.czy kwota do opodatkowania nie może zostać pomniejszona. Powyższej weryfikacji należy dokonać wg. wskazanej kolejności badając: a.istnienie ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego, b.treść właściwej umowy bilateralnej o unikaniu podwójnego opodatkowania, c.treść ustawy podatkowej. Opodatkowanie (I)

59 Nieograniczony obowiązek podatkowy, to taki status prawny podatnika, kiedy jego dochód – uzyskany gdziekolwiek na świecie – podlegał będzie prawu państwa, w którym ten obowiązek istnieje. Nieograniczony obowiązek podatkowy znajduje się w tym państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania. Ograniczony obowiązek podatkowy, to taki status podatnika, kiedy jego dochód uzyskany w danym państwie podlega prawu tego państwa. W sytuacji, w której nieograniczony obowiązek podatkowy istnieje w innym państwie, niż obowiązek ograniczony – w celu uniknięcia konieczności zapłaty dwóch podatków – stosuje się postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie (II)

60 Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Art. 3 ust 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowanie (III)

61 Polska ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przewiduje szereg zwolnień podatkowych pozwalających na pomniejszenie zobowiązania podatkowego wynikającego z realizacji międzynarodowego projektu badawczo-szkoleniowego. Kwestie opodatkowania nie powinny być rozpatrywane globalnie ale z uwzględnieniem każdego z rodzajów programów, z którego realizacji uzyskano dochód. Problemy podatkowe wynikają z: a.nieświadomości prawa po stronie podatników i płatników oraz b.ze stosowania płynnej wykładni prawa przez organa podatkowe. Opodatkowanie (IV)

62 Zwolnienie podatkowe dotyczą: diet służbowych, odliczeń w wysokości diet służbowych osób przebywających czasowo za granicą: a.30% w przypadku zatrudnienia, b.100 % w przypadku stypendium. niektórych rodzajów stypendiów – 100%, środków tzw. bezzwrotnej pomocy – 100%. Art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowanie (V)

63 Pojęcie stypendium nie jest zdefiniowane w żadnym polskim akcie prawnym. Może okazać się, że dany stosunek prawny dla celów podatkowych będzie stypendium, a dla celów ubezpieczeń społecznych będzie np. stosunkiem pracy. Opodatkowanie (VI)

64 Wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a)pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz b)podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Art. 21 ust. 1 pkt 46

65 1 lipca 2007 r. weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej stanowiąca, iż organem wydającym pisemne interpretacje prawa podatkowego jest od tej chwili, zamiast naczelników urzędów skarbowych, Minister Finansów. Podstawowe informacje o zasadach uzyskania interpretacji: a.Organ właściwy: Minister Finansów działający za pomocą 4 izb skarbowych - warszawskiej, poznańskiej, bydgoskiej i katowickiej. b.Koszt: 40 zł za każde pytanie (każdy stan faktyczny). c.Okres oczekiwania: do 3 miesięcy. d.Forma zapytania: formularz urzędowy. Okres 3 miesięcy liczony jest do dnia doręczenia korespondencji, a nie daty na decyzji – jest to upowszechniające się stanowisko orzecznictwa. Opodatkowanie (VII)

66 W celu wykazania prawa do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, należy wskazać przez urzędem skarbowym dowody na osiąganie dochodu podlegającego zwolnieniu podatkowemu. Niezwykle ważną w tym zakresie jest: a.treść umowy łączącej naukowca z instytucją oraz b.treść ewentualnych oświadczeń ze strony instytucji. Powyższe dokumenty powinny wskazywać wprost elementy konieczne dla zastosowania zwolnienia podatkowego. W przypadku konieczności wykazania dochodu w zeznaniu rocznym PIT, zeznanie takie należy złożyć nawet mimo pobytu za granicą. Opodatkowanie (VIII)

67 Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 72 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Biuro ds. Mobilności Joanna Stalewska Michał Lasota Bogna Hryniszyn Piotr Bednarek mobility@kpk.gov.pl mobility@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Programu Ludzie 7. PR Inicjatywa EURAXESS Aspekty prawno-podatkowe w projektach badawczo-szkoleniowych Michał Lasota Krajowy Punkt Kontaktowy Programów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google