Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty indywidualne Marie Curie dla doświadczonych naukowców - program "Ludzie" Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty indywidualne Marie Curie dla doświadczonych naukowców - program "Ludzie" Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych."— Zapis prezentacji:

1 Projekty indywidualne Marie Curie dla doświadczonych naukowców - program "Ludzie" Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Łódź, 19.06.2008

2 Plan prezentacji 1. Projekty indywidualne w programie Ludzie - wprowadzenie 2. Projekty indywidualne Intra-European Fellowships for Career Development (IEF), International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) 3. Projekty indywidualne - zasady finansowe 4. Mechanizmy reintegracyjne 5. Zagadnienia prawne 6. Jak przygotować wniosek projektowy? - wskazówki

3 1. Projekty indywidualne w programie Ludzie - wprowadzenie 1. Projekty indywidualne w programie Ludzie - wprowadzenie

4 patronat Marie Curie różne typy projektów badawczo-szkoleniowych (rozwój zasobów ludzkich w nauce) podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery międzynarodowa i międzysektorowa mobilność naukowców brak limitu wieku – istotne jest doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych dowolna tematyka badań (zgodna z art.163 TWE; aspekty etyczne) nacisk kładziony na aktywny udział przemysłu (głównie MŚP) nacisk kładziony na aktywny udział kobiet w pracach badawczych (40%) (większość akcji otwartych jest na udział naukowców z krajów trzecich) zwiększony budżet: FP5: 1050 mln EUR FP6: 1580 mln EUR FP7: 4728 mln EUR 1. Projekty indywidualne w programie Ludzie - wprowadzenie Przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane będą pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców.

5 Projekty instytucjonalne instytucja/sieć aplikuje o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych (osobomiesiące) kontrakt z KE – max. 4 lata zaakceptowane instytucje dokonują selekcji naukowców na szkolenia i prowadzenie badań pobyt szkoleniowy może trwać 2 miesiące – 36 miesięcy (w zależności od rodzaju projektu) Projekty indywidualne naukowiec w porozumieniu z instytucją przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy kontrakt z KE podpisuje instytucja przyjmująca, która następnie zatrudnia naukowca pobyt badawczo-szkoleniowy trwa od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu) 1. Projekty indywidualne w programie Ludzie - wprowadzenie

6 Kraje członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Kraje stowarzyszone z 7.PR: Islandia, Lichtenstein, Norwegia (jako kraje EOG) Izrael, Szwajcaria (na podstawie dwustronnych postanowień dotyczących działalności naukowej) Chorwacja, Serbia, Turcja, (na podstawie Memorandum of Understanding) Kraje trzecie: Wszystkie pozostałe kraje. Instytucje zlokalizowane w krajach z listy ICPC (FP7 International Co-operation Partner Country) będą mogły korzystać z dofinansowania w ramach projektu. 1. Projekty indywidualne w programie Ludzie - wprowadzenie

7 Uczestnicy Uczestnicy Host organization/ participant/ beneficiary (Co-ordinator + partners) Uczestnikami mogą być organizacje posiadające osobowość prawną, aktywnie działające na polu nauki : - Instytucje publiczne (np. uniwersytety, instytuty badawcze); - Instytucje komercyjne, zwłaszcza małe bądź średnie przedsiębiorstwa - Organizacje charytatywne, stowarzyszenia - Instytucje międzynarodowe (np.CERN, EMBL); - Wspólnotowe Centrum Badawcze (The Joint Research Centre of the European Commission) Więcej na ten temat zasad uczestnictwa: http://www.cordis.lu/fp7/participationrules/ 1. Projekty indywidualne w programie Ludzie - wprowadzenie

8 Naukowcy Doświadczony naukowiec Naukowcy Fellows, researchers Doświadczony naukowiec (experienced researcher) to osoba ze stopniem doktora lub z co najmniej 4-letnim stażem naukowym (po uzyskaniu tytułu magistra) Naukowiec początkujący (early stage researcher) to osoba, która po uzyskaniu tutyłu magistra ma mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych i nie ma stopnia doktora. 1. Projekty indywidualne w programie Ludzie - wprowadzenie

9 Warunki mobilności (rules of mobility): WYJĄTKI: Warunki mobilności (rules of mobility): Muszą być spełnione w dniu zamknięcia konkursu. Naukowiec nie może odbyć szkolenia w kraju, którego jest obywatelem. Naukowiec nie może odbyć szkolenia w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat. WYJĄTKI: Naukowiec europejski pracujący przez 3 lata poza UE i krajami stowarzyszonymi w okresie ostatnich 4 lat. Kilka obywatelstw (jeśli nie przebywał w kraju obywatelstwa przez ostatnich co najmniej 5 lat). Organizacje międzynarodowe. 1. Projekty indywidualne w programie Ludzie - wprowadzenie

10 Szkolenie początkujących naukowców Sieci Marie Curie Szkolenie początkujących naukowców Sieci Marie Curie Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery Rozwój kariery doświadczonych naukowców Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery Rozwój kariery doświadczonych naukowców Rozwój współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim Wymiar międzynarodowy (Inne działania wspierające)

11 Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery Rozwój kariery doświadczonych naukowców Intra-European Fellowship for Career Development (IEF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym z 7.PR. European Reintegration Grant (ERG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy uprzednio skorzystali ze szkolenia w ramach projektów Marie Curie przez okres co najmniej 18 miesięcy, na kontynuację podjętych badań w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym z 7.PR. Co-funding - współfinansowanie programów regionalnych/krajowych 1. Projekty indywidualne w programie Ludzie - wprowadzenie

12 Wymiar międzynarodowy International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w kraju trzecim. International Reintegration Grants (IRG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy przez co najmniej 3 ostatnie lata pracowali naukowo poza Europą, na prowadzenie badań w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z 7.PR. International Incoming Fellowships (IIF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w kraju członkowskich lub stowarzyszonym z UE. 1. Projekty indywidualne w programie Ludzie - wprowadzenie

13 2. Projekty indywidualne Intra-European Fellowships for Career Development (IEF), for Career Development (IEF), International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF)

14 Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (MC IEF) (MC IEF) FP7-PEOPLE-IEF-2008 Budżet konkursu: 75 mln EUR http://cordis.europa.eu/fp7/find a call http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=118 Workprogramme Guide for Applicants Electronic Proposal Submission System (EPSS) 19 sierpnia 2008 o godz. 17:00 Termin składania wniosku: 19 sierpnia 2008 o godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli Wstępne ogłoszenie wyników: listopad 2008 Podpisanie pierwszych kontraktów: marzec 2009 2. Projekty indywidualne - IEF

15 Projekt MC IEF (1-2 lata): Kształcenie ustawiczne (life-long learning) leadership dywersyfikacja umiejętności(competence diversification umiejętności miękkie(complementary skills) interdyscyplinarność (mutli- or interdisciplinary level) współpraca z sektorem prywatnym (intersectorial experience) Projekt MC IEF (1-2 lata): Kształcenie ustawiczne (life-long learning) Wyjazd szkoleniowy nie powinien nosić cech tymczasowego rozwiązania. Powinien jasno wynikać z wcześniejszych dokonań naukowca i być niezbędnym krokiem do realizacji konkretnych zamierzeń naukowych w przyszłości (po zakończeniu projektu). Naukowiec powinien nabyć/wzmocnić umiejętności pozwalające na samodzielne kierowanie zespołem naukowym (leadership). dywersyfikacja umiejętności (competence diversification) umiejętności miękkie (complementary skills) interdyscyplinarność (mutli- or interdisciplinary level) współpraca z sektorem prywatnym (intersectorial experience) Personal Career Development Plan: potrzeby szkoleniowe, czyli umięjętności do nabycia w ramach szkolenia (w tym umiejętności miękkie); cele naukowe; sprawozdanie z ich realizacji 2. Projekty indywidualne - IEF

16 Marie Curie IEF 2007 - Eligibility status of submitted proposals StatusNr of proposals% Submitted1701100,0% Transferred from FP7-PEOPLE-4-2-IIF40,24% Withdrawn before evaluation40,2% Non eligible251,5% of which failing eligibility criteria231,4% of which transferred to FP7-PEOPLE-4-2- IIF 20,1% Eligible evaluated167298,3% Marie Curie IEF 2007 - OVERALL RESULTS ResultNr of proposals% Eligible evaluated1672100,0% Recommended for funding42325,3% Reserve list21813,0% Rejected105663,1% Above thresholds65138,9% Below threshold(s)38022,7%

17 Marie Curie IEF 2007 Distribution of proposals evaluated and recommended for funding by disciplinary panel 2. Projekty indywidualne - IEF

18 Marie Curie IEF 2007 Distribution of proposals evaluated and recommended for funding by host country

19 2. Projekty indywidualne - IEF Marie Curie IEF 2007 Distribution of proposals evaluated and recommended for funding by country of nationality of applicant

20 Marie Curie IEF 2007 Proposals recommended for funding: mobility pattern 2. Projekty indywidualne - IEF

21 International Outgoing Fellowships for Career Development(MC IOF) International Outgoing Fellowships for Career Development (MC IOF) FP7-PEOPLE-IOF-2008 Budżet konkursu: 25 mln EUR http://cordis.europa.eu/fp7/find a call http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=120 Workprogramme Guide for Applicants Electronic Proposal Submission System (EPSS) 19 sierpnia 2008 o godz. 17:00 Termin składania wniosku: 19 sierpnia 2008 o godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli Ogłoszenie wyników: listopad 2008 Podpisanie pierwszych kontraktów: marzec 2009 2. Projekty indywidualne - IOF

22 Projekt MC IOF (2– 3 lata): Projekt MC IOF (2– 3 lata): projekt składa się z dwóch faz: - pierwsza faza: od 1 roku do 2 lat w instytucji kraju trzeciego - druga faza: 1 rok w instytucji kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z 7.PR Umowa podpisywana jest pomiędzy KE a instytucją, w której realizowana będzie faza powrotna. Instytucja w kraju trzecim musi być niezależna od instytucji, w której realizowana będzie faza powrotna. Cele dodatkowe: reinforce international dimention of the career acquire new knowledge in a world level third country research organisation apply the experience gained (back in Europe) Personal Career Development Plan: potrzeby szkoleniowe, czyli umięjętności do nabycia w ramach szkolenia (w tym umiejętności miękkie); cele naukowe; sprawozdanie z ich realizacji 2. Projekty indywidualne - IOF

23 Marie Curie IOF 2007 - Overall results ResultNr of proposals% Eligible evaluated332100,0% Recommended for funding10030,1% Reserve list5215,7% Rejected18555,7% Above thresholds13340,1% Below threshold(s)4714,2%

24 2. Projekty indywidualne - IOF Marie Curie IOF 2007 Distribution of proposals evaluated and recommended for funding by disciplinary panel

25 2. Projekty indywidualne - IOF Marie Curie IOF 2007 Distribution of proposals evaluated and recommended for funding by host country

26 2. Projekty indywidualne - IOF Marie Curie IOF 2007 Distribution of proposals evaluated and recommended for funding by country of nationality of applicant

27 2. Projekty indywidualne - IOF Marie Curie IOF 2007 Proposals recommended for funding: mobility pattern in Europe/associated countries

28 2. Projekty indywidualne - IOF Marie Curie IOF 2007 Proposals recommended for funding: mobility pattern in third country

29 3. Projekty indywidualne - zasady finansowe

30 3. Projekty indywidualne – zasady finansowe struktura świadczeń dla naukowca wynagrodzenie (monthly living allowance) koszty związane ze zmianą miejsca pobytu (transnational mobility) - koszty podróży (travel allowance) - koszty relokacji (mobility allowance) jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance) struktura dofinansowania instytucji koszty szkolenia (materiały, odczynniki, drobny sprzęt), także związane z uczestnictwem w szkoleniach zewnętrznych, konferencjach, publikacje... koszty zarządzania projektem (w tym ewentualny audyt) koszty ogólne (overheads)

31 struktura świadczeń dla naukowca (1) wynagrodzenie (monthly living allowance): stała kwota bazowa, której wysokość zależy od doświadczenia naukowego podlega correction coefficient wynagrodzenie można otrzymać w ramach: 1. umowy o pracę employment contract 2. innej umowy istniejącej w porządku prawnym państwa, w którym zlokalizowana jest instytucja przyjmująca, o ile obejmuje ona minimum social security Naukowiec doświadczony (4-10 lat): 1. 53 000 EUR/rok 2. 26 500 EUR/rok Naukowiec doświadczony (> 10 lat):1. 79 500 EUR/rok 2. 39 750 EUR/rok 3. Projekty indywidualne – zasady finansowe

32 struktura świadczeń dla naukowca (2) koszty podróży (travel allowance): przyznawane raz na 12 miesięcy kwota stała, zależna od odległości pomiędzy domem a instytucją przyjmujacą <500 km: 250 EUR500-1000km: 500 EUR1000-1500km: 750EUR koszty relokacji (mobility allowance): stała kwota wypłacana miesięcznie w wysokości 500 EUR lub 800 EUR (dla osób posiadających rodzinę) kwota podlega correction coefficient OIF – nie stosuje się w fazie powrotnej (w kraju pochodzenia) jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance): kwota wysokości 2000 EUR przysługuje w przypadku pobytów szkoleniowych trwających co najmniej 1 rok 3. Projekty indywidualne – zasady finansowe

33 struktura dofinansowania instytucji zwrot kosztów szkolenia: ryczałt w wysokości 500 EUR/miesiąc lub 800EUR/miesiąc – w przypadku badań prowadzonych w laboratorium koszty zarządzania projektem (w tym ewentualny audyt): do 3% całego budżetu projektu koszty ogólne (overheads): do 10% kosztów bezpośrednich projektu (bez kosztów zarządzania) 3. Projekty indywidualne – zasady finansowe

34 4. Mechanizmy reintegracyjne

35 European Reintegration Grants (ERG) FP7-PEOPLE-ERG-2008 Budżet konkursu: 7 mln EUR http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=95 International Reintegration Grants (IRG) FP7-PEOPLE-IRG-2008 Budżet konkursu: 17 mln EUR http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=usersite.FP7DetailsCallPage&CALL_ID=96 Workprogramme Guide for Applicants Electronic Proposal Submission System (EPSS) 8 października 2008 o godz. 17:00 Termin składania wniosku: 8 października 2008 o godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli Ogłoszenie wyników: grudzień 2008 Podpisanie pierwszych kontraktów: marzec 2009 4. Mechanizmy reintegracyjne

36 European Reintegration Grant (ERG) Cel projektu: zachęcenie naukowców do kontynuacji prac badawczych na terenie Europy, ułatwienie naukowcom integracji w nowym środowisku pracy, wzmocnienie brain circulation Instytucje: z krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7.PR Naukowcy: z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z 7.PR, którzy przez co najmniej 18 miesięcy uczestniczyli w projektach finansowanych w ramach akcji szkoleniowych bieżącego oraz poprzedniego Programu Ramowego. Wniosek należy złożyć najwcześniej na 1 rok przed zakończeniem bieżącego projektu Marie Curie i najpóźniej na 6 miesięcy po jego zakończeniem. Finansowanie: W wysokości 15 000 EUR rocznie przez 2-3 lata - w czasie trwania całego projektu instytucja może otrzymać 45 000 EUR. 4. Mechanizmy reintegracyjne

37 International Reintegration Grant (IRG) Cel projektu: zachęcenie naukowców do ponownego podjęcia prac badawczych na terenie Europy ułatwienie naukowcom integracji w nowym środowisku pracy Naukowcy: z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z 7.PR, którzy od co najmniej 3 lat prowadzą badania naukowe poza Europą (w krajach trzecich). W ciągu 3 lat poprzedzających projekt nie można pracować/studiować itp. w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z 7.PR dłużej niż 1 rok. Nie jest wymagane wcześniejsze uczestnictwo w projektach Marie Curie. Finansowanie: W wysokości 25 000 EUR rocznie przez 2-4 lata - w czasie trwania całego projektu instytucja może otrzymać max. 100 000 EUR. 4. Mechanizmy reintegracyjne

38 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 www: kpk.gov.pl e-mail: kpk@kpk.gov.pl Osoby do kontaktu: Bogna Hryniszyn Katarzyna Uszok Piotr Bednarek mobility@kpk.gov.pl 022 828 7472


Pobierz ppt "Projekty indywidualne Marie Curie dla doświadczonych naukowców - program "Ludzie" Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google