Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty badawczo-szkoleniowe w 7PR – program Ludzie Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty badawczo-szkoleniowe w 7PR – program Ludzie Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki."— Zapis prezentacji:

1 Projekty badawczo-szkoleniowe w 7PR – program Ludzie Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 25 września 2007

2 Ludzie: Ogólne cechy programu BUD Ż ET: patronat Marie Curie = projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie; różne typy projektów mające na celu rozwój zasobów ludzkich w nauce; podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery; brak limitu wieku – istotne doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych; dowolna tematyka badań proponowana przez projektodawców; nacisk kładziony na aktywny udział przemysłu (głównie MŚP); większość akcji otwartych dla naukowców z krajów trzecich. BUD Ż ET: FP5: 1050 mln EUR FP6: 1580 mln EUR FP7: 4728 mln EUR Przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane będą pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców.

3 Ludzie: Uczestnicy Instytucja (participant/ beneficiary/ host institution): każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo (priorytet dla MŚP) Naukowiec (Marie Curie fellow/ researcher) Naukowiec początkujący (early-stage researcher): mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra Naukowiec doświadczony (experienced researcher): stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra

4 Ludzie: Zasady mobilności ZASADY OGÓLNE Naukowiec: - nie może mieć obywatelstwa kraju, w którym zamierza odbyć szkolenie; - nie może odbyć szkolenia w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat WYJĄTKI: naukowiec europejski pracujący przez 3 lata poza UE i krajami stowarzyszonymi w okresie ostatnich 4 lat; kilka obywatelstw (jeśli nie przebywał w kraju przyjmującym co najmniej ostatnich 5 lat); Organizacje międzynarodowe Mechanizmy reintegracyjne – projekt można realizować w kraju posiadanego obywatelstwa naukowiec z kraju trzeciego, który przebywa legalnie w kraju członkowskim (MS) lub stowarzyszonym z 7PR (AC) powyżej 3 lat w okresie ostatnich 4, traktowany jest jak obywatel tego kraju MC lub AC w którym przebywał najdłużej.

5 Ludzie: Obszary działań Szkolenie pocz ą tkuj ą cych naukowców Sieci Marie Curie Szkolenie pocz ą tkuj ą cych naukowców Sieci Marie Curie Kszta ł cenie ustawiczne i rozwój kariery Rozwój kariery doświadczonych naukowców Kszta ł cenie ustawiczne i rozwój kariery Rozwój kariery doświadczonych naukowców Rozwój wspó ł pracy mi ę dzy przemys ł em a ś rodowiskiem akademickim Współpraca pomiędzy przemysłem a nauką Rozwój wspó ł pracy mi ę dzy przemys ł em a ś rodowiskiem akademickim Współpraca pomiędzy przemysłem a nauką Wymiar mi ę dzynarodowy Rozwój współpracy z krajami trzecimi Wymiar mi ę dzynarodowy Rozwój współpracy z krajami trzecimi Dzia ł ania wspieraj ą ce Polityka dot. mobilności naukowców/ sieć ERA-MORE Dzia ł ania wspieraj ą ce Polityka dot. mobilności naukowców/ sieć ERA-MORE

6 Ludzie: Typy projektów Projekty instytucjonalne instytucja/sieć aplikuje o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych (osobomiesiące) kontrakt z KE – max. 4 lata zaakceptowane instytucje dokonują selekcji naukowców na szkolenia i prowadzenie badań pobyt szkoleniowy może trwać 2 miesiące – 36 miesięcy (w zależności od rodzaju projektu) Projekty indywidualne naukowiec w porozumieniu z instytucją przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy kontrakt z KE podpisuje instytucja przyjmująca, która następnie zatrudnia naukowca pobyt badawczo-szkoleniowy trwa od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu)

7 Ludzie: Sieci Marie Curie Szkolenie pocz ą tkuj ą cych naukowców Marie Curie Initial Training Networks (ITN) Wsparcie dla instytucji oferujących wspólne programy szkoleniowe dla początkujących naukowców (np. w formie studiów doktoranckich): sieć składa się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z 7PR; kompetencje szkoleniowe oferowane przez poszczególne instytucje powinny być komplementarne względem siebie oraz interdyscyplinarne; jednym z członków sieci powinno być przedsiębiorstwo (w zależności od dziedziny); dopuszczalne jest dofinansowanie pojedynczego centrum szkoleniowego bądź twinning instytucji; szkolenia - szkolenia początkujących naukowców: 3-36 miesięczne; - szkolenia dla naukowców z doświadczeniem max. rocznym od uzyskania stopnia doktora: 3-24 miesięcy; - wizyty naukowców doświadczonych celem dydaktycznego wzmocnienia sieci; - wymiana naukowców; - organizowanie szkoleń, konferencji, szkół letnich dla partnerów i naukowców z zewnątrz.

8 Ludzie: Sieci Marie Curie - oferty KE utworzy ł a baz ę ofert stypendialnych finansowanych w ramach projektów instytucjonalnych Marie Curie zaakceptowanych w poprzednich programach ramowych (5PR- projekty na ukończeniu i 6PR-projekty realizowane do 2010). Od 2007 będą się pojawiać informacje o ofertach projektów 7PR.http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/ Na powyższej stronie: - dwie grupy projektów: Host Fellowships/RTN Conferences - po wyszukaniu odpowiedniej oferty należy skontaktować się z osobą podaną do kontaktu, spełnić oczekiwania instytucji goszczącej. Przy wysyłaniu oferty do Host Fellowships załączyć CV oraz informacje o projekcie badawczym, który się realizuje lub chce się realizować.

9 Ludzie: Rozwój kariery Kszta ł cenie ustawiczne i rozwój kariery Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development (IEF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z 7PR na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w innym kraju MS lub AC - podniesienie kwalifikacji celem dywersyfikacji kompetencji - czas trwania projektu: 1-2 lata Marie Curie European Reintegration Grant (ERG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy uprzednio skorzystali ze szkolenia w ramach projektów Marie Curie przez okres co najmniej 18 miesięcy, na kontynuację podjętych badań w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym z UE, w tym kraju posiadanego obywatelstwa.

10 Ludzie: Przemysł a nauka Wspó ł praca pomi ę dzy sektorem nauki i przemys ł u Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) - wypracowanie długoterminowej współpracy między środowiskiem akademickim i przemysłowym, z naciskiem na MŚP; - uaktywnienie mobilności między sektorami oraz zwiększenie wymiany wiedzy poprzez partnerstwo w zakresie badań; - rekrutacja doświadczonych naukowców spoza projektu: 2-24 miesiące - wymiana personelu (naukowcy początkujący i doświadczeni) w drodze oddelegowania między sektorami: 2-24 miesiące - organizacja wspólnych przedsięwzięć (szkolenia, warsztaty, seminaria, itp.) - możliwość zakupu sprzętu przez przedsiębiorstwo (do 10% budżetu projektu)

11 Projekty wspó ł pracy z krajami trzecimi International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z7PR na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w kraju trzecim: - podniesienie kwalifikacji celem dywersyfikacji kompetencji - projekt 2-etapowy: 1-2 lata w kraju trzecim + 1 rok w Europie (MS lub AC) Marie Curie International Reintegration Grants (IRG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy przez co najmniej 3 ostatnie lata pracowali naukowo poza Europą, na prowadzenie badań w Europie przez okres od 2 do 4 lat. PEOPLE: Wymiar Międzynarodowy (1)

12 Projekty wspó ł pracy z krajami trzecimi Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w kraju członkowskich lub stowarzyszonym z 7PR przez okres 12-24 miesięcy. od 2008 roku mo ż liwo ść wspó ł pracy z instytucjami z krajów trzecich planowane kilkuletnie projekty bilateralne i/lub wielostronne polegające na wymianie pracowników pomiędzy instytucją z kraju członkowskiego UE i kraju trzeciego (np. Rosja, Ukraina, USA), organizacja wspólnych konferencji i szkoleń. PEOPLE: Wymiar Międzynarodowy (2)

13 Ludzie: Fundusze Ś WIADCZENIA DLA INSTYTUCJI koszty projektu (research training/ transfer of knowledge) związane z programami badawczymi, szkoleniowymi i wymianą informacji, materiałami szkoleniowymi oraz promocją projektu koszty zarządzania projektem (w tym audyt) koszty ogólne (overheads) inne, specyficznie uwarunkowane formy dofinansowania, np. na zakup sprzętu Ś WIADCZENIA DLA NAUKOWCÓW wynagrodzenie (monthly living allowance) koszty związane ze zmianą miejsca pobytu (transnational mobility) - koszty podróży (travel allowance) - koszty relokacji (mobility allowance) jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance) koszty badań oraz koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach... ("expenses of participating")

14 Ludzie: Terminy składania wniosków Konkursy w 2008Planowana data otwarcia Planowana data zamknięcia Budżet (mln EUR) Initial Training Networks04.04.200702.09.2008188 European Reintegration Grants 03.01.200703.04.2008 7 International Reintegration Grant17 Industry-Academia Partnership and Pathways 20.11.200720.02.200845 Intra-European Fellowship 19.05.200819.08.2008 75 International Outgoing Fellowship25 International Incoming Fellowship25

15 Eksperci w 7PR KE stworzyła bazę ekspertów do której mogą wpisywać się osoby indywidualnie lub nominowane przez instytucje macierzystą. https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome KE wybiera ekspertów do oceny projektów z powyższej bazy. udział w ocenie to doskonała szkoła pisania projektów: zaoszczędza czas na przygotowanie własnego wniosku i zwiększa szanse sukcesu; za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje honorarium- 450 euro/dzień, refundację kosztów podróży, dietę dzienną – 149 euro; ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczo- rozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle i administracji; wymogi: wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie oraz znajomość języka angielskiego (ale nie koniecznie doskonała); udział w ocenie jest sprawą indywidualną każdego eksperta = nie trzeba mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy.

16 Inne możliwości wyjazdu Staże urzędnicze w Komisji Europejskiej Staże urzędnicze w Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm Program skierowany do młodych absolwentów szkół wyższych, nie wyłączając osób, które w ramach prowadzonej przez całe życie nauki uzyskały ostatnio dyplom szkoły wyższej i rozpoczynają nową karierę zawodową. Cele: - doświadczenie pracy w szczególności w Komisji Europejskiej i ogólnie pracy w instytucjach UE; - zdobycie praktycznego doświadczenia i wiedzy o codziennej pracy departamentów i służb Komisji; Wymagania: - wyższe wykształcenie (Polska- licencjat); - dobra znajomość dwóch języków Unii, w tym język angielskiego, francuskiego lub niemieckiego; Czas trwania: 3-5 miesięcy w okresie - od 1 marca do końca lipca; - od 1 października do końca lutego następnego roku. Stażyści otrzymują miesięczne stypendium, wysokość ustalana corocznie.

17 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 82 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Osoby do kontaktu: Marta Muter Piotr Bednarek Ewelina Mossakowska mobility@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Projekty badawczo-szkoleniowe w 7PR – program Ludzie Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google