Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRYTERIUM OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRYTERIUM OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 KRYTERIUM OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 im. Stanisława Staszica KRYTERIUM OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

2 Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (...) z późniejszymi zmianami I. Postawa (stosunek) ucznia wobec przedmiotu II. Aktywność III. Frekwencja (uczestnictwo w zajęciach) IV. Postęp sprawności V. Poziom umiejętności ruchowych

3 DWIE PROPOZYCJE OCENY ZA POSTAWĘ UCZNIA WOBEC PRZEDMIOTU

4 I. OCENA ZA POSTAWĘ UCZNIA WOBEC PRZEDMIOTU (OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ)
CELUJĄCY(6) uczeń jest przygotowany do wszystkich zajęć BARDZO DOBRY(5) uczeń 3 razy w semestrze może być nieprzygotowany DOBRY(4) uczeń 6 razy może być nieprzygotowany DOSTATECZNY(3) uczeń 9 razy w semestrze może być nieprzygotowany DOPUSZCZAJĄCY(2) uczeń 12 razy w semestrze może być nieprzygotowany NIEDOSTATECZNY(1) uczeń nie uczestniczy aktywnie w większości zajęć

5 Przedstawienie zaświadczeń lekarskich zwalniających z pewnych ćwiczeń uniemożliwia uzyskanie oceny: celujący i bardzo dobry Jeżeli uczeń zgłasza swoje złe samopoczucie, nauczyciel może zwolnić z ćwiczeń podczas zajęć W szczególnych, losowych przypadkach uczeń jest traktowany indywidualnie

6 II. OCENA ZA POSTAWĘ UCZNIA WOBEC PRZEDMIOTU (OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ)
Uczeń może być dwa razy nieprzygotowany do lekcji. Trzecie i każde następne nieprzygotowanie do lekcji jest oceniane oceną: niedostateczny

7 Na ocenę za aktywność uczeń pracuje przez cały semestr.
OCENA ZA AKTYWNOŚĆ Na ocenę za aktywność uczeń pracuje przez cały semestr. Przy ocenianiu aktywności ucznia brane są pod uwagę następujące kryteria: zaangażowanie ucznia w pracę: pomoc przy organizacji zajęć inwencja twórcza aktywny udział w zajęciach zdyscyplinowanie wykonywanie dodatkowych prac i zadań zaproponowanych przez nauczyciela

8 ocena z wychowania fizycznego może ulec podwyższeniu o stopień wyżej, jeżeli uczeń brał udział w zawodach międzyszkolnych jako reprezentant szkoły i odniósł znaczący sukces sportowy (medal, miejsce wysoko punktowane) za udział w zawodach międzyszkolnych bez odniesienia sukcesu, uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celujący uczeń, który nie stawi się na zawody, rozgrywki itp. z powodów innych niż losowe, mimo wcześniejszych deklaracji, może mieć ocenę obniżoną o jeden stopień

9 OCENA ZA FREKWENCJĘ CELUJĄCY(6) uczeń 0–4 razy w semestrze może być nieobecny (100%-91% obecności) BARDZO DOBRY(5) uczeń 5–9 razy w semestrze może być nieobecny (90%-81% obecności) DOBRY(4) uczeń razy w semestrze może być nieobecny (80%-71% obecności) DOSTATECZNY(3) uczeń razy w semestrze może być nieobecny (70%-61% obecności) DOPUSZCZAJĄCY(2) uczeń razy w semestrze może być nieobecny (60%-51% obecności) NIEDOSTATECZNY(1) uczeń 25 razy w semestrze może być nieobecny (50% obecności)

10 NIEKLASYFIKOWANY uczeń ma 26 nieobecności na zajęciach (49% obecności)
w przypadku zwolnień lekarskich półrocznych i rocznych niezbędna jest decyzja dyrektora szkoły o zwolnieniu ucznia po wcześniejszym wypełnieniu pobranej z sekretariatu szkoły decyzji (wypełniają rodzice), z dołączonym zwolnieniem lekarskim w wypadkach losowych uczeń po odbyciu zwolnienia lekarskiego oraz rehabilitacji ma możliwość nadrobienia zaległości Nauczyciel przeznacza dodatkowy czas uczniom w celu uzupełnienia przez nich zaległego materiału

11 OCENA ZA SPRAWNOŚĆ KONDYCYJNO-KOORDYNACYJNĄ
Ocenę za sprawność kondycyjno-koordynacyjną otrzymuje uczeń, który uczestniczy w sprawdzianach pozwalających określić poziom cech motorycznych: sprawność kondycyjna siła szybkość wytrzymałość sprawność koordynacyjna szybkość reakcji zwinność równowaga

12 Bierze się pod uwagę postęp sprawności ucznia
(porównanie wyników określonego testu, badającego zdolności motoryczne). Sprawdziany kondycyjno-koordynacyjne przeprowadza się dwa razy w semestrze.

13 OCENA ZA SPRWANOŚĆ KONDYCYJNO-KOORDYNACYJNĄ
CELUJĄCY(6) uczeń poprawił wynik znacząco BARDZO DOBRY(5) uczeń poprawił wynik nieznacznie DOBRY(4) uczeń nie poprawił wyniku DOSTATECZNY(3) uczeń pogorszył poprzednie wyniki

14 W przypadku nie przystąpienia do testu z powodu
nieobecności lub zwolnienia lekarskiego – zaległości należy uzupełnić w przeciągu 2 tygodni od momentu powrotu do czynnego udziału w zajęciach. Jeżeli uczeń nie dopełni powyższego obowiązku ma w to miejsce wstawioną ocenę niedostateczny (1).

15 OCENA ZA UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE
CELUJĄCY(6) umiejętności ucznia przewyższają poziom ponadpodstawowy BARDZO DOBRY(5) uczeń wykonuje ćwiczenia z właściwą techniką, pewnie, dokładnie i w odpowiednim tempie DOBRY(4) uczeń wykonuje ćwiczenia prawidłowo z niewielkimi błędami technicznymi DOSTATECZNY(3) uczeń wykonuje ćwiczenia z błędami technicznymi DOPUSZCZAJĄCY(2) uczeń popełnia bardzo duże błędy techniczne w wykonywanych ćwiczeniach NIEDOSTATECZNY(1) uczeń nie przystępuje do wykonania ćwiczenia

16 SPRAWDZIANY DOTYCZYĆ BĘDĄ:
UMIEJĘTNOŚCI Z: lekkiej atletyki atletyki terenowej gimnastyki podstawowej gier zespołowych ćwiczeń przy muzyce tańca ludowego i towarzyskiego rekreacji ruchowej

17 WARTO WIEDZIEĆ, ŻE: Istnieje możliwość zmiany sprawdzianu, jeżeli jest zalecenie lekarskie ograniczające możliwości ucznia W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odstępstwa od regulaminu oceniania (po uzgodnieniu z nauczycielem) Uczeń jest nieklasyfikowany z wychowania fizycznego, jeżeli liczba godzin nieobecności na lekcji wynosi 51% W szczególnych przypadkach np. ciągłej, usprawiedliwionej nieobecności (trwającej miesiąc lub dłużej) możliwe jest odstępstwo od regulaminu i zastosowanie innej oceny

18 Życzymy samych pozytywnych ocen!!!
Opracowanie: Teresa Libiszewska – Gozdan Ewa Żebrowska-Zych Ewa Buchowicz Realizują: nauczyciele wychowania fizycznego


Pobierz ppt "KRYTERIUM OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google