Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRYTERIUM OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 im. Stanisława Staszica.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRYTERIUM OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 im. Stanisława Staszica."— Zapis prezentacji:

1 KRYTERIUM OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 im. Stanisława Staszica

2 Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (...) z późniejszymi zmianami I. Postawa (stosunek) ucznia wobec przedmiotu II. Aktywność III. Frekwencja (uczestnictwo w zajęciach) IV. Postęp sprawności V. Poziom umiejętności ruchowych

3 DWIE PROPOZYCJE OCENY ZA POSTAWĘ UCZNIA WOBEC PRZEDMIOTU

4 I. OCENA ZA POSTAWĘ UCZNIA WOBEC PRZEDMIOTU (OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ) I. OCENA ZA POSTAWĘ UCZNIA WOBEC PRZEDMIOTU (OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ) CELUJĄCY(6) uczeń jest przygotowany do wszystkich zajęć BARDZO DOBRY(5) uczeń 3 razy w semestrze może być nieprzygotowany DOBRY(4) uczeń 6 razy może być nieprzygotowany DOSTATECZNY(3) uczeń 9 razy w semestrze może być nieprzygotowany DOPUSZCZAJĄCY(2) uczeń 12 razy w semestrze może być nieprzygotowany NIEDOSTATECZNY(1)uczeń nie uczestniczy aktywnie w większości zajęć

5 Przedstawienie zaświadczeń lekarskich zwalniających z pewnych ćwiczeń uniemożliwia uzyskanie oceny: celujący i bardzo dobry Przedstawienie zaświadczeń lekarskich zwalniających z pewnych ćwiczeń uniemożliwia uzyskanie oceny: celujący i bardzo dobry Jeżeli uczeń zgłasza swoje złe samopoczucie, nauczyciel może zwolnić z ćwiczeń podczas zajęć Jeżeli uczeń zgłasza swoje złe samopoczucie, nauczyciel może zwolnić z ćwiczeń podczas zajęć W szczególnych, losowych przypadkach uczeń jest traktowany indywidualnie W szczególnych, losowych przypadkach uczeń jest traktowany indywidualnie

6 II. OCENA ZA POSTAWĘ UCZNIA WOBEC PRZEDMIOTU (OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ) Uczeń może być dwa razy nieprzygotowany do lekcji. Trzecie i każde następne nieprzygotowanie do lekcji jest oceniane oceną: niedostateczny

7 OCENA ZA AKTYWNOŚĆ Na ocenę za aktywność uczeń pracuje przez cały semestr. Przy ocenianiu aktywności ucznia brane są pod uwagę Przy ocenianiu aktywności ucznia brane są pod uwagę następujące kryteria: zaangażowanie ucznia w pracę: zaangażowanie ucznia w pracę: pomoc przy organizacji zajęćpomoc przy organizacji zajęć inwencja twórczainwencja twórcza aktywny udział w zajęciachaktywny udział w zajęciach zdyscyplinowaniezdyscyplinowanie wykonywanie dodatkowych prac i zadań zaproponowanych przez nauczyciela wykonywanie dodatkowych prac i zadań zaproponowanych przez nauczyciela

8 ocena z wychowania fizycznego może ulec podwyższeniu o stopień wyżej, jeżeli uczeń brał udział w zawodach międzyszkolnych jako reprezentant szkoły i odniósł znaczący sukces sportowy (medal, miejsce wysoko punktowane) ocena z wychowania fizycznego może ulec podwyższeniu o stopień wyżej, jeżeli uczeń brał udział w zawodach międzyszkolnych jako reprezentant szkoły i odniósł znaczący sukces sportowy (medal, miejsce wysoko punktowane) za udział w zawodach międzyszkolnych bez odniesienia sukcesu, uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celujący za udział w zawodach międzyszkolnych bez odniesienia sukcesu, uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celujący uczeń, który nie stawi się na zawody, rozgrywki itp. uczeń, który nie stawi się na zawody, rozgrywki itp. z powodów innych niż losowe, mimo wcześniejszych deklaracji, może mieć ocenę obniżoną o jeden stopień

9 OCENA ZA FREKWENCJĘ CELUJĄCY(6) uczeń 0–4 razy w semestrze może być nieobecny (100%-91% obecności) BARDZO DOBRY(5) uczeń 5–9 razy w semestrze może być nieobecny (90%-81% obecności) DOBRY(4) uczeń 10-14 razy w semestrze może być nieobecny (80%-71% obecności) DOSTATECZNY(3) uczeń 15-19 razy w semestrze może być nieobecny (70%-61% obecności) DOPUSZCZAJĄCY(2) uczeń 20-24 razy w semestrze może być nieobecny (60%-51% obecności) NIEDOSTATECZNY(1) uczeń 25 razy w semestrze może być nieobecny (50% obecności)

10 NIEKLASYFIKOWANY uczeń ma 26 nieobecności na zajęciach (49% obecności) w przypadku zwolnień lekarskich półrocznych w przypadku zwolnień lekarskich półrocznych i rocznych niezbędna jest decyzja dyrektora szkoły o zwolnieniu ucznia po wcześniejszym wypełnieniu pobranej z sekretariatu szkoły decyzji (wypełniają rodzice), z dołączonym zwolnieniem lekarskim po wcześniejszym wypełnieniu pobranej z sekretariatu szkoły decyzji (wypełniają rodzice), z dołączonym zwolnieniem lekarskim w wypadkach losowych uczeń po odbyciu zwolnienia lekarskiego oraz rehabilitacji ma możliwość nadrobienia zaległości w wypadkach losowych uczeń po odbyciu zwolnienia lekarskiego oraz rehabilitacji ma możliwość nadrobienia zaległości Nauczyciel przeznacza dodatkowy czas uczniom w celu uzupełnienia przez nich zaległego materiału Nauczyciel przeznacza dodatkowy czas uczniom w celu uzupełnienia przez nich zaległego materiału

11 OCENA ZA SPRAWNOŚĆ KONDYCYJNO-KOORDYNACYJNĄ Ocenę za sprawność kondycyjno-koordynacyjną otrzymuje uczeń, który uczestniczy w sprawdzianach pozwalających określić poziom cech motorycznych: sprawność kondycyjna sprawność kondycyjna siłasiła szybkośćszybkość wytrzymałośćwytrzymałość sprawność koordynacyjna sprawność koordynacyjna szybkość reakcjiszybkość reakcji zwinnośćzwinność równowagarównowaga

12 Bierze się pod uwagę postęp sprawności ucznia (porównanie wyników określonego testu, badającego zdolności motoryczne). Sprawdziany kondycyjno-koordynacyjne przeprowadza się dwa razy w semestrze.

13 OCENA ZA SPRWANOŚĆ KONDYCYJNO-KOORDYNACYJNĄ CELUJĄCY(6)uczeń poprawił wynik znacząco BARDZO DOBRY(5) uczeń poprawił wynik nieznacznie DOBRY(4) uczeń nie poprawił wyniku DOSTATECZNY(3) uczeń pogorszył poprzednie wyniki

14 W przypadku nie przystąpienia do testu z powodu nieobecności lub zwolnienia lekarskiego – zaległości należy uzupełnić w przeciągu 2 tygodni od momentu powrotu do czynnego udziału w zajęciach. Jeżeli uczeń nie dopełni powyższego obowiązku ma w to miejsce wstawioną ocenę niedostateczny (1).

15 OCENA ZA UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE CELUJĄCY(6) umiejętności ucznia przewyższają poziom ponadpodstawowy BARDZO DOBRY(5) uczeń wykonuje ćwiczenia z właściwą techniką, pewnie, dokładnie i w odpowiednim tempie DOBRY(4) uczeń wykonuje ćwiczenia prawidłowo z niewielkimi błędami technicznymi DOSTATECZNY(3) uczeń wykonuje ćwiczenia z błędami technicznymi DOPUSZCZAJĄCY(2) uczeń popełnia bardzo duże błędy techniczne w wykonywanych ćwiczeniach NIEDOSTATECZNY(1) uczeń nie przystępuje do wykonania ćwiczenia

16 SPRAWDZIANY DOTYCZYĆ BĘDĄ: UMIEJĘTNOŚCI Z: lekkiej atletyki lekkiej atletyki atletyki terenowej atletyki terenowej gimnastyki podstawowej gimnastyki podstawowej gier zespołowych gier zespołowych ćwiczeń przy muzyce ćwiczeń przy muzyce tańca ludowego i towarzyskiego tańca ludowego i towarzyskiego rekreacji ruchowej rekreacji ruchowej

17 WARTO WIEDZIEĆ, ŻE: Istnieje możliwość zmiany sprawdzianu, jeżeli jest zalecenie lekarskie ograniczające możliwości ucznia W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odstępstwa od regulaminu oceniania (po uzgodnieniu z nauczycielem) Uczeń jest nieklasyfikowany z wychowania fizycznego, jeżeli liczba godzin nieobecności na lekcji wynosi 51% W szczególnych przypadkach np. ciągłej, usprawiedliwionej nieobecności (trwającej miesiąc lub dłużej) możliwe jest odstępstwo od regulaminu i zastosowanie innej oceny

18 Życzymy samych pozytywnych ocen!!! Opracowanie: Teresa Libiszewska – Gozdan Ewa Żebrowska-Zych Ewa Buchowicz Realizują: nauczyciele wychowania fizycznego


Pobierz ppt "KRYTERIUM OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 im. Stanisława Staszica."

Podobne prezentacje


Reklamy Google