Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

nauczyciel prowadzący Jolanta Januszewicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "nauczyciel prowadzący Jolanta Januszewicz"— Zapis prezentacji:

1 nauczyciel prowadzący Jolanta Januszewicz
WOS - wiedza o społeczeństwie Wymagania edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w klasie 2-3 nauczyciel prowadzący Jolanta Januszewicz

2 Niezbędne pomoce: podręcznik i ćwiczenia serii KOSS podstawowy
Klasa 2 część I Klasa 3 część II Zeszyt 16/32 kartkowy w kratkę Klasa 2 Klasa 3

3 „Program KOSS – Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej wiedza o społeczeństwie w gimnazjum Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska-Kwiręg Wymagania programowe I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża własne zdanie w wybranych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy. II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań. III. Współdziałanie w sprawach publicznych. Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich. IV. Znajomość zasad i procedur demokracji. Uczeń rozumie demokratyczne zasady i procedury i stosuje je w życiu szkoły oraz innych społeczności; rozpoznaje przypadki łamania norm demokratycznych i ocenia ich konsekwencje; wyjaśnia znaczenie indywidualnej i zbiorowej aktywności obywateli. V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeń opisuje sposób działania władz publicznych i innych instytucji; wykorzystuje swoją wiedzę o zasadach demokracji i ustroju Polski do rozumienia i oceny wydarzeń życia publicznego. VI. Rozumienie zasad gospodarki rynkowej. Uczeń rozumie procesy gospodarcze oraz zasady racjonalnego gospodarowania w życiu codziennym; analizuje możliwości dalszej nauki i kariery zawodowej

4 „Program KOSS – Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej wiedza o społeczeństwie w gimnazjum Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska-Kwiręg Umiejętności programowe Umiejętność: rozumienia, wykorzystywania i krytycznego przetwarzania tekstów, (np. krytyczny odbiór przekazów medialnych i reklam, analiza i interpretacja badań opinii publicznej); wykorzystywania narzędzi analizy i wnioskowania (w tym matematyki) w życiu codziennym (np. analiza danych statystycznych, czytanie wyników badań sondażowych); wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania w sposób twórczy problemów, a także formułowania wniosków (np. odgrywanie ról społecznych w grupie, rozpoznawanie własnych praw i obowiązków); komunikowania się w języku ojczystym oraz skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentowania własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi (np. wystąpienia publiczne, dyskusja, prezentacja na forum); sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (np. wyszukiwanie informacji z różnych źródeł, przygotowywanie prezentacji multimedialnych); wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji z różnych źródeł; planowania, organizowania i oceniania własnej nauki oraz przyjmowania za nią odpowiedzialności teraz i w przyszłości; efektywnego współdziałania w zespole (zwłaszcza poprzez realizację projektów zespołowych); budowania więzi międzyludzkich i poczucia wspólnoty ze społecznością lokalną, ojczyzną, Europą, społecznością globalną; podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji (z uwzględnieniem demokratycznych zasad i procedur); skutecznego działania na podstawie obowiązujących norm (np. rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji w sprawie grupy, negocjacje) KLASA 2 KLASA 3

5 Treści nauczania w klasie 2 w odniesieniu do podstawy programowej
Dział nauczania: Punkty PP 1. Podstawowe umiejętności obywatelskie 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2. Człowiek w społeczeństwie 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.2; 3.3 3. Samorząd lokalny 16.1; 16.2; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.5; 17.6; 18.1; 18.2; 18.3 4. Zasady demokracji 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 10.7 5. Aktywność obywatelska 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 6. Naród i patriotyzm 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5 DALEJ

6 Treści nauczania w klasie 3 w odniesieniu do podstawy programowej
Dział nauczania: Punkty PP 7. Ustrój demokratyczny w Polsce 11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 112.2; 12.3 8. Parlament, prezydent, rząd i sądy 12.1; 13.1; 13.2; 14.1; 14.2; 14.3; 14.4; 15.1; 15.2 9. Polska w świecie, Polska w Europie 19.1; 19.2; 19.3; 19.4; 20.1; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 21.1; 21.2; 21.3 10. Jeden świat, wiele problemów 22.1; 22.2; 23.1; 23.2; 23.3; 23.4; 23.5; 23.6 11. Człowiek w gospodarce rynkowej 24.1; 24.2; 24.3; 25.1; 25.2; 25.3; 25.4; 27.1; 27.2; 27.3; ; 28.3 12. Ekonomia w twoim życiu 24.3; 25.2; 26.1; 26.2; 26.3; 26;4; 29.1; 29.2; 29.3; 29.4; 30.1; 30.2; 30.3; 30.4; 31.1; 31.2; 31.3 DALEJ

7 Uczeń ma obowiązek Punktualnie przychodzić na zajęcia
Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych Posiadać podręcznik, zeszyt ćwiczeń (wyznaczone przez nauczyciela przedmiotu), zeszyt przedmiotowy Napisać sprawdziany w terminie ustalonym przez nauczyciela i podanym co najmniej tydzień przed wyznaczoną datą (uczeń nieobecny na sprawdzianie ustala termin z nauczycielem i uzupełnia zaległości w ciągu 2 tygodni od daty oddania sprawdzonych prac, w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną) Poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu / kartkówki w terminie uzgodnionym z nauczycielem (najlepiej w ciągu 2 tygodni od daty oddania pracy) Odrabiać zadane prace domowe

8 Uczeń ma prawo: Znać swoje oceny
Znać termin pisania sprawdzianów oraz ich zakres Być jeden raz nieprzygotowanym w semestrze (zgłaszając ten fakt przed lekcją) – wyjątek stanowią zaplanowane sprawdziany, kartkówki (nawet niezapowiedziane) Za nieprzygotowanie uważa się: brak pracy domowej (w tym w zeszycie przedmiotowym) nieprzygotowanie do odpowiedzi brak zeszytu ćwiczeń Przychodzić na konsultacje po uzgodnieniu terminu z nauczycielem

9 Ocenianie Formy sprawdzania osiągnięć uczniów:
aktywność na lekcji (na każdej lekcji) odpowiedź ustna (minimum raz w semestrze) prace pisemne (testy, kartkówki) - sprawdziany po każdym dziale prace dodatkowe (konkursy, plakaty, dokumenty, prezentacje, projekty przedmiotowe) praca domowa (minimum jedna ocena w semestrze) przygotowanie do zajęć (tylko jedno nieprzygotowanie) Sposoby oceny: stopnie, znaczki „+”, „”, „-”, - aktywność na zajęciach (cztery kolejne znaczki zamieniane są na stopień szkolny (1-5)) Ocena półroczna i roczna nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena półroczna ma wpływ na ocenę roczną. Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną za pierwszy semestr nauki powinien go zaliczyć nie później niż do połowy maja 2014 roku, po uprzednim zgłoszeniu się do nauczyciela.

10 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który
posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania podejmuje dodatkowe, aktywne działania na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego otrzymuje cząstkowe oceny celujące bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych


Pobierz ppt "nauczyciel prowadzący Jolanta Januszewicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google