Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wewnątrzszkolny system oceniania. Poprawianie ocen Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu lub kartkówki w czasie Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wewnątrzszkolny system oceniania. Poprawianie ocen Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu lub kartkówki w czasie Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze."— Zapis prezentacji:

1 Wewnątrzszkolny system oceniania

2 Poprawianie ocen Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu lub kartkówki w czasie Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu lub kartkówki w czasie do tygodnia od jej uzyskania do tygodnia od jej uzyskanialub w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem

3 Poprawianie ocen Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianulub napisać go, jeśli był na nim nieobecny

4 Poprawianie ocen Przy wystawianiu oceny semestralnej i końcoworocznej brana jest pod uwagę wyłącznie ocena z poprawy

5 Wymagania na poszczególne oceny Ilość zdobytych punktów w % OCENA 91% - 100% bardzo dobry 76% - 90% dobry 51% - 75% dostateczny 35% - 50% dopuszczający 0% - 34% niedostateczny uzyskanie oceny bdb i wykonanie zad. dodatkowych celujący

6 Średnia ważona Oceny ze sprawdzianów obejmujących duże partie materiału, mają większą ważność przy wystawianiu ocen semestralnych i końcoworocznych. Jest im przypisana większa waga (wyrażona liczbą) niż ocenom za kartkówki i zadania domowe.

7 Średnia ważona Na lekcjach matematyki uczeń zdobywa oceny za: WAGA sprawdziany0,6 kartkówki i odpowiedzi 0,2 zadania0,1 pracę semestralną 0,1

8 Średnia ważona Na lekcjach matematyki uczeń uzyskał w semestrze następujące oceny: za sprawdziany 3, 1/4, 4, 2/1 (2/4) za kartkówki i odpowiedzi 4, 2, 3, 1, 2, 5 za zadania 5, 4, 3, 4, 1 za pracę semestralną 5

9 Obliczamy średnią arytmetyczną z ocen każdego obszaru i mnożymy przez WAGĘ za sprawdziany (3+4+4+1)/4(3+4+4+4)/4 * 0,6 za kartkówki i odpowiedzi (4+2+3+1+2+5)/6 * 0,2 za zadania (5+4+3+4+1)/5 * 0,1 za pracę semestralną 5 * 0,1

10 Otrzymane wyniki sumujemy i zaokrąglamy do cz. dziesiętnych za sprawdziany 3 * 0,6 3 * 0,6(3,75*0,6)1,8(2,25) za kartkówki i odpowiedzi 2,83 * 0,2 0,566 za zadania 3,4 * 0,1 0,34 za pracę semestralną 5 * 0,1 0,5 RAZEM: RAZEM: 3,206 =3,2 (3,65)

11 Średnia ważona a ocena ŚredniaOcena 4,7 i więcej bardzo dobry 4,5 i 4,6 4,5 i 4,6 decyduje nauczyciel 3,7 – 4,4 dobry 3,5 i 3,6 3,5 i 3,6 decyduje nauczyciel 2,7 – 3,4 dostateczny 2,5 i 2,6 2,5 i 2,6 decyduje nauczyciel 1,7(1,8) – 2,4 dopuszczający

12 Czym kieruje się nauczyciel? Wkład pracy ucznia Wkład pracy ucznia Aktywność na lekcjach Aktywność na lekcjach Systematyczną pracą (ilością poprawianych ocen) Systematyczną pracą (ilością poprawianych ocen) Poprawą w stosunku do wcześniejszych wyników Poprawą w stosunku do wcześniejszych wyników Zadania dodatkowe (nadobowiązkowe) Zadania dodatkowe (nadobowiązkowe)

13 Ocena końcoworoczna Na koniec roku oblicza się średnią ważoną z ocen uzyskanych w czasie całego roku szkolnego Jest to korzystniejsze dla ucznia, który w jednym z semestrów miał niższe oceny

14 Zalety systemu Rodzice i uczniowie na bieżąco mogą prognozować oceny semestralne i końcoworoczne Rodzice i uczniowie na bieżąco mogą prognozować oceny semestralne i końcoworoczne Większa mobilizacja do poprawiania ocen Większa mobilizacja do poprawiania ocen Obiektywizacja ocen Obiektywizacja ocen


Pobierz ppt "Wewnątrzszkolny system oceniania. Poprawianie ocen Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu lub kartkówki w czasie Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google