Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wewnątrzszkolny system oceniania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wewnątrzszkolny system oceniania"— Zapis prezentacji:

1 Wewnątrzszkolny system oceniania

2 Poprawianie ocen Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu lub kartkówki w czasie do tygodnia od jej uzyskania lub w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem

3 Poprawianie ocen Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub napisać go, jeśli był na nim nieobecny

4 Poprawianie ocen Przy wystawianiu oceny semestralnej i końcoworocznej brana jest pod uwagę wyłącznie ocena z poprawy

5 Wymagania na poszczególne oceny
Ilość zdobytych punktów w % OCENA 91% % bardzo dobry 76% - 90% dobry 51% - 75% dostateczny 35% - 50% dopuszczający 0% - 34% niedostateczny uzyskanie oceny bdb i wykonanie zad. dodatkowych celujący

6 Średnia ważona Oceny ze sprawdzianów obejmujących duże partie materiału, mają większą „ważność” przy wystawianiu ocen semestralnych i końcoworocznych. Jest im przypisana większa waga (wyrażona liczbą) niż ocenom za kartkówki i zadania domowe.

7 Średnia ważona Na lekcjach matematyki uczeń zdobywa oceny za: WAGA
sprawdziany 0,6 kartkówki i odpowiedzi 0,2 zadania 0,1 pracę semestralną

8 Średnia ważona Na lekcjach matematyki uczeń uzyskał w semestrze następujące oceny: za sprawdziany 3, 1/4 , 4, 2/1 (2/4) za kartkówki i odpowiedzi 4, 2, 3, 1, 2, 5 za zadania 5, 4, 3, 4, 1 za pracę semestralną 5

9 Obliczamy średnią arytmetyczną z ocen każdego obszaru i mnożymy przez WAGĘ
za sprawdziany ( )/4 ( )/4 * 0,6 za kartkówki i odpowiedzi ( )/6 * 0,2 za zadania ( )/5 * 0,1 za pracę semestralną 5

10 Otrzymane wyniki sumujemy i zaokrąglamy do cz. dziesiętnych
za sprawdziany 3 * 0,6 (3,75*0,6) 1,8 (2,25) za kartkówki i odpowiedzi 2,83 * 0,2 0,566 za zadania 3,4 * 0,1 0,34 za pracę semestralną 5 * 0,1 0,5 RAZEM: 3,206 =3,2 (3,65)

11 Średnia ważona a ocena Średnia Ocena 4,7 i więcej bardzo dobry
decyduje nauczyciel 3,7 – 4,4 dobry 3,5 i 3,6 2,7 – 3,4 dostateczny 2,5 i 2,6 1,7(1,8) – 2,4 dopuszczający

12 Czym kieruje się nauczyciel?
Wkład pracy ucznia Aktywność na lekcjach Systematyczną pracą (ilością poprawianych ocen) Poprawą w stosunku do wcześniejszych wyników Zadania dodatkowe (nadobowiązkowe)

13 Ocena końcoworoczna Na koniec roku oblicza się średnią ważoną z ocen uzyskanych w czasie całego roku szkolnego Jest to korzystniejsze dla ucznia, który w jednym z semestrów miał niższe oceny

14 Zalety systemu Rodzice i uczniowie na bieżąco mogą prognozować oceny semestralne i końcoworoczne Większa mobilizacja do poprawiania ocen Obiektywizacja ocen


Pobierz ppt "Wewnątrzszkolny system oceniania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google