Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt RUSE RUSE R Redirecting U Urban areas development towards S Sustainable E Energy Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt RUSE RUSE R Redirecting U Urban areas development towards S Sustainable E Energy Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania."— Zapis prezentacji:

1 Projekt RUSE RUSE R Redirecting U Urban areas development towards S Sustainable E Energy Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii

2 Od 1 stycznia 2004 r. fundusze strukturalne są dostępne w nowych krajach członkowskich UE Staje zatem obecnie przed nami wyzwanie, jak w sposób najbardziej efektywny wykorzystać tę nową możliwość, zwłaszcza w zakresie zagadnień związanych z energią, które stanowią istotny element rozwoju regionalnego Państwa członkowskie dysponują już w tej dziedzinie doświadczeniem, zarówno pozytywnym, jak i negatywnym Projekt RUSE KONTEKST

3 Liderem projektu jest Energie-Cités, sieć gmin europejskich promująca lokalną politykę zrównoważonego zarządzania energią jako element rozwoju miast, 4 głównych partnerów w Polsce, Czechach, na Słowacji i Litwie, 10 gmin i miejskich agencji energetycznych (EU-15), 2 narodowe agencje energetyczne (FR, NL), 3 stowarzyszone sieci miast (z Bułgarii, Rumunii i Serbii) Wszyscy partnerzy mają duże doświadczenie w planowaniu rozwoju obszarów zurbanizowanych z uwzględnieniem zagadnień związanych z wykorzystaniem energii. Projekt RUSE PARTNERZY

4 Projekt RUSE PARTNERZY

5 Koszt całkowity: 1 248 000 Interreg III C: 755 000 Współfinansowanie: 493 000 Projekt RUSE BUDŻET CZAS TRWANIA 36 miesięcy

6 Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii… …i poprawa wykorzystania funduszy strukturalnych - oraz innych źródeł finansowania - w projektach urbanistycznych przynajmniej w 4 nowych krajach członkowskich … … w ten sposób zmierzanie w kierunku lepszej integracji zagadnień związanych z energią z ich projektami... …także poprzez usprawnienie organizacji przedsięwzięć w strukturach złożonych (sieciach miast, agencjach energetycznych) i indywidualnych (gminach i miastach) Projekt RUSE CELE

7 Rozpowszechnienie dobrych praktyk i metod działania państw europejskich (w tym nowych państw członkowskich) i krajów trzecich Udoskonalenie działania organizacji pośredniczących: powszechnych i specjalistycznych sieci, stowarzyszeń gmin, regionów czy agencji energetycznych Intensyfikacja działań partnerów na rzecz obszarów miejskich i zurbanizowanych Praktyczne włączenie obszarów miejskich i zurbanizowanych do projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Projekt RUSE PLANOWANE REZULTATY

8 Pełniejsze połączenie rozwoju obszarów zurbanizowanych ze zrównoważonym zarządzaniem energią Lepsze wykorzystanie funduszy strukturalnych na poziomach: narodowym, regionalnym i lokalnym Aktywizowanie organizacji oraz samorządów miast i gmin w celu uwzględnienia - w możliwie jak najszerszym zakresie - zagadnień związanych z wykorzystaniem energii w planowaniu rozwoju obszarów zurbanizowanych Projekt RUSE PLANOWANE ODDZIAŁYWANIE

9 Wymiana doświadczeń i informacji oraz transfer wiedzy know-how Stworzenie sieci ekspertów Przygotowanie i rozpowszechnienie opisów dobrych praktyk (good practice case studies) oraz poradników Zapewnienie informacji i porad gminom oraz zainteresowanym organizacjom Promocja projektu Projekt RUSE GŁÓWNE DZIAŁANIA

10 Produkty służące komunikacji: (ulotki, strony internetowe, biuletyny, plakaty, materiały wystawowe, prezentacje PPoint, poradniki rekomendacyjne, bazy danych gromadzące przykłady dobrych praktyk i dane kontaktowe, itp.) Spotkania: organizacja seminariów i warsztatów, udział w konferencjach, itp. Publikacja opracowań dobrych praktyk (case studies) z państw europejskich, nowych państw członkowskich i krajów trzecich Działalność sieci: podróże studyjne, wymiana pracowników, punkty informacyjne (help desks), itp. Projekt RUSE GŁÓWNE EFEKTY

11 Projekt RUSE Komponent 1: Zarządzanie projektem i koordynacja działań Komponent 2: Rozpowszechnianie informacji i promocja, zarówno na poziomie europejskim, jak i narodowym Komponent 3: Wymiana doświadczeń Komponent 4: Przygotowanie opisów dobrych praktyk Komponent 5: Informacje i porady dla gmin i zainteresowanych organizacji w poszczególnych krajach PROGRAM PRACY

12 Cel strategiczny: Zapewnienie partnerom administracyjnej i finansowej organizacji działań Koordynacja odpowiednich działań, co ułatwi rozwój i raportowanie projektu w jak najlepszy sposób Planowane rezultaty: Wysoka jakość zarządzania całym projektem umożliwiająca jednoczesne nawiązanie przyjacielskich relacji oraz bardzo rygorystyczną realizację zadań i szczegółowe raportowanie Wysoka jakość raportów technicznych i finansowych, przygotowywanych i wysyłanych w odpowiednim czasie Projekt RUSE KOMPONENT 1

13 Spodziewane efekty i ich wskaźniki: Umowy o współpracy pomiędzy partnerami Specjalna procedura mająca na celu rozwiązywanie potencjalnych konfliktów lub kontrowersji Przygotowanie wewnętrznych form współpracy i dokumentów w celu wspierania działań partnerów Raporty ze spotkań Komitetu Sterującego Projektem Raporty finansowe Raporty bieżące i końcowe Projekt RUSE KOMPONENT 1

14 Projekt RUSE KOMPONENT 2 Cel strategiczny: Zapewnienie rozpowszechniania informacji nakierowanego na gminy, stowarzyszenia władz lokalnych, organizacje zajmujące się programami wykorzystania funduszy strukturalnych i zarządzaniem nimi, przede wszystkim na poziomie narodowym… …a także dostrzegalności projektu, zarówno na poziomie europejskim, jak i lokalnym Planowane rezultaty: Wysoka jakość środków komunikacji (strony internetowe, ulotki, biuletyny) Wykorzystanie przez gminy i inne organizacje informacji dostępnych w ich własnych językach Uczynienie projektu RUSE dobrze znanym na poziomie europejskim i narodowym

15 Projekt RUSE KOMPONENT 2 Spodziewane efekty i ich wskaźniki: Projekt materiałów służących komunikacji Strona internetowa (w j. angielskim i 4 innych językach) Ulotka (w języku angielskim i 4 innych językach) Biuletyny (6 numerów w j. angielskim i 4 innych językach) Plakat (w j. angielskim i 4 innych językach) Prezentacje PPoint (w j. angielskim i 4 innych językach) Poradniki i rekomendacje (w j. angielskim i 4 innych językach) Bazy danych (w j. angielskim i 4 innych językach) połączone z informacją o liczbie kontaktów

16 Projekt RUSE KOMPONENT 3 Cel strategiczny: Korzystanie z istniejących doświadczeń (praktyki, dokumenty, przewodniki, itp.) gmin, sieci miast i agencji energetycznych, które stworzą sieć ekspertów, poprzez takie działania jak rozpowszechnienie dobrych praktyk, podróże studyjne, wymiana pracowników, itp. Planowane rezultaty: Usprawnienie działania organizacji pośredniczących (sieci miast, agencji), a dzięki temu pełniejsze uświadomienie im istniejących możliwości połączenia zagadnień związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem energii z rozwojem regionalnym oraz umożliwienie zapewnienia odpowiednich informacji władzom lokalnym.

17 Projekt RUSE KOMPONENT 3 Spodzi ewane efekty i ich wskaźniki: 6 seminariów 3 podróże studyjne działania związane z podejmowaniem personelu (około 20 osób przez około 1 tydzień) Urząd Informacji Sieciowej Information Network Service – INS (z około 30-40 ekspertami z około 20 organizacji)

18 Projekt RUSE KOMPONENT 4 Cel strategiczny: Wykorzystanie doświadczeń zdobytych przez gminy ze wszystkich nowych państw członkowskich i krajów trzecich w celu zwiększenia istniejącej już bazy opisów dobrych praktyk z 15 krajów Unii Europejskiej Planowane rezultaty: Pełniejsze uświadomienie władz lokalnych o istnieniu możliwości realizacji projektów w krajach o podobnej historii i stających wobec podobnych problemów, co stanowi uzupełnienie informacji uzyskanych z gmin EU-15

19 Projekt RUSE KOMPONENT 4 Spodziewane efekty i ich wskaźniki: 20 opisów dobrych praktyk z Unii Europejskiej, dostępnych w języku angielskim i 4 innych językach 20 nowych opisów z 4 nowych państw członkowskich, uczestniczących w projekcie lub nie, w języku angielskim i 4 innych językach Baza danych opisów dobrych praktyk zamieszczona na stronie internetowej

20 Projekt RUSE KOMPONENT 5 Cel strategiczny: Chcąc iść dalej w kierunku praktycznych działań na szczeblu lokalnym, a nie poprzestawać jedynie na rozpowszechnianiu informacji, punkty informacyjne (help desks) zapewnią gminom indywidualne porady podczas spotkań lokalnych lub bezpośrednie porady na życzenie Planowane rezultaty: Usprawnienie działania władz lokalnych w zakresie przygotowywania i wdrażania, co pozwoli im zintegrować zagadnienia związane ze zrównoważonym wykorzystaniem energii i pełniej uświadomi, jak wykorzystywać istniejące środki finansowe (takie jak fundusze strukturalne)

21 Projekt RUSE KOMPONENT 5 Spodziewane efekty i ich wskaźniki: Utworzenie 4 punktów informacyjnych (help desks) 14 prezentacji na konferencje (3 przygotowane przez każdego z partnerów z nowych państw członkowskich + 2 autorstwa Energie-Cités na poziomie europejskim) 12 warsztatów (3 dla każdego z partnerów z nowych państw członkowskich)

22 Projekt RUSE musi być dużym sukcesem ma mieć charakter wzorcowy winien sprostać wymaganiu wysokiej jakości i stworzyć wspaniałe możliwości efektywnej współpracy sieciowej dla wszystkich partnerów… …a także dla wszystkich zainteresowanych gmin oraz organizacji pośredniczących (agencji, władz lokalnych, itp.) Projekt RUSE WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI

23 Projekt RUSE KONTAKT Więcej informacji: www.ruse-europe.org Maria Stankiewicz - Dyrektor Anna Jaskuła - Kierownik Projektu biuro@pnec.org.pl Prezentacja powstała dzięki finansowej pomocy Komisji Europejskiej (DG REGIO w ramach unijnego programu Interreg IIIC West Zone / Kontrakt RUSE 2W0057N). Przedstawione tutaj poglądy Energie-Cités i jego partnerów w żadnym przypadku nie mogą być utożsamiane z oficjalną opinią Komisji Europejskiej.


Pobierz ppt "Projekt RUSE RUSE R Redirecting U Urban areas development towards S Sustainable E Energy Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google