Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W FORMIE DŁUGU Warszawa, 18.11.2002.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W FORMIE DŁUGU Warszawa, 18.11.2002."— Zapis prezentacji:

1 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W FORMIE DŁUGU Warszawa, 18.11.2002

2 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. POTRZEBY KLIENTA - KIEDY? Nowe inwestycje Finansowanie bieżącej działalności Czasowe finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego Analiza i diagnoza

3 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. POTRZEBY KLIENTA - CO? Kredyt Krótkoterminowe papiery dłużne (Commercial Papiers) Obligacje

4 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. KREDYT Kredyt umożliwia dostarczenie towaru (dóbr i usług) albo przekazanie kwoty pieniędzy przez jedną ze stron (wierzyciela) drugiej stronie (dłużnikowi), pod warunkiem zwrotu w późniejszym terminie ekwiwalentu otrzymanej wartości. W zamian za to wierzyciel otrzymuje od dłużnika specjalne wynagrodzenie w postaci odsetek.

5 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. RODZAJE KREDYTÓW Kredyt inwestycyjny (kredyt konsorcjalny) Kredyt dyskontowy Kredyt obrotowy Kredyt odnawialny (rewolwingowy) Kredyt rewolwingowy w rachunku kredytowym Kredyty preferencyjne Kredyt kasowy Kredyt pomostowy Kredyt denominowany

6 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. OGÓLNE ZASADY KREDYTOWANIA Bank uzależnia udzielenie kredytu, jego wysokość oraz pozostałe warunki od: posiadanej przez kredytobiorcę zdolności kredytowej przedłożenia przez kredytobiorcę dokumentów wskazanych przez bank udzielenia informacji niezbędnych dla dokonania oceny jego zdolności kredytowej oraz oceny przedsięwzięcia, w związku z którym kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o kredyt zaproponowania przez kredytobiorcę formy prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu

7 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. OGÓLNE ZASADY KREDYTOWANIA Bank może udzielić kredytu nawet jeśli wnioskujący podmiot nie ma zdolności kredytowej, pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu; przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy podmiotu, którego realizacja zapewni, według oceny instytucji finansowej, uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie. Pozytywna ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy nie zobowiązuje Banku do udzielenia kredytu. Bank ma prawo odmówić udzielenia kredytu bez podania przyczyn.

8 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. PROCEDURA Analiza przedsiębiorstwa (przedsięwzięcia) – biznes plan Przygotowanie wniosku (zdolność do spłaty i zabepieczenia) Złożenie wniosku Rozpatrzenie wniosku Komitet kredytowy Zawarcie umowy kredytowej Ustanowienie zabezpieczeń Uruchomienie kredytu - pierwsze ciągnienie Spłata kredytu, prowizji i odsetek Postępowanie banku w przypadku niespłacenia należności w terminie

9 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. UMOWA KREDYTOWA – NEGOCJACJE Bank powiadamia kredytobiorcę o wyniku rozpatrzenia wniosku. W przypadku, gdy podjęta decyzja jest pozytywna, bank uzgadnia z kredytobiorcą termin zawarcia umowy. Warunki kredytowe zawarte w umowie mogą być negocjowane – im większy kredyt tym większa możliwość negocjacji. Co możemy negocjować? walutę kredytu i walutę w jakiej spłacany jest kredyt warunki, od spełnienia których bank uzależnia postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy termin/y/ oraz warunki wykorzystania kredytu terminy spłaty rat kredytu wysokość prowizji i terminy ich zapłaty wysokość i podstawę oprocentowania kredytu oraz terminy spłaty odsetek zabezpieczenie spłaty kredytu

10 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. SZCZEGÓLNE ZAPISY UMOWY KREDYTOWEJ W zależności od oceny ryzyka transakcji, statusu prawnego kredytobiorcy, rodzaju kredytu oraz okresu na jaki kredyt został udzielony bank zamieszcza w umowie klauzule, zgodnie z treścią których kredytobiorca zobowiązuje się: bez zgody banku nie zaciągać dodatkowego kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia i awalu powyżej kwoty określonej w umowie lub będzie informował instytucję finansową o wyżej wymienionych sytuacjach; bez zgody banku nie oferować innym podmiotom żadnego z aktywów jako zabezpieczenia w ogóle, lub powyżej kwoty określonej w umowie oraz zobowiązuje się do informowania banku o zaoferowaniu innym podmiotom jakichkolwiek swoich aktywów jako zabezpieczenia; bez zgody banku nie udzielać gwarancji, poręczeń i pożyczek osobom fizycznym lub prawnym powyżej kwoty określonej w umowie oraz informować o udzieleniu gwarancji, poręczeń i pożyczek osobom fizycznym lub prawnym, lub o ich udzieleniu powyżej kwoty określonej w umowie.

11 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. SZCZEGÓLNE ZAPISY UMOWY KREDYTOWEJ Bank może również zamieścić w umowie niektóre lub wszystkie spośród klauzul, zgodnie z treścią których kredytobiorca zobowiązuje się bez zgody banku: nie dokonywać przelewu własnych wierzytelności w ogóle, lub powyżej kwoty określonej w umowie, nie nabywać środków inwestycyjnych o wartości przekraczającej określoną w umowie kwotę, nie dopuścić, aby wartość środków obrotowych spadła poniżej określonego w umowie poziomu, nie sprzedawać aktywów w ogóle, lub powyżej kwoty określonej w umowie, nie zabezpieczać własnym majątkiem zobowiązań osób trzecich w ogóle, lub powyżej kwoty określonej w umowie.

12 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. ZABEZPIECZENIA W zależności od oceny ryzyka kredytowego jako zabezpieczenie spłaty kredytów bank może przyjąć w szczególności: gwarancja innego banku; poręczenie według prawa cywilnego; poręczenie wekslowe (awal); weksel własny in blanco wraz z deklaracją; hipoteka; rejestrowy zastaw bankowy na rzeczach ruchomych; zastaw na prawach (np. zastaw na udziałach lub akcjach spółki); Przewłaszczenie; cesja wierzytelności; blokada środków pieniężnych na rachunkach bankowych; ubezpieczenie spłaty kredytu przez instytucję ubezpieczeniową zaakceptowaną przez Bank.

13 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. POSTĘPOWANIE BANKU W PRZYPADKU NIESPŁACENIA NALEŻNOŚCI W TERMINIE Restrukturyzacja Egzekucja Należności instytucji finansowej pokrywane są w następującej kolejności: koszty sądowe i koszty windykacji; odsetki od zaległych odsetek (w przypadkach, w których przysługują); odsetki od kredytu przeterminowanego lub kredytu postawionego w stan wymagalności; prowizje; odsetki naliczane za okresy obrachunkowe; kapitał.

14 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. COMMERCIAL PAPERS Papier jest potwierdzeniem nabycia przez inwestora praw do wystawionego przez emitenta weksla, przechowywanego w depozycie banku

15 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. COMMERCIAL PAPERS CP są instrumentami finansowymi rynku kapitałowego emitowanymi jednorazowo lub w transzach w oparciu o polskie prawo wekslowe CP mogą być oprocentowane lub emitowane z dyskontem. Odsetki dyskontowe z weksla emitenta są określane najczęściej do WIBOR Emitent ponosi następujące opłaty i prowizje związane z emisją CP: aranżację emisji, usługi dealerskie, underwriting Obrót wtórnym CP odbywa się za pośrednictwem banku lub domu maklerskiego organizującego emisję.

16 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. ZALETY I WADY EMISJI CP Zalety emisji CP Możliwość uzyskania niższych kosztów pozyskania kapitału niż w przypadku kredytów bankowych Dywersyfikacja źródeł pozyskania kapitału Możliwość stosunkowo szybkiego pozyskania kapitału Możliwość elastycznego dopasowania wielkości emisji do rzeczywistych potrzeb emitenta

17 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. Odsetki dyskontowe stanowią koszt uzyskania przychodu Efekt marketingowy Wady emisji CP Emisja CP powiększy zobowiązania spółki Konieczność sporządzenia memorandum informacyjnego, w którym podawane są informacje o emitencie Otwarte Fundusze Emerytalne nie mogą inwestować w CP natomiast mogą w obligacje. ZALETY I WADY EMISJI CP

18 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. ETAP I – PRZYGOTOWAWCZY podjęcie decyzji o emisji papierów dłużnych, selekcja podmiotów, które uczestniczyć będą w procesie, negocjacje z bankami warunków i kosztów emisji (gwarantowanie), opracowanie struktury transakcji i przygotowanie memorandum informacyjnego. ETAP II – REALIZACJA poszukiwanie inwestorów uplasowanie emisji, utworzenie rynku wtórnego. ETAPY EMISJI CP Etap przygotowawczy w zależności od wielkości emitenta w przypadku CP nie powinien trwać dłużej niż 2 -4 tygodnie. Jeśli emitent znany jest agentowi to proces przygotowania emisji trwa znacznie krócej. Etap realizacji nie dłużej jak 2 tygodnie.

19 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. PLASOWANIE CP Procedura plasowania emisji CP Złożenie weksli w depozycie agenta, Agent emisji zawiadamia potencjalnych inwestorów o planowanej emisji CP, Przesyła do nich propozycję nabycia wraz z memorandum, Przydział następuje na podstawie otrzymanych od inwestorów ofert kupna, Po dokonaniu przydziału agent informuje inwestorów o ilości przydzielonych papierów, Jeśli była gwarancja emisji – objecie niesprzedanych papierów przez gwaranta, Emitent otrzymuje środki wpłacone przez inwestorów, Inwestorom zapisywane są papiery na kontach depozytowych, Organizacja i uruchomienie rynku wtórnego, na którym przyjmowane są zlecenia kupna i sprzedaży a rozliczenia prowadzone są poprzez konta depozytowe i rozliczeniowe inwestorów.

20 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU CP W III KWARTALE 2002 Największe programy uruchomione w III kwartale 2002 r. EmitentOrganizator Limit programu w mln PLN Telekomunikacja Polska S.A.BH1000 Polkomtel S.A.BPH PBK, BH, ING, DB500 CarlsbergABN Amro200 TBM Sp. z o.o.BIG BG150 Can Pack S.A.BH100 Echo Investment S.A.BH100

21 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. OBLIGACJE

22 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. KLASYFIKACJE OBLIGACJI ze względu na emitenta: obligacje skarbowe obligacje przedsiębiorstw i banków obligacje komunalne (w tym obecnie również przychodowe) ze względu na określenie inwestora: imienne (tylko w przypadku imiennych można wprowadzić ograniczenia w zbywaniu) na okaziciela ze względu na termin wykupu: krótkoterminowe (do 1 roku) średnioterminowe (do 5 lat) długoterminowe (powyżej 5 lat)

23 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. KLASYFIKACJE OBLIGACJI ze względu na charakterystykę oprocentowania: obligacje o stałym kuponie (oprocentowaniu) obligacje o zmiennym kuponie (oprocentowaniu) obligacje z zerowym kuponem odsetkowym ze względu na świadczenie dodatkowe: z opcją zamiany na inny rodzaj papieru wartościowego (obligacje zamienne) z opcją wcześniejszego wykupu przez emitenta przed terminem zapadalności (prawo a nie obowiązek) z opcją wcześniejszego przedstawienia do wykupu przez inwestora w terminie oznaczonym w obligacji, przed terminem zapadalności (prawo a nie obowiązek) z prawem pierwszeństwa do nabycia emitowanych w przyszłości akcji spółki

24 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. RATING – POMOC W EMISJI OBLIGACJI Przy emisji obligacji bardzo ważnym elementem staje się rating Jest to ocena emitenta lub samych obligacji dokonywana przez wyspecjalizowaną instytucję (Fitch Polska, S&P, Moodys) Jest to opłacalne w szczególności dla emitentów chcących uplasować bardzo duże emisje wśród podmiotów operujących na międzynarodowych rynkach kapitałowych Może być również przeprowadzany rating podmiotu, który zabezpiecza emisję, przy dobrym podmiocie zabezpieczającym można zaoferować niższy kupon

25 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. OBLIGACJA JAKO DŁUG PRZEDSIĘBIORSTWA Najważniejsze zagadnienia wymagające ustalenia: Wartość nominalna obligacji Termin wykupu Datę, od której nalicza się oprocentowanie, wysokość oprocentowania, terminy jego wypłaty i miejsce płatności Status obligacji - imienne lub na okaziciela Obligacja może być powiązana ze świadczeniem pieniężnym lub niepieniężnym. Jeśli będzie przewidziane świadczenie niepieniężne, opis świadczenia, ze wskazaniem w szczególności wysokości tych świadczeń lub sposobu ich ustalania, terminów, sposobów i miejsc ich spełniania

26 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. Ewentualne zabezpieczenie obligacji Przykładowo obligacje mogą być zabezpieczone: hipoteką na określonej nieruchomości, zastawem na innych środkach trwałych zastawem na papierach wartościowych Ewentualne połączenie obligacji z opcją żądania wcześniejszego wykupu lub o różnej kolejności wykupu Forma obligacji Obecnie obligacja może nie mieć formy dokumentu, jednak musi być ewidencjonowana w KDPW, domu maklerskim lub banku. OBLIGACJA JAKO DŁUG PRZEDSIĘBIORSTWA

27 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. ZALETY I WADY EMISJI OBLIGACJI Zalety emisji obligacji Możliwość uzyskania niższych kosztów pozyskania kapitału niż w przypadku kredytów bankowych Dywersyfikacja źródeł pozyskania kapitału Możliwość stosunkowo szybkiego pozyskania kapitału Możliwość elastycznego dopasowania wielkości emisji do rzeczywistych potrzeb emitenta Odsetki płacone przy realizacji kuponu stanowią koszt uzyskania przychodu Wady emisji obligacji Emisja KPD powiększy zobowiązania Spółki Konieczność sporządzenia memorandum informacyjnego, w którym podawane są informacje o emitencie Emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji

28 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. ETAPY EMISJI OBLIGACJI ETAP I – PRZYGOTOWAWCZY podjęcie decyzji o emisji (obligacje) selekcja podmiotów, które uczestniczyć będą w procesie opracowanie struktury transakcji i przygotowanie memorandum informacyjnego negocjacje z bankami warunków i kosztów emisji (gwarantowanie) ETAP II – REALIZACJA poszukiwanie inwestorów uplasowanie emisji utworzenie rynku wtórnego

29 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. EMISJA OBLIGACJI Emisja obligacji może nastąpić przez: 1.publiczną emisję obligacji zgodnie z przepisami Prawa o publicznym obrocie 2.emisję publiczną obligacji: a) o terminie realizacji krótszym niż rok, opiewających wyłącznie na wierzytelności pieniężne b)o wartości nominalnej jednej obligacji nie niższej niż równowartość 40 000 euro c)do których nie stosuje się przepisów Prawa o publicznym obrocie, pod warunkiem, że emitent w terminie 7 dni przed rozpoczęciem emisji zawiadomi Komisję Papierów Wartościowych i Giełd 3.emisja prywatna

30 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. EMISJA OBLIGACJI –CD. Procedura plasowania emisji obligacji: Agent emisji zawiadamia potencjalnych inwestorów o planowanej emisji obligacji Jeżeli jest to emisja, o której mowa w punkcie 2 powyżej to agent w imieniu emitenta może przesłać do KPWiG zawiadomienie o planowanej emisji w terminie 7 dni przed rozpoczęciem emisji obligacji Agent przesyła do propozycję nabycia wraz z memorandum do inwestorów. Jeżeli jest to prywatna emisja to propozycja nabycia nie może być skierowana do więcej niż 300 inwestorów, agent prowadzi rejestr wysłanych propozycji nabycia Przydział następuje na podstawie otrzymanych od inwestorów ofert nabycia Po dokonaniu przydziału agent informuje inwestorów o ilości przydzielonych papierów Jeśli była przewidziana gwarancja emisji – objecie niesprzedanych papierów przez gwaranta Emitent otrzymuje środki wpłacone przez inwestorów Inwestorom zapisywane są papiery na kontach depozytowych Organizacja i uruchomienie rynku wtórnego, na którym przyjmowane są zlecenia kupna i sprzedaży a rozliczenia prowadzone są poprzez konta depozytowe i rozliczeniowe inwestorów

31 Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU OBLIGACJI W III KWARTALE 2002 Obligacje przedsiębiorstw i banków


Pobierz ppt "Copyright EVIP Centrum Sp. z o.o. FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W FORMIE DŁUGU Warszawa, 18.11.2002."

Podobne prezentacje


Reklamy Google