Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOSZTY LOGISTYKI. 2 Koszty Koszty - wyrażone są w pieniądzu Koszty - wyrażone są w pieniądzu Koszty - wyrażone są wartościowo Koszty - wyrażone są wartościowo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOSZTY LOGISTYKI. 2 Koszty Koszty - wyrażone są w pieniądzu Koszty - wyrażone są w pieniądzu Koszty - wyrażone są wartościowo Koszty - wyrażone są wartościowo."— Zapis prezentacji:

1 KOSZTY LOGISTYKI

2 2 Koszty Koszty - wyrażone są w pieniądzu Koszty - wyrażone są w pieniądzu Koszty - wyrażone są wartościowo Koszty - wyrażone są wartościowo Koszty – to zużycie czynników produkcji Koszty – to zużycie czynników produkcji Koszty – to wykorzystanie zasobów ludzkich Koszty – to wykorzystanie zasobów ludzkich Koszty – to wykorzystanie usług obcych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Koszty – to wykorzystanie usług obcych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

3 3 Czynniki produkcji TO materialne lub niematerialne zasoby niezbędne do wytwarzania dóbr w postaci towarów i usług.

4 4 W klasycznym ujęciu wyróżnia się następujące czynniki produkcji: - ziemia i naturalne surowce posiadane ziemiasurowceziemiasurowce przez ludzi. Ceną ziemi jest renta gruntowa. przez ludzi. Ceną ziemi jest renta gruntowa. - praca to wysiłek ludzki włożony w praca wytworzenie danego dobra. Ceną pracy jest wytworzenie danego dobra. Ceną pracy jest płaca. płaca.płaca - kapitał to dobra wytworzone uprzednio - kapitał to dobra wytworzone uprzedniokapitał przez ludzi używane do produkcji innych przez ludzi używane do produkcji innych dóbr. dóbr. Są to budynki, narzędzia i maszyny. Są to budynki, narzędzia i maszyny. Ceną kapitału są odsetki. Ceną kapitału są odsetki.odsetki

5 5 Koszty można klasyfikować na wiele sposobów.

6 6 Podstawowe układy kosztów:

7 7 PODZIAŁ KOSZTÓW A. UKŁAD RODZAJOWY ustalany wg. rodzaj kosztu ustalany wg. rodzaj kosztu B. UKŁAD FUNKCJONALNY ustalany wg miejsc powstawania kosztu C. UKŁAD KALKULACYJNY niezbędny jest do kalkulacji tj. obliczania i ustalania kosztów

8 8 CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW LOGISTYKI UJĘTYCH W POSZCZEGÓLNYCH UKŁADACH

9 9 A. UKŁAD RODZAJOWY obejmuje następujące grupy kosztów: obejmuje następujące grupy kosztów: 1. Amortyzacja - celowe wyrażone wartościowo zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 1. Amortyzacja - celowe wyrażone wartościowo zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 2. Zużycie materiałów i energii - zużycie surowców, materiałów zapasowych, opakowań, paliwa, książek, czasopism, energii (elektrycznej, cieplnej, wodnej, sprężonego powietrza), 2. Zużycie materiałów i energii - zużycie surowców, materiałów zapasowych, opakowań, paliwa, książek, czasopism, energii (elektrycznej, cieplnej, wodnej, sprężonego powietrza), 3. Usługi obce - obróbka obca, usługi: transportowe, remontowe, łączności, najmu, leasingu, bankowe, 3. Usługi obce - obróbka obca, usługi: transportowe, remontowe, łączności, najmu, leasingu, bankowe, 4. Wynagrodzenia - wynagrodzenia brutto za prace wykonane na rzecz danego podmiotu, 4. Wynagrodzenia - wynagrodzenia brutto za prace wykonane na rzecz danego podmiotu,

10 10 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obciążające pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz inne świadczenia na rzecz pracowników : wydatki na szkolenia BHP, ochronę zdrowia, bezpieczenia społecznebezpieczenia społeczne 6. Podatki i opłaty - podatki: od nieruchomości, środków transportu oraz opłaty: skarbowe, notarialne, administracyjne, sądowe, za zanieczyszczanie środowiska, odatkiodatki i pozostałe koszty rodzajowe - podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe, stypendia, reklama nie ujęta w innych pozycjach. i pozostałe koszty rodzajowe - podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe, stypendia, reklama nie ujęta w innych pozycjach.koszty rodzajowekoszty rodzajowe

11 11 B. UKŁAD FUNKCJONALNY Układ funkcjonalny dzieli koszty według miejsc powstawania kosztów. Wyróżniamy : 1. Koszty działalności podstawowej, (produkcja, usługi, handel) 1. Koszty działalności podstawowej, (produkcja, usługi, handel) W działalności produkcyjnej są to bezpośrednie W działalności produkcyjnej są to bezpośrednie koszty związane z tą działalnością. koszty związane z tą działalnością. Zaliczamy do nich : Zaliczamy do nich : - zużycie materiałów bezpośrednich, - zużycie materiałów bezpośrednich, - wynagrodzenie pracowników bezpośrednio - wynagrodzenie pracowników bezpośrednio produkcyjnych, produkcyjnych, - obróbkę obcą, - obróbkę obcą, - koszt przygotowania nowej produkcji, - koszt przygotowania nowej produkcji,

12 12 2. Koszty wydziałowe – to pośrednie koszty wytwarzania ponoszone są na : wydziałach produkcji podstawowej, obejmujące koszty : - amortyzacji i remontu maszyn, - amortyzacji i remontu maszyn, - transportu wewnętrznego, - transportu wewnętrznego, - zużytych narzędzi, - zużytych narzędzi, - oświetlenia, - oświetlenia, - ogrzewania i utrzymania czystości wydziału, - ogrzewania i utrzymania czystości wydziału,

13 13 3. Koszty zarządu - wynagrodzenia kierownictwa firmy i ogólnego zarządu,. kierownictwa firmy i ogólnego zarządu,. Zaliczamy do nich : Zaliczamy do nich : koszty podróży służbowych, łączności, biurowe, koszty podróży służbowych, łączności, biurowe, reprezentacji i reklamy firmy, podatki i ubezpieczenia, reprezentacji i reklamy firmy, podatki i ubezpieczenia, koszty utrzymania magazynów, laboratoriów oraz koszty utrzymania magazynów, laboratoriów oraz służbowych samochodów osobowych; służbowych samochodów osobowych; 4. Koszty zakupu - związane bezpośrednio z zakupem materiałów jak np. załadunku i wyładunku, przewozu, materiałów jak np. załadunku i wyładunku, przewozu, ubezpieczenia w trakcie przewozu. ubezpieczenia w trakcie przewozu.

14 14 5. Koszty sprzedaży - dotyczą sprzedawanych 5. Koszty sprzedaży - dotyczą sprzedawanych wyrobów i obejmują: koszty opakowania, załadunku i wyrobów i obejmują: koszty opakowania, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia, reklamy oraz podatek wyładunku, ubezpieczenia, reklamy oraz podatek akcyzowy od wyrobów. akcyzowy od wyrobów. 6. Koszty działalności pomocniczej - koszty wydziałów: 6. Koszty działalności pomocniczej - koszty wydziałów: remontowego, transportowego, kotłowni oraz jednostek bytowych i socjalnych: stołówki, hotelu robotniczego, domu wczasowego. remontowego, transportowego, kotłowni oraz jednostek bytowych i socjalnych: stołówki, hotelu robotniczego, domu wczasowego.

15 15 C. UKŁAD KALKULACYJNY Układ kalkulacyjny klasyfikuje koszty w tzw. pozycje kalkulacyjne niezbędne do obliczenia kosztu wytworzenia produktu. Dzieli on koszty następująco: Koszty bezpośrednie (najczęściej wyróżniamy tu koszty: wynagrodzeń pracowników bezpośrednio produkcyjnych wraz z narzutami, materiałów podstawowych oraz usług obcych takich jak obróbka obca. Koszty bezpośrednie (najczęściej wyróżniamy tu koszty: wynagrodzeń pracowników bezpośrednio produkcyjnych wraz z narzutami, materiałów podstawowych oraz usług obcych takich jak obróbka obca.oszty bezpośrednieoszty bezpośrednie materiały bezpośrednie, materiały bezpośrednie, płace bezpośrednie, płace bezpośrednie,

16 16 Koszty pośrednie Koszty pośrednieoszty pośrednieoszty pośrednie koszty wydziałowe - koszty poniesione koszty wydziałowe - koszty poniesione przez wydziały produkcji podstawowej) przez wydziały produkcji podstawowej) koszty zarządu - koszty związane z koszty zarządu - koszty związane z kierownictwem przedsiębiorstwa) kierownictwem przedsiębiorstwa) koszty sprzedaży - koszty, które ponosi koszty sprzedaży - koszty, które ponosi jednostka, w związku ze sprzedażą jednostka, w związku ze sprzedażą wyrobów lub usług) wyrobów lub usług) koszty zakupu - koszty ponoszone koszty zakupu - koszty ponoszone przez jednostkę, związane z zakupem przez jednostkę, związane z zakupem majątku obrotowego) majątku obrotowego)

17 17 Koszty zmienne - są to nakłady przedsiębiorcy związane bezpośrednio z produkcją. oszty zmienneoszty zmienne Ich poziom zależy wprost od rozmiarów produkcji. Tak więc wynoszą zero gdy nic się nie produkuje, a rosną wraz ze zwiększaniem się rozmiarów produkcji Ich poziom zależy wprost od rozmiarów produkcji. Tak więc wynoszą zero gdy nic się nie produkuje, a rosną wraz ze zwiększaniem się rozmiarów produkcji

18 18 Koszty stałe – to nakłady, które musi oszty stałeoszty stałe ponosić przedsiębiorca, niezależnie od wielkości produkcji. ponosić przedsiębiorca, niezależnie od wielkości produkcji.przedsiębiorcaprodukcjiprzedsiębiorcaprodukcji Nawet wówczas, gdy w przedsiębiorstwie nic się nie produkuje, ponosi on takie nakłady jak czynsze, dzierżawne, procenty od kredytów, koszty konserwacji, płace strażników i służb administracyjnych, często pensje pracownicze (w przypadku sztywnego rynku pracy). Koszty stałe trzeba płacić niezależnie od wielkości produkcji, a więc bez względu na to czy się produkuje czy nie. czynszedzierżawne procentykredytówczynszedzierżawne procentykredytów

19 19 Każdy z nas ponosi koszty. Każdy z nas ponosi koszty. Utrzymując dom obliczamy koszty rodzajowe ( czynsz, opłata za gaz, prąd, Internet ….), koszty układu funkcjonalnego (koszt poniesione w poszczególnych miejscach : pokój młodzieży, kuchnia, łazienka, piwnica …). Utrzymując dom obliczamy koszty rodzajowe ( czynsz, opłata za gaz, prąd, Internet ….), koszty układu funkcjonalnego (koszt poniesione w poszczególnych miejscach : pokój młodzieży, kuchnia, łazienka, piwnica …). Być może nawet nie zdajemy sobie sprawy, że każdego dnia dokonujemy kalkulacji kosztów ( dlaczego w tym miesiącu opłata za energię elektryczną nagle wzrosła ?, Dlaczego w stosunku do roku ubiegłego w tym samym okresie grzewczym za gaz płaciłam o 50% więcej niż obecnie ? itd…. Szukamy sposobu jak taniej, na czas dojechać na koncert ? Szukamy sposobu jak taniej, na czas dojechać na koncert ? To są koszty. Robimy wszystko, aby je zminimalizować. Ale o tym następnym razem.

20 20 Dziękuję za uwagę. Bo ż ena Kozak Bo ż ena Kozak 14 lutego 2012 roku


Pobierz ppt "KOSZTY LOGISTYKI. 2 Koszty Koszty - wyrażone są w pieniądzu Koszty - wyrażone są w pieniądzu Koszty - wyrażone są wartościowo Koszty - wyrażone są wartościowo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google