Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Stopa bezrobocia w % w latach (stan na danego roku) Rok/Zasięg spadek stopy 2009/2005 Polska17,614,811,29,511,95,7 pkt. Województwo20,616,611,410,012,58,1 pkt. Powiat23,920,012,111,914,19,8 pkt.

3 Udział % kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w latach (stan na danego roku)

4 Udział % kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w przykładowych obszarach w 2009 r. Obszar/Udział procentowy kobiet OgółemKobietyUdział % Polska ,1% Dolnośląskie ,8% Jelenia Góra Grodzki ,5% Jelenia Góra Ziemski ,8% Wałbrzych ,8% Legnica Grodzki ,8% Legnica Ziemski ,7% Wrocław Grodzki ,1% Wrocław Ziemski ,0% Świdnicki ,6%

5 Udział procentowy kobiet w 2009r. średnio charakteryzował się na poziomie 52,5 % w stosunku do ogółu bezrobotnych. rok 2009OgółemKobiety Udział procentowy Styczeń ,62% Luty ,14% Marzec ,64% Kwiecień ,53% Maj ,64% Czerwiec ,15% Lipiec ,57% Sierpień ,83% Wrzesień ,68% Październik ,21% Listopad ,18% Grudzień ,58%

6 Czynnikiem wyróżniającym bezrobotne kobiety w podziale na grupy wiekowe jest wiek lata. Według stanu na koniec grudnia 2009r. w ewidencji urzędu figurowało 1315 takich kobiet. Drugą dość liczną grupę stanowiły kobiety w wieku lata tj osób. WiekKobiety Udział procentowy ,87% ,49% ,71% ,78% ,14%

7

8

9 Kobiety w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2009r. Osoby w szczególnej sytuacjiOgółemKobietyUdział % kobiet Do 25 roku życia ,6% Które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia ,2% Długotrwale bezrobotne ,3% Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka ,0% Powyżej 50 roku życia ,7% Bez kwalifikacji zawodowych ,5% Bez doświdczenia zawodowego ,9% Bez wykształcenia średniego ,4% Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia ,8% Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia ,2% Niepełnosprawni ,6%

10 Kobiety zamieszkałe na wsi. Według stanu na koniec 2009r. w ewidencji naszego urzędu 31,4% kobiet stanowią mieszkanki wsi. Z ogólnej liczby 1353 kobiet zamieszkałych na wsi według podziału wiekowego, największą grupę stanowią kobiety w wieku lata (415 kobiet) oraz lata (338 kobiet). Fakt pozostawiania bez pracy w młodym wieku powoduje m.in. częściowo zanikanie kwalifikacji zawodowych tych kobiet oraz utrudnia start życiowy. Kobiety zamieszkałe na wsi nie posiadające wykształcenia lub posiadające tylko gimnazjalne to 362 osoby, 388 kobiet posiada wykształcenie zawodowe. Łącznie stanowią one 55,4% kobiet zamieszkałych na wsi bez wykształcenia średniego. Dla porównania w mieście udział ten wśród kobiet wynosi 45,7%

11

12 Zawody kobiet bezrobotnych Według stanu na koniec 2009r., najwięcej bezrobotnych kobiet w ewidencji odnotowano w zawodach: sprzedawca – 432, krawiec – 176, asystent ekonomiczny – 169, szwaczka – 162, pracownik biurowy – 143, kucharz – 81, sprzątaczka – 80, robotnik gospodarczy – 77, pedagog – 75, pracownik Administracyjny – 67, pakowacz – 54. Wybrane oferty pracy typowe dla kobiet zgłaszane przez pracodawców w 2009r. pracownik produkcji – 398 pracownik linii montażowej – 48 pakowaczka – 88 sprzedawca – 177 pracownik porządkowy - sprzątaczka – 63 pracownik biurowy (pracownik biurowy, sekretarka, referent,recepcjonistka) – 66 księgowa (główna księgowa, księgowa) – 33 kelnerka – 39 nauczyciel – 33 wykrawacz – 64 opiekun osoby starszej – 30 Podjęcia pracy ogółem osoby, w tym kobiety 3585 (52,3%).

13 Poradnictwo zawodowe oraz informacja zawodowa Poradnictwo indywidualne: W 2009 r. z rozmowy wstępnej u doradców zawodowych skorzystało 3868 osób, w tym 2135 kobiet (55,2%). Z porady indywidualnej skorzystały 3523 osoby, w tym 1970 kobiet (55,9%). Informacja zawodowa: W 2009 r. z wizyty indywidualnej skorzystało 1425 osób, w tym 681 kobiet (47,8 %). W spotkaniach grupowych uczestniczyło 218 osób w tym 143 kobiety tj. (65,6 %).

14 Uczestnicy szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy W ramach szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, które odbywały się w Klubach Pracy, z ogólnej liczby 318 uczestników 205 osób stanowiły kobiety (54,5%). Charakteryzowały się one niskim wykształceniem: gimnazjalnym i poniżej 53 kobiety, zasadniczym zawodowym 75 kobiet. Łącznie grupa ta stanowi 62,4 % kobiet biorących udział w szkoleniach. Były to głównie kobiety w wieku 45 lat i więcej (45,9 %). Szkolenia skierowano do osób długotrwale bezrobotnych, czyli takich, które bez pracy pozostają dłużej niż 12 miesięcy. Warunek ten spełniło 200 kobiet uczestniczących w szkoleniu.

15 Szkolenia kobiet W 2009 r. szkoleniami objęto 1157osób, w tym 571 kobiet (49,33%). 366 kobiet rozpoczęło szkolenie grupowe oraz indywidualne w instytucjach szkoleniowych. Szkolenie ukończyło 357 kobiet co stanowiło 8,5% wszystkich bezrobotnych kobiet. Dla porównania w 2008r wskaźnik ten wyniósł 14,7 %. Szkolenia skierowano głównie do kobiet długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych, w wieku powyżej 45 roku życia oraz w wieku lata. Wśród 62 osób, które uzyskały zgodę starosty na współfinansowanie kosztów studiów podyplomowych były 53 kobiety tj. 86% składających wniosek. W 2009r. 44 kobiety rozpoczęły studnia podyplomowe.

16 Ukończone szkolenia w latach r. Główne kierunki szkoleń dla kobiet w 2009 r. to : usługi fryzjerskie i kosmetyczne – 72 kobiety, informatyka i wykorzystanie komputerów – 64 kobiety, sprzedaż, marketing, public relation, handel nieruchomościami – 39 kobiet, rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna – 35 kobiet, usługi gastronomiczne – 34 kobiety.

17 Staż i przygotowanie zawodowe W 2009r. program stażu lub przygotowania zawodowego ukończyło 640 kobiet co stanowiło 14,8% wszystkich kobiet bezrobotnych. W przedstawionym okresie sprawozdawczym 314 kobiet podjęło pracę w trakcie lub po ukończeniu programu.

18 Staż i przygotowanie zawodowe Obszary zawodowe w których kobiety bezrobotne odbyły w 2009 r. program stażu lub przygotowania zawodowego (trendy): prace sekretarskie i biurowe – 192 kobiety, sprzedaż, marketing, public relation, handel nieruchomościami – 72 kobiety, rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna – 54 kobiety, opieka społeczna i zdrowotna – 47 kobiety, pozostałe usługi – 80 kobiet, inne obszary zawodowe – 112 kobiet. W roku 2009 kobiety stanowią 78,5% ogółu uczestników programów, w 2008r. 77,6 %, w 2007r. 73,7%.

19 Udział % kobiet wyłączonych z ewidencji osób bezrobotnych z tytułu podjęcia pracy subsydiowanej. Wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych OgółemKobietyUdział % kobiet z tytułu podjęcia pracy subsydiowanej Prace interwencyjne ,2% Roboty Publiczne ,9% Podjęcie działalności gospodarczej ,2% Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,4% Ogółem ,3%


Pobierz ppt "Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google