Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMPUTERY W ZARZĄDZANIU SZKOŁĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMPUTERY W ZARZĄDZANIU SZKOŁĄ"— Zapis prezentacji:

1 KOMPUTERY W ZARZĄDZANIU SZKOŁĄ
Jerzy Piskor Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie ( )

2 O szkole... 740 uczniów w 29 oddziałach 55 nauczycieli
5 pracowników administracyjnych i 15 obsługowych

3 Zinformatyzowano w pełni zarządzanie szkołą oraz bibliotekę.
W szkole funkcjonuje informacyjny system wspierania zarządzania i edukacji oparty na sieci Novell. Wydzielony został serwer dla prac administracyjnych. W szkole zostały wdrożone także systemy, w których rozliczenia z ZUS i Bankiem obsługującym szkołę, dokonywane są drogą elektroniczną.

4 Komputery w zarządzaniu
Wydzielone zostały dwa podsystemy: nadzorowania procesu wychowawczo-dydaktycznego planowania i wspomagania prac administracyjnych.

5 Nadzorowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego
ewidencja podstawowych danych o uczniach; możliwość bardzo szybkiego i łatwego sporządzania różnego rodzaju zestawień; rejestracja i analiza np. następujących informacji: tradycyjnych ocen w postaci stopni (dziennik elektroniczny); ocen opisowych określających szczegółowo osiągnięcia i zdolności ucznia oraz jego braki; frekwencji; uwag o zachowaniu i postawach uczniów.

6 System komputerowy pełni rolę rozszerzonego elektronicznego arkusza ocen oraz dziennika lekcyjnego.
Jeżeli wszystkie informacje są wprowadzane na bieżąco przez nauczycieli, rodzic może otrzymać komplet interesujących go informacji o własnym dziecku.

7 Planowanie i usprawnianie pracy administracyjnej
Oprogramowanie: Pakiet biurowy Microsoft Office, Płatnik ZUS Program do elektronicznej obsługi konta bankowego, oraz...

8 20 specjalistycznych programów firmy VULCAN:
prawo w oświacie, arkusz organizacyjny 2000+, plan lekcji 2000+, księga zastępstw 2000+, plan dyżurów 2000+, sekretariat uczniowski 2000, oceny okresowe, statystyka semestralna 2000, ocenianie opisowe 2000+, wypełnianie świadectw szkolnych, biblioteka szkolna MOL, księgowość 2000+, rejestr VAT 2000,

9 rozrachunki 2000, faktury 2000, magazyn 2000, stołówka 2000, inwentarz szkolny 2000, kadry 2000, płace 2000.

10 Co sprawiało największe trudności?
etap wdrożeniowy koszty komputeryzacji: sprzętowe oprogramowania. Aby system był spójny i dawał odczuwalne efekty w każdej dziedzinie zarządzania, wyposażono szkołę w zestaw współpracujących ze sobą modułów obsługujących wszystkie agendy jej działalności.

11 Był to proces długofalowy i wieloletni.
Wdrażając poszczególne, nawet najdrobniejsze elementy systemu, obserwowano zmianę jakości wykonywanej pracy i podwyższenie jej standardu. integracja - VULCAN PLAN fachowa obsługa techniczna sprzętu i oprogramowania. czynnik ludzki – zmiana zakresów czynności.

12 Korzyści osiągnięte z dotychczasowych wdrożeń
decyzje podejmowane są w oparciu o dane pochodzące z wielu źródeł, wielowariantowość, rozwiązywanie czasochłonnych problemów kombinatorycznych, ( układanie planu lekcji, planowanie egzaminów, dyżurów, zastępstw, czy przygotowanie arkusza organizacyjnego), zaoszczędzenie ogromnej ilość czasu pracownikom administracyjnym szkoły (przygotowywanie list wypłat lub opracowywanie bilansów księgowych).

13 Wdrożony system informatyczny wpłynął na:
zautomatyzowanie rutynowych czynności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o uczniach i pracownikach szkoły, prowadzeniem prac administracyjnych; dysponowanie przez dyrektora rzetelnymi i obiektywnymi informacjami, dzięki którym proces decyzyjny osiąga wyższe standardy trafności; dysponowanie przez szkołę pełniejszą informacją o swojej działalności; możliwość uzyskiwania danych statystycznych, niemożliwych do wyliczenia metodami tradycyjnymi.

14 Automatyzacja doprowadziła do tego, że komputer:
prowadzi elektroniczną dokumentację szkolną drukując zestawienia, sprawozdania, zaświadczenia; gromadzi informacje o pracownikach w zestawieniach kadrowych, naliczając płace, prowadząc odpowiednie kartoteki; zbiera informacje o stanie majątku szkoły (księgi inwentarzowe); gromadzi i przetwarza informacje finansowo-księgowe szkoły i wiele innych.

15 Kolejne korzyści płynące z zastosowania rozwiązań informatycznych w szkole, to...
1. Porządek: każdą informację wystarczy wpisać raz (dane dziecka raz wprowadzone i sprawdzone będą wyłącznie powielane: np. modyfikacja adresu zamieszkania nastąpi we wszystkich zestawieniach), dane wprowadza jedna osoba, a pozostałe korzystają z efektów jej pracy. 2. Oszczędność czasu: Eliminacja wielokrotnego przepisywania danych – w angażach, przeszeregowaniach, zestawieniach, listach płac, kartotekach, przelewach, dokumentach związanych z przejmowaniem i zdawaniem sprzętu, kartach bibliotecznych.

16 3. Dyrektor może wzbogacić swoją wiedzę o szkole poprzez:
analizy sposobów organizowania zastępstw (analiza wpływu nieobecności nauczycieli na wyniki uczniów); statystyki semestralne ocen wystawianych przez nauczycieli; szybkie i szczegółowe informacje o stanie majątku szkolnego; analizy kosztów realizacji poszczególnych zadań edukacyjnych. Łatwy dostęp do tych informacji pozwala dyrektorowi na bieżąco podejmować decyzje wpływające na optymalne wykorzystywanie zasobów szkoły i przeciwdziałać rodzącym się zagrożeniom.

17 Zmiana standardu pracy szkoły
Dzięki zastosowaniu komputerów szkoła staje się: lepsza, to znaczy lepiej zorganizowana, nie tyle od strony szkolnej biurokracji, ile przede wszystkim od strony wykorzystania wszystkich swoich zasobów (ludzkich i materialnych); lepsza, bo dzięki automatyzacji codziennych czynności pracownicy mogą bardziej skoncentrować się na najważniejszym - na uczniu; lepsza, bo dzięki komputeryzacji ewidencji finansowo-księgowej otrzymuje dokładniejszą informację o kosztach i miejscach ich powstawania. Nie doprowadzi to z pewnością do zmniejszenia kosztów, ale może zracjonalizować wydatki.

18 Warunki efektywnego wdrożenia środków informatyki w szkole:
dysponowanie przez szkołę kadrą, która chce się uczyć; dobra atmosfera pracy w szkole (dostęp do komputera dla wszystkich chętnych); odwaga w podejmowaniu decyzji i nie zrażanie się pierwszymi niepowodzeniami; umiarkowane zaufanie do nowinek i rozsądne do nich podejście, gdyż miarą wartości programów lub udogodnień obsługi komputera jest uzyskanie praktycznych korzyści z jej stosowania; pracownicy otrzymują nowe przydziały obowiązków i zakresy uprawnień dostosowane do swoich możliwości. To nowoczesne narzędzie (nowa infrastruktura techniczna) sprawdza się, gdy szkoła jest otwarta na zmiany.

19 Podsumowanie Atuty systemu:
konstrukcja oparta na pracy w sieci Novell, możliwość wymienności danych pomiędzy aplikacjami, kompleksowość zastosowanych rozwiązań, wysoka fachowość zatrudnionej kadry, otwartość na nowe rozwiązania, bliska współpraca z producentem specjalistycznego oprogramowania (firmą Vulcan z Wrocławia). możliwość rozbudowy systemu, częsta aktualizacja oprogramowania,

20 wprowadzanie nowych, pionierskich rozwiązań (komunikowanie się przez Internet),
globalne spojrzenie na potrzeby szkoły i edukacji, nowatorskie rozwiązania organizacyjne w zarządzaniu i edukacji – to niezaprzeczalne zalety systemu informatycznego. Ciągłe poszukiwanie nowych, skutecznych sposobów oddziaływania na ucznia i pracownika poprzez proponowanie nowych, wygodnych i wydajnych rozwiązań jest elementem zachęty i środkiem do potwierdzenia zalet stosowania rozwiązań systemowych w porównaniu z  rozwiązaniami stanowiskowymi.

21 W ciągu 10 lat wdrażania systemu pracownicy szkoły zrozumieli i poznali na własnej skórze zalety tych nowoczesnych rozwiązań. Wymagają one od nich większych umiejętności, ale też dają dużo większe możliwości systemowego rozwiązywania problemów – nie tylko natury technicznej. Więcej informacji w internecie na stronie:

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ...


Pobierz ppt "KOMPUTERY W ZARZĄDZANIU SZKOŁĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google