Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia informacji i komunikacji w nowoczesnej szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia informacji i komunikacji w nowoczesnej szkole"— Zapis prezentacji:

1 Technologia informacji i komunikacji w nowoczesnej szkole
Opracowała: Grażyna Gregorczyk G. G.

2 W prezentacji wykorzystano materiały umieszczone w opracowaniu:
„Obszary wspomagania komputerowego w pracy dyrektora szkoły” Autor: Jerzy Piskor Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie G. G.

3 Obszary stosowania technologii informacji i komunikacji:
Komputer w zarządzaniu szkołą -Nadzorowanie procesu wychowawczo- dydaktycznego -Planowanie i usprawnianie pracy administracyjnej Komputer w racy własnej nauczyciela Komputer w nauczaniu różnych przedmiotów Komputer w bibliotece Internet - nowe źródło informacji i łączności G. G.

4 Zalety stosowania komputerów
G. G. Odpowiednio zaprojektowany system informatyczny może przynieść wiele korzyści: zautomatyzowanie rutynowych czynności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o uczniach i pracownikach szkoły, prowadzeniem prac administracyjnych; dostarczanie dyrektorowi kompletnych i wiarygodnych informacji pozwalających na świadome podejmowanie decyzji, co w ostatecznym rozrachunku stanowi o jakości świadczonych usług edukacyjnych; podniesienie szeroko rozumianego standardu pracy szkoły.

5 Zalety stosowania komputerów
G. G. Komputer może: prowadzić elektroniczną dokumentację szkolną drukując zestawienia, sprawozdania, zaświadczenia, gromadzić informacje o pracownikach w zestawieniach kadrowych, naliczając płace, prowadząc odpowiednie kartoteki, zbierać informacje o stanie majątku szkoły (księgi inwentarzowe), gromadzić i przetwarzać informacje finansowo-księgowe szkoły i wiele innych.

6 Zalety stosowania komputerów
G. G. Kolejną korzyścią płynącą z zastosowania komputera jest porządek: każdą informację wystarczy wpisać raz (dane dziecka raz wprowadzone i sprawdzone będą wyłącznie powielane: np. modyfikacja adresu zamieszkania nastąpi we wszystkich zestawieniach), dane wprowadza jedna osoba, a pozostałe korzystają z efektów jej pracy.

7 Zalety stosowania komputerów
G. G. Oszczędność czasu: eliminacja wielokrotnego przepisywania danych - w angażach, przeszeregowaniach, zestawieniach, listach płac, kartotekach, przelewach, dokumentach związanych z przejmowaniem i zdawaniem sprzętu, kartach bibliotecznych.

8 Zalety stosowania komputerów
G. G. Dzięki programom komputerowym zaczynamy wiedzieć więcej: analiza sposobów organizowania zastępstw (analiza wpływu nieobecności nauczycieli na wyniki uczniów), statystyki semestralne ocen wystawianych przez nauczycieli, szybkie i szczegółowe informacje o stanie majątku szkolnego, koszty realizacji poszczególnych zadań edukacyjnych.

9 Zalety stosowania komputerów
G. G. Łatwy dostęp do tych informacji pozwala dyrektorowi na bieżąco podejmować decyzje wpływające na optymalne wykorzystywanie zasobów szkoły i przeciwdziałać rodzącym się zagrożeniom. Brak tych informacji powoduje, że działamy po omacku - intuicyjnie, narażając się na błędy, których można by uniknąć.

10 Zalety stosowania komputerów
G. G. Dzięki zastosowaniu komputerów szkoła może stać się lepsza: to znaczy lepiej zorganizowana, nie tyle od strony szkolnej biurokracji, ile przede wszystkim od strony wykorzystania wszystkich swoich zasobów (ludzkich i materialnych); gdyż dzięki automatyzacji codziennych czynności pracownicy będą mogli bardziej skoncentrować się na najważniejszym - na uczniu; gdyż dzięki komputeryzacji ewidencji finansowo-księgowej może przynieść dokładniejszą informację o kosztach i miejscach ich powstawania. Nie doprowadzi to z pewnością do zmniejszenia kosztów, ale może zracjonalizować wydatki.

11 Zalety stosowania komputerów
G. G. Szkoła nie stanie się automatycznie lepsza. Właściwe i pełniejsze wykorzystanie tego, co niesie ze sobą komputer jest możliwe wtedy, gdy pracownicy otrzymają nowe przydziały obowiązków i zakresy uprawnień dostosowane do nowych możliwości. To nowoczesne narzędzie (nowa infrastruktura techniczna) sprawdzi się w szkole otwartej na zmiany.

12 System przeznaczony do administrowania szkołą powinien być:
G. G. System przeznaczony do administrowania szkołą powinien być: spójny, zapewniać łatwe wymienianie danych między sobą; zintegrowany, co umożliwia współpracę programów wchodzących w skład systemu; otwarty ze względu na konieczność dostosowywania do zmieniających się warunków zewnętrznych (nowe rozporządzenia, ustawy), upodobań i aktualnych potrzeb; kompletny, to znaczy powinien umożliwiać rozwiązanie wszystkich najważniejszych problemów szkoły; nowoczesny, wykorzystujący współczesne środowiska pracy;

13 Elementy wchodzące w skład systemu zarządzania szkołą
G. G. Elementy wchodzące w skład systemu zarządzania szkołą 1. Arkusz organizacyjny - program dla dyrektora szkoły. Służy do opracowania organizacji pracy szkoły w roku szkolnym. 2. Plan lekcji - program dla dyrektora lub zastępcy. Służy do układania planu lekcji, pozwala modyfikować ułożony plan bez zburzenia jego zasadniczego kształtu, umożliwia przeglądanie planu, uwzględnia wszystkie najważniejsze kryteria jakości i automatycznie uwzględnia zmiany w arkuszu organizacyjnym. Drukuje ułożony plan na wiele sposobów. 3. Plan dyżurów - dla zastępcy dyrektora. Służy do układania harmonogramu dyżurów nauczycieli. 4. Księga zastępstw - program dla zastępcy dyrektora szkoły. Służy do planowania, ewidencjonowania i rozliczania zastępstw oraz stałych nadgodzin i dodatkowych zajęć nauczycieli płatnych wg stawek godzinowych. Może służyć do diagnozowania pracy szkoły - analizy powodów i skutków nieobecności nauczycieli.

14 Elementy wchodzące w skład systemu zarządzania szkołą
G. G. Elementy wchodzące w skład systemu zarządzania szkołą 5. Sekretariat uczniowski - program dla sekretarki i nauczycieli. Służy do śledzenia szkolnej kariery każdego ucznia oraz realizacji obowiązku szkolnego. Baza danych może być wykorzystywana przez inne programy stając się częścią zintegrowanej bazy szkoły. Program zawiera zestawienia okresowe ocen, frekwencji, ruchu uczniów, statystyki, sprawozdania dla GUS, rejestruje indywidualne toki nauki, prowadzi rejestr absolwentów itd. 6. Oceny okresowe, statystyka semestralna - programy dla sekretariatu. Programy służące do opracowania danych dotyczących bieżącej pracy szkoły oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli. 7. Kadry - program dla sekretariatu. Umożliwia i ułatwia prowadzenie spraw kadrowych w szkole.

15 Elementy wchodzące w skład systemu zarządzania szkołą
G. G. Elementy wchodzące w skład systemu zarządzania szkołą 8. Płace - program dla sekretariatu. Pozwala gromadzić dane i sporządzać wydruki list płac pracowników. 9. Księgowość - program dla głównego księgowego. Ujmuje całokształt zagadnień związanych z prowadzeniem księgowości szkolnej. 10. Inwentarz szkolny - program dla kierownika d/s gospodarczych. Służy do wyszukiwania i selekcji pozycji, obsługi inwentaryzacji (arkusz spisu z natury, protokół różnic inwentaryzacyjnych), grupowanie elementów inwentarza wg dowolnej części numeru inwentarzowego, automatyzacja przekazywania odpowiedzialności za sprzęt z drukowaniem protokołu przekazania, znakowanie sprzętu kodem kreskowym. 11. Prawo w oświacie - program zawierający pełny wykaz uregulowań prawnych obowiązujących w szkolnictwie.

16 Planowanie i usprawnianie pracy administracyjnej
G. G. Planowanie i usprawnianie pracy administracyjnej

17 G. G. 1. Arkusz organizacyjny ułatwia przygotowanie arkusza organizacyjnego szkoły, który jest punktem wyjścia do organizacji pracy szkoły w ciągu roku szkolnego; jest podstawą planowania finansów szkoły (w części dotyczącej płac pracowników); stanowi bazę do przygotowania planu lekcji oraz w związku z tym, że zawiera najważniejsze informacje o szkole z punktu widzenia organu nadzorującego szkołę - jest podstawą zatwierdzenia budżetu szkoły;

18 G. G. 1. Arkusz organizacyjny Wprowadzone dane są wykorzystywane do wielu innych celów, jak: komputerowo wspomagane układanie planu lekcji, planowanie budżetu, sporządzanie różnorodnych statystyk, przekazywanie danych organowi nadzorującemu. Jedną z możliwości jaką daje program komputerowy, jest automatyczne dokonywanie wszelkiego rodzaju podsumowań. Przy ustalaniu siatki godzin dla klas (po wprowadzeniu listy przedmiotów prowadzonych w danej klasie i liczby godzin dla każdego z nich) komputer w każdej chwili wyświetla całkowitą liczbę zajęć w klasie (tzn. zajęć, za które należy zapłacić nauczycielom) oraz liczbę godzin, jakie będzie odbywał w tygodniu każdy z uczniów.

19 G. G. 1. Arkusz organizacyjny Pozwala to na wygodne operowanie liczbami godzin z poszczególnych przedmiotów, tak aby nie przekroczyć określonej przepisami, maksymalnej liczby godzin dla ucznia. Po ustaleniu siatek godzin program udostępnia natychmiast sumaryczne zestawienie liczby godzin z przedmiotów z rozbiciem na poszczególne klasy. Każda zmiana jest automatycznie uwzględniana. Pozwala to skoncentrować się na meritum sprawy. Możliwe jest wielowariantowe rozpatrywanie zagadnienia (z olbrzymią oszczędnością czasu). Bez trudności następuje przypisywanie konkretnym nauczycielom zajęć w poszczególnych klasach z bieżącą kontrolą pozostałego zasobu godzin. Komputer chroni nas przed popełnieniem błędów formalnych udostępniając informacje o skutkach naszych pociągnięć.

20 G. G. 1. Arkusz organizacyjny Po dokonaniu przydziałów możemy mieć bezpośredni wgląd do następujących danych: szczegółowe zestawienie dotyczące całkowitej liczby lekcji, z podziałem na godziny odbywane w ramach pensum i nadgodziny, oraz ich rozkładu pomiędzy poszczególnych nauczycieli; szczegółowe zestawienie osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin wraz z liczbami przydzielonych im godzin; dokładne oszacowanie koniecznych środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli (po pobraniu stawek płacowych z modułu kadrowego).

21 G. G. 1. Arkusz organizacyjny Wszystkie dane można wydrukować w dowolnych zestawieniach. Dane zebrane w arkuszu organizacyjnym są używane bezpośrednio lub pośrednio przez programy służące do układania planu lekcji, planu dyżurów nauczycieli oraz prowadzenia księgi zastępstw. Dlatego wysiłek włożony w sporządzenie komputerowego arkusza organizacyjnego jest nadzwyczaj opłacalny. Jednakowy, a zarazem dokładny, wzbogacony o dane kadrowe, opis organizacji szkoły umożliwia bardzo dokładne symulowanie funduszu wynagrodzeń nauczycieli w powiązaniu z przydzielonymi im obowiązkami.

22 G. G. 2. Plan lekcji Optymalne ułożenie planu, uwzględniające wszystkie uwarunkowania istniejące w konkretnej szkole, ma bardzo duży wpływ na jej prawidłowe działanie. Komputer eliminując papier, ołówek, gumkę, etykietki, kołki itp. uwalnia człowieka od niezwykle uciążliwej biurokracji. Jednoczesna rejestracja stanów wszystkich zasobów może zagwarantować formalną niesprzeczność przydziałów, eliminując ich powielanie oraz ewentualne braki. Komputer daje możliwość bieżącego ukazywania wszystkich zasobów w dowolnych układach i przekrojach, co zwiększa wiedzę o zadaniu i podnosi skuteczność naszej pracy. Łatwe jest rejestrowanie wszystkich kroków procesu tworzenia planu, przez co staje się możliwe cofanie wykonanych operacji i tworzenie wielu wariantów każdej z faz układania planu.

23 G. G. 2. Plan lekcji Ważne jest, że można zautomatyzować wiele czynności, a przede wszystkim: rozmieszczanie na planie większości lekcji, po wcześniejszym ustaleniu warunków wstępnych; wyszukiwanie i przedstawianie użytkownikowi propozycji zmian w planie, pozwalających na rozwiązywanie konkretnego problemu; na przykład można w ten sposób wykryć przydzielenie nauczycielowi lekcji w czasie, gdy klasa ma lekcje z innym nauczycielem. Mocną stroną pracy z komputerem nad planem lekcji jest możliwość drukowania zestawień w różnych układach. Poczynając od tygodniowego rozkładu lekcji całej szkoły, poprzez tygodniowy rozkład zajęć wszystkich nauczycieli, tygodniowe rozkłady lekcji poszczególnych oddziałów i poszczególnych nauczycieli, a kończąc na rozkładach użytkowania sal.

24 G. G. 2. Plan lekcji Dużo prostsze jest dostosowanie planu do nowych ograniczeń jakie zaistniały po jego ułożeniu bez burzenia dotychczasowej konstrukcji (stabilność pewnych terminów dla uczniów i nauczycieli). Możliwość taką daje mechanizm poszukiwania żądanych zmian w planie. Korzystanie z komputera do układania planu lekcji w początkowej fazie wymaga zapoznania się z nowymi możliwościami i opanowania umiejętności ich wykorzystania. Daje to jednak w efekcie zupełnie inny standard pracy i szersze możliwości świadomej ingerencji w zmiany..

25 G. G. 3. Planowanie zastępstw Prowadzenie księgi zastępstw jest nudną nietwórczą czynnością, wymagającą skupienia uwagi ze względu na finansowe konsekwencje ewentualnych pomyłek. Jeśli do tego celu wykorzystany zostanie komputer wiele żmudnych zadań można mu powierzyć, np. zestawienia dla płac za dowolny okres są generowane automatycznie. Jeśli do programu zostaną wprowadzone dodatkowe informacje uzupełniające np. powód zastępstwa to jest możliwe uzyskanie różnego rodzaju analiz pomocnych w usprawnianiu pracy szkoły.

26 G. G. 3. Planowanie zastępstw Na przykład, za dowolnie wybrany okres komputer może sporządzić: zestawienie liczby godzin nieobecności nauczycieli z zaznaczeniem przyczyny tych nieobecności; zestawienia liczby zastępstw i nie odbytych lekcji w poszczególnych klasach; analizę efektywności przeprowadzonych zastępstw: ile razy w ramach zastępstw odbyły się lekcje przedmiotu zgodnego z planem lekcji, ile razy z powodu nieobecności nauczyciela klasa została zwolniona do domu, ile razy odbyła się lekcja innego przedmiotu z nauczycielem uczącym w danej klasie, ile było zastępstw przypadkowych.

27 G. G. 3. Planowanie zastępstw W systemie zintegrowanym zarządzania, moduł księgi zastępstw korzysta z planu lekcji. Możliwe jest wtedy korzystanie z proponowanych przez komputer osób zastępujących z zastosowaniem hierarchii pierwszeństwa. Oznacza to, że komputer proponuje najpierw na zastępstwo, np. specjalistę z danego przedmiotu, potem uczącego w tej klasie itd. Wybranie osoby powoduje automatyczny jej wpis do księgi na zastępstwo.

28 Luka Edukacyjna Wiedza podwaja się co 6 lat Stan Wiedzy (skala log)
G. G. 16 8 Wiedza podwaja się co 6 lat Luka 4 Edukacyjna Kształcenie . 2 Ustawiczne 1 Stan Wiedzy (skala log) Dyplom 1 1/2 Wiedza Indywidualna 1/4 - zapominanie 1/8 30 10 20 Lata aktywności zawodowej

29 4. Planowanie budżetu szkoły
G. G. 4. Planowanie budżetu szkoły W sytuacji, gdy dyrektor odgrywa coraz większą rolę w procesie planowania budżetu szkoły, nieocenionym narzędziem jest komputer. Z jednej strony dostarcza on szybko informacji o wydatkach i wpływach szkoły za miniony rok (program obsługi księgowości). Z drugiej - pozwala zorientować się w finansowych potrzebach szkoły na rok nadchodzący (np. planowanie arkusza organizacyjnego, ocena stanu inwentarza szkoły).

30 4. Planowanie budżetu szkoły
G. G. 4. Planowanie budżetu szkoły Dane z arkusza organizacyjnego pozwalają precyzyjnie zaplanować najistotniejszą z punktu widzenia wielkości kosztów grupę wydatków - płace. Pozostałe paragrafy klasyfikacji budżetowej można prognozować na podstawie danych archiwalnych, korzystając z różnego rodzaju ekstrapolacji (w wyniku kolejnych przybliżeń). Dużą zaletą programu komputerowego jest możliwość śledzenia bieżącej realizacji budżetu, w dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika konfiguracjach (np. koszty ogrzewania, koszty doraźnych zastępstw, koszty utrzymania czystości itp.). Z wyprzedzeniem można więc przewidzieć konieczność przesunięć pomiędzy paragrafami.

31 G. G. 5. Prawo w komputerze Ogromna przewaga systemu informatycznego nad regałem pełnym książek prawniczych i segregatorów polega na szybkim i łatwym aktualizowaniu i uzupełnianiu bazy danych o przepisach prawnych. Z tej przyczyny komputer może spełniać funkcje idealnego informatora prawnego po wyposażeniu go w program udostępniający teksty aktów prawnych, związane z nimi orzecznictwo i komentarze praktyczne. W programach tych wykorzystuje się zazwyczaj metodę hipertekstu. Technika ta pozwala na szybkie przechodzenie między odwołującymi się do siebie aktami prawnymi oraz na łatwe, automatyczne odnajdywanie właściwych treści po podaniu interesującego tematu.

32 G. G. 5. Prawo w komputerze Programy takie z zasady wyposażone są w ujednolicone treści aktów prawnych, są aktualizowane kilka razy w ciągu roku, posiadają liczne wzory dokumentów, zarówno oficjalnych jak i autorskich. Wersje programów dla oświaty obejmują nie tylko zakres prawa ograniczony pojęciem „prawo oświatowe”, lecz również inne dziedziny prawa mające zastosowanie w pracy placówek oświatowych, takie jak np. prawo administracyjne. Zawierają z reguły dużą liczbę orzeczeń sądowych, co biorąc pod uwagę rosnącą rolę orzecznictwa w polskim prawie, jest rzeczą niezwykle cenną.

33 6. System kadrowy i płacowy
G. G. 6. System kadrowy i płacowy Sprawy kadrowe i płacowe są ze sobą ściśle powiązane. Komputeryzacja pozwala na bardzo szybki dostęp do potrzebnych informacji Mogą to być nie tylko dane osobowe, ale także różnego typu informacje zbiorcze i porównawcze. W ciągu kilku minut można otrzymać zestawienia dowolnych danych w postaci czytelnego, drukowanego dokumentu. Może to być: PIT z zestawieniem dochodów pracownika za cały rok; lista adresów i telefonów zatrudnionych osób; lista osób, którym należy wypłacić nagrody jubileuszowe; lista osób do przeszeregowania w danym miesiącu. itd.

34 6. System kadrowy i płacowy
G. G. 6. System kadrowy i płacowy Dobry system kadrowy pozwala na zupełną dowolność definiowania wzorów drukowanych dokumentów oraz określenia warunków wyboru osób, których dokumenty te mają dotyczyć. Raz zdefiniowany wzorzec może być wykorzystywany wielokrotnie. Pozwala to między innymi o wiele szybciej przygotować umowę o pracę, świadectwo pracy, czy zaświadczenie o zatrudnieniu. Niektóre dane z kadr są podstawą do przygotowania list wynagrodzeń. Komputer natychmiast ma je do dyspozycji - unika się w ten sposób możliwości pomyłki. Oczywiście wyeliminowane jest w ten sposób ręczne wykonywanie obliczeń, a dane do np. trzynastki otrzymujemy niejako automatycznie. Zbędne jest prowadzenie kart wynagrodzeń.

35 7. Komputer w księgowości
G. G. 7. Komputer w księgowości Komputer jest tu wykorzystywany do rejestracji dokumentów i automatycznego ich księgowania. Poza nieomylnością, stałą dyspozycyjnością i nieograniczoną cierpliwością komputer ma jeszcze jedną zaletę. Jest nią szybkość. W księgowości pozwala ona na oderwanie się od wymaganego papierowego minimum i zwielokrotnienie kreatywności i inwencji, poprzez umożliwienie natychmiastowej weryfikacji hipotez za pośrednictwem dynamicznie definiowanych zestawień i roboczych sprawozdań. Jest to niesłychanie ważne dla dyrektora, który ze względu na poziom płac w administracji szkolnej może miewać obawy co do pełni kompetencji zawodowych zatrudnionego pracownika księgowości.

36 7. Komputer w księgowości
G. G. 7. Komputer w księgowości Przy systematycznym wprowadzaniu danych przez księgowego, dyrektor może mieć w każdej chwili wgląd w aktualny stan finansów szkoły. Dzięki współpracy z programem płacowym i programem obsługi stołówki łatwiejsze staje się bezpośrednie księgowanie list płac i rachunków magazynu żywnościowego oraz sprawniejsza jest ich kontrola. Reasumując: program księgowy zmienia punkt ciężkości pracy księgowości z funkcji rejestracyjnych na analityczne.

37 8. Ewidencja inwentarza szkoły
G. G. 8. Ewidencja inwentarza szkoły Dyrektor odpowiada za mienie szkoły. Elektroniczna księga inwentarzowa z czytnikiem kodów paskowych eliminuje uciążliwości tradycyjnej metody inwentaryzacji. Wpływa na optymalizację gospodarowania mieniem szkolnym, pozwalając na: szybką lokalizację określonego sprzętu; tworzenie zestawień dotyczących ilości określonego rodzaju sprzętu w całej szkole; szacowanie wartości majątku ruchomego szkoły; przekazanie materialnej odpowiedzialności podległym pracownikom; drukowanie arkuszy spisowych; zmianę formalnego przypisania przedmiotu konkretnej osobie; kilkakrotne skrócenie czasu trwania inwentaryzacji.

38 9. Magazyn żywnościowy i obsługa stołówki
G. G. 9. Magazyn żywnościowy i obsługa stołówki Komputer, mając wbudowane w programie normy dietetyczne optymalizuje jadłospisy skracając czas ich przygotowania oraz eliminując ewentualne błędy. Jeżeli wprowadzone zostaną do programu aktualne ceny można najkorzystniej zgrać relacje zachodzące między np. kalorycznością potraw, ich ceną i urozmaiceniem. Pozwala to również na udzielenie natychmiastowej odpowiedzi na kilka prosto brzmiących pytań: jaka jest wartość produktów w magazynie; ile danego produktu znajduje się w magazynie; jakie ilości poszczególnych produktów przepłynęły przez magazyn w zadanym okresie i jaka była ich wartość. Dzięki temu dyrektor może mieć stały i natychmiastowy wgląd w pracę stołówki.

39 G. G. Biblioteka Biblioteka jako centrum edukacyjne szkoły stworzona jest na bazie komputerowego skatalogowania zbiorów programem (MOL, SOWA, MAK, KRUK) z wykorzystaniem kodów kreskowych. Odbywa się tam m.in. zbieranie informacji oraz tworzone są multimedialne bazy danych (istnieje możliwość czerpania danych z zasobów Biblioteki Narodowej).

40 Miejsce i rola bibliotekarza
G. G. Miejsce i rola bibliotekarza W dalszym etapie przewidziane jest utworzenie przy bibliotece ogólnodostępnej sali komputerowej tzw. czytelni komputerowej będącej pod opieką nauczycieli bibliotekarzy, w której będą się odbywały lekcje biblioteczne a także lekcje z innych przedmiotów z wykorzystaniem komputerów.

41 Miejsce i rola bibliotekarza
G. G. Miejsce i rola bibliotekarza W pozostałym czasie pod opieką przeszkolonego bibliotekarza uczniowie będą mogli wykorzystywać programy edukacyjne będące w zasobach biblioteki szkolnej, serwera dydaktycznego i innych serwerów (np. internetu) do nauki własnej.

42 Miejsce i rola bibliotekarza
G. G. Miejsce i rola bibliotekarza Specyfika szkoły podstawowej (nie tylko ze względu na wiek uczniów) zmusza do rozłożenia ciężaru edukacji z wykorzystaniem systemów komputerowych pomiędzy nauczyciela informatyki i bibliotekarza - który także będzie służył pomocą uczniom w zgłębianiu tajników korzystania z komputerowych zasobów informacji. Tak rozumiana funkcja biblioteki pozwala na stworzenie możliwości ciągłego korzystania z zasobów udostępnionych przez internet.

43 Biblioteka Szkolna - MOL
G. G. Biblioteka Szkolna - MOL obsługuje: opracowanie, wyszukiwanie, udostępnianie, statystykę, wymianę informacji, księgi inwentarzowe, rejestr ubytków, karty katalogowe, skontrum, zestawienia bibliograficzne, kody kreskowe i inne zgodnie z PN-82/N Zachowane są zasady katalogowania i org. pracy zgodne z zaleceniami MEN,

44 Biblioteka Szkolna - MOL
G. G. Biblioteka Szkolna - MOL posiada: słownik haseł wzorcowych dla księgozbioru i kartoteki zagadnieniowej, tworzone są wszelkie katalogi, możliwe jest bardzo szybkie wyszukiwanie informacji, prowadzone są rejestry wypożyczeń i rejestry zaległości,

45 Biblioteka Szkolna - MOL
G. G. Biblioteka Szkolna - MOL statystyki prowadzone są w całości automatycznie i prezentowane w formie tabelarycznej oraz graficznej, współpracuje z innymi programami.

46 Trudności i uciążliwości związane ze stosowaniem komputerów
G. G. Trudności i uciążliwości związane ze stosowaniem komputerów Jak każde nowe narzędzie komputer wymaga rozpoznania jego możliwości przez osobę na nim pracującą. Szczególnie etap wdrożeniowy niesie ze sobą wiele problemów i pułapek. Po to np., aby dokładniej, szybciej i w różnych zestawieniach danych uzyskiwać informacje o uczniu, potrzeba wielogodzinnej pracy nad utworzeniem bazy danych (napełnieniem jej danymi o uczniach). Podobnie jest zresztą i w innych wypadkach, np. przy katalogowaniu księgozbioru bibliotecznego. Trud tej dodatkowej, niezbędnej pracy będzie spożytkowany należycie, jeśli pracownicy zostaną wyposażeni w pełną wiedzę o możliwościach wykorzystania funkcji oprogramowania. Dlatego dyrektor jak i jego pracownicy muszą ciągle doskonalić znajomość obsługi komputera i jego oprogramowania. Tu wymagania co do kwalifikacji zawodowych muszą być wyższe niż w tradycyjnym sposobie zarządzania szkołą.

47 Trudności i uciążliwości związane ze stosowaniem komputerów
G. G. Trudności i uciążliwości związane ze stosowaniem komputerów Innym, ważkim problemem o którym nie sposób nie wspomnieć są koszty komputeryzacji. Wprawdzie po okresie wdrożeniowym zwracają się one z nawiązką, ale w sytuacji finansowej w jakiej znajduje się polska oświata, są zagadnieniem ważkim, które musi być brane pod uwagę przy ustalaniu priorytetów. Oprócz wysokich kosztów sprzętowych znaczące są również koszty oprogramowania. Aby system był spójny i dawał odczuwalne efekty w każdej dziedzinie zarządzania, należy wyposażyć szkołę w zestaw współpracujących ze sobą modułów obsługujących wszystkie agendy jej działalności. Oczywiście jest to proces długofalowy i wieloletni. Wdrażając poszczególne, nawet najdrobniejsze elementy systemu, można zaobserwować zmianę jakości wykonywanej pracy i podwyższenie jej standardu. Podczas informatyzacji zarządzania nie zawsze warto kierować się znajomością jakiegoś pojedynczego programu przez pracownika.

48 Trudności i uciążliwości związane ze stosowaniem komputerów
G. G. Trudności i uciążliwości związane ze stosowaniem komputerów Od początku należy brać pod uwagę cały system, aby w przyszłości, a najlepiej już od początku był zintegrowany. Wiąże się to z przemyślaną koncepcją użytkowania programów, które mogą ze sobą współpracować. Jeśli pozwolimy każdemu z pracowników wybrać sobie samodzielnie program, który jest im znany lub im się najbardziej podoba, możemy stworzyć sytuację niekompatybilności, czyli braku możliwości korzystania z danych jednego programu przez drugi program. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania należałoby zwrócić uwagę na system oprogramowania dla szkół VULCAN, który jako jedyny na polskim rynku zapewnia kompleksową obsługę zarządzania szkołą.

49 Trudności i uciążliwości związane ze stosowaniem komputerów
G. G. Trudności i uciążliwości związane ze stosowaniem komputerów Następnym problemem o którym nie można zapominać jest fachowa obsługa techniczna sprzętu. Na pewno w początkowym okresie mogą to być entuzjaści; z czasem w miarę jak rośnie ilość sprzętu i problemów, należy zatrudnić kompetentnego konserwatora sprzętu lub zlecić obsługę specjalistycznej firmie komputerowej. Następną ważną sprawą przy takiej organizacji pracy są wszelkie zmiany kadrowe. Związane jest to z wprowadzaniem od nowa pracownika w specyfikę pracy na stanowisku, do tego z rozszerzeniem jego umiejętności o obsługę programów. Przy obecnym statusie płacowym administracji szkolnej trudno o kompetentną osobę. Podobnie jak wszelkie działania dyrektora, tak, i te dotyczące informatyzacji szkoły muszą być przemyślane, konsekwentne i dalekowzroczne, gdyż wiążą się z niemałymi kosztami.

50 Trudności i uciążliwości związane ze stosowaniem komputerów
G. G. Trudności i uciążliwości związane ze stosowaniem komputerów Na koniec, warto wspomnieć o najtrudniejszym z czynników stwarzającym trudności w stosowaniu coraz bardziej popularnego narzędzia jakim jest komputer. O czynniku ludzkim. Z każdym rokiem, wraz z coraz powszechniejszym stosowaniem komputera na co dzień opór ludzkiej materii maleje, lecz wciąż jest ważnym elementem którym należy zawsze brać pod uwagę. Jeśli dyrektor zdoła przekonać pracownika do korzyści, jakie ze sobą niesie zmiana dotychczasowego sposobu pracy, to w pewnym przedziale czasowym uda mu się zorganizować nowoczesny warsztat pracy zarówno dla siebie jak i podległych osób.

51 G. G. Efektywnemu wdrożeniu środków informatyki w szkole sprzyjają następujące okoliczności: 1. Dysponowanie przez szkołę kadrą, która chce się uczyć. 2. Dobra atmosfera pracy w szkole (dostęp do komputera przez wszystkich chętnych). 3. Odwaga w podejmowaniu decyzji i nie zrażanie się pierwszymi niepowodzeniami. 4. Umiarkowane zaufanie do nowinek i rozsądne do nich podejście, gdyż miarą wartości programów lub udogodnień obsługi komputera jest uzyskanie praktycznych korzyści z jej stosowania. Dyrektor nie musi zdobywać zaawansowanej wiedzy informatycznej. Potrzebne są mu jednak podstawowe wiadomości o sposobach efektywnej pracy w zinformatyzowanych jednostkach. Doświadczenia zebrane podczas samodzielnej pracy z komputerem procentują na wszystkich polach działalności dyrektora i szkoły.

52 G. G. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Technologia informacji i komunikacji w nowoczesnej szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google