Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITYKA REGULACYJNA W OCENIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH" Danuta Kowalczyk Prezes Zarządu MR Banku S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITYKA REGULACYJNA W OCENIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH" Danuta Kowalczyk Prezes Zarządu MR Banku S.A."— Zapis prezentacji:

1

2 POLITYKA REGULACYJNA W OCENIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH" Danuta Kowalczyk Prezes Zarządu MR Banku S.A.

3 PROPOZYCJE POPRAWY SYTUACJI W SEKTORZE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W ZAKRESIE FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

4 aktualna sytuacja ekonomiczna na świecie przekładając się na stan kondycji gospodarczej polski, szczególnie mocno wpływa na warunki finansowania działalności przedsiębiorstw i osób fizycznych przez sektor bankowy. jak wynika z sygnałów płynących z rynku a także od instytucji nadzorczych, rządowych i wspierających, poziom finansowania przez banki działalności podmiotów gospodarczych jest niewystarczający. wsparcie sektora banków spółdzielczych dodatkowymi środkami i umożliwienie tym samym włączenia się w większym zakresie w proces normalizacji finansowania działalności gospodarczej, przyniosłoby pozytywne efekty. banki spółdzielcze swoim dotychczasowym działaniem potwierdziły, że potrafią udzielać kredytów z zachowaniem odpowiedniego poziomu profesjonalizmu i bezpieczeństwa. SYTUACJA EKONOMICZNA

5 BS dysponują obecnie zasobami płynności pozwalającymi na znaczący wzrost akcji kredytowej - aby można było ten zasób uruchomić potrzebne jest jednak dokapitalizowanie. poziom kapitału, który BS zgromadziły w ciągu ostatnich lat działalności jest w zupełności wystarczający przy ich dotychczasowej skali działalności - jednakże gdybyśmy chcieli znacząco zwiększyć poziom kredytowania podmiotów gospodarczych, wymagałoby to dodatkowego wsparcia. najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie możliwości obejmowania przez np. Bank Gospodarstwa Krajowego bankowych papierów wartościowych, lub innych papierów dłużnych, emitowanych przez banki zrzeszające i zaliczania pozyskanych w ten sposób środków do funduszy podstawowych tych banków. powstałyby warunki do podnoszenia funduszy własnych, lub dokapitalizowania banków spółdzielczych np. poprzez pożyczki podporządkowane lub obejmowanie w nich udziałów a w konsekwencji pozwoliłoby to na organizowanie finansowania podmiotów gospodarczych poprzez konsorcja kredytowe z bankami spółdzielczymi na szerszą skalę. WSPARCIE SEKTORA

6 Dokapitalizowanie sektora z udziałem rządowej agencji pozwoliłoby na kreowanie dodatkowych kredytów, w szczególności na finansowanie inwestycji oraz na działalność bieżącą. Biorąc pod uwagę posiadany obecnie przez nasz sektor potencjał płynności, proponowane rozwiązanie byłoby istotnym elementem polityki gospodarczej, wspierającej działania umożliwiające zwiększenie dopływu środków finansowych na rynek kredytowy. WSPARCIE SEKTORA

7 BADANIE I OCENA NADZORCZA W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH

8 zakres informacji konieczny do przygotowania relatywnie obszerny w stosunku do wielkości BS, wymagający dużego nakładu pracy, część z zadanych pytań ma charakter opisowy, otwarty, co oznacza że udzielane odpowiedzi mogą się różnić znacząco, co może utrudnić obiektywną ocenę danego banku: –jak szeroka ma być ta informacja? –jakie elementy powinien zawierać taki opis? –jak będzie oceniana odpowiedź na takie pytanie? BION - NEGATYWNE

9 pozwala bankowi uporządkować zakres niezbędnych regulacji, umożliwia uporządkowanie sposobu raportowania i powiązania raportowania za strategiami, wyeliminuje przygotowania do kontroli i usprawni ich przebieg od strony dokumentowej zasadne kontrole problemowe. BION - POZYTYWNE

10 KREDYTY PREFERENCYJNE AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

11 NADZORCZE MIARY PŁYNNOŚCI - DOŚWIADCZENIA ZRZESZENIA MAZOWIECKIEGO BANKU REGIONALNEGO S.A.

12 NARZĘDZIA MONITORINGU PŁYNNOŚCI ZRZESZENIA MR Bank S.A. na bieżąco analizuje nadzorcze normy płynności BS, wspólnie z pozostałymi bankami zrzeszającymi zostały opracowane i przekazane Banków Spółdzielczych metody klasyfikacji pozycji bilansowych i pozabilansowych do poszczególnych pozycji płynnościowych. MR Bank S.A. posiada plan awaryjny na wypadek kryzysu płynności w zrzeszonych bankach spółdzielczych, wg którego o pogarszającej się płynności BS mogą świadczyć: –spadający stan depozytów banków spółdzielczych, –wzrost lokat płynnościowych składanych w zrzeszonych bankach spółdzielczych, –gwałtowny spadek miar wewnętrznych i nadzorczych miar płynności.

13 INSTRUMENTY ZABEZBIECZENIA PŁYNNOŚCI BS pakiet płynnościowy: –lokata w limicie, –lokata poza limitem, –lokata na wniosek, –lokata z karencją. automatyczne zerowanie sald po stronie wn na rachunkach, uruchamiane w procedurze przetwarzania na koniec dnia operacyjnego, limit bezwarunkowy, kredyt na utrzymanie bieżącej płynności.

14 MR BANK S.A. OFERUJE BS PRODUKTY PŁYNNOŚCIOWE W RAMACH PAKIETU PŁYNNOŚCIOWEGO pakiet płynnościowy to zintegrowany produkt, służący aktywnemu zarządzaniu płynnością przez Banki Spółdzielcze oraz MR Bank S.A., obsługa pakietu płynnościowego w sys. transakcyjnym on-line jest w pełni zautomatyzowana, sys.trans.on-line przechowuje dane o wysokości dostępnych i wykorzystanych limitów i umożliwia monitorowanie płynności przez bank spółdzielczy.

15 BEZWARUNKOWY LIMIT ŚRODKÓW jest narzędziem poprawiającym nadzorcze normy płynności w BS zgodnie z obowiązującymi regulacjami, jest zobowiązaniem pozabilansowym otrzymywanym na podstawie umowy, jest zaliczany do podstawowej lub uzupełniającej rezerwy płynności w pozycji otrzymane bezwarunkowe zobowiązania pozabilansowe, umowa przyznania bezwarunkowego limitu środków w skuteczny sposób zabezpiecza interesy BS (jest zawarta na czas nieokreślony z terminem wypowiedzenia 6 miesięcy)

16 RYNEK WEWNĘTRZNY ZRZESZENIA MAZOWIECKIEGO BANKU REGIONALNEGO S.A.

17 stworzenie warunków dla uczestniczących banków spółdzielczych do efektywniejszego lokowania wolnych środków wewnątrz zrzeszenia, ekonomiczny mechanizm realokacji nadwyżek finansowych. RYNEK WEWNĘTRZNY - CELE

18 Transakcje zawierane na podstawie regulaminu funkcjonowania rynku wewnętrznego terminy spotowe: 1 tydzień, 2 tygodnie, 1M, 3M, 6M, zawierane poprzez zainicjowanie rozmowy z dealerem na ekranie MRBank-Delta, dealerzy pełniąc funkcję animatora rynku znajdują poziom transakcyjny pomiędzy popytem i podażą, stopa stała, daty waluty jak dla lokat dealerskich, potwierdzenie wykonywane jak dla depozytu dealerskiego, warunkiem niezbędnym dla rozwoju rynku wewnętrznego jest dostępność i czynne korzystanie z aplikacji MRBank-Delta przez wszystkich użytkowników z uwagi na bezpieczeństwo. RYNEK WEWNĘTRZNY - PODSTAWOWE ZASADY

19 Zawierane na podstawie regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla banków spółdzielczych w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. zgodnie z Regulaminem data spłaty może przypadać w dniu wolnym od pracy, środki mogą zostać zadysponowane w najbliższym dniu roboczym, terminy: 1M, 2M, 3M, 6M, 9M, 12M, 24M od daty zawarcia transakcji, zawieranie poprzez zainicjowanie z dealerem rozmowy na ekranie MRBank- Delta precyzyjne podanie rodzaju transakcji, transakcje zrywalne, TRANSAKCJE TERMINOWE - PODSTAWOWE ZASADY

20 oprocentowanie zgodnie z uchwałą Zarządu MR Banku S.A. w sprawie zasad oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych w MR Banku S.A. i kredytów udzielanych przez MR Bank S.A. w złotych oraz w walutach wymienialnych oraz należności wykupionych do restrukturyzacji dla banków spółdzielczych, stopa stała lub zmienna, potwierdzenie wymaga wyboru opcji lokata terminowa w formularzu potwierdzenia (zakładka dodatkowe), z uwagi na zwiększone zainteresowanie produktem efektywne korzystanie oraz bezpieczeństwo transakcji wymaga aby użytkownicy byli zalogowani i dostępni w aplikacji MRBank-Delta. TRANSAKCJE TERMINOWE - PODSTAWOWE ZASADY

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "POLITYKA REGULACYJNA W OCENIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH" Danuta Kowalczyk Prezes Zarządu MR Banku S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google