Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYTUACJE KRYZYSOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYTUACJE KRYZYSOWE."— Zapis prezentacji:

1 SYTUACJE KRYZYSOWE

2 Spokojne codzienne życie zakłócają czasem zdarzenia, które wymykają się spod kontroli, a do ich opanowania konieczne jest użycie nietypowych środków i zaangażowanie ogromnych sił ratowniczych. Są to tzw. sytuacje kryzysowe. Bardzo dokładnie zostały one zdefiniowane w ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

3 Co to jest sytuacja kryzysowa ? Na czym polega ?
Sytuacja kryzysowa to zazwyczaj niespodziewane i niepożądane zdarzenie lub seria wydarzeń, które mogą stanowić istotne zagrożenie dla pozycji oraz stabilności organizacji, której dotyczą. Zagrożenie – obok czynników ekonomicznych i organizacyjnych – może mieć negatywne znaczenie dla relacji z otoczeniem. Dlatego też wczesna identyfikacja oraz umiejętne zarządzanie sytuacją kryzysową w momencie jej wystąpienia pozwala na utrzymanie pozycji. Sprawne rozwiązywanie problemów w sytuacji kryzysowej będzie dla otoczenia dowodem mądrości oraz stabilnej pozycji organizacji. 

4 Przyczyny sytuacji kryzysowych
Jest ona zwykle następstwem katastrof naturalnych lub awarii technicznych. Sytuacje kryzysowe powstają również w przypadku: zakłócenia porządku publicznego (manifestacje, blokady dróg, przejść granicznych, urzędów itp.), działań terrorystycznych, Zagrożenia bezpieczeństwa obywateli lub konstytucyjnego ustroju państwa, Zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, czyli zagrożenia wojną Sytuacje kryzysowe mogą spowodować zagrożenia: zwyczajne w następstwie niekontrolowanej, codziennej działalności społeczno – gospodarczej, nadzwyczajne w wyniku awarii, katastrofy i klęski żywiołowej. Do zagrożeń zaliczyć należy: wylesienie i pustynnienie terenów, degradacja wód oceanicznych i morskich, niekontrolowany rozwój techniki wojskowej, niezrównoważony rozwój gospodarczy.

5 POWODZIE Przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu - dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych. Jest jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym. Poważny wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz występująca w poszczególnych okresach roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna.

6

7 HURAGANY Cyklon tropikalny, w którym średnia prędkość wiatru wynosi powyżej 33 m/s. Siłę huraganów mierzy się za pomocą skali Saffira-Simpsona, gdzie 5 stanowi zjawisko o nasileniu ekstremalnym. Huragan jest nazwą stosowaną dla zjawisk występujących nad akwenami Oceanu Atlantyckiego, natomiast tajfun – dla sztormów nad akwenami Oceanu Indyjskiego czy Oceanu Spokojnego. Huragany powstają nad akwenami, w których temperatura wody przekracza 26 stopni Celsjusza. Huragany tworzą się nad wodami Atlantyku, a najbardziej narażonymi na nie obszarami świata są południowe rejony Stanów Zjednoczonych oraz wybrzeża Afryki.

8

9 TRĄBA POWIETRZNA Wiatry o dużej prędkości wiążą się z kilkoma sytuacjami meteorologicznymi: -działalnością cykloniczną wynikającą z przechodzeniem głębokich niżów wtórnych przez południowy Bałtyk, powstałych z zafalować na froncie, zazwyczaj polarnym, w rejonie Wysp Brytyjskich, -utworzeniem się w rejonach górskich zaburzeń w ogólnej cyrkulacji atmosfery spowodowanych barierą orograficzną gór i stworzenie dogodnej sytuacji dynamicznej do powstania ciepłego, suchego, silnego i porywistego wiatru spadającego z gór – wiatru halnego, -silnych zjawisk atmosferycznych w rejonie silnej konwekcji (burz) wraz ze znaczącymi uskokami wiatru.

10

11

12 SUSZA Długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub nieznacznym opadem w stosunku do średnich wieloletnich wartości i wysoką temperaturą. Prowadzi do znacznego wyczerpania zasobów wodnych w dorzeczu. Susza powoduje przesuszenie gleby, zmniejszenie lub całkowite zniszczenie upraw roślin alimentacyjnych (a co za tym idzie klęski głodu), zmniejszenie zasobów wody pitnej, a także zwiększone prawdopodobieństwo katastrofalnych pożarów

13 SKUTKI SUSZY

14 WYBUCHY WULKANÓW Zjawisko wydostawania się na powierzchnię Ziemi lub do atmosfery jakiegokolwiek materiału wulkanicznego (magmy, materiałów piroklastycznych, substancji lotnych: gazów, par). Do niszczących czynników aktywności wulkanicznej należą: chmury gorejące, lawiny piroklastyczne, lahary, lawiny gruzowe, opady piroklastyczne, wylewy law, gazy wulkaniczne, tsunami oraz wulkaniczne trzęsienia ziemi.

15

16 skomplikowane reakcje łańcuchowe (wolne rodniki)
POŻAR Niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Warunkiem zapoczątkowania i przebiegu procesu jakim jest pożar (podobnie jak w procesie spalania) jest istnienie czworokąta spalania: materiał palny utleniacz ciepło skomplikowane reakcje łańcuchowe (wolne rodniki) Pożary należą do grupy najważniejszych zagrożeń zarówno czasu wojny, jak i pokoju (pożary naturalne i wywołane działalnością człowieka).

17

18 To działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

19 ZAPAMIĘTAJ NUMERY ALARMOWE
999-POGOTOWIE RATUNKOWE 998-STRAŻ POŻARNA 997-POLICJA 112-CENTRUM POWIADOMIENIA RATUNKOWEGO


Pobierz ppt "SYTUACJE KRYZYSOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google