Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Kraków, marzec 2002

2 2 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Istota i znaczenie chorób psychicznych §Interakcja biologicznych, psychologicznych i socjalnych czynników w rozwoju chorób psychicznych i zaburzeń zachowania, §Zaburzenia neuropsychiatryczne na przestrzeni życia osobniczego dotykają co czwartego człowieka, §Udział tych schorzeń w tzw. Globalnym Obciążeniu Chorobami mierzonym wskaźnikiem DALY wynosił w 2000 roku dla Świata 12% a dla Europy 20% ( dominuje depresja, schizofrenia, zaburzenia zachowania, zaburzenia na tle alkoholowym i narkotykowym ).

3 3 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Podstawy programowe i prawne §Raport WHO 2001- Mental health: new understanding, new hope §Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego §Resortowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce §Małopolski Program Ochrony Zdrowia w latach 2001 – 2002

4 4 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Raport WHO 2001 – kluczowe rekomendacje §Zapewnić leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, §Zapewnić dostęp do leków psychotropowych, §Dostarczać opiekę w ramach wspólnot lokalnych, §Edukować opinię publiczną, §Angażować w programy wspólnoty lokalne, rodziny i osoby indywidualne, §Ustalać narodową politykę programy i prawo,

5 5 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Raport WHO 2001 – kluczowe rekomendacje c.d. §Rozwijać zasoby ludzkie, §Tworzyć sieć powiązań z innymi sektorami, §Monitorować na poziomie lokalnym wskaźniki zdrowia psychicznego, §Wspierać badania naukowe.

6 6 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Raport WHO 2001 – założenia opieki środowiskowej §Usługi blisko domu, włączając w to opiekę szpitalną w szpitalu ogólnym oraz opiekę długoterminową w stacjonarnych formach opieki środowiskowej, §Interwencja stosowna do poziomu upośledzenia i objawów chorobowych, §Leczenie i opieka specyficzna dla postawionej diagnozy i potrzeb osoby chorej, §Szeroki zakres usług adresowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi,

7 7 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Raport WHO 2001 – założenia opieki środowiskowej c.d. §Usługi skoordynowane pomiędzy profesjonalistami zajmującymi się opieką psychiatryczną a lokalnymi agencjami wsparcia socjalnego, §Ambulatoryjne raczej niż stacjonarne świadczenia zdrowotne, w tym realizowane w formule hospitalizacji domowej, §Partnerstwo z opiekunami oraz rozwiązywanie ich problemów, §Aktywność legislacyjna wpierająca powyższe działania.

8 8 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Raport WHO 2001 – Scenariusz A §Obejmuje kraje o niskim PKB, ograniczonych zasobach opieki psychiatrycznej, nie posiadające programu ochrony zdrowia psychicznego, o nakładach na opiekę psychiatryczną < 0,1% nakładów ogółem na ochronę zdrowia, posiadające < 1 miejsce/10 tysięcy w opiece stacjonarnej psychiatrycznej, §Zaleca się ujęcie problematyki zdrowia psychicznego jako integralnej części polityki zdrowotnej oraz wdrożenie opieki psychiatrycznej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

9 9 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Raport WHO 2001 – Scenariusz B §Obejmuje kraje o średnim PKB, posiadające politykę ochrony zdrowia psychicznego, programy i podstawy prawne, lecz w niedostatecznym stopniu wdrożone, o nakładach na opiekę psychiatryczną < 1% nakładów ogółem na ochronę zdrowia, posiadające < 5 miejsc/10 tysięcy w opiece stacjonarnej psychiatrycznej w formie nienowoczesnej, § Zaleca się zwiększenie dostępności do opieki psychiatrycznej, zwłaszcza środowiskowej, przekształcenie dużych szpitali psychiatrycznych.

10 10 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Raport WHO 2001 – Scenariusz C §Obejmuje kraje o wysokim poziomie rozwoju zasobów i wysokim PKB, posiadające politykę ochrony zdrowia psychicznego, programy i podstawy prawne, o nakładach na opiekę psychiatryczną > 1% nakładów ogółem na ochronę zdrowia, posiadające > 5 miejsc/10 tysięcy w opiece stacjonarnej psychiatrycznej, o dobrze przygotowanej kadrze i rozwiniętej opiece środowiskowej, §Zaleca się zwiększenie efektywności opieki środowiskowej, ograniczanie stygmatyzacji i dyskryminacji, rozwój systemów informatycznych i badań relacji koszty/efekty.

11 11 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego § Art. 1. 1. Ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. § Art. 2. Ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na: §1) promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, §2) zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, §3) kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

12 12 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego §Art.6. Samorząd województwa zgodnie z potrzebami wynikającymi w szczególności z liczby i struktury społecznej ludności województwa tworzy i prowadzi zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej, §Art.6a. Powiat organizuje i zapewnia usługi w odpowiednim standardzie w domach pomocy społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.

13 13 Resortowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego §1 PZP/50 tysięcy mieszkańców, §1 PZP dla dzieci i młodzieży/150 tysięcy mieszkańców, §1 PTU/powiat lub na 50 tysięcy mieszkańców, §1-3 łóżka dzienne psychiatryczne/10 tysięcy §1 dzienny oddział terapii uzależnień w powiecie, §4 całodobowe łóżka psychiatryczne/10 tysięcy, §1 łóżko całodobowe leczenia uzależnienia od alkoholu/10 tysięcy, §0,35 łóżka całodobowego leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych, w tym łóżka detoksykacyjne/10 tysięcy

14 14 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim MPOZ 2001 - 2005 §1 PZP dla dorosłych/50 tysięcy, §1 PZP dla dzieci/150 tysięcy, §1 w województwie psychiatryczna poradnia pomocy rodzinie, §4 łóżka psychiatryczne całodobowe/10 tysięcy, §1 łóżko psychiatryczne dzienne dla dorosłych i 0,5 łóżka dla dzieci/10 tysięcy, §0,7 łóżka/10 tysięcy w stacjonarnym lecznictwie odwykowym.

15 15 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNE liczba łóżek §Szpital Specjalistyczny im.J.Babińskiego683 §Szpital Uniwersytecki 96 §Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.L.Rydygiera 29 §Wojewódzki Specjalistyczny szpital Dziecięcy 25 §5 Wojskowy Szpital Kliniczny 40 §SPZOZ w Gorlicach 60 §SPZOZ w Nowym Targu 54 §Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce 20 §ZOZ w Olkuszu 60 §SPZOZ w Oświęcimiu 60 §Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie154 RAZEM: 1 281 łóżek Wskaźnik 3,9 / 10 000 ludności

16 16 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim ODDZIAŁY PSYCHOSOMATYCZNE liczba łóżek §Szpital Specjalistyczny im.J.Babińskiego38 ODDZIAŁY LECZENIA UZALEŻNIEŃ §Szpital Specjalistyczny im.J.Babińskiego85 §Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.L.Rydygiera10 §Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie86 RAZEM:181 łóżek Wskaźnik 0,6 / 10 000 ludności

17 17 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim SZPITALE NIEPUBLICZNE liczba łóżek §Ośrodek Rahab. – Readaptacyjny Dom Monaru36 §Ośrodek Leczn. – Rehabilitacyjny Monar10 RAZEM:46 łóżek OGÓŁEM LICZBA ŁÓŻEK W SZPITALACH PUBLCZNYCH I NIEPUBLICZNYCH: 1 546 Wskaźnik 4,8 / 10 000 ludności

18 18 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Szp. Specjal. Im.J.Babińskiego (683 ł. psychiatryczne) (38 ł. - psychosomatyczne) (85 ł. - leczenie uzależnień) Szp. Uniwersytecki (96 ł.) Woj. Szp. Specjal. im.L.Rydygiera (29 ł. - psychiatryczne) (10 ł. leczenie uzależnień) Woj. Szp. Dziecięcy św. Ludwika (25 ł.) 5 Wojskowy Szp. Kliniczny (40 ł.) Ośrodek Rehab - Readapt. "Dom Monaru" (36 ł. - lecz. uzależnień) Ośrodek Leczn. - Rehab. "Monar" (10 ł. - lecz,. uzależnień) ZOZ w Olkuszu (60 ł.) SPZOZ w Gorlicach (60 ł.) SPZOZ w Nowym Targu (54 łóżka) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce (20 ł) Wojew. Szpital Psychiatryczny w Andrychowie (154 ł. - psychiatryczne) (86 ł. - leczenie uzależnień) SPZOZ w Oświęcimiu (60 ł.)

19 19 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Zatrudnienie – lekarze (0,6/10 tysięcy )

20 20 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Ogółem liczba poradni psychiatrycznych na terenie Województwa Małopolskiego: 50 w tym: poradnie psychiatryczne: 43 (wskaźnik ok. 0,7 / 50 000 ludności) poradnie psychiatryczne dla dzieci: 7 (wskaźnik ok. 0,3 / 150 000 ludności)

21 21 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Poradnie psychiatryczne w poszczególnych powiatach

22 22 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Rozmieszczenie poradni psychiatrycznych na terenie Województwa Małopolskiego

23 23 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Poradnie leczenia uzależnień w poszczególnych powiatach

24 24 Lecznictwopsychiatryczne w Województwie Małopolskim Lecznictwo psychiatryczne w Województwie Małopolskim Rozmieszczenie poradni leczenia uzależnień na terenie Województwa Małopolskiego

25 25 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Leczeni w poradniach odwykowych na 100 000 ludności w wieku 20 lat i więcej (dane dot. roku 1999)

26 26 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Leczeni w poradniach odwykowych wg rozpoznania

27 27 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego na 100 000 ludności (dane dot. roku 1999)

28 28 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego wg rozpoznania

29 29 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Poradnie zdrowia psychicznego liczba udzielonych porad: 1999 20002000/1999 391 025458 411 117,2%

30 30 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Oddziały psychiatryczne liczba leczonych: 1998 20002000/1998 13 63614 646 107,4%

31 31 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Planowana sieć oddziałów

32 32 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Planowana sieć oddziałów – c.d.

33 33 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Psychiatryczna opieka środowiskowa - plan

34 34 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim WYDATKI MRKCh NA LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W LATACH 2000 i 2001 ORAZ PLAN NA ROK 2002 LECZNICTWO STACJONARNE

35 35 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim WYDATKI MRKCh NA LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W LATACH 2000 i 2001 ORAZ PLAN NA ROK 2002 LECZNICTWO AMBULATORYJNE

36 36 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim UDZIAŁ WYDATKÓW MRKCh NA LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WYDATKACH OGÓŁEM (dane dot. roku 2000)

37 37 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim UDZIAŁ WYDATKÓW MRKCh NA LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WYDATKACH OGÓŁEM (dane dot. roku 2001)

38 38 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Wnioski i rekomendacje §Polska należy do krajów objętych scenariuszem B rozwoju opieki psychiatrycznej wg. WHO, §W Małopolsce istnieje niedostatecznie rozwinięty system psychiatrycznej opieki środowiskowej, §Struktura stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego jest w Małopolsce nienowoczesna, §Promocja zdrowia psychicznego i prewencja zaburzeń psychicznych jest niedostateczna i nie ma oparcia w kompleksowym programie uwzględniającym skoordynowaną aktywność różnych sektorów i środowisk.

39 39 Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Wnioski i rekomendacje §Należy opracować Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, §Należy zwiększyć liczbę łóżek psychiatrycznych poprzez rozwój oddziałów psychiatrycznych całodobowych i dziennych w szpitalach ogólnych, §Należy przeprowadzić restrukturyzację świadczeń w Szpitalu im. J. Babińskiego, §Należy we wszystkich powiatach rozwinąć różnorodne formy psychiatrycznej opieki środowiskowej, poradnictwo psychologiczne i dotyczące uzależnień.


Pobierz ppt "Psychiatryczna opieka zdrowotna w Województwie Małopolskim Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google