Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 ALOKACJA W I NABORZE ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA 61 839 397,57 zł 92 759 091,97 zł 12551 921 818,00 zł PROW 2007-2013 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Alokacja dla Województwa Łódzkiego NAZWA DZIAŁANIAWYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DLA WOJ. ŁÓDZKIEGO [EUR] WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DLA WOJ. ŁÓDZKIEGO [PLN] Odnowa i rozwój wsi28 211 402,00123 678 789,30 W ramach I naboru podpisano 118 umów na kwotę dofinansowania 46 309 532,00 zł.

3 PROW 2007-2013 ODNOWA I ROZWÓJ WSI

4 PROW 2007-2013 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Ilość podpisanych umów w powiatach

5 PROW 2007-2013 ODNOWA I ROZWÓJ WSI W ramach działania Odnowa i rozwój wsi został ogłoszony II nabór wniosków o przyznanie pomocy, który trwa od 19 października do 17 grudnia 2009 r. Alokacja środków dla Województwa Łódzkiego wynosi 46 449 559,97 zł i uwzględnia zwiększoną nowym Rozporządzeniem pulę środków.

6 ALOKACJA W I NABORZE ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA 154 335 252,26 zł 293 236 983,23 zł 125191 832 759,00 zł PROW 2007-2013 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ Alokacja dla Województwa Łódzkiego NAZWA DZIAŁANIAWYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DLA WOJ. ŁÓDZKIEGO [EUR] WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DLA WOJ. ŁÓDZKIEGO [PLN] Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 70 408 419,00 308 670 508,66 W ramach I naboru będzie podpisanych 118 umów na kwotę dofinansowania 177 691 336,00 zł.

7 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ PROW 2007-2013 Zakres operacji Liczba złożonych wniosków / podpisanych umów Wnioskowana kwota dofinansowania / kwota dofinansowania Gospodarka wodno – ściekowa116 / 113185 522 401,00 zł / 173 564 573,00 zł Tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych 5 / 3 761 151,00 zł / 371 400,00 zł Wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 4 / 2 5 549 207,00 zł / 3 755 363,00 zł

8 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ PROW 2007-2013 L.p.Nazwa wnioskodawcyCałkowity koszt operacji (w zł, z podatkiem VAT) Wnioskowana kwota pomocy (w zł) Poziom współfinansowania operacji (w %) 1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie 243 146,00149 475,0075 2.Gmina Stryków160 999,8698 975,0075 3.Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie 200 200,00122 950,0075 Razem: 371 400,00 Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych Uchwała Nr 1787/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21.10.2009 r.

9 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ PROW 2007-2013 L.p.Nazwa wnioskodawcyCałkowity koszt operacji (w zł, z podatkiem z VAT) Wnioskowana kwota pomocy (w zł) Poziom współfinansowania operacji (w %) 1.Gmina Daszyna1 842 842,49755 363,0050 2.Gmina Pątnów6 565 906,513 000 000,0075 Razem: 3 755 363,00 Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych Uchwała Nr 1786/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21.10.2009 r.

10 PROW 2007-2013 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ

11 PROW 2007-2013 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ Ilość podpisanych umów w powiatach

12 PROW 2007-2013 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ W ROKU 2009 Odnowa i rozwój wsiPodstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Scalanie gruntów Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi środki do wykorzystania środki rozdysponowane

13 PROW 2007-2013 OŚ 4 – LEADER 18 czerwca 2009 r. zostały podpisane umowy z 20 LGD na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju Kwota dofinansowania wnioskowana przez LGD na realizację LSR wynosi 101 136 897,15 zł i jest uwarunkowana liczbą mieszkańców zamieszkałych na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju

14 PROW 2007-2013 OŚ 4 – LEADER Działaniami Osi IV Leader zostały objęte 104 gminy Powierzchnia województwa oraz liczba ludności objęte działaniami Osi IV Leader (%)

15 PROW 2007-2013 OŚ 4 – LEADER

16 PROW 2007-2013 Zawarto 19 umów na łączną kwotę 3 304 837,39 zł, z czego środki EFRROW stanowią kwotę 2 643 869,91 zł. (stan na dzień 24.11.2009 r.) W wyniku przeprowadzonego naboru złożonych zostało 20 wniosków na łączną kwotę 3 318 599,16 zł FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA

17 DZIAŁANIEALOKACJA W I NABORZE ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 62 946 787,20 zł410 532 017,91 zł Scalanie gruntów 29 919 923,20 zł37 479 341,25 zł PROW 2007-2013 POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA Alokacja dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 NAZWA DZIAŁANIAWYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DLA WOJ. ŁÓDZKIEGO [EUR] WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DLA WOJ. ŁÓDZKIEGO [PLN] Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 15 114 000,00 66 259 776,00 Scalanie gruntów7 184 000,0031 494 656,00 Trwa weryfikacja złożonych wniosków

18 PROW 2007-2013 POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA W wyniku przeprowadzonego naboru (od 20 lipca 2009 r. do 17 września 2009 r.) w ramach działania Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi złożył 4 wnioski o przyznanie pomocy.

19 PROW 2007-2013 POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA Od 24 sierpnia 2009 r. do 22 października 2009 r. trwał nabór wniosków w ramach działania: Scalanie gruntów. Pomoc przyznawana jest Staroście jako organowi prowadzącemu postępowanie scaleniowe. L.p.StarostwoLiczba złożonych wniosków Wnioskowana kwota pomocy (w zł) 1.Starostwo Powiatowe w Pajęcznie 25 415 770,01 2.Starostwo Powiatowe w Sieradzu 12 063 571,24 Razem: 7 479 341,25

20 PROW 2007-2013 W Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniach 29.07 - 07.10.2009 r. został przeprowadzony Audyt weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy w zakresie realizacji działań delegowanych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW 2007 – 2013, w wyniku którego Dep. FROW uzyskał pozytywną opinię Departamentu Audytu Wewnętrznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W dniach 12 – 23.10.2009 r. została przeprowadzona Weryfikacja prawidłowości realizacji procesu naboru i oceny wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007 – 2013, do zawarcia umowy z beneficjentem/ wydania decyzji administracyjnej włącznie, w wyniku której audyt wewnętrzny Urzędu Marszałkowskiego ocenił Dep. FROW jako spełniający bez zastrzeżeń kryteria akredytacyjne. Opinia ta stanowiła podstawę do złożenia Agencji Płatniczej Poświadczenia wiarygodności w zakresie realizacji działań delegowanych przez Agencję Płatniczą.

21 1.Nie przekazano przez ARiMR Samorządom Województw systemu informatycznego wspomagającego sprawozdawczość i monitoring w ramach działań PROW 2007-2013, 2.Obszerne procedury powodujące częste nadinterpretacje – w celu ich wyjaśnienia konieczne jest uzyskanie opinii MRiMR, 3.Zbyt niskie zatrudnienie w kontekście realizowanych zadań, 4.Zmiany proceduralne wprowadzane w trakcie weryfikacji wniosków. PROW 2007-2013 Problemy związane z wdrażaniem działań w ramach PROW 2007-2013

22 Przyszłe działania związane z wdrażaniem PROW 2007 – 2013 PROW 2007-2013 Przewidywany termin podpisania umów z beneficjentami w ramach działań: Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja – listopad 2009 r. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 26 - 27 listopada 2009 r. Przewidywany termin wydania decyzji w ramach działania: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – grudzień 2009 r. Scalanie gruntów – styczeń 2010 r.

23 Działania informacyjne PROW 2007-2013 Cykl szkoleń dla LGD z zakresu działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty – na terenie działania lokalnych grup wrzesień – grudzień 2009r. Grupa docelowa: 1.000 osób Cykl szkoleń oraz warsztatów praktycznych dla wszystkich beneficjentów działań z zakresu wniosków o płatność. czerwiec- wrzesień 2009r. Grupa docelowa: 500 osób


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google