Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marcin Supeł Z-ca Kierownika Wydziału Kontroli Łódź,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marcin Supeł Z-ca Kierownika Wydziału Kontroli Łódź,"— Zapis prezentacji:

1 Marcin Supeł Z-ca Kierownika Wydziału Kontroli Łódź, 29.09.2011
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi

2 Kompetencje WIJHARS w Łodzi
Nadzór nad BEZPIECZEŃSTWEM EKONOMICZNYM KONSUMENTA Wyłączenie z kompetencji IJHARS wymogów sanitarnych, fitosanitarnych i weterynaryjnych.

3 Kompetencje WIJHARS w Łodzi
Działalność Wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Łodzi reguluje Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz , z późn. zm.) i przepisy wykonawcze Powyższa ustawa wyłącza z kompetencji IJHARS kontrolę handlu detalicznego.

4 Kompetencje WIJHARS w Łodzi
Wyjątkiem od w/w wyłączenia jest kontrola świeżych owoców i warzyw Działania IJHARS w zakresie kontroli świeżych owoców i warzyw wyszczególnionych w załączniku I część IX Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) określa ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z r. Nr 145, poz. 868)

5 Kompetencje WIJHARS w Łodzi
Świeże owoce i warzywa są kontrolowane przez IJHARS na etapie produkcji oraz na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu (w tym na targowiskach)

6 ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW
JAKOŚĆ HANDLOWA ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW świeże owoce i warzywa wyszczególnione w załączniku I część IX Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października r. to m.in.: pomidory, cebula, szalotka, por, czosnek, kapusty, kalafiory, kalarepa jarmuż, sałata, cykoria, marchew, rzepa, buraki sałatkowe, selery, rzodkiewki, ogórki, korniszony, warzywa strączkowe, jabłka, gruszki, pigwy, morele, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie, śliwki, owoce cytrusowe, winogrona stołowe i inne

7 ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW
JAKOŚĆ HANDLOWA ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW Wymagania w zakresie jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw ujęto w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.

8 JAKOŚĆ HANDLOWA ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW
załącznik nr I do rozporządzenia nr 543/2011 zawiera normy szczegółowe dla następujących warzyw i owoców: jabłka, owoce cytrusowe, kiwi, sałata i endywia o liściach kędzierzawych, brzoskwinie i nektaryny, gruszki, truskawki, papryka słodka, winogrona stołowe i pomidory oraz normę ogólną dla pozostałych

9 JAKOŚĆ HANDLOWA ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW
wymagania minimalne są wspólne dla wszystkich owoców i warzyw świeżych (niektóre świeże owoce i warzywa objęte normami szczegółowymi mają dodatkowe wymagania minimalne np. dotyczące dojrzałości) Owoce i warzywa świeże muszą być całe, zdrowe, czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych, praktycznie wolne od szkodników, praktycznie wolne od uszkodzeń miąższu spowodowanych przez szkodniki, wolne od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego, wolne od jakichkolwiek obcych zapachów lub smaków

10 JAKOŚĆ HANDLOWA ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW
Wszystkie owoce i warzywa muszą być oznakowane krajem pochodzenia przy czym normy szczegółowe określają dodatkowe wymagania dotyczące oznakowania świeżych owoców i warzyw, ich klasyfikacji, pakowania oraz prezentacji.

11 JAKOŚĆ HANDLOWA ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW
Przykład wymogów dotyczących pakowania jabłek Jabłka muszą być opakowane w sposób, który zapewni należytą ochronę produktu. W szczególności, opakowania detaliczne o masie powyżej 3 kg powinny być wystarczająco sztywne, by zapewnić należytą ochronę produktu. Materiały stosowane wewnątrz opakowania muszą być czyste i takiej jakości, która pozwala uniknąć jakichkolwiek, zewnętrznych lub wewnętrznych, uszkodzeń produktu. Dopuszcza się użycie materiałów, w szczególności papieru lub pieczątek, ze specyfikacją handlową, pod warunkiem że druk lub etykiety zostały wykonane z nietoksycznego tuszu lub kleju. – gazety są niedozwolone!! Nalepki przyklejane bezpośrednio na produktach nie powinny po zdjęciu pozostawiać widocznych śladów kleju ani powodować uszkodzeń skórki. Opakowania muszą być wolne od wszelkich substancji obcych.

12 Postępowanie kontrolne
Kontrola obejmuje co najmniej jedną z następujących czynności: 1) sprawdzenie dokumentów umożliwiających identyfikację artykułu rolno-spożywczego, atestów jakościowych, wyników badań laboratoryjnych oraz innych dokumentów świadczących o jego jakości handlowej, 2) sprawdzenie opakowania, oznakowania, prezentacji artykułu rolno-spożywczego oraz warunków jego przechowywania i transportu,

13 Postępowanie kontrolne c.d.
3) oględziny artykułu rolno-spożywczego, 4) pobranie próbek i wykonanie badań laboratoryjnych, 5) ustalenie klasy jakości artykułu rolno-spożywczego, 6) sprawdzanie sposobu produkcji artykułu rolno-spożywczego lub prawidłowości przebiegu procesu technologicznego, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

14 Postępowanie kontrolne c.d.
Badania laboratoryjne związane z kontrolą jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych próbek pobranych w ramach kontroli urzędowej wykonywane są w laboratoriach: 1) Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 2) Inspekcji Handlowej.

15 Sankcje karne W przypadku stwierdzenia artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, może: 1) zakazać wprowadzania do obrotu artykułu rolno-spożywczego niespełniającego wymagań jakości handlowej lub wymagań w zakresie transportu lub składowania; 2) nakazać poddanie artykułu rolno-spożywczego określonym zabiegom; 3) zakazać składowania artykułu rolno-spożywczego w nieodpowiednich warunkach albo jego transportowania środkami transportu nienadającymi się do tego celu; 4) przeklasyfikować artykuł rolno-spożywczy do niższej klasy, jeżeli artykuł ten nie spełnia wymagań jakościowych dla danej klasy jakości handlowej; 5) nakazać zniszczenie artykułu rolno-spożywczego, o którym mowa w pkt 1, na koszt jego posiadacza.

16 Sankcje karne W przypadku gdy jakość skontrolowanej partii świeżych owoców i warzyw jest zgodna z wymaganiami jakości handlowej wojewódzki inspektor JHARS może wystawić ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI ZE WSPÓLNOTOWYMI NORMAMI HANDLOWYMI DLA ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW Jeżeli świeże owoce i warzywa nie odpowiadają wymaganiom jakości handlowej inspektor sporządza PROTOKÓŁ NIEZGODNOŚCI ZE WSPÓLNOTOWYMI NORMAMI  HANDLOWYMI DLA ŚWIEŻYCH OWOCÓW I WARZYW w punkcie 16 w/w protokołu inspektor określa przeznaczenie partii towaru np. przesortowanie, oznakowanie, zniszczenie

17 Sankcje karne Wprowadzanie do obrotu świeżych owoców i warzyw o niewłaściwej jakości handlowej stanowi wykroczenie. Art. 40. ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego ust. 4a. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 113a ust. 3 rozporządzenia nr 1234/2007 wystawia, oferuje do sprzedaży, dostarcza lub w innej formie wprowadza do obrotu owoce i warzywa niezgodnie z wymaganiami w zakresie jakości handlowej, podlega karze grzywny.

18 Obowiązki podmiotów prowadzących handel świeżymi owocami i warzywami
Art. 17. ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego : 1. Handlowiec przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego handlowca, na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący Głównego Inspektora, informacje o: 1) rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej, nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia tej działalności; 2) wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

19 Obowiązki podmiotów prowadzących handel świeżymi owocami i warzywami
Art. 17. ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego : 3. Handlowiec, który prowadzi działalność gospodarczą, do informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 4. Handlowiec informuje wojewódzkiego inspektora o każdej zmianie danych określonych w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej dokonania. 5. Handlowiec przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 7 dni od dnia jej zaprzestania.

20 Sankcje karne Art. 40. ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego: ust. 4b. Kto: 1) udaremnia lub utrudnia wojewódzkiemu inspektorowi przeprowadzenie kontroli jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu albo kontroli składowania lub transportowania tych artykułów, 2) nie przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi informacji określonych w art. 17 ust. 1, 4 lub 5 lub przekazuje je niezgodnie z tymi przepisami, podlega karze grzywny.

21 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi Łódź ul. Gdańska 38 fax/tel. (042) Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Marcin Supeł Z-ca Kierownika Wydziału Kontroli Łódź,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google