Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywy innowacyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywy innowacyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywy innowacyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Kapitał ludzki a RSI Kapitał ludzki (wiedza, kwalifikacje i doświadczenie ) Kapitał społeczny (umiejętność współpracy dla osiągania wspólnych celów) Firmy spin-of i Spin-out Jakość i dostępność edukacji ! Staże pracowników i przedsiębiorców Regionalny System innowacji Kultura innowacyjności w firmie (szkolenia strategia

3 Bezpośrednie działania wspierające innowacyjności i przedsiębiorczość w PO KL

4 4 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie projekty konkursowe: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 8.1.3Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności projekty systemowe: 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej

5 5 Podziałanie 8.1.1 Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych; Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości Szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach.

6 6 projekty konkursowe: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowych Rozwój przedsiębiorczości akademickiej (szkolenia i promocja) Tymczasowe zatrudnianie specjalistów MŚP w firmach projekty systemowe: 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Stypendia naukowe dla doktorantów Rozwój aktualizacja RSI Rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji miedzy badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii Transfer wiedzy Działanie 8.2

7 Wartość ogólna środków przeznaczonych na konkursy w latach 2007-2013: 20 933 180 PLN Wartość dotychczas podpisanych umów: 8 056 325 PLN (38%) Liczba realizowanych projektów w ramach konkursów:10

8 Projekty systemowe Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego realizowane w ramach Działania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

9 Regionalny System Wspierania Innowacji Cel główny projektu: Zwiększenie i utrwalenie proinnowacyjnej świadomości przedsiębiorców województwa warmińsko-mazurskiego oraz budowanie kultury proinnowacyjnej wśród kluczowych instytucji regionu. Wartość projektu: 2 649 950,72 PLN Działania: Przeprowadzenie 200 spotkań w szkołach na temat innowacyjności dla około 4000 uczniów; Organizacja 2 Regionalnych Wystaw Innowacyjności; Organizacja 1 konkursu Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji (przedmiotem konkursu jest wyłonienie firm wyróżniających się w stosowaniu innowacyjnych rozwiązań w swojej działalności); Organizacja 2 konferencji dla około 150 uczestników; Usługi proinnowacyjne: działalność informacyjna konsultantów RSWI (750 udzielonych informacji); wizyty w przedsiębiorstwach zgodnie z sygnalizowanymi potrzebami (750 wizyt); organizacja 14 spotkań Nauka dla biznesu, w zakresie najnowszych rozwiązań technologicznych i możliwości finansowania innowacji dla ok. 280 uczestników; organizacja 80 otwartych spotkań o charakterze informacyjnym dla około 1500 uczestników; Podniesienie kompetencji konsultantów RSWI poprzez: przeprowadzenie 6 spotkań szkoleniowych wewnętrznych z zakresu innowacyjności i rozwoju zdolności interpersonalnych; 30 spotkań, konferencji i szkoleń zewnętrznych, które umożliwią zapoznanie się z działalnością krajowych i regionalnych ośrodków związanych z innowacyjnością oraz przeprowadzenie 1 wizyty studialnej mającej na celu zapoznanie się z doświadczeniami innych regionów europejskich w praktycznym wspieraniu innowacyjności wśród przedsiębiorców. Realizator projektu: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego

10 RIS Warmia Mazury Plus Cel główny projektu: Poprawa efektywności podejmowanych działań proinnowacyjnych i zarządzania procesami innowacyjnymi na poziomie regionalnym, a przez to zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez opracowanie systemu monitorowania, ewaluacji i aktualizacji polityki regionalnej w zakresie innowacji. Wartość projektu: 1 822 025,97 PLN Działania: Powołanie 35 osób do Komitetu Sterującego, Grup Roboczych oraz kadry zarządzającej projektem oraz przeszkolenie ich w zakresie polityki innowacyjnej; Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności poprzedzona analizą dokumentów i wdrażania projektów innowacyjnych w województwie oraz wizytą studyjną; Opracowanie Planu Działań dla RIS Warmia Mazury; Przygotowanie metodologii monitoringu i wdrażania RIS i Planu Działań przez władze regionalne; Powołanie Jednostki Zarządzającej wdrażaniem RIS w Departamencie Polityki Regionalnej; Przygotowanie strategii funkcjonowania istniejących Powiatowych Punktów Kontaktowych Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji w procesie zarządzania wdrażaniem RIS; Realizator projektu: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Polityki Regionalnej

11 DrINNO – zwiększenie podaży technologicznej w województwie warmińsko-mazurskim poprzez stypendia dla doktorantów Cel główny projektu: Zwiększenie i zróżnicowanie podaży technologicznej dla kluczowych sektorów gospodarki Warmii i Mazur. Wartość projektu: 4 260 184,00 PLN Działania: W ramach projektu Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przyznał 65 stypendiów doktorantom, których prace badawcze przyczyniły się do rozwoju kluczowych sektorów gospodarki regionu. Realizator projektu: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa Cel główny projektu: Stworzenie do 2012 r. sieci nowoczesnych Instytucji Otoczenia Biznesu otwartych na innowacje i działających na rzecz rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji pomiędzy B+R i MŚP oraz struktur zarządzania w ramach sieci Regionalnego Systemu Usług poprzez ustanowienie stałych procedur współpracy z uwzględnieniem najlepszych praktyk. Wartość projektu: 2 350 963,84 PLN Działania: Powołanie 24 osób do Jednostki Zarządzającej Projektem w Departamencie Polityki Regionalnej i Grupy Roboczej (przedstawiciele wiodących Instytucji Otoczenia Biznesu z regionu) oraz przeszkolenie ich w zakresie metodologii tworzenia struktur innowacyjnych sieci, metodologii monitoringu i ewaluacji projektu oraz potrzeb budowania RSU; Opracowanie koncepcji powstania i funkcjonowania Regionalnego Systemu Usług – Sieci InnoWaMa (procedury wzajemnej współpracy pomiędzy instytucjami zrzeszonymi, instytucjami sfery B+R, MŚP) poprzedzone badaniem: Instytucji Otoczenia Biznesu pod kątem konkurencyjności i innowacyjności świadczonych usług oraz zapotrzebowania MŚP w zakresie wysoko wyspecjalizowanych usług innowacyjnych oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu; Opracowanie metodologii monitoringu i ewaluacji RSU w województwie poprzedzone analizami i wizytą studyjną w ośrodku monitorującym; Pakiet edukacyjny (szkolenia dla pracowników instytucji uczestniczących w projekcie, spotkania specjalistyczne członków sieci, staże zagraniczne, studia podyplomowe, intensywny kurs biznesowy języka angielskiego dla 25 osób z instytucji uczestniczących w projekcie; kurs języka angielskiego dla Jednostki Zarządzającej Projektem). Realizator projektu: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Polityki Regionalnej

13 Grono Menadżerów – sieć współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w województwie warmińsko-mazurskim Cel główny projektu: Tworzenie warunków do rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w województwie warmińsko-mazurskim do 30.06.2011 r. Wartość projektu: 1 533 780,00 PLN Działania: Powołanie Rady Projektu (10 osób); Przeprowadzenie szkoleń dla menadżerów klastrów – 36 osób, przedstawicieli przedsiębiorców, jednostek B+R, Instytucji Otoczenia Biznesu, jednostek samorządu terytorialnego (szkolenie zakłada 13 modułów tematycznych z zakresu umiejętności miękkich oraz wiedzy dot. zarządzania inicjatywą klastrową, a także praktycznego wdrażania nabytych umiejętności); Organizacja 36 spotkań branżowych mających na celu pobudzenie współpracy podmiotów działających w danych sektorach gospodarki oraz transfer wiedzy i innowacji z jednostek naukowo-badawczych zajmujących się daną dziedziną; Organizacja wizyty studyjnej w jednym z doświadczonych regionów Europy pozwalająca na bezpośrednie zapoznanie się z modelami funkcjonowania inicjatyw klastrowych w krajach zaawansowanych gospodarczo i nawiązanie kontaktów partnerskich (łącznie dla 61 osób); Organizacja 4 konferencji z zakresu transferu technologii i tworzenia powiązań sieciowych Utworzenie portalu, który będzie spełniał funkcję źródła wiedzy i informacji na temat idei klasteringu, funkcjonujących klastrach na Warmii i Mazurach oraz podejmowanych inicjatywach sieciowych i kooperacyjnych oraz funkcję narzędzia zarządzania informacjami i kontaktami dla przeszkolonych menadżerów. Realizator projektu: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Projekty konkursowe realizowane w ramach Działania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

15 Tytuł projektuBeneficjentWartość projektuOkres realizacji Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej 2 984 882,00 PLN01.09.2008- 31.08.2011 Wdrażanie innowacyjnych pomysłów kluczem konkurencyjności Warmii i Mazur – szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia firm typu spin- out i spin-off Faber Consulting Sp. z o.o.389 514,00 PLN01.09.2009 - 30.06.2010 Po studiach do biznesuFundacja Rozwoju Warmii i Mazur424 016,00 PLN01.10.2009 - 31.07.2010 Broker InnowacjiDom Doradztwa Biznesowego MM Monika Majcher765 340,00 PLN01.03.2009 - 28.02.2010 wSPINaj się! – Portal InnowacyjnychFundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w partnerstwie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim 854 595,79 PLN01.07.2009 - 30.06.2011 Projekt SpinaczAd. Point Sp. z o.o.287 010,00 PLN01.03.2009 - 30.04.2010 Nauka w przedsiębiorczościWarmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie 742 488,40 PLN01.08.2009 - 30.09.2010 Biznes dla nauki – nauka dla biznesuCentrum Szkoleniowo – Doradcze LIDER Anna Agnieszka Lisikiewicz 534 970,00 PLN01.09.2009 - 31.08.2010 Ze spin off i spin out za pan bratStowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 694 599,00 PLN01.10.2009 - 31.07.2010 Projekt Spinacz 2.0Ad. Point Sp. z o.o.386 615,00 PLN01.08.2010 - 30.07.2011 Lista projektów realizowanych w ramach Działania 8.2.1

16 Wartości wskaźników rezultatów realizacji projektów - zadeklarowane do osiągnięcia przez beneficjentów, z którymi podpisano umowy o dofinansowanie projektów Numer Działania w ramach którego wskaźnik jest monitorowany Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnika zadeklarowana we wnioskach o dofinansowanie Wartość docelowa wskaźnika (2013) Stopień realizacji wskaźnika (%) Działanie 8.2 Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych w podziale na: 18220910% - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych 5612467% - pracowników naukowych w przedsiębiorstwach 12681575% Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out 1420443227% Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe 6515642%

17 Typy projektów przewidzianych do realizacji w 2010 roku: Staże i szkolenia praktyczne dla: - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych - pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach Tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu Wartość środków przewidzianych na realizację projektów konkursowych w 2010 roku: 3 682 301 PLN

18 Kryteria wyboru projektów związanych z innowacyjnością województwa w ramach Działania 8.2.1 Najważniejsze kryteria dostępu: Wnioskodawcą jest podmiot, który nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej w ramach projektu i kieruje wsparcie do MŚP mających siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Projekt zakłada tymczasowe zatrudnienie wysoko kwalifikowanych pracowników w MŚP w celu rozwiązania praktycznych problemów technologicznych/organizacyjnych (z wyłączeniem działalności bieżącej przedsiębiorstwa), zakończonego wdrożeniem konkretnych rozwiązań innowacyjnych. Projekt zakłada organizację staży, w ramach którego każdy stażysta będzie zobowiązany do zaproponowania przynajmniej jednego rozwiązania innowacyjnego w MŚP. Kryterium strategiczne: Projekt jest realizowany w partnerstwie podmiotów RSI, przez co najmniej dwa podmioty z różnych sektorów gospodarki spośród następujących: jednostki samorządu terytorialnego, sfera nauki, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorstwa.


Pobierz ppt "Inicjatywy innowacyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google