Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARTIA DEMOKRATYCZNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARTIA DEMOKRATYCZNA."— Zapis prezentacji:

1 PARTIA DEMOKRATYCZNA

2 http://www.demokraci.pl Partia Demokratyczna – demokraci.pl
Lider: Janusz Onyszkiewicz Data założenia: 7 maja 2005r. Adres siedziby ul. Marszałkowska 77/79, Warszawa Ideologia polityczna: demoliberalizm z elementami socjaldemokratycznymi Poglądy gospodarcze: socjaliberalizm Liczba członków ok (2007r.) Członkostwo międzynarodowe:Partia Europejskich Liberałów,Demokratów i Reformatorów Europejska Grupa Parlamentarna: Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy Młodzieżówka: Oranżada Barwy: biały, pomarańczowy, czarny Obecni posłowie: 3 posłów Obecni senatorowie: brak

3 HISTORIA Partia Demokratyczna pod względem prawnym jest kontynuacją Unii Wolności. Liderami - inicjatorami przekształcenia UW w PD byli przewodniczący UW Władysław Frasyniuk, I premier niepodległej III RP Tadeusz Mazowiecki oraz wicepremier i minister gospodarki i pracy w rządzie Leszka Millera i Marka Belki – profesor Jerzy Hausner. Pierwotnie projekt powstania PD zakładał poszerzenie środowiska UW zarówno w lewą jak i prawą stronę sceny politycznej - prowadzone były rozmowy z Partią Centrum Janusza Steinhoffa i Zbigniewa Religi, zakończone fiaskiem; ostatecznie w PD poza członkami UW znalazła się grupa dawnych członków SLD oraz osoby niezwiązane wcześniej formalnie z partiami politycznymi. Pod deklaracją ideową Partii Demokratycznej 27 lutego 2005 podpisało się 176 ludzi nauki, kultury, przedstawicieli organizacji samorządowych i pozarządowych dotychczas popierających Unię Wolności, a wcześniej Unię Demokratyczną (między innymi Magdalena Abakanowicz, Zbigniew Bujak, Bronisław Geremek, Janusz Onyszkiewicz, Jan Kułakowski, Izabella Cywińska, Marek Edelman, Piotr Fronczewski. Agnieszka Holland, Kazimierz Kutz, Bogdan Lis, Henryk Samsonowicz, Olga Krzyżanowska, Robert Leszczyński, Andrzej Grabowski, Marek Kondrat, Piotr Machalica, Jan Miodek, Daniel Olbrychski, Antoni Piechniczek, Andrzej Seweryn, Zbigniew Zapasiewicz). Poparcia inicjatywie udzielił również urzędujący premier Marek Belka. Polityków i działaczy społecznych, którzy zadeklarowali chęć założenia ugrupowania o nazwie Partia Demokratyczna, ubiegli młodzi działacze Ligi Polskich Rodzin, rejestrując własną partię o takiej nazwie. Dlatego ostatecznie nowa partia przybrała nazwę "Partia Demokratyczna - demokraci.pl" (dodatkowy człon jest nazwą domeny, pod którą znajduje się oficjalna witryna internetowa ugrupowania).

4 W dniach od 7 do 8 maja 2005 odbył się w Warszawie założycielski Kongres Partii Demokratycznej - demokraci.pl z udziałem Władysława Frasyniuka, Tadeusza Mazowieckiego, Jerzego Hausnera oraz premiera Marka Belki. W swoim wystąpieniu premier podsumował swoją sympatię do partii słowami Jeśli ktoś dziś przychodzi do Demokratów, to nie przychodzi do partii władzy, ale robi to z potrzeby serca i poczucia odpowiedzialności. Podjęta w trakcie kongresu decyzja o formalnym przekształceniu UW w PD spotkała się z nielicznymi protestami dawnych działaczy, partię opuścił m.in. Bogdan Borusewicz. Pod koniec maja 2005, PD liczyła blisko osób, z czego ponad to byli członkowie Unii Wolności. W czasie wyborów we wrześniu 2005 roku Partia Demokratyczna - demokraci.pl nie przekroczyła progu wyborczego, osiągając wynik 2,45% głosów w skali kraju. Wybory do Sejmu potwierdziły jednak duże poparcie społeczne dla poszczególnych jej polityków. Przykładowo Tadeusz Mazowiecki otrzymał w okręgu warszawskim głosy (3,97% głosów w całym okręgu), Władysław Frasyniuk w okręgu wrocławskim głosów (3,37%) a Marek Belka w łódzkim (4,34%). Również wybory do Senatu dały dowody poparcia dla kandydatów PD, chociaż żaden z nich nie uzyskał mandatu. Przykładowo Andrzej Wielowieyski otrzymał w Warszawie głosów (17,89%). W wyborach prezydenckich w 2005 Partia Demokratyczna wystawiła kandydaturę Henryki Bochniarz.

5 Dnia 4 marca 2006 Władysław Frasyniuk na kongresie Demokratów dobrowolnie zrzekł się przewodnictwa w Partii Demokratycznej, przekazując swoje poparcie nowemu liderowi - Januszowi Onyszkiewiczowi. Latem 2006, przed wyborami samorządowymi w Polsce władze Demokratów nawiązały bliższą współpracę z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracją Polską oraz mniejszymi ugrupowaniami lewicowymi. Część członków PD, zwłaszcza młodszego pokolenia, bojąc się utraty liberalnego charakteru ugrupowania, była temu zdecydowanie przeciwna. Doprowadziło to do napięć, które zaowocowały 3 sierpnia 2006 rozłamem w partii. Rozłamowcy (w tym pięciu szefów regionów PD) stworzyli nową formację pod nazwą Forum Liberalne. Z podobnych przyczyn ścisłą współpracę z PD zakończyła dotychczasowa młodzieżówka partii, Młode Centrum, podejmując samodzielną działalność; w jej miejsce została powołana Oranżada.org. 3 września 2006 Partia Demokratyczna-demokraci.pl wraz z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracją Polską i Unią Pracy oficjalnie weszła w skład koalicji samorządowej o nazwie Lewica i Demokraci. W ramach tej samej koalicji Partia Demokratyczna startowała w wyborach parlamentarnych w 2007roku. Rekomendowani przez nią Bogdan Lis, Marian Filar i Jan Widacki uzyskali mandaty poselskie. 29 marca 2008 roku Wojciech Olejniczak ogłosił koniec współpracy z Partią Demokratyczną w ramach koalicji Lewicy i Demokratów. W odpowiedzi posłowie rekomendowani w wyborach przez PD wystąpili z klubu poselskiego LiD i utworzyli odrębne Demokratyczne Koło Poselskie.

6 STATUT uchwalony 7 maja 2005 roku
Rozdziały:   postanowienia ogólne   członkowie partii oraz ich prawa i obowiązki    struktura: władze krajowe   struktura: rada polityczna partii struktura: władze regionalne partii    struktura: koła partii  majątek partii   organizacje stowarzyszone postanowienia końcowe   postanowienia przejściowe

7 STRUKTURA: WŁADZE KRAJOWE
§ 21 a) Kongres Krajowy, b) Rada Krajowa, c) Przewodniczący Partii, d) Zarząd Partii, e) Krajowa Komisja Rewizyjna, f) Krajowy Sąd Koleżeński, g) Sekretarz Generalny

8 MAJĄTEK PARTII  § 54 Majątkiem Partii są ruchomości, nieruchomości i prawa majątkowe. § 55 Majątek Partii powstaje na zasadach określonych w ustawach ze: a) składek członkowskich, b) darowizn, spadków i zapisów, c) dochodów z majątku, d) dotacji i subwencji. Środki finansowe Partii, w tym wpłaty ze składek członkowskich, gromadzone są na rachunkach bankowych Partii. Zarząd Partii tworzy Fundusz Ekspercki i Fundusz Wyborczy, Szczegółowe zasady gromadzenia zasobów finansowych i gospodarowanie nimi uchwala Rada Krajowa.

9 PROGRAM Nasza tożsamość. Chcemy przywrócić ludziom prawo do mówienia!
Poczujmy się obywatelami. Wzmocnijmy Polskę samorządną. Zbudujmy 1,5 miliona mieszkań. Szanujmy polskie rolnictwo. Uchrońmy zieleń dla naszych wnuków. Pacjentom i służbie zdrowia przywróćmy pewność. Mądrze wspierajmy rodziców. Zapobiegajmy bezradności i biedzie. Bądźmy różni, ale równi. Zadbajmy o sukces naszych dzieci. Uwolnijmy energię naukowców. Zadbajmy o polską tożsamość. Twórzmy państwo prawa. Zapewnijmy Polsce mocną pozycję w Europie i na świecie. Policzmy - 3x19 to proste, uczciwe, realne.

10 NASZA TOŻSAMOŚĆ Demokracja jest gwarancją wolności. Daje szansę na państwo przyzwoite, uczciwe, życzliwe dla swoich obywateli, państwo „z ludzką twarzą“. Chcemy praktykować demokrację na co dzień. To oznacza: po pierwsze – budować zaufanie, po drugie – pobudzać aktywność, po trzecie – prowadzić dialog, po czwarte – uznawać partnerstwo, po piąte – ponosić odpowiedzialność.

11 CHCEMY PRZYWRÓCIĆ LUDZIOM PRAWO DO MÓWIENIA!
To trzeba zmienić. Obywatel nie może być tylko mięsem wyborczym. Obywatel musi mieć prawo głosu na co dzień. Stworzenie ludziom warunków do spotkań i do publicznej dyskusji jest podstawowym sposobem pobudzania aktywności obywatelskiej i intelektualnej.

12 POCZUJMY SIĘ OBYWATELAMI
edukacja dla społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie dialogu i konsultacji społecznych, wspieranie inicjatyw obywateli, wzmacnianie kontroli społecznej, wspieranie społecznej przedsiębiorczości.

13 WZMOCNIJMY POLSKĘ SAMORZĄDNĄ
Demokraci.pl uważają za niezbędne: dalszą decentralizację państwa, wyraźne określenie kompetencji, możliwości i samodzielności finansowej samorządów na wszystkich szczeblach, określenie jasnych reguł relacji państwo – samorządy, odpartyjnienie samorządów, określenie zasad rozwoju obszarów metropolitalnych.

14 ZBUDUJMY 1,5 MILIONA MIESZKAŃ
Demokraci.pl uważają, że niezbędne jest przygotowanie: 10-letniego programu rozwoju mieszkalnictwa (budowy i remontowania mieszkań), 10-letniego programu rewitalizacji miast i miasteczek.

15 SZANUJMY POLSKIE ROLNICTWO
Demokraci.pl uważają za niezbędne: rozwój agrobiznesu, wykorzystanie różnorodności polskiej wsi jako atutu na rynkach europejskich, wykorzystanie funduszy unijnych, wsparcie oświaty na wsi, przeciwdziałanie wykluczeniu na obszarach zaniedbanych.

16 UCHROŃMY ZIELEŃ DLA NASZYCH WNUKÓW
Demokraci.pl uważają, że niezbędne jest działanie na rzecz: oszczędzania zasobów naturalnych, ochrony biologicznej różnorodności Polski, ochrony krajobrazu, tworzenia zielonych miejsc pracy.

17 PACJENTOM I SŁUŻBIE ZDROWIA PRZYWRÓĆMY PEWNOŚĆ
Do najpilniejszych działań należą: zwiększenie dostępu do świadczeń gwarantowanych, wprowadzenie standardów, aby każdy pacjent wszędzie był traktowany jednakowo, wprowadzenie kontraktów długoterminowych, restrukturyzacja długu publicznych zakładów opieki zdrowotnej, utworzenie sieci szpitali publicznych nie podlegających prywatyzacji, wprowadzenie dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, rozwój lecznictwa długoterminowego.

18 MĄDRZE WSPIERAJMY RODZICÓW
Demokraci.pl proponują - zadbajmy o cztery sprawy: ułatwienia, które pozwolą mężczyznom i kobietom łączyć pracę i edukację z rodzicielstwem, edukację bez korepetycji, zdrowie dla dzieci i rodziny, możliwość zamieszkania na swoim.

19 ZAPOBIEGAJMY BEZRADNOŚCI I BIEDZIE
w lokalnych wspólnotach, dzięki czemu pomoc jest lepiej dobrana do potrzeb, w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi, lokalnym samorządem, przedsiębiorstwami, w szerokim porozumieniu i dialogu społecznym ze wszystkimi, którzy mogą pomóc, jak również środowiskami osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, zapewniając dzieciom dobrą edukację, by nie były skazane na dziedziczenie biedy, zapewniając kształcenie ustawiczne dorosłym, by mogli znaleźć pracę lub zmienić na lepszą, likwidując rozmaite bariery: społeczne, ekonomiczne, a w przypadku osób niepełnosprawnych i starszych – także architektoniczne.

20 BĄDŻMY RÓŻNI, ALE RÓWNI Polska krajem: równości kobiet i mężczyzn,
tolerancji i poszanowania praw mniejszości, opieki nad słabymi i starymi.

21 ZADBAJMY O SUKCES NASZYCH DZIECI
Oto oferta Partii Demokratycznej: programy nauczania dostosowane do potrzeb nowoczesnego rynku pracy, wyrównanie szans dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk, wzmocnienie pozycji szkoły i jej dyrektora, lecz również rodziców, stworzenie warunków do edukacji ustawicznej, rozwój społeczeństwa informatycznego.

22 UWOLNIJMY ENERGIĘ NAUKOWCÓW
Chcemy budować społeczeństwo ludzi wykształconych i ceniących wiedzę. W tym celu należy: uwolnić szkolnictwo wyższe i naukę od niepotrzebnej biurokracji, kształcić elity poprzez studia doktoranckie, powołać Fundusz Stypendialny dla uboższych studentów, podnieść wynagrodzenia pracowników naukowych, zwiększyć środki na badania naukowe i ich komercjalizację.

23 ZADBAJMY O POLSKĄ TOŻSAMOŚĆ
Oto oferta Demokratów.pl: większe wydatki państwa na kulturę, równy dostęp do dóbr i usług kultury – bez względu na region czy środowisko, telewizja publiczna jako narzędzie edukacji kulturalnej, finansowanie kultury wysokiej i jej twórców

24 TWÓRZMY PAŃSTWO PRAWA usprawnić pracę sądów i policji,
odpolitycznić służby specjalne, uprościć strukturę prokuratury, a prokuratorów uczynić ekspertami w określonej kategorii przestępstw, rozdzielić funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego (nie powinna ich pełnić jedna osoba), ułatwić obywatelom i firmom dostęp do obsługi prawnej, poszerzyć wybór kar, zadbać o ich nieuchronność, troszczyć się o ofiary przestępstw, podnieść poziom wiedzy prawnej społeczeństwa.

25 ZAPEWNIJMY POLSCE MOCNĄ POZYCJE W EUROPIE I NA ŚWIECIE
przekazywanie obywatelom wiedzy o tym, jak działa UE i jej instytucje, działanie na rzecz jak najszybszego otwierania dla polskich pracowników rynków pracy w państwach Unii, prowadzenie takiej polityki gospodarczej, która umożliwi szybkie przystąpienie Polski do strefy euro, działanie na rzecz integracji Ukrainy z Unią Europejską oraz budowania bliższych związków między Unią a krajami Centralnej i Wschodniej Europy, które nie są członkami UE, działanie na rzecz silnej i sprawnie działającej struktury Unii Europejskiej.

26 POLICZMY - 3x19 TO PROSTE, UCZCIWE, REALNE
Demokraci.pl proponują: niższe podatki dla obywateli i prostsze zasady ich liczenia, VAT, CIT i PIT na poziomie 19 procent, ulgę dla najuboższych i rodzin wielodzietnych, płacenie VAT-u według kasy, nie faktury, ulgi dla firm zwiększających zatrudnienie oraz inwestujących, zmniejszenie narzutów na koszty pracy, zmniejszenie biurokracji dla przedsiębiorstw, pomoc dla młodych przedsiębiorców.

27 PRZYNALEŻNOŚĆ NARODOWA
Licząca 106 posłów z 22 krajów Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) jest trzecim pod względem wielkości ugrupowaniem w Parlamencie. Grupa łączy zdecydowanie federalistyczną orientację z poszanowaniem krajowych różnorodności, stara się przesunąć punkt ciężkości układ politycznego w stronę centrum.

28 ORANŻADA.ORG – CO TO TAKIEGO?
To nowopowstały ruch młodych, ale nie tylko, ludzi skupionych wokół Partii Demokratycznej – demokraci.pl. Ruch członków i sympatyków, osób myślących podobnie o państwie, gospodarce, miejscu Polski w Europie, ludzi aktywnych, otwartych, wykształconych i nie wstydzących się swoich poglądów i politycznego zaangażowania. Ruch przyjął załączoną deklarację i niebawem otworzy stronę internetową oraz powoła swoich pełnomocników na szczeblu kraju i regionów.

29 LUDZIE PARTII DEMOKRATYCZNEJ
Janusz Onyszkiewicz- przewodniczący partii Brygida Kuźniak - wiceprzewodnicząca partii Radosław Popiela -sekretarz generalny Bogdan Lis - wiceprzewodniczący partii Ryszard Bill - skarbnik Jan Lityński- przewodniczący Rady Politycznej

30 PRZEDSTAWICIELE PD W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM
Profesor Bronisław Geremek w Parlamencie Europejskim jest szefem polskiej delegacji we frakcji Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy.

31 JAN KUŁAKOWSKI Wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego w Wielkopolsce (co w plebiscycie regionalnych oddziałów TVP, Polskiego Radia i Gazety Wyborczej zostało uznane ze jeden z 5 największych sukcesów politycznych Wielkopolski).

32 JANUSZ ONYSZKIEWICZ Został wybrany do Parlamentu Europejskiego w województwach Małopolskim i Świętokrzyskim. Dziś wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

33 GRAŻYNA STANISZEWSKA Grażyna Staniszewska jest Posłem do Parlamentu Europejskiego ze Śląska. Szczególnie aktywna na terenie Podbeskidzia. Działaczka oświatowa, inicjatorka programu

34 PRZEDSTAWICIELE PD W SEJMIE RP
Marian Filar jest toruńskim posłem LiD. Jest profesorem prawa. 19 grudnia 2007r. na posiedzeniu Sejmu RP został wybrany członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Za kandydaturą Pana Profesora głosowało 398 posłów, wstrzymał się pierwszy. Jan Widacki jest posłem wybranym z krakowskiej listy. W Sejmie, w klubie LiD prowadzi projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze zakładający m.in. rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, zniesienie Prokuratury Krajowej i prokuratur apelacyjnych, utworzenie stuosobowej Prokuratury Generalnej. Bogdan Lis jest posłem wybranym z gdańskiej listy. W klubie LiD zajmuje się projekt uchwały w sprawie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz inicjuje prace nad rozwiązaniami zapewniającymi odszkodowania ofiarom Grudnia'70

35 WYBORY Wybory parlamentarne w Polsce w 2007 roku: Demokratyczne Koło Poselskie (2 posłów PD i 1 poseł bezpartyjny) Marian Filar i Bogdan Lis,a także Jan Widacki Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2004 roku: Unia wolności 7,33%głosów; 4 mandaty Wybory prezydenckie w Polsce w 2005 roku: parcie PD zyskała Henryka Bochniarz (bezpartyjna).

36 KONTROWERSJE-PD Wiosną Belka deklarował gotowość do przystąpienia do nowej inicjatywy politycznej, która przybrała postać Partii Demokratycznej oraz uczestniczył w kilku jej spotkaniach. Jednak wobec deklaracji poparcia dla ewentualnej kandydatury Włodzimierza Cimoszewicza na stanowisko prezydenta – konkurencyjnej wobec wystawionej przez PD kandydatury Henryki Bochniarz – jego akces do PD stanął pod znakiem zapytania. Ostatecznie w sierpniu 2005r. poparł kandydaturę Henryki Bochniarz, a sam otwierał listę demokratów.pl w wyborach do Sejmu w okręgu łódzkim. Nie został jednak członkiem Partii Demokratycznej. Wybory do sejmu we wrześniu 2005 zakończyły się klęską demokratów.pl i to ugrupowanie (a tym samym i Belka) nie uzyskało reprezentacji parlamentarnej. 19 października na pierwszym posiedzeniu Sejmu złożył dymisję. Pełnił obowiązki premiera do czasu powołania nowej Rady Ministrów 31 października 2005r..

37 ROZŁAM W PARTII DEMOKRATYCZNEJ: POWSTAJE FORUM LIBERALNE
Partię Demokratyczną opuszczają przeciwnicy współpracy tego ugrupowania z SLD i SdPl. Dotychczasowi szefowie regionalnych struktur PD powołali do życia Forum Liberalne. Według założycieli, stowarzyszenie jest ruchem społecznym działającym na rzecz Polski liberalnej. Wśród założycieli Forum Liberalnego są byli szefowie pięciu regionów: Lubelskiego - Marcin Celiński ; Mazowsza - Artur Buczyński; Świętokrzyskiego - Jan Maćkowiak; Lubuskiego - Wiesław Pietruszak oraz Wielkopolskiego - Marek Zieliński. Celiński nie wyklucza, że z czasem Forum przekształci się w partię polityczną. Jak dodał, liberalne ugrupowanie ma szansę zdobyć w Polsce od 5 do 15% poparcia. Celiński liczy, że w najbliższym czasie do Forum zdecydują się przyłączyć się inni członkowie PD, którzy sprzeciwiają się "centrolewowi". Źródło portal wp Niedziela, 6 sierpnia 2006

38 B. GEREMEK I OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE
Profesor Geremek ponownie odmówił złożenia oświadczenia lustracyjnego i rozpętała się wokół tego wielka burza. Większość wypowiadających się komentatorów i dziennikarzy jest wobec tego gestu co najmniej nieprzychylna. „ Szkoda. Profesor ma ku temu swoje powody, których przedstawiać nie chce i ma do tego prawo.Ja w jego geście widzę żelazną konsekwencję osoby represjonowanej, która zdecydowała się na kontrowersyjny akt obywatelskiego nieposłuszeństwa w zeszłym roku i dziś pomimo innej sytuacji politycznej kiedy mogłaby już spokojnie oświadczenie złożyć pozostaje przy swojej decyzji. Protestuje bowiem nie wobec władzy ale wobec złego prawa i w imię zasad. Kto inny jak nie działacz opozycji ma protestować wobec upokarzającego prawa lustracyjnego? Cenię profesora za tę trudną decyzję, zresztą już wyobrażam sobie komentarze w sytuacji kiedy Geremek jednak złożyłby oświadczenie. Zapewne były równie nieprzychylne i zarzucano by mu dla odmiany brak konsekwencji i koniunkturalizm polityczny…”


Pobierz ppt "PARTIA DEMOKRATYCZNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google