Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynkowy mechanizm popytu i podaży Rynek proces wymiany w trakcie którego negocjuje się warunki wymiany (lub miejsce wymiany) dóbr i usług. miejsce zawierania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynkowy mechanizm popytu i podaży Rynek proces wymiany w trakcie którego negocjuje się warunki wymiany (lub miejsce wymiany) dóbr i usług. miejsce zawierania."— Zapis prezentacji:

1

2 Rynkowy mechanizm popytu i podaży

3 Rynek proces wymiany w trakcie którego negocjuje się warunki wymiany (lub miejsce wymiany) dóbr i usług. miejsce zawierania transakcji kupna i sprzedaży ogół warunków, w których dochodzi do zawierania transakcji wymiennych ogół stosunków, warunkujących decyzje podmiotów uczestniczących w wymianie handlowej.

4 Kryteria klasyfikacji rynków: stopień konkurencji (doskonałej, niedoskonałej) przedmiot transakcji (konsumpcyjne, produkcyjne, pracy, itp..) zakres przestrzenny transakcji (lokalny, krajowy, światowy) stopień legalności transakcji (biały, szary, czarny) decydenta (producenta, konsumenta) możliwość dostępu (wolny, ograniczony)

5 Rynek - funkcje Za pośrednictwem rynku dokonuje się wycena dóbr, Rynek jest podstawowym źródłem informacji dla podmiotów gospodarczych, Warunkuje racjonalną alokację zasobów, Umożliwia ustalanie się stanów równowagi w gospodarce, Weryfikator celowości produkcji, Mechanizm dostosowywania produkcji do potrzeb.

6 Rynek – gospodarka rynkowa Gospodarka rynkowa jest to kapitalistyczna gospodarka (w której większość czynników wytwórczych jest prywatna) oparta na wolnej przedsiębiorczości, w której podstawowe problemy ekonomiczne (co, jak i dla kogo wytwarzać), są rozwiązywane przez system cen, rynków, zysków i strat(Samuelson) * jest to kapitalistyczna gospodarka (w której większość czynników wytwórczych jest prywatna) oparta na wolnej przedsiębiorczości, w której podstawowe problemy ekonomiczne (co, jak i dla kogo wytwarzać), są rozwiązywane przez system cen, rynków, zysków i strat (Samuelson) * układ stosunków ekonomiczno-społecznych w kraju, w którym dominuje własność prywatna czynników produkcji i rynkowa alokacja zasobów. Regulatorem i koordynatorem procesów gospodarczych jest rynek.

7 Rynek – gospodarka rynkowa Zalety gospodarki rynkowej Umożliwia efektywną alokację zasobów, Sprzyja lepszemu zaspokojeniu potrzeb nabywców, Efektywny system motywacyjny, Duża innowacyjność gospodarki,

8 Rynek – gospodarka rynkowa Wady gospodarki rynkowej Sprzyja rozwarstwieniu społecznemu, Występowanie tzw. efektów zewnętrznych, Konkurencja między podmiotami może sprzyjać rozwojowi społecznie niepożądanych dóbr, Społeczny koszt dochodzenia gospodarki do równowagi rynkowej.

9 Rynek – mechanizm rynkowy Mechanizm rynkowy - to forma organizacji gospodarki, w której konsumenci i producenci (przedsiębiorstwa) za pośrednictwem rynków współdziałają w procesie rozwiązywania trzech głównych problemów ekonomicznych, tj. –co należy wytwarzać; –jak wytwarzać (jak wykorzystać zasoby do produkcji tych dóbr); –dla kogo wytwarzać (jaki podział tych dóbr). Mechanizm rynkowy - samoczynny regulator gospodarki, którego podstawę stanowi wymiana towarowa tworząca rynek; - związki (zależności) przyczynowo - skutkowe pomiędzy elementami rynku (tu popytem, podażą, cenami);

10 Popyt to ilość dóbr, jaką nabywcy są gotowi i mogą kupić w określonym czasie i przy danym poziomie ceny. Czynniki determinujące popyt na dane dobro: –cena; –dochody konsumentów; –preferencje, mody i gusta nabywców; –ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych; –przewidywania zmian dochodów i cen; –liczba i struktura ludności; –efekt naśladownictwa i demonstracji

11 Funkcja popytu POPYT CENA D1D2 D3

12 Nietypowe zależności między ceną a popytem (paradoksy) PARADOKS GIFFENA - wzrost ceny danego dobra powoduje wzrost popytu na nie. PARADOKS VEBLENA tzw. konsumpcja na pokaz. Wzrost popytu na dobro następuje w wyniku wzrostu jego ceny. PARADOKS SPEKULACYJNY – popyt na dane dobro wzrasta w wyniku przewidywanego wzrostu ceny dobra

13 Podaż ilość dobra, którą producenci zamierzają sprzedać po danej cenie i w określonym czasie. Czynniki determinujące podaż danego dobra: –koszty produkcji –postęp techniczny –podatki i subsydia –przewidywane zmiany cen –liczba przedsiębiorstw w branży –interwencja państwa –warunki klimatyczne

14 Funkcja podaży PODAŻ CENA S1 S2 S3

15 Rynek – równowaga rynkowa D2 POPYT/PODAŻ CENA S2 D1 S1

16 Rynek – równowaga rynkowa w czasie D2 S3 S2 POPYT/PODAŻ CENA D1 S1

17 Cenowa elastyczność popytu: Określa reakcję na zmiany cen i dochodów. Reakcja popytu na zmiany cen jest różna dla różnych towarów. Jest to stosunek względnej zmiany popytu do względnej zmiany cen. Cenową elastyczność popytu wyznaczają: –stopień w jakim dobro zaspokaja daną potrzebę –dostępność substytutów –udział wydatków na dane dobro w budżecie konsumenta –poziom ceny danego dobra –czas dostosowań

18 Krzywa popytu przy różnych poziomach elastyczności cenowej popytu (wartości bezwzględne). Sztywny Epd = 0 Dobra o fundamentalnym znaczeniu np. leki, Doskonale elastyczny Dobra luksusowe

19 Krzywa popytu przy różnych poziomach elastyczności cenowej popytu (wartości bezwzględne). Elastyczny Epd > 1 Dobra wyższego rzędu, Jednostkowy Epd = 1 Dobra normalne Nieelastyczny Epd < 1 Dobra pierwszej potrzeby

20 Elastyczność dochodowa popytu miara reakcji popytu na zmiany dochodu. Jest to zmiana popytu na dane dobro wynikająca ze zmiany dochodu konsumenta.

21 Dochodowa elastyczność popytu PRAWA ENGLA opisują relację między wzrostem dochodów a udziałem wydatków na określone dobra w ogóle. I Prawo Engla Wraz ze wzrostem dochodów konsumenta/gospodarstwa domowego wzrasta poziom wydatków konsumpcyjnych i zmienia się ich struktura. II Prawo Engla Wzrost dochodów konsumenta zwiększa procentowy udział wydatków na dobra wyższego rzędu i dóbr luksusowych zmniejszając jednocześnie udział wydatków na dobra podstawowe i niższego rzędu.

22 Wraz ze wzrostem dochodu konsumenta: 1/ maleje procentowy udział wydatków na żywność; 2/ procentowy udział wydatków na odzież i obuwie nie ulega istotnym zmianom; 3/ procentowy udział wydatków na mieszkanie, itp. nieznacznie wzrasta; 4/ wzrasta znacznie procentowy udział wydatków na dobra wyższego rzędu (turystyka, kultura, edukacja, itp.) Dochodowa elastyczność popytu

23 Krzywe Engla wydatki dochody dobra niższego rzędu dobra luksusowe dobra wyższego rzędu dobra pierwszej potrzeby

24 Krzyżowa elastyczność popytu (mieszana) wyraża względną zmianę popytu na dobro y na skutek względnej zmiany ceny dobra x

25 Cenowa elastyczność podaży względny przyrost podaży wynikający ze względnego przyrostu ceny

26 Cenowa elastyczność popytu Rodzaj popytuWartość współczynnika Popyt elastyczny E PD >1 Popyt nieelastyczny 0 Popyt sztywny E PD =0

27 Dochodowa elastyczność popytu Rodzaj dobraWartość współczynnika Dla dóbr normalnych E ID >0 Dla dóbr podstawowych 01 Dla dóbr niższego rzędu E ID <0

28 Mieszana elastyczność popytu Rodzaj dobraWartość współczynnika Dla dóbr komplementarnych E MD <0 Dla dóbr niezależnych E MD =0 Dla dóbr substytucyjnych E MD >0

29 Popyt na prażoną kukurydzę Cena torebkiIlość nabywanych torebek 2,110 1,820 1,530 1,240 0,950 0,660 0,370 Tabela przedstawia nabywane ilości prażonej kukurydzy, przy różnych poziomach ceny. Wykreśl krzywą popytu na kukurydzę. Przypuśćmy, że cena jednostkowa wynosi 1,2. O ile zmieni się wielkość zapotrzebowania po obniżeniu ceny o 0,3? Oblicz sumę wydatków (utarg) przy każdym poziomie ceny Oblicz elastyczność cenowa popytu na kukurydzę przy każdym poziomie ceny. W jakim przedziale cen popyt jest elastyczny? Narysuj funkcję utargu jak funkcję sprzedanych ilości. Przy jakiej cenie utarg jest największy?

30 DobroWydat ki rok 1 (1000) Wydatki rok 2 (2000) A300500 B300700 C25020 D15060 Tabela przedstawia wielkość wydatków pewnego gospodarstwa domowego (na dobra A B C D) oraz wysokość miesięcznych dochodów w dwóch kolejnych latach. Oblicz udziały wydatków na poszczególne dobra w budżecie gospodarstwa w kolejnych latach Oblicz dochodową elastyczność popytu Określ, które dobra są dobrami normalnymi, niższego rzędu luksusowymi, itp..

31 Która z dwóch funkcji popytu D1 i D2 może przedstawiać kształtowanie się popytu na energię elektryczną w długim okresie, a która w krótkim. Uzasadnij odpowiedź. POPYT CENA D1 D2

32 Odpowiedz na poniższe pytania na podstawie ocen elastyczności przedstawionych w tabeli. Jaki wpływ na spożycie wina i piwa wywierają zmiany cen żywności. Jaka zależność występuje pomiędzy żywnością a pozostałymi dobrami? Rysunek przedstawia funkcję popytu na wino Dw. Naszkicuj jak na funkcję popytu wpłynie wzrost cen żywności i piwa. Względna zmiana zapotrzebowania na W stosunku do 1% zmiany ceny żywności winapiwa żywność-0,250,060,01 wino-0,13-1,200,27 piwo0,070,41-0,85

33 S S N N SprzedawcyNabywcy Stosunki wymiany Stosunki równoległe

34 Rynek - procesy Stosunki wymiany zachodzą pomiędzy stroną popytową (nabywcy) a podażową (sprzedawcy) przebiegają najsprawniej w warunkach niczym nieograniczonego mechanizmu rynkowego (wolnego rynku), kiedy to cena kształtowana jest wyłącznie jako efekt gry sił rynkowych mają obecnie charakter towarowo – pieniężny, stąd współczesne gospodarki noszą miano towarowo – pieniężnych. Oznacza to, że pieniądz jest ekwiwalentem umożliwiającym wymianę towaru (usługi) na pieniądz a następnie pieniądza na towar (usługę).

35 Rynek - procesy Stosunki równoległe polegają na procesach konkurencji pomiędzy samymi sprzedawcami bądź samymi nabywcami są wtórnym efektem wymiany handlowej. ich treścią jest konfrontacja zamiarów jednych sprzedawców z planami innych i zamiarów jednych nabywców z dążeniami pozostałych. obejmują : gromadzenie i porządkowanie przez podmiot w nich uczestniczący informacji o zachowaniu pozostałych podmiotów oraz ustalenie metody reakcji podmiotu na postępowanie innych uczestników gry rynkowej


Pobierz ppt "Rynkowy mechanizm popytu i podaży Rynek proces wymiany w trakcie którego negocjuje się warunki wymiany (lub miejsce wymiany) dóbr i usług. miejsce zawierania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google