Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznać – Zrozumieć - Doświadczyć Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji Jest realizowany w ramach POKL współfinansowanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznać – Zrozumieć - Doświadczyć Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji Jest realizowany w ramach POKL współfinansowanego."— Zapis prezentacji:

1 Poznać – Zrozumieć - Doświadczyć Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji Jest realizowany w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawartej w Ministerstwie Edukacji Narodowej

2 Zaangażowani w realizację projektu Lider - Uniwersytet Łódzki – Wydział Nauk o Wychowaniu Partner - UMŁ - Wydział Edukacji

3 Zarządzanie projektem Kierownik projektu - dr Anna Buła Grupa Sterująca - prof.nadzw.dr.hab.Grzegorz Michalski – Dziekan WNoW - prof.nadzw.dr hab.Wiesława Leżańska – Kierownik KPPiW - mgr Małgorzata Świecka – Kierownik Oddziału Szkół Podstawowych i Gimnazjów w WE UMŁ - mgr Elżbieta Piekarska - Kierownik Oddziału Wychowania Przedszkolnego w WE UMŁ

4 Czas realizacji projektu 1 września 2010 – 31 lipca 2014

5 Zadania w projekcie, w które zaangażowani są nauczyciele

6 Rekrutacja uczestników projektu mgr Marzena Bort-Szczepkowska

7 Konstruowanie i opracowanie nowatorskiego programu praktyk dr Jolanta Bonar

8 Realizacja praktyk pedagogicznych mgr Aleksandra Maj

9 Centrum Wsparcia Metodycznego Nauczycieli i Studentów dr Joanna Sosnowska

10 Konferencje ogólnopolskie dr Dorota Radzikowska

11 Ewaluacja i monitoring dr Elżbieta Płócienik

12 Poza tym Administracja strony internetowej mgr Jarosław Pawlicki Strona finansowa projektu mgr Anna Ciechańska Biuro projektu Mgra Ewa Kos

13 Konstruowanie i opracowanie nowatorskiego programu praktyk pedagogicznych. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01.2010 do 02. 2014 roku

14 Planowanie i realizacja pierwszego modułu warsztatów dla nauczycieli – wypracowanie teoretycznych założeń programu. Tematyka warsztatów: - planowanie procesu edukacyjnego z uwzględnieniem kompetencji kluczowych ucznia, - obserwacja i dokumentowanie procesu edukacyjnego z użyciem nowoczesnych technologii, - rozwiązywanie problemów wychowawczych z uwzględnieniem stereotypów związanych z płcią wychowanków, - współpraca nauczyciela z rodzicami i instytucjami wspierającymi pracę nauczyciela, - tworzenie regulaminu praktyk studenckich.

15 Organizacja 4 wywiadów fokusowych, które odbywać się będą po każdym semestrze praktyk drugiej fazy praktyk ( 06.2012, 01.2013, 06.2013, 01.2014).. Wywiady służyć będą weryfikowaniu wypracowanych dotychczas założeń i narzędzi oraz wprowadzaniu zmian merytorycznych do opracowywanego programu

16 Organizacja drugiego modułu warsztatów dla nauczycieli poświęconego przygotowaniu do pełnienia roli opiekuna praktyk. Tematyka warsztatów: - współpraca ze studentami na etapie planowania, realizacji i ewaluacji praktyk, - monitorowanie i ewaluacja pracy studenta.

17 Opracowanie ostatecznej wersji nowatorskiego programu praktyk studenckich.

18 Realizacja praktyk pedagogicznych

19 Zadanie obejmuje: 30 godzin dydaktycznych zajęć edukacyjnych w przedszkolu i 30 godzin dydaktycznych zajęć edukacyjnych w klasach I – III w każdym roku akademickim Spotkania zespołu studentów z nauczycielem - opiekunem praktyk. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji procesu edukacyjnego. Warsztaty dla studentów z zakresu obserwacji i dokumentacji procesu edukacyjnego z użyciem narzędzi rejestrujących takich jak: aparat fotograficzny, dyktafon czy kamera cyfrowa.

20 Praktyki odbywają się w 3 transzach I transza praktykII transza praktykIII transza praktyk 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 234561011121234561011121234561011121 przedszkoleszkołaprzedszkoleszkołaprzedszkoleszkoła

21 Charakterystyka poszczególnych transz praktyk I transza praktykII transza praktykIII transza praktyk 1 nauczyciel – opiekun praktyk nadzoruje pracę 2-3 studentów). Nowy sposób dokumentowania praktyk - wykorzystanie sprzętu multimedialnego. Obecnie obowiązujący program śródrocznych praktyk pedagogicznych. Refleksje nauczyciela - tworzenia nowatorskiego programu praktyk. Nowatorski program śródrocznych praktyk pedagogicznych. Weryfikacja i udoskonalanie programu. Udoskonalony nowatorski program śródrocznych praktyk pedagogicznych.

22 Spotkania zespołu studentów z nauczycielem Są podstawą dialogu, wspólnego interpretowania przedszkolnej i szkolnej codzienności. W ramach spotkań studenci wraz z nauczycielem - opiekunem praktyk: podsumowują zajęcia obserwowane lub prowadzone przez studentów wspólnie przygotowują dokumentację z praktyk analizują, poddają refleksji swoje spostrzeżenia i obserwacje dyskutują i poznają różne punkty widzenia

23 Dokumentacja zajęć edukacyjnych ilustruje przebieg realizowanych w przedszkolu i szkole zajęć, ukazuje doświadczenia dzieci i pomaga zrozumieć na czym polega dziecięcy proces uczenia się; pozwala na analizę, przewidywanie oraz formułowanie celów, będących podstawą planowania pracy; jest inspiracją do komunikacji oraz interakcji pomiędzy dziećmi, nauczycielami i studentami jest podstawą refleksji, nauczycielskich i studenckich dyskusji oraz wspólnego konstruowania teorii pedagogicznych wprowadzona przez studenta do Internetowej Teczki Studenta stwarza okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami i studentami z całego kraju (forum internetowe)

24 Zadania nauczyciela – opiekuna praktyk przygotowanie i poprowadzenie modelowych zajęć edukacyjnych, konsultowanie projektów zajęć ed przygotowanych przez studentów, hospitowanie zajęć prowadzonych przez studentów, organizowanie dyskusji metodycznych dla studentów, dokonywanie ewaluacji pracy studenta, wspieranie studentów w przygotowaniu dokumentacji z praktyk, przygotowywanie materiałów metodycznych dla studentów (np. nagrania video, zdjęcia, zestawy ćwiczeń).

25 Centrum Wsparcia Metodycznego Nauczycieli i Studentów CWMNiS

26 miejsce pomocy merytorycznej dla nauczycieli przedszkoli i szkół oraz dla studentów, w którym można skorzystać z tworzonych na potrzeby projektu - księgozbioru - bazy pomocy dydaktycznych

27 ośrodek wymiany myśli i doświadczeń, w którym odbywać się będą - konsultacje ze specjalistami - porady eksperckie - spotkania warsztatowe

28 Konferencje dwudniowa – rozpoczynająca współpracę z placówkami i nauczycielami (pierwszy kwartał 2011roku) jednodniowa – podsumowująca osiągnięcia założone w projekcie (drugi kwartał 2014 roku)

29 W programie pierwszej konferencji przewidziano trzy bloki tematyczne: teoretyczne podstawy nowatorskiego programu praktyk, warsztaty z zakresu budowania zespołu, efektywnego komunikowania się, określania swojej roli w grupie, doświadczenia w zakresie praktycznego kształcenia nauczycieli.

30 Ewaluacja dotycząca uczestnictwa nauczycieli w projekcie

31 1/ Autoewaluacja Samoocena dotycząca: kompetencji dydaktycznych nabywanych w trakcie projektu kompetencji w zakresie opieki nad praktykami studenckimi na terenie szkoły/przedszkola

32 2/ Ewaluacja przydatności i efektywności: Warsztatów, w których uczestniczyć będą nauczyciele Strony internetowej projektu Działalności Centrum Wsparcia Metodycznego Nauczycieli i Studentów

33 3 Wsparcie ewaluacji i doskonalenia programu studenckich praktyk pedagogicznych poprzez uczestnictwo w wywiadach fokusowych

34 Strona Internetowa http://praktykipzd.uni.lodz.pl praktykipzd@uni.lodz.pl

35 Zasady rekrutacji do Projektu Poznać-Zrozumieć-Doświadczyć… Priorytetu III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.2 Efektywny system kształcenia Opracowanie: Mgr Marzena Bort-Szczepkowska Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

36 Kto odpowiada za proces rekrutacji? 4 osobowa Komisja ds. Rekrutacji w składzie: 1 Przedstawiciel Urzędu Miasta Łódź Wydziału Edukacji (organu prowadzącego) 3 Przedstawicieli Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Całością prac kieruje specjalista ds. rekrutacji.

37 Do udziału w rekrutacji zapraszamy łódzkie szkoły podstawowe i przedszkola oraz ich nauczycieli

38 Jakie placówki mogą ubiegać się o przyjęcie do Projektu? Łódzkie przedszkola i szkoły podstawowe. Pierwszeństwo mają placówki: stosujące model edukacji dostosowany do indywidualnych potrzeb i stylu uczenia się dziecka, wypracowany w ramach projektów realizowanych przy wsparciu z EFS lub EFRR oraz placówki korzystające z bazy dydaktycznej stworzonej dzięki wsparciu z EFS lub EFRR w których możliwe będzie wyłonienie w toku rozmów kwalifikacyjnych nauczycieli spełniających poniżej wymienione kryteria.

39 Kto może ubiegać się o przyjęcie do Projektu? Nauczyciele/-ki przedszkoli oraz szkół podstawowych: osoby pracujące w zgłoszonych do Projektu szkołach, przedszkolach; osoby legitymujące się wykształceniem wyższym magisterskim pedagogicznym; osoby ze stopniem awansu zawodowego na poziomie mianowanym lub dyplomowanym osoby posiadające doświadczenie w pracy i potencjał metodyczny (kryterium dodatkowe)

40 Kto może ubiegać się o przyjęcie do Projektu? Wszyscy Studenci/ Studentki kierunku pedagogika, spec. edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, studiów stacjonarnych I stopnia – z naboru na rok akad. 2009/2010; 2010/2011, 2011/2012)

41 Jak wyglądać będzie proces rekrutacji? nabór (przyjmowanie aplikacji) placówek i nauczycieli placówek – opiekunów praktyk – trwa od 05.11.2010 (ostatni dzień naboru to 22.11.2010 r.). Wykaz terminów przyjmowania aplikacji podany zostanie poniżej wybór placówek (15 szkół podstawowych, 15 przedszkoli) i nauczycieli (30 nauczycieli/ nauczycielek przedszkoli i 30 nauczycieli/nauczycielek szkół podstawowych) na podstawie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi nauczycielami - trwa od 24.11.2010.

42 Jakie dokumenty zawiera aplikacja składana przez placówkę? List intencyjny wraz z informacją o potencjale dydaktycznym placówki Kwestionariusz danych placówki Oświadczenie zobowiązujące do informowania Uczelni o zmianie danych placówki Deklaracja udziału w Projekcie Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych UWAGA! Brak aplikacji placówki uniemożliwia przyjęcie aplikacji od nauczyciela. Zaleca się złożenie aplikacji placówki i nauczycieli w tym samym terminie

43 Jakie dokumenty zawiera aplikacja składana przez nauczyciela? – List motywacyjny – CV – Kwestionariusz osobowy. – Oświadczenie zobowiązujące do informowania Uczelni o zmianie danych osobowych – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. – Deklaracja udziału w Projekcie. – Zaświadczenie o zatrudnieniu. – Dokument potwierdzający stopień awansu zawodowego na poziomie mianowanym lub dyplomowanym, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ do tego uprawniony. – Kserokopia dowodu osobistego.

44 Jakie są kryteria wyboru Uczestników Projektu? spełnienie kryteriów formalnych (o których mowa powyżej); spełnienie kryteriów dodatkowych – dotyczy rekrutacji nauczycieli/ek: doświadczenie w pracy i potencjał metodyczny nauczyciela/ki (o których mowa powyżej) kolejność zgłoszeń (przekazania dokumentów).

45 Terminy przyjmowania aplikacji 05. XI. 2010 (pt.), godz. 14.00-17.00 08. XI. 2010 (pn.), godz. 14.00-17.00 09. XI. 2010 (wt.), godz. 14.00-17.00 10. XI. 2010 (śr.), godz. 14.00-17.00 15. XI. 2010 (pn.), godz. 17.00-19.00 16. XI. 2010 (wt.), godz. 17.00-19.00 17. XI. 2010 (śr.), godz. 14.00-17.00 18. XI. 2010 (cz.), godz. 14.00-17.00 19. XI. 2010 (pt.), godz. 14.00-17.00 22.XI.2010 (pn.), godz. 14.00-17.00

46 REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE POZNAĆ-ZROZUMIEĆ- DOŚWIADCZYĆ… OD 5 LISTOPADA 2010 ROKU

47 Miejsce przyjmowania aplikacji Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48, budynek A, pokój 110 Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej – liczy się data wpłynięcia przesyłki do Biura Projektu. Dokumenty dostarczane muszą zawierać dopisek REKRUTACJA - POZNAĆ-ZROZUMIEĆ-DOŚWIADCZYĆ.

48 Gdzie opublikowane zostaną wyniki rekrutacji? Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Projektu www.praktykipzd.uni.lodz.pl, a wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane o wyniku rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.www.praktykipzd.uni.lodz.pl Kandydatki/Kandydaci spełniający kryteria rekrutacji, a nie zakwalifikowani do udziału w Projekcie z powodu wyczerpania limitu miejsc zostaną wpisani na listę rezerwową

49 Zawarcie porozumień z placówką Z wybranymi instytucjami zawarte zostanie porozumienie precyzujące udział w Projekcie. Szczegóły na stronie: www.praktykipzd.uni.lodz.pl

50 Zawarcie porozumień z Nauczycielem/ Nauczycielką Z wybranymi osobami zawarte zostanie porozumienie precyzujące udział w Projekcie. Szczegóły na stronie: www.praktykipzd.uni.lodz.pl

51 Szczegółowe zasady uczestnictwa w Projekcie określa Regulamin uczestnictwa w Projekcie – dostępny na stronie www.praktykipzd.uni.lodz.plwww.praktykipzd.uni.lodz.pl Podstawą kwalifikacji osób do udziału w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem udziału w Projekcie.

52 REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE POZNAĆ-ZROZUMIEĆ- DOŚWIADCZYĆ… OD 5 LISTOPADA 2010 ROKU. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

53 Kontakt specjalista ds. rekrutacji mgr Marzena Bort-Szczepkowska tel. (42) 665 50 70 www.praktykipzd.uni.lodz.pl Dziękuję za uwagę www.praktykipzd.uni.lodz.pl


Pobierz ppt "Poznać – Zrozumieć - Doświadczyć Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji Jest realizowany w ramach POKL współfinansowanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google