Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Nowa” Dyrektywa EMC 2004/108/EC Andrzej Kasprzak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Nowa” Dyrektywa EMC 2004/108/EC Andrzej Kasprzak"— Zapis prezentacji:

1 „Nowa” Dyrektywa EMC 2004/108/EC Andrzej Kasprzak
Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników Politechnika Łódzka „Nowa” Dyrektywa EMC 2004/108/EC Andrzej Kasprzak Prezentację opracował dr inż. Andrzej Kasprzak na podstawie materiałów szkoleniowych Komisji Europejskiej autorstwa Thierry Brefort (EMC Directive Manager)

2 PLAN prezentacji  DATOWANIE „nowej” Dyrektywy EMC 2004/108/EC
 URZĄDZENIA objęte Dyrektywą EMC  WYMAGANIA zasadnicze  Procedura oceny zgodności dla APARATURY  DOKUMENTACJA TECHNICZNA  Jednostki NOTYFIKOWANE  DEKLARACJA ZGODNOŚCI  INSTALACJE STACJONARNE – wymagania szczególne  WYMAGANIA informacyjne

3 DATOWANIE „nowej” Dyrektywy EMC 2004/108/EC
Publikacja : T-20 dni (31/12/2004) Punkt startowy Wejście w życie : T (20/01/2005) Krajowe prawo niezgodne z „nową” Dyrektywą EMC staje się niestosowalne Transpozycja do : T+24 mies. (20/01/2007) Transpozycja na prawo krajowe ma być wykonana „stara” Dyrektywa 89/336/EEC nadal ma moc „nowa” Dyrektywa nie może być stosowana Data stosowania : T+30 mies. (20/07/2007) Rozpoczęcie okresu przejściowego „stara” Dyrektywa 89/336/EEC traci moc „nowa” Dyrektywa może być stosowana od tej daty (UWAGA: po 15 latach używania „starej”) Koniec okresu przejściowego T+54 mies. (20/07/2009) „nowa” Dyrektywa jest obligatoryjna (wyłącznie) Aparatura zgodna z Dyrektywą 89/336/EEC nie może być odtąd wprowadzana do obrotu

4 URZĄDZENIA objęte Dyrektywą EMC (zdefiniowane)
APARATURA Elektryczne i elektroniczne urządzenie (kombinacja / system) Podzespół (podzespół przeznaczony do wmontowania przez końcowego użytkownika, np. napęd CD-ROM) Instalacja ruchoma INSTALACJE STACJONARNE : wiele rodzajów aparatury lub podzespołów zestawionych i zainstalowanych w z góry określonym miejscu Wielkie maszyny Sieci (elektryczne, telekomunikacyjne)

5 Problemy z zakłóceniami
WYMAGANIA zasadnicze Wymagania ochronne Wymagania ochronne bez zmiany Emisja / odporność Nie wymaga się a priori oceny EMC Nie wszystkie urządzenia wewnętrzne muszą spełniać wymagania Dyr. EMC Udokumentowane użycie dobrej praktyki inżynierskiej Dokumentacja ma być dostępna tak długo jak instalacja stacjonarna pozostaje w użyciu Wymagania szczególne dla instalacji stacjonarnych Szczególne reguły Problemy z zakłóceniami KC żądają wykazania zgodności

6 Procedura oceny zgodności dla APARATURY (Artykuł 7)
(wewnętrzna kontrola produkcji) Ocena EMC lub (równoważne) Zastosowanie NZ Aparatura Oświadczenie jedn. notyfikowanej (opcj.) Urządzenie D.Z. Nazwa : producent importer Dokumentacja Techniczna Instalacja Type : xxx-yyy S/N : Stosowanie wymagań ochronnych Bez oznakowania CE, bez D.Z.

7 DOKUMENTACJA TECHNICZNA (aparatura)
Wykazanie zgodności z normami zharmonizowanymi Szczegółowa ocena EMC (analiza) w innych przypadkach DT dostępna 10 lat po ostatnim wyprodukowanym urządzeniu Identyfikacja urządzenia opisanego w dokumentacji technicznej. Opis ogólny urządzenia. Jeżeli zastosowano normy zharmonizowane, wtedy wykazanie zgodności polega na zamieszczeniu (co najmniej) datowanego spisu użytych norm zharmonizowanych i otrzymanych wyników badań. Jeżeli nie zastosowano norm zharmonizowanych lub zastosowano je w części, wtedy należy zamieścić opis kroków podjętych w celu osiągnięcia zgodności z wymaganiami zasadniczymi – tzw. szczegółową techniczną ocenę EMC. Do oceny EMC można załączyć wyniki testów, obliczenia projektowe, etc. W przypadku, gdy producent zaangażował Jednostkę Notyfikowaną, wtedy do dokumentacji technicznej należy dołączyć oświadczenie wydane przez JN.

8 Jednostki NOTYFIKOWANE
Dodatkowa możliwość dla producentów : Nieobligatoryjna Nie ma nic wspólnego ze „znakiem jakości” Producent decyduje o zakresie interwencji JN Jednostka Notyfikowana : Przegląda Dokumentację Techniczną Potwierdza zgodność aparatury w określonym zakresie Wystawia oświadczenie na piśmie Jednostka Notyfikowana ma stanowić pomoc dla mniej zorientowanych (w dziedzinie EMC) producentów i jest rozpoznawana przez Kraje Członkowskie jako technicznie kompetentna do jej niesienia. (UWAGA: wyłącznie w odniesieniu do aparatury)

9 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Odniesienie do Dyrektywy EMC
Identyfikacja aparatury Nazwa i adres producenta i (opcjonalnie) nazwa i adres jego upoważnionego przedstawiciela w UE Datowane odniesienia do dokumentów, na podstawie których zadeklarowano zgodność Data wystawienia DZ Dane osobowe i podpis osoby upoważnionej i podpisującej w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela

10 INSTALACJE STACJONARNE – wymagania szczególne (1)
Instalacja musi spełniać wymagania Dyrektywy EMC Bez oceny EMC a priori – Bez oznakowania CE Kraj Członkowski określa osobę odpowiedzialną za ZGODNOŚĆ przedmiotowej instalacji Należy zastosować wymagania zasadnicze Wymagania ochronne muszą być spełnione Należy posłużyć się udokumentowaną „Dobrą Praktyką Inżynierską” Należy przestrzegać informacji o używaniu podzespołów (wmontowanych w instalację) zgodnie z ich przeznaczeniem Osoba odpowiedzialna powinna przechowywać dokumentację do wglądu przez krajowe urzędy kompetentne przez cały okres eksploatacji instalacji

11 INSTALACJE STACJONARNE – wymagania szczególne (2)
Aparatura, która została wyprodukowana na zamówienie, z przeznaczeniem do wmontowania wyłącznie w określoną instalację (niedostępna handlowo na rynku) nie musi spełniać wymagań Dyrektywy EMC, natomiast instalacja jako całość musi być zgodna. Aparatura taka : nie podlega stosownym przepisom dla aparatury : spełnienie wymagań zasadniczych, procedura oceny zgodności, oznakowanie CE powinna być zaopatrzona w dokumentację identyfikującą : produkt / producenta typ instalacji stacjonarnej wszelkie ostrzeżenia montażowe niezbędne do utrzymania zgodności instalacji

12 INSTALACJE STACJONARNE – wymagania szczególne (3)
Nie wymaga się oceny EMC a priori, natomiast należy rozpocząć działanie gdy występują zażalenia o niezgodność. W takim przypadku Kraje Członkowskie : domagają się wykazania zgodności, jeżeli uznają za właściwe, inicjują ocenę EMC, nakazują podjęcie stosownych kroków w celu osiągnięcia przez instalację zgodności z wymaganiami ochronnymi.

13 WYMAGANIA informacyjne
Oznakowanie inne niż CE Każde urządzenie (aparatura) powinno być identyfikowane poprzez: typ, partię, numer kolejny Identyfikowalność producenta Do aparatury dołącza się Nazwę i adres producenta (ewentualnie upoważnionego przedstawiciela lub osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie do obrotu) Ostrzeżenia (w aspekcie EMC) Informacje o szczególnych środkach ostrożności dotyczących zestawiania, montażu, użytkowania, konserwacji Mieszkalne / Przemysłowe Wyraźne wskazanie ograniczenia użytkowania na aparaturze, w instrukcji lub opakowaniu Instrukcja obsługi Informacje umożliwiające użytkowanie aparatury zgodne z przeznaczeniem


Pobierz ppt "„Nowa” Dyrektywa EMC 2004/108/EC Andrzej Kasprzak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google