Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia kształcenia zawodowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia kształcenia zawodowego"— Zapis prezentacji:

1 Technologia kształcenia zawodowego
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy i Pedagogiki Społecznej dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, doradztwem zawodowym, ochrona pracy Studia licencjackie 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania

2 I. CEL STUDIÓW posługiwanie się podstawową terminologią, rozumienie współczesnych technologii kształcenia zawodowego; wyjaśnianie istoty kształcenia modułowego oraz cech programów szkoleniowych o budowie modułowej; projektowanie i programowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania; konstruowanie programu nauczania w układzie modułowym; charakteryzowanie struktury pakietów edukacyjnych dla kształcenia i szkolenia modułowego; wyjaśnianie związku modułowych programów szkolenia zawodowego z rynkiem pracy; wykorzystywanie technologii informacyjnych w procesie kształcenia stacjonarnego i na odległość; pozyskiwanie informacji i materiałów z różnych źródeł, przydatnych w doskonaleniu procesu kształcenia i szkolenia zawodowego; tworzenie koncepcji pomiaru dydaktycznego; wyjaśnianie procesu ewaluacji w kształceniu i szkoleniu zawodowym Jak poznanie mózgu, rozwój psychologii, technologii informatycznych wpłynie na proces nauczania-uczenia się i rozwój technologii informatycznych? 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania

3 II TEMATYKA, TREŚĆ WYKŁADÓW – V semestr
Plan nauczania Współczesne technologie kształcenia Zakres znaczeniowy wybranych pojęć i terminów Teorie uczenia się, strategie i techniki interaktywnego nauczania Współczesne modele technologii kształcenia Proces kształcenia Nauczanie–uczenie się. Teoria procesu uczenia się Klasyfikacja współczesnych metod nauczania–uczenia się Metody kształcenia w teoretycznym i praktycznym kształceniu zawodowym Środki dydaktyczne i materiały metodyczne Organizacja kształcenia zawodowego Technologie informatyczne, multimedialne i kształcenia na odległość Technologie informatyczne w kształceniu zawodowym Modele stosowania technologii informatycznych i multimedialnych Strategie, metody i techniki kształcenia interaktywnego 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania

4 II TEMATYKA, TREŚĆ WYKŁADÓW – V semestr
Kształcenie praktyczne zawodowe Podstawy teoretyczne kształcenia praktycznego (metody i technologie) Kształcenie w procesie pracy Laboratorium, ćwiczenia praktyczne – warsztaty Praktyki zawodowe, adaptacja zawodowa Idea, organizacja i technologia kształcenia modułowego Podstawy teoretyczne, założenia i doświadczenie Projektowanie programów i pakietów edukacyjnych Scenariusze zajęć teoretycznych i praktycznych Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia Monitoring, ewaluacja jakości kształcenia (systemy zarządzania jakością) Elementy pomiaru dydaktycznego Zadania testowe, konstruowanie, pomiar 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania

5 1. Podstawowe pojęcia i definicje:
III. ĆWICZENIA 1. Podstawowe pojęcia i definicje: definiowanie technologii kształcenia; analiza nowoczesnych technik nauczania–uczenia się; charakterystyka strategii i technik interaktywnego nauczania. 2. Proces kształcenia zawodowego: Struktury, formy, mechanizmy procesu kształcenia. Zasady operacjonalizacja celów kształcenia; wspomaganie procesu kształcenia; ewaluacja procesu kształcenia, 3. Zasady i metody nauczania, środki dydaktyczne: klasyfikacja i charakterystyka metod nauczania; dobieranie metod nauczania do celów dydaktycznych; klasyfikacja i charakterystyka środków dydaktycznych; stosowanie środków i materiałów dydaktycznych; zasady i kryteria doboru wyposażenia dydaktycznego. 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania

6 4. Technologie informatyczne, multimedialne w kształceniu:
III. ĆWICZENIA 4. Technologie informatyczne, multimedialne w kształceniu: multimedia w procesie kształcenia; technologie informatyczne; charakterystyka kształcenia interaktywnego; techniki zdalnego nauczania-uczenia się, e-learning. 5. Programy modułowe i pakiety edukacyjne: założenia metodyczne konstruowania programów modułowych; analiza przykładowych programów modułowych dla kształcenia i szkolenia zawodowego; założenia metodyczne konstruowania pakietów edukacyjnych; analiza przykładowych pakietów edukacyjnych dla kształcenia i szkolenia zawodowego; opracowanie założeń metodologicznych, scenariuszy zajęć. 6. Jakość, pomiar dydaktyczny wyników kształcenia: metody oceny wyników kształcenia; jakość w kontekście taksonomii celów kształcenia; zadania testowe, konstruowanie, pomiar. 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania

7 IV. LITERATURA PODSTAWOWA
Bednarczyk H., Figruski J. Innowacyjne kształcenie zawodowe. ITeE – PIB, Radom 2009. Szlosek F.: Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych. ITeE-WSI. Radom 1995. Kramek Z. (red.): Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej. ITeE – PIB. Radom 2007 Figurski J., Ornatowski T.: Praktyczna nauka zawodu. ITeE, Radom 2000. Bednarek J.: Multimedia w kształceniu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006. 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania

8 Edukacja Ustawiczna Dorosłych. Wydawnictwo ITeE w Radomiu.
CZASOPISMA NAUKOWE Edukacja Ustawiczna Dorosłych. Wydawnictwo ITeE w Radomiu. Edukacja medialna Nowa Edukacja Zawodowa. Wydawnictwo Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej w Warszawie Pedagogika Pracy. Wydawnictwo ITeE w Radomiu. Rynek Pracy. Wydawnictwo MPiPS w Warszawie. 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania

9 Organizacja wykładów Wykłady audytoryjne I. 01.10.2011 II. 15.10.2011
IV V Wykłady, konsultacje on-line, Skype login bedhen Pierwszy i drugi poniedziałek godz – od do 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania

10 WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU
Zaliczenie ćwiczeń: minimum 5 z opracowaniem krótkiego sprawozdania z każdego ćwiczenia. Prace pisemne:  praca kontrolna (10 min.) max. 1 str. A4, 4 pytania o zadane podstawowe pojęcia, o opisać dwa zadane problemy z planu wykładów, o krótka notka bibliograficzna z przeczytanego artykułu książki (z technologii, metodyki kształcenia zawodowego) z prawidłowym zapisem literatury  praca domowa – złożyć , krótkie opracowanie (max 2 strony A4) niżej wymienionych tematów: a) studenci o nazwiskach zaczynających się od liter A–K – Wybrane metody technologii multimedialnych w kształceniu zawodowym b) studenci o nazwiskach zaczynających się od liter L–Z – Wybrane metody kształcenia nieformalnego Egzamin ustny – 8 zjazd a) jedno pytanie z tematyki wyszczególnionej w planie wykładów b) studenci, którzy uzyskali oceny z ćwiczeń, pracy kontrolnej i pracy domowej od 4,5 mogą uzyskać wpis bez egzaminu Powodzenia 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania

11 Innowacyjne modułowe kształcenie zawodowe
Uwarunkowania rozwoju kształcenie zawodowe w Polsce 1.1. Zmiany środowiska i treści pracy – nowe standardy kwalifikacji zawodowych 1.2. Stan i kierunki modernizacji kształcenia zawodowego Teoria i praktyka kształcenia modułowego 2.1. Teoretyczne podstawy kształcenia modułowego 2.2. Technologia kształcenia modułowego Podstawy programowe kształcenia w zawodzie 3.1 Projektowanie podstaw programowych kształcenia 3.2. Analiza podstawy programowej kształcenia w zawodzie Modułowe programy nauczania 4.1. Projektowanie modułowych programów nauczania 4.2. Analiza modułowego programu nauczania Pakiety edukacyjne 5.1 Pakiety edukacyjne 5.2 Analiza poradnika dla ucznia 5.3 Analiza poradnika dla nauczyciela Uwarunkowania i motywy wdrożenia modułowego kształcenia zawodowego 6.1 Formalno-prawne podstawy wdrażania modułowych programów kształcenia 6.2 Nauczyciele i baza dydaktyczna 6.3 Jakość kształcenia Modernizacja kształcenia zawodowego w planach Sektorowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009–2015 7.1 Upowszechnianie modułowych programów nauczania i pakietów edukacyjnych 7.2 Wdrożenie innowacyjnych modułowych programów nauczania, ocena jakości i rezultatów kształcenia – założenia eksperymentu pedagogicznego 7.3 Rozwój programów modułowych i pakietów edukacyjnych Załączniki 8.2 Innowacyjne modułowe programy kształcenia zawodowego i pakiety edukacyjne (zestawienie) 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania

12 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania


Pobierz ppt "Technologia kształcenia zawodowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google