Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania1 Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy i Pedagogiki Społecznej dr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania1 Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy i Pedagogiki Społecznej dr."— Zapis prezentacji:

1 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania1 Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy i Pedagogiki Społecznej dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność:Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, doradztwem zawodowym, ochrona pracy Studia licencjackie

2 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania2 I. CEL STUDIÓW  posługiwanie się podstawową terminologią, rozumienie współczesnych technologii kształcenia zawodowego;  wyjaśnianie istoty kształcenia modułowego oraz cech programów szkoleniowych o budowie modułowej;  projektowanie i programowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania;  konstruowanie programu nauczania w układzie modułowym;  charakteryzowanie struktury pakietów edukacyjnych dla kształcenia i szkolenia modułowego;  wyjaśnianie związku modułowych programów szkolenia zawodowego z rynkiem pracy;  wykorzystywanie technologii informacyjnych w procesie kształcenia stacjonarnego i na odległość;  pozyskiwanie informacji i materiałów z różnych źródeł, przydatnych w doskonaleniu procesu kształcenia i szkolenia zawodowego;  tworzenie koncepcji pomiaru dydaktycznego;  wyjaśnianie procesu ewaluacji w kształceniu i szkoleniu zawodowym Jak poznanie mózgu, rozwój psychologii, technologii informatycznych wpłynie na proces nauczania-uczenia się i rozwój technologii informatycznych?

3 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania3 II TEMATYKA, TREŚĆ WYKŁADÓW – V semestr  Plan nauczania  Współczesne technologie kształcenia  Zakres znaczeniowy wybranych pojęć i terminów  Teorie uczenia się, strategie i techniki interaktywnego nauczania  Współczesne modele technologii kształcenia  Proces kształcenia  Nauczanie–uczenie się. Teoria procesu uczenia się  Klasyfikacja współczesnych metod nauczania–uczenia się  Metody kształcenia w teoretycznym i praktycznym kształceniu zawodowym  Środki dydaktyczne i materiały metodyczne  Organizacja kształcenia zawodowego  Technologie informatyczne, multimedialne i kształcenia na odległość  Technologie informatyczne w kształceniu zawodowym  Modele stosowania technologii informatycznych i multimedialnych  Strategie, metody i techniki kształcenia interaktywnego

4 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania4 II TEMATYKA, TREŚĆ WYKŁADÓW – V semestr  Kształcenie praktyczne zawodowe  Podstawy teoretyczne kształcenia praktycznego (metody i technologie)  Kształcenie w procesie pracy  Laboratorium, ćwiczenia praktyczne – warsztaty  Praktyki zawodowe, adaptacja zawodowa  Idea, organizacja i technologia kształcenia modułowego  Podstawy teoretyczne, założenia i doświadczenie  Projektowanie programów i pakietów edukacyjnych  Scenariusze zajęć teoretycznych i praktycznych  Jakość, kontrola, pomiar i ocena wyników kształcenia  Monitoring, ewaluacja jakości kształcenia (systemy zarządzania jakością)  Elementy pomiaru dydaktycznego  Zadania testowe, konstruowanie, pomiar

5 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania5 III. ĆWICZENIA 1. Podstawowe pojęcia i definicje:  definiowanie technologii kształcenia;  analiza nowoczesnych technik nauczania–uczenia się;  charakterystyka strategii i technik interaktywnego nauczania. 2. Proces kształcenia zawodowego:  Struktury, formy, mechanizmy procesu kształcenia. Zasady  operacjonalizacja celów kształcenia;  wspomaganie procesu kształcenia;  ewaluacja procesu kształcenia, 3. Zasady i metody nauczania, środki dydaktyczne:  klasyfikacja i charakterystyka metod nauczania;  dobieranie metod nauczania do celów dydaktycznych;  klasyfikacja i charakterystyka środków dydaktycznych;  stosowanie środków i materiałów dydaktycznych;  zasady i kryteria doboru wyposażenia dydaktycznego.

6 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania6 III. ĆWICZENIA 4. Technologie informatyczne, multimedialne w kształceniu:  multimedia w procesie kształcenia;  technologie informatyczne;  charakterystyka kształcenia interaktywnego;  techniki zdalnego nauczania-uczenia się, e-learning. 5. Programy modułowe i pakiety edukacyjne:  założenia metodyczne konstruowania programów modułowych;  analiza przykładowych programów modułowych dla kształcenia i szkolenia zawodowego;  założenia metodyczne konstruowania pakietów edukacyjnych;  analiza przykładowych pakietów edukacyjnych dla kształcenia i szkolenia zawodowego;  opracowanie założeń metodologicznych, scenariuszy zajęć. 6. Jakość, pomiar dydaktyczny wyników kształcenia:  metody oceny wyników kształcenia;  jakość w kontekście taksonomii celów kształcenia;  zadania testowe, konstruowanie, pomiar.

7 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania7 IV. LITERATURA PODSTAWOWA  Bednarczyk H., Figruski J. Innowacyjne kształcenie zawodowe. ITeE – PIB, Radom 2009.  Szlosek F.: Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych. ITeE-WSI. Radom 1995.  Kramek Z. (red.): Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej. ITeE – PIB. Radom 2007  Figurski J., Ornatowski T.: Praktyczna nauka zawodu. ITeE, Radom 2000.  Bednarek J.: Multimedia w kształceniu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

8 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania8 CZASOPISMA NAUKOWE  Edukacja Ustawiczna Dorosłych. Wydawnictwo ITeE w Radomiu.  Edukacja medialna  Nowa Edukacja Zawodowa. Wydawnictwo Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej w Warszawie  Pedagogika Pracy. Wydawnictwo ITeE w Radomiu.  Rynek Pracy. Wydawnictwo MPiPS w Warszawie.

9 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania9 Organizacja wykładów  Wykłady audytoryjne  I.01.10.2011  II.15.10.2011  III.26.11.2011  IV.10.12.2011  V.07.01.1012  Wykłady, konsultacje on-line, Skype login bedhen  Pierwszy i drugi poniedziałek godz. 15.00 – 17.00 od 10.10.2011 do 07.01.2012

10 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania10 WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU  Zaliczenie ćwiczeń:minimum 5 z opracowaniem krótkiego sprawozdania z każdego ćwiczenia.  Prace pisemne:  praca kontrolna 10.12.2011 (10 min.) max. 1 str. A4, 4 pytania  o zadane podstawowe pojęcia,  oopisać dwa zadane problemy z planu wykładów,  okrótka notka bibliograficzna z przeczytanego artykułu książki (z technologii, metodyki kształcenia zawodowego) z prawidłowym zapisem literatury  praca domowa – złożyć 10.12.2011, krótkie opracowanie (max 2 strony A4) niżej wymienionych tematów:  a)studenci o nazwiskach zaczynających się od liter A–K –  Wybrane metody technologii multimedialnych w kształceniu zawodowym  b)studenci o nazwiskach zaczynających się od liter L–Z –  Wybrane metody kształcenia nieformalnego  Egzamin ustny – 8 zjazd 07.01.2012  a)jedno pytanie z tematyki wyszczególnionej w planie wykładów  b)studenci, którzy uzyskali oceny z ćwiczeń, pracy kontrolnej i pracy domowej od 4,5 mogą uzyskać wpis bez egzaminu Powodzenia

11 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania11 1.Uwarunkowania rozwoju kształcenie zawodowe w Polsce 1.1. Zmiany środowiska i treści pracy – nowe standardy kwalifikacji zawodowych 1.2. Stan i kierunki modernizacji kształcenia zawodowego 2.Teoria i praktyka kształcenia modułowego 2.1. Teoretyczne podstawy kształcenia modułowego 2.2. Technologia kształcenia modułowego 3.Podstawy programowe kształcenia w zawodzie 3.1Projektowanie podstaw programowych kształcenia 3.2. Analiza podstawy programowej kształcenia w zawodzie 4.Modułowe programy nauczania 4.1. Projektowanie modułowych programów nauczania 4.2. Analiza modułowego programu nauczania 5.Pakiety edukacyjne 5.1Pakiety edukacyjne 5.2Analiza poradnika dla ucznia 5.3Analiza poradnika dla nauczyciela 6.Uwarunkowania i motywy wdrożenia modułowego kształcenia zawodowego 6.1Formalno-prawne podstawy wdrażania modułowych programów kształcenia 6.2Nauczyciele i baza dydaktyczna 6.3Jakość kształcenia 7.Modernizacja kształcenia zawodowego w planach Sektorowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009–2015 7.1Upowszechnianie modułowych programów nauczania i pakietów edukacyjnych 7.2Wdrożenie innowacyjnych modułowych programów nauczania, ocena jakości i rezultatów kształcenia – założenia eksperymentu pedagogicznego 7.3Rozwój programów modułowych i pakietów edukacyjnych 8.Załączniki 8.2Innowacyjne modułowe programy kształcenia zawodowego i pakiety edukacyjne (zestawienie) Innowacyjne modułowe kształcenie zawodowe

12 1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania12


Pobierz ppt "1. Technologia kształcenia zawodowego - plan nauczania1 Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy i Pedagogiki Społecznej dr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google