Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W poszukiwaniu nowego kształtu edukacji zawodowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W poszukiwaniu nowego kształtu edukacji zawodowej"— Zapis prezentacji:

1 W poszukiwaniu nowego kształtu edukacji zawodowej
Analiza modeli współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z przedsiębiorstwami z perspektywy zarówno szkoły jak i przedsiębiorstwa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Program prezentacji: 1. Relacja PRACA - EDUKACJA 2. Standardy kwalifikacji zawodowych 3. Przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczycieli 4. Doskonalenia zawodowe i dokształcanie nauczycieli 5. Podsumowanie Diagnoza stanu obecnego Główne cele praktyk i staży zawodowych nauczycieli

3 Relacja PRACA – EDUKACJA
wysoka dynamika zmian w środowisku pracy (nowe materiały, techniki, technologie,ujednolicanie technologii w skali globalnej, nowe formy organizacji i zarządzania) rosnące oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych ograniczony przepływ informacji pomiędzy pracodawcami i placówkami edukacyjnymi brak badań naukowych w zakresie programów kształcenia zawodowego

4 Relacja PRACA – EDUKACJA
Opis charakterystyk zawodowych Treści kształcenia Zbiory umiejętności identyfikowane w środowisku pracy Zbiór szkolnych programów kształcenia Zmiany w środowisku pracy Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnych Ciągła ewaluacja programów kształcenia Ewolucyjne zmiany szkolnych programów kształcenia Relacja PRACA – EDUKACJA wysoka dynamika zmian w środowisku pracy (nowe materiały, techniki, technologie,ujednolicanie technologii w skali globalnej, nowe formy organizacji i zarządzania) rosnące oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych ograniczony przepływ informacji pomiędzy pracodawcami i placówkami edukacyjnymi brak badań naukowych w zakresie programów kształcenia zawodowego

5 KWALIFIKACJE- zbiór wzajemnie powiązanych umiejętności pozwalających na rozwiązywanie zagadnień przynależnych do określonego obszaru działalności

6 KLASYFIKACJA RODZAJOWA KWALIFIKACJI -„PIRAMIDA KWALIFIKACJI”
KWALIFIKACJE OGÓLNOZAWODOWE KWAL. SPECJALIST. KWALIFIKACJE PODSTAWOWE DLA ZAWODU KWALIFIKACJE PONADZAWODOWE

7 KLASYFIKACJA RODZAJOWA KWALIFIKACJI -„PIRAMIDA KWALIFIKACJI”
POZIOM V POZIOM IV POZIOM III POZIOM II POZIOM I KWALIFIKACJE OGÓLNOZAWODOWE KWAL. SPECJALIST. KWALIFIKACJE PODSTAWOWE DLA ZAWODU WIADOMOŚCI UMIEJĘTNOŚCI CECHY PSYCHOFIZYCZNE KWALIFIKACJE PONADZAWODOWE KWALIFIKACJE RODZAJE KWALIFIKACJI POZIOMY KWAL.

8 STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Standard kwalifikacji zawodowych jest rodzajem normy opisującej kwalifikacje pracownicze, konieczne do wykonywania typowych zadań zawodowych, zgodnie z wymaganiami podstawowych stanowisk pracy w zawodzie lub inaczej: standard kwalifikacji zawodowych jest to norma minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla zawodu.

9 STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Opracowywanie standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce zostało zainicjowane przez MPiPS w ramach projektów EFS. Dotychczas opracowano standardy dla 253 zawodów.

10 STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Projekt badawczy MPiPS: „Metodologia tworzenia standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce” Projekt badawczy COST: „Rozwój metod badań standardów kwalifikacji zawodowych oraz standardów edukacyjnych”

11 STRUKTURA STANDARDU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
ZADANIA ZAWODOWE Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 .... ZN W1 U1 P1 W2 U2 P2 wiadomości umiejętności postawa Wi Ui Pi K1 K2 kwalifikacje K3

12 STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
ASPEKTY APLIKACYJNE: baza do budowy podstaw programowych kształcenia w zawodzie i programów kształcenia zawodowego możliwość potwierdzania kwalifikacji uzyskanych w systemie pozaszkolnym możliwość porównywania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w różny sposób (również w skali międzynarodowej)

13 STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PROBLEMY:
potrzeba okresowej aktualizacji opracowanych standardów utrudniona transformacja do sfery edukacji ograniczenia w upowszechnianiu różne podejścia metodologiczne stosowane przy konstruowaniu standardów w krajach EU

14 STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Obecnie w Polsce brak jest regulacji prawnych na stosowanie standardów np. w kształceniu zawodowym!!

15 KSZTAŁCENIE MODUŁOWE wg METODOLOGII MES
Każdy zawód można opisać poprzez wyszczególnienie pojedynczych zadań zawodowych Wykonanie każdego zadania zawodowego wymaga określonych umiejętności praktycznych i opanowania pewnych treści teoretycznych Kształcenie wg programów modułowych przygotowuje uczestnika szkolenia bezpośrednio do wykonywania konkretnych zadań zawodowych – uczymy się tak, jak później pracujemy Zadania zawodowe podczas szkolenia nazywamy jednostkami modułowymi Jednostka modułowa – zadanie zawodowe, którego efektem jest produkt, usługa lub decyzja

16 ŚCIEŻKI KARIERY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
studia wyższe na kierunku Edukacja techniczno informatyczna studia wyższe studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego studia wyższe staż zawodowy studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego     studia wyższe staż zawodowy kurs kwalifikacyjny pedagogiczny

17 PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE I METODYCZNE NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
jakość kształcenia nauczycieli na wyższych uczelniach doskonalenie zawodowe i dokształcanie nauczycieli wymagania systemu awansu zawodowego poziom atrakcyjności pracy w zawodzie nauczyciela procesy fluktuacyjne kadry nauczycieli

18 DOSKONALENIE ZAWODOWE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
-       studia podyplomowe przygotowujące do nauczania nowego przedmiotu -       studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego -       kursy kwalifikacyjne (tylko w zakresie przygotowania pedagogicznego) -       kursy doskonalące -       seminaria -       staże i praktyki zawodowe warsztaty

19 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W JEDNYM Z CKP
Przygotowanie kierunkowe Przygotowanie pedagogiczne Liczba nauczycieli (40) wyższe techniczne II st. st. podypl. pedag. 5 wyższe techniczne I st. st. podypl. pedag 1 wyższe pedag. II st. 4 średnie techniczne 10 wyższe ekon-zarządz. II st kurs pedagogiczny wyższe pedag. I st. 8

20 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W JEDNYM Z CKP
Przygotowanie kierunkowe Przygotowanie pedagogiczne Liczba nauczycieli (40) Doskonalenie zawodowe Kursy doskonalące Praktyki wyższe techniczne II st. st. podypl. pedag. 5 1 wyższe techniczne I st. st. podypl. pedag wyższe pedag. II st. 4 średnie techniczne 10 3 wyższe ekon-zarządz. II st kurs pedagogiczny 2 wyższe pedag. I st. 8

21 ORGANIZATORZY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH
szkoły wyższe (studia podyplomowe, kursy) publiczne i niepubliczne jednostki doskonalenia nauczycieli dostawcy wyposażenia technicznego i dydaktycznego oraz oprogramowania centra szkoleniowe inne jednostki np., stowarzyszenia, fundacje itp

22 DIAGNOZA OBECNEGO STANU
niska atrakcyjność materialna zawodu nauczycielskiego zbyt wygórowane wymagania formalne wobec nauczycieli przedmiotów zawodowych skutki reformy systemu szkolnego obejmującej stopniową likwidację szkolnictwa zawodowego odejście doświadczonych nauczycieli likwidacja bazy technicznej wielu szkół zawodowych braki w wyposażeniu szkół w sprzęt laboratoryjny i techniczny trudności z przygotowaniem uczniów do egzaminów zawodowych brak powiązań szkół z zakładami pracy

23 GŁÓWNE CELE PRAKTYK I STAŻY ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI
poznanie oczekiwań pracodawców formułowanych wobec absolwentów szkół zawodowych analiza programów kształcenia zawodowego pod kątem oczekiwań pracodawców zapoznanie z technologiami i organizacją pracy stosowanymi przez pracodawców rozpoznanie możliwości i zasad współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi.

24 Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "W poszukiwaniu nowego kształtu edukacji zawodowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google