Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W poszukiwaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W poszukiwaniu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W poszukiwaniu nowego kształtu edukacji zawodowej Analiza modeli współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z przedsiębiorstwami z perspektywy zarówno szkoły jak i przedsiębiorstwa

2 Program prezentacji: 1. Relacja PRACA - EDUKACJA 2. Standardy kwalifikacji zawodowych 3. Przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczycieli 4. Doskonalenia zawodowe i dokształcanie nauczycieli 5. Podsumowanie Diagnoza stanu obecnego Główne cele praktyk i staży zawodowych nauczycieli

3 Relacja PRACA – EDUKACJA –wysoka dynamika zmian w środowisku pracy (nowe materiały, techniki, technologie,ujednolicanie technologii w skali globalnej, nowe formy organizacji i zarządzania) –rosnące oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych –ograniczony przepływ informacji pomiędzy pracodawcami i placówkami edukacyjnymi –brak badań naukowych w zakresie programów kształcenia zawodowego

4 Relacja PRACA – EDUKACJA –wysoka dynamika zmian w środowisku pracy (nowe materiały, techniki, technologie,ujednolicanie technologii w skali globalnej, nowe formy organizacji i zarządzania) –rosnące oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych –ograniczony przepływ informacji pomiędzy pracodawcami i placówkami edukacyjnymi –brak badań naukowych w zakresie programów kształcenia zawodowego PRACAEDUKACJA Opis charakterystyk zawodowychTreści kształcenia Zbiory umiejętności identyfikowane w środowisku pracy Zbiór szkolnych programów kształcenia Zmiany w środowisku pracyZmiany w klasyfikacji zawodów szkolnych Ciągła ewaluacja programów kształcenia Ewolucyjne zmiany szkolnych programów kształcenia

5 KWALIFIKACJE- zbiór wzajemnie powiązanych umiejętności pozwalających na rozwiązywanie zagadnień przynależnych do określonego obszaru działalności

6 KLASYFIKACJA RODZAJOWA KWALIFIKACJI - PIRAMIDA KWALIFIKACJI KWALIFIKACJE OGÓLNOZAWODOWE KWALIFIKACJE PONADZAWODOWE KWALIFIKACJE PODSTAWOWE DLA ZAWODU KWAL. SPECJALIST.

7 KLASYFIKACJA RODZAJOWA KWALIFIKACJI - PIRAMIDA KWALIFIKACJI KWALIFIKACJE OGÓLNOZAWODOWE KWALIFIKACJE PONADZAWODOWE KWALIFIKACJE PODSTAWOWE DLA ZAWODU KWAL. SPECJALIST. CECHY PSYCHOFIZYCZNE POZIOM V POZIOM IV POZIOM III POZIOM II POZIOM I UMIEJĘTNOŚCI WIADOMOŚCI KWALIFIKACJERODZAJE KWALIFIKACJIPOZIOMY KWAL.

8 STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Standard kwalifikacji zawodowych jest rodzajem normy opisującej kwalifikacje pracownicze, konieczne do wykonywania typowych zadań zawodowych, zgodnie z wymaganiami podstawowych stanowisk pracy w zawodzie lub inaczej: standard kwalifikacji zawodowych jest to norma minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla zawodu.

9 STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Opracowywanie standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce zostało zainicjowane przez MPiPS w ramach projektów EFS. Dotychczas opracowano standardy dla 253 zawodów.

10 STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Projekt badawczy MPiPS: Metodologia tworzenia standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce Projekt badawczy COST: Rozwój metod badań standardów kwalifikacji zawodowych oraz standardów edukacyjnych

11 STRUKTURA STANDARDU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ZADANIA ZAWODOWE Z1Z1 Z2Z2 Z3Z3 Z4Z4 Z5Z5 Z6Z6.... ZNZN W1W1 U1U1 P1P1 W2W2 U2U2 P2P2 WiWi UiUi PiPi K1K1 K2K2 K3K3 kwalifikacje wiadomości umiejętności postawa

12 STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ASPEKTY APLIKACYJNE: –baza do budowy podstaw programowych kształcenia w zawodzie i programów kształcenia zawodowego –możliwość potwierdzania kwalifikacji uzyskanych w systemie pozaszkolnym –możliwość porównywania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w różny sposób (również w skali międzynarodowej)

13 STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PROBLEMY: potrzeba okresowej aktualizacji opracowanych standardów utrudniona transformacja do sfery edukacji ograniczenia w upowszechnianiu różne podejścia metodologiczne stosowane przy konstruowaniu standardów w krajach EU

14 STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Obecnie w Polsce brak jest regulacji prawnych na stosowanie standardów np. w kształceniu zawodowym!!

15 KSZTAŁCENIE MODUŁOWE wg METODOLOGII MES Każdy zawód można opisać poprzez wyszczególnienie pojedynczych zadań zawodowych Wykonanie każdego zadania zawodowego wymaga określonych umiejętności praktycznych i opanowania pewnych treści teoretycznych Kształcenie wg programów modułowych przygotowuje uczestnika szkolenia bezpośrednio do wykonywania konkretnych zadań zawodowych – uczymy się tak, jak później pracujemy Zadania zawodowe podczas szkolenia nazywamy jednostkami modułowymi Jednostka modułowa – zadanie zawodowe, którego efektem jest produkt, usługa lub decyzja

16 ŚCIEŻKI KARIERY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH studia wyższe na kierunku Edukacja techniczno informatyczna studia wyższe studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego studia wyższe staż zawodowy studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego studia wyższe staż zawodowy kurs kwalifikacyjny pedagogiczny

17 PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE I METODYCZNE NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH –jakość kształcenia nauczycieli na wyższych uczelniach –doskonalenie zawodowe i dokształcanie nauczycieli –wymagania systemu awansu zawodowego –poziom atrakcyjności pracy w zawodzie nauczyciela –procesy fluktuacyjne kadry nauczycieli

18 DOSKONALENIE ZAWODOWE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - studia podyplomowe przygotowujące do nauczania nowego przedmiotu - studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego - kursy kwalifikacyjne (tylko w zakresie przygotowania pedagogicznego) - kursy doskonalące - seminaria - staże i praktyki zawodowe – warsztaty

19 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W JEDNYM Z CKP Przygotowanie kierunkowe Przygotowanie pedagogiczne Liczba nauczycieli (40) wyższe techniczne II st.st. podypl. pedag. 5 wyższe techniczne I st.st. podypl. pedag 1 wyższe pedag. II st. 4 średnie technicznewyższe pedag. II st. 10 wyższe ekon-zarządz. II stkurs pedagogiczny 4 średnie technicznewyższe pedag. I st. 8 średnie technicznekurs pedagogiczny 8

20 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W JEDNYM Z CKP Przygotowanie kierunkowe Przygotowanie pedagogiczne Liczba nauczycieli (40) Doskonalenie zawodowe Kursy doskonalące Praktyki wyższe techniczne II st.st. podypl. pedag. 510 wyższe techniczne I st.st. podypl. pedag 110 wyższe pedag. II st. 400 średnie technicznewyższe pedag. II st. 1030 wyższe ekon-zarządz. II stkurs pedagogiczny 420 średnie technicznewyższe pedag. I st. 810 średnie technicznekurs pedagogiczny 800

21 ORGANIZATORZY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - szkoły wyższe (studia podyplomowe, kursy) - publiczne i niepubliczne jednostki doskonalenia nauczycieli - dostawcy wyposażenia technicznego i dydaktycznego oraz oprogramowania - centra szkoleniowe - inne jednostki np., stowarzyszenia, fundacje itp

22 DIAGNOZA OBECNEGO STANU -niska atrakcyjność materialna zawodu nauczycielskiego -zbyt wygórowane wymagania formalne wobec nauczycieli przedmiotów zawodowych -skutki reformy systemu szkolnego obejmującej stopniową likwidację szkolnictwa zawodowego -odejście doświadczonych nauczycieli -likwidacja bazy technicznej wielu szkół zawodowych -braki w wyposażeniu szkół w sprzęt laboratoryjny i techniczny -trudności z przygotowaniem uczniów do egzaminów zawodowych -brak powiązań szkół z zakładami pracy

23 GŁÓWNE CELE PRAKTYK I STAŻY ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI -poznanie oczekiwań pracodawców formułowanych wobec absolwentów szkół zawodowych -analiza programów kształcenia zawodowego pod kątem oczekiwań pracodawców -zapoznanie z technologiami i organizacją pracy stosowanymi przez pracodawców -rozpoznanie możliwości i zasad współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi.

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W poszukiwaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google