Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problematyka ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne przygotował dr Dariusz Szostek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problematyka ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne przygotował dr Dariusz Szostek."— Zapis prezentacji:

1 Problematyka ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne przygotował dr Dariusz Szostek

2 Źródła prawa Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2005 r.) (Dz.U.05.64.565) zmiany 2006.01.25 zm.Dz.U.06.12.65art. 1 2006.04.28 zm.Dz.U.06.73.501art. 6

3 Ustawa określa zasady: 1) ustanawiania Planu Informatyzacji Pa ń stwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu; 2) ustalania minimalnych, gwarantuj ą cych otwarto ść standardów informatycznych, wymaga ń dla systemów teleinformatycznych u ż ywanych do realizacji zada ń publicznych oraz dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi;

4 Ustawa określa zasady: 3) dostosowania systemów teleinformatycznych u ż ywanych do realizacji zada ń publicznych do minimalnych, gwarantuj ą cych otwarto ść standardów informatycznych, wymaga ń dla systemów teleinformatycznych u ż ywanych do realizacji zada ń publicznych; 4) dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi do minimalnych, gwarantuj ą cych otwarto ść standardów informatycznych, wymaga ń dla rejestrów publicznych i wymiany informacji z podmiotami publicznymi

5 Ustawa określa zasady: 5) kontroli projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, systemów teleinformatycznych u ż ywanych do realizacji zada ń publicznych, rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi; 6) wymiany informacji drog ą elektroniczn ą, w tym dokumentów elektronicznych, pomi ę dzy podmiotami publicznymi a podmiotami nieb ę d ą cymi podmiotami publicznymi;

6 Ustawa określa zasady: 7) ustalania i publikacji specyfikacji rozwi ą za ń stosowanych w oprogramowaniu umo ż liwiaj ą cym ł ą czenie i wymian ę informacji, w tym przesłanie dokumentów elektronicznych, pomi ę dzy systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych a systemami podmiotów nieb ę d ą cymi podmiotami publicznymi - w celu ochrony interesu publicznego, w tym zachowania przez Pa ń stwo mo ż liwo ś ci swobody wyboru technologii w procesach informatyzacji realizacji zada ń publicznych.

7 Zakres podmiotowy ustawy: 1) organów administracji rz ą dowej, organów kontroli pa ń stwowej i ochrony prawa, s ą dów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a tak ż e jednostek samorz ą du terytorialnego i ich organów; 2) jednostek bud ż etowych, zakładów bud ż etowych i gospodarstw pomocniczych jednostek bud ż etowych; 3) funduszy celowych; 4) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

8 Zakres podmiotowy ustawy: 5) Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 6) Narodowego Funduszu Zdrowia; 7) pa ń stwowych lub samorz ą dowych osób prawnych utworzonych na podstawie odr ę bnych ustaw w celu realizacji zada ń publicznych - zwanych dalej podmiotami publicznymi.

9 Zakres podmiotowy: równie ż do podmiotu, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizacj ę zadania publicznego, je ż eli w zwi ą zku z realizacj ą tego zadania istnieje obowi ą zek przekazywania informacji do lub od podmiotów nieb ę d ą cych organami administracji rz ą dowej.

10 Wyłączenia podmiotowe Przepisów ustawy nie stosuje się do – przedsiębiorstw państwowych, – spółek handlowych, – jednostek badawczo-rozwojowych, – państwowych szkół wyższych i państwowych wyższych szkół zawodowych, – Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, – służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 2) ),

11 Wyłączenia podmiotowe – Kancelarii Sejmu, – Kancelarii Senatu, – Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, – Rzecznika Praw Obywatelskich, – Trybunału Konstytucyjnego, – Sądu Najwyższego, – sądów administracyjnych, – Najwyższej Izby Kontroli, – Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

12 Wyłączenia podmiotowe – Krajowego Biura Wyborczego, – Instytutu Pamięci Narodowej – Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Narodowego Banku Polskiego, – poza przypadkami gdy w związku z realizacją zadań przez te podmioty istnieje obowiązek przekazywania informacji do i od podmiotów niebędących organami administracji rządowej; w takim przypadku stosuje się art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy.

13 Definicje - informatyczny no ś nik danych - materiał lub urz ą dzenie słu żą ce do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej lub analogowej; dokument elektroniczny - stanowi ą cy odr ę bn ą cało ść znaczeniow ą zbiór danych uporz ą dkowanych w okre ś lonej strukturze wewn ę trznej i zapisany na informatycznym no ś niku danych;

14 Definicje system teleinformatyczny - system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808); środki komunikacji elektronicznej - środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

15 Definicje - rejestr publiczny: - rejestr, ewidencja, wykaz, list a, spis albo inn a form ę ewidencji, - słu żą ca do realizacji zada ń publicznych, - prowadzony przez podmiot publiczny na podstawie odr ę bnych przepisów ustawowych;

16 Definicje projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - okre ś lony w dokumentacji zespół czynno ś ci organizacyjnych i technicznych - maj ą cych na celu zbudowanie, rozbudowanie lub unowocze ś nienie systemu teleinformatycznego - u ż ywanego do realizacji zada ń publicznych, - ś wiadczenie usług dotycz ą cych utrzymania tego systemu lub - opracowanie procedur realizowania zada ń publicznych drog ą elektroniczn ą ;

17 Definicje ponadsektorowy projekt informatyczny - projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu, – którego zakres przedmiotowy dotyczy spraw należących do właściwości więcej niż jednego działu administracji rządowej; sektorowy projekt informatyczny - projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu, – którego zakres przedmiotowy dotyczy spraw należących do właściwości jednego działu administracji rządowej

18 Definicje - minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej – - zespół cech informacyjnych, - w tym identyfikatorów oraz odpowiadaj ą cych im charakterystyk elementów strukturalnych przekazu informacji, - takich jak zawarto ś ci pola danych, - słu żą cych do zapewnienia spójno ś ci prowadzenia rejestrów publicznych oraz wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi;

19 Definicje oprogramowanie interfejsowe – – oprogramowanie umo ż liwiaj ą ce ł ą czenie i wymian ę danych – w komunikacji pomi ę dzy systemami teleinformatycznymi;

20 Definicje minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych – - zespół wymagań organizacyjnych i technicznych, – - których spełnienie przez system teleinformatyczny – używany do realizacji zadań publicznych – - umożliwia wymianę danych z innymi systemami – teleinformatycznymi – - używanymi do realizacji zadań publicznych oraz – - zapewnia dostęp do zasobów informacji u – udostępnianych za pomocą tych systemów;

21 Definicje testy akceptacyjne – – udokumentowane wartości danych wejściowych wprowadzanych do systemu teleinformatycznego i – powiązanych z nimi wartości oczekiwanych danych wyjściowych, – opisujące zestawy poprawnych odpowiedzi systemu teleinformatycznego na podawane dane wejściowe, – pozwalające na sprawdzenie poprawności wdrożenia oprogramowania interfejsowego.

22 Przepisy ustawy nie naruszają - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pó ź n. zm.3)); - ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95, z pó ź n. zm.4)).

23 Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa, zwany dalej "Planem", jest instrumentem planowania i koordynowania informatyzacji działalności podmiotów publicznych w zakresie realizowanych przez te podmioty zadań publicznych.

24 Plan informatyzacji Państwa ma na celu 1) okre ś lenie organizacyjnych i technologicznych instrumentów rozwoju społecze ń stwa informacyjnego; 2) koordynacj ę realizowanych przez wi ę cej ni ż jeden podmiot publiczny projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu; 3) modernizacj ę oraz ł ą czenie systemów teleinformatycznych u ż ywanych do realizacji zada ń publicznych; 4) zapewnienie warunków bezpiecze ń stwa i zgodno ś ci działania systemów teleinformatycznych u ż ywanych do realizacji zada ń publicznych; 5) tworzenie warunków do rozwoju współpracy mi ę dzynarodowej w zakresie informatyzacji.

25 Plan Informatyzacji Państwa Rada Ministrów, na wniosek ministra wła ś ciwego do spraw informatyzacji, ustanawia, w drodze rozporz ą dzenia, Plan Informatyzacji Pa ń stwa, maj ą c na uwadze: 1) informacje o stanie systemów teleinformatycznych u ż ywanych do realizacji zada ń publicznych; 2) informacje o podejmowanych przez podmioty publiczne działaniach słu żą cych rozwojowi społecze ń stwa informacyjnego; 3) potrzeby w zakresie informatyzacji działalno ś ci podmiotów publicznych; 4) mo ż liwo ś ci finansowe pa ń stwa. Plan ustanawia si ę na okres nie dłu ż szy ni ż 5 lat.

26 Plan zawiera określenie priorytetów rozwoju systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych; zestawienie oraz charakterystykę ponadsektorowych i sektorowych projektów informatycznych służących realizacji priorytetów, o których mowa w pkt 1, szacunkowe koszty realizacji tych projektów oraz wskazanie możliwych źródeł ich finansowania; program działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego; określenie zadań publicznych, które będą realizowane z wykorzystaniem drogi elektronicznej, oraz terminów rozpoczęcia ich realizacji.

27 Plan Informatyzacji Państwa Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, ustanawia, w drodze rozporządzenia, Plan Informatyzacji Państwa, mając na uwadze: informacje o stanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych; informacje o podejmowanych przez podmioty publiczne działaniach służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego; potrzeby w zakresie informatyzacji działalności podmiotów publicznych; możliwości finansowe państwa. Plan ustanawia się na okres nie dłuższy niż 5 lat.

28 Projekty sektorowe i ponadsektorowe Rada Ministrów, na wniosek ministra wła ś ciwego do spraw informatyzacji, ustanawia, w drodze rozporz ą dzenia, ponadsektorowy projekt informatyczny, Minister wła ś ciwy do spraw działu administracji rz ą dowej, którego dotyczy projekt, po zasi ę gni ę ciu opinii ministra wła ś ciwego do spraw informatyzacji, ustanawia, w drodze rozporz ą dzenia, sektorowy projekt informatyczny,

29 Projekt Sektorowy Minister właściwy do spraw działu administracji rządowej, którego dotyczy projekt, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw informatyzacji, – ustanawia, w drodze rozporządzenia, – sektorowy projekt informatyczny, – uwzględniając w szczególności potrzeby w zakresie informatyzacji działalności podmiotów publicznych w ramach danego działu administracji rządowej oraz – możliwości finansowe państwa, a także – określone w Planie priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych – oraz określenie zadań publicznych realizowanych z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

30 Projekt Sektorowy Minister właściwy do spraw działu administracji rządowej, – którego dotyczy sektorowy projekt informatyczny, – po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw informatyzacji, – może wystąpić z wnioskiem do Rady Ministrów – o ustanowienie sektorowego projektu informatycznego, – który ma być realizowany w okresie dłuższym niż rok, jako programu wieloletniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

31 Projekt Informatyczny W akcie o ustanowieniu projektu informatycznego, o którym mowa w art. 8 i 9, określa się w szczególności: – cel ustanowienia projektu; – organ odpowiedzialny za realizację projektu; – zakres zadań przewidzianych do realizacji w projekcie; – źródła finansowania i szacunkowe koszty realizacji projektu; – harmonogram realizacji projektu

32 Projekt Informatyczny Do wniosku dołącza się: – założenia funkcjonalne projektu informatycznego o publicznym zastosowaniu określające cel ustanowienia projektu, zadania służące realizacji celu, dla którego ustanawia się projekt, oraz harmonogram ich realizacji;

33 Projekt Informatyczny analizę ekonomiczno-finansową celowości ustanowienia projektu informatycznego o publicznym zastosowaniu, – określającą wielkość środków przewidywanych do sfinansowania zadań określonych w harmonogramie realizacji projektu, – źródła finansowania tych zadań oraz – korzyści wynikające z realizacji tego projektu;

34 Projekt Informatyczny założenia techniczne projektu informatycznego o publicznym zastosowaniu – określające funkcje oraz – składniki sprzętowe i oprogramowanie systemu teleinformatycznego, – które, przy uwzględnieniu minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, – posłużą do realizacji zadań zakładanych w projekcie.

35 Dofinansowanie Minister wła ś ciwy do spraw informatyzacji mo ż e dofinansowywa ć przygotowanie lub realizacj ę przez podmiot publiczny, na wniosek tego podmiotu: 1) projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu nieb ę d ą cych ponadsektorowymi albo sektorowymi projektami informatycznymi; 2) przykładowego oprogramowania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a, a tak ż e kodów ź ródłowych takiego oprogramowania; 3) przedsi ę wzi ęć wspieraj ą cych rozwój społecze ń stwa informacyjnego, innych ni ż wymienione w pkt 1 i 2.

36 Dofinansowanie Dofinansowanie mo ż e by ć udzielone, je ż eli przedsi ę wzi ę cia 1) słu żą realizacji celów okre ś lonych w Planie; 2) s ą projektowane oraz realizowane z uwzgl ę dnieniem minimalnych wymaga ń dla systemów teleinformatycznych lub minimalnych wymaga ń dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej; 3) nie s ą finansowane ze ś rodków bud ż etu pa ń stwa innych ni ż te, których dysponentem jest minister wła ś ciwy do spraw informatyzacji.

37 Dofinansowanie Środki finansowe na dofinansowanie przedsięwzięć, są przekazywane w formie dotacji celowej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw informatyzacji a podmiotem, który złożył wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1.

38 Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, Podmiot publiczny u ż ywa do realizacji zada ń publicznych systemów teleinformatycznych spełniaj ą cych minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych.

39 Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, Podmiot publiczny realizuj ą cy zadania publiczne przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z u ż yciem ś rodków komunikacji elektronicznej do przekazywania danych pomi ę dzy tym podmiotem a podmiotem nieb ę d ą cym organem administracji rz ą dowej: 1) zapewnia, aby system teleinformatyczny słu żą cy do wymiany danych pomi ę dzy tym podmiotem a podmiotami nieb ę d ą cymi organami administracji rz ą dowej, poza minimalnymi wymaganiami, o których mowa w ust. 1, spełniał wymóg równego traktowania rozwi ą za ń informatycznych;

40 Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, 2) publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej lub udost ę pnia w inny sposób: - zestawienie stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym systemu teleinformatycznego u ż ywanego przez ten podmiot do realizacji zada ń publicznych struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfruj ą cych, - testy akceptacyjne

41 Elektroniczny Rejestr Publiczny Podmiot publiczny prowadz ą cy rejestr publiczny jest obowi ą zany: 1) prowadzi ć ten rejestr w sposób zapewniaj ą cy spełnianie minimalnych wymaga ń dla systemów teleinformatycznych, w przypadku gdy ten rejestr działa przy u ż yciu systemów teleinformatycznych; 2) prowadzi ć ten rejestr zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej; 3) umo ż liwi ć dostarczanie informacji do tego rejestru oraz udost ę pnianie informacji z tego rejestru drog ą elektroniczn ą, w przypadku gdy ten rejestr działa przy u ż yciu systemów teleinformatycznych.

42 Wymiana Informacji 1. Podmiot publiczny prowadząc wymianę informacji jest obowiązany zapewnić możliwość wymiany informacji również w formie elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, przy wykorzystaniu informatycznych nośników danych lub środków komunikacji elektronicznej 2. Podmiot publiczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany prowadzić wymianę informacji w formie elektronicznej:

43 Przepisy wykonawcze Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjno techniczne doręczania dokumentów elektronicznych, w tym formę urzędowego poświadczania odbioru tych dokumentów przez adresatów, uwzględniając: - minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej, - potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych oraz usprawnienia i ujednolicenia obiegu dokumentów między podmiotami publicznymi.

44 Rozporządzenie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z dnia 13 października 2005 r.) (Dz.U.05.200.1651)

45 Zakres przedmiotowy Rozporządzenie określa: – Warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym; – formę urzędowego poświadczania odbioru dokumentów elektronicznych przez adresatów.

46 Definicje elektroniczna skrzynka podawcza – – dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej – służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego – przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej ;

47 Definicje struktura fizyczna dokumentu elektronicznego – – wynik przetworzenia, w tym kodowania i szyfrowania, informacji zawartych w dokumencie elektronicznym na dane w układzie bitowym (format danych);

48 Definicje struktura logiczna dokumentu elektronicznego – sposób ułożenia informacji w dokumencie elektronicznym zdefiniowany przez określenie elementów i cech informacyjnych tego dokumentu oraz powiązań między nimi ;

49 Definicje urzędowe poświadczenie odbioru – – dane elektroniczne dołączone do dokumentu elektronicznego doręczonego podmiotowi publicznemu lub połączone z tym dokumentem w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana dokonana w tym dokumencie jest rozpoznawalna, określające:

50 Definicje pełną nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny, datę i czas doręczenia dokumentu elektronicznego rozumiane jako data i czas wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego, datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru;

51 Definicje zakres użytkowy dokumentu elektronicznego – zawartość dokumentu elektronicznego zdefiniowaną przez określenie struktury logicznej dokumentu elektronicznego zgodnie z wymaganiami podmiotu publicznego wynikającymi z rodzaju spraw załatwianych przez ten podmiot.

52 Format doręczanych danych Dokumenty elektroniczne doręcza się do systemu teleinformatycznego używanego przez podmiot publiczny w strukturach fizycznych dokumentów elektronicznych wykorzystujących formaty danych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

53 Format doręczanych danych Dopuszcza się stosowanie struktur fizycznych dokumentów elektronicznych innych niż te, o których mowa powyżej, w przypadku: – doręczania dokumentów elektronicznych między systemami teleinformatycznymi używanymi przez ten sam podmiot publiczny; – wymiany danych dotyczących ochrony zdrowia między publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

54 Przyjmowanie dokumentów elektronicznych Podmiot publiczny przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej albo – na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru.

55 BIP Podmiot publiczny informuje w sposób powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, o: – sposobie doręczania dokumentów elektronicznych temu podmiotowi, w tym o: udostępnionym adresie elektronicznej skrzynki podawczej, akceptowanych strukturach fizycznych dokumentów elektronicznych i zakresach użytkowych dokumentów elektronicznych, określonych zgodnie z § 3 i 4, oraz o rodzajach informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru

56 BIP innych wymaganiach określonych przepisami prawa dotyczących doręczania dokumentów elektronicznych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne do otrzymania przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru

57 Doręczanie dokumentów elektronicznych Doręczenia dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dokonuje się przez: – wprowadzenie odebranego dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego będącego adresatem tego dokumentu; – automatyczne wytworzenie przez system, o którym mowa w pkt 1, urzędowego poświadczenia odbioru; – odesłanie nadawcy dokumentu elektronicznego urzędowego poświadczenia odbioru.

58 Przyjmowanie dokumentów elektronicznych Doręczenia dokumentu elektronicznego na informatycznych nośnikach danych dokonuje się przez: – przeniesienie odebranego dokumentu elektronicznego z informatycznego nośnika danych do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego będącego adresatem tego dokumentu; – automatyczne wytworzenie przez system, o którym mowa w pkt 1, urzędowego poświadczenia odbioru; – zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru na tym samym informatycznym nośniku danych, z którego dokument elektroniczny przeniesiono do systemu, o którym mowa w pkt 1.

59 Przechowywanie Podmiot publiczny przechowuje wytworzone urzędowe poświadczenie odbioru przez okres, przez jaki jest obowiązany przechowywać dokument elektroniczny opatrzony tym poświadczeniem.

60 System System teleinformatyczny wykorzystywany przez podmiot publiczny do wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru powinien spełniać wymagania techniczne i organizacyjne określone w załączniku do rozporządzenia.

61 System System teleinformatyczny wykorzystywany przez podmiot publiczny do wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru: – zawiera sprzętowy moduł bezpieczeństwa (Hardware Security Module), zwany dalej "HSM", spełniający wymagania normy FIPS 140-2 (Security Requirements for Cryptographic Modules) poziom 3 lub wyższy, wydanej przez National Institute of Standards and Technology (NIST); – umożliwia ewidencjonowanie dokumentów elektronicznych doręczonych temu podmiotowi oraz wytworzonych urzędowych poświadczeń odbioru.

62 System HSM generuje i przechowuje materiał kryptograficzny służący do wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru. Wszelkie operacje kryptograficzne muszą być wykonywane wewnątrz HSM.

63 System HSM musi zapewnić ochronę przed nieuprawnionym dostępem i powinno znajdować się w bezpiecznej obudowie odpornej na nieuprawnioną ingerencję zewnętrzną. W przypadku nieuprawnionej ingerencji zewnętrznej materiał kryptograficzny służący do wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru powinien zostać zniszczony. HSM powinno znajdować się w pomieszczeniu zabezpieczonym systemem kontroli dostępu klasy SA 3 lub wyższym, zgodnie z właściwą Polską Normą. Certyfikat zastosowany do wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru musi zawierać adres elektroniczny jego weryfikacji

64 Rada Informatyzacji Przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Informatyzacji, zwana dalej "Radą". Rada jest organem opiniodawczo-doradczym ministra.

65 Rada Informatyzacji Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać: 1)ministrowie; 2)Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych; 3)Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; 4)współprzewodniczący ze strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; 5)jednostki naukowe w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki, które w zakresie działalności statutowej prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie informatyki;

66 Rada Informatyzacji 6)izby gospodarcze reprezentujące przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania sprzętu informatycznego, oprogramowania lub świadczenia usług informatycznych; 7)stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem statutowym jest reprezentowanie środowiska informatycznego lub wspieranie zastosowań informatyki.

67 Rada Informatyzacji Kadencja wynosi 2 lata

68 KESTiRP Tworzy się Krajową Ewidencję Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych, zwaną dalej krajową ewidencją. Krajową ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji. Gromadzi się w niej i udostępnia za pomocą systemu teleinformatycznego: - zbiorczy wykaz systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych przez podmiot publiczny - wykaz rejestrów publicznych wraz z informacjami dotyczącymi tych rejestrów

69 KESTiRP Dane zawarte w krajowej ewidencji są jawne, chyba że ich jawność jest wyłączona bądź ograniczona na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

70 Zgłoszenie Podmiot publiczny, zgłasza do krajowej ewidencji: 1) dat ę rozpocz ę cia realizacji zada ń publicznych przy pomocy rejestru publicznego; 2) podstaw ę prawn ą i cel utworzenia rejestru publicznego; 3) jednostk ę organizacyjn ą prowadz ą c ą rejestr publiczny lub używającą system teleinformatyczny; 4) zadania publiczne, do których realizacji jest u ż ywany system teleinformatyczny, ze wskazaniem podstawy prawnej ich realizacji; 5) zakres informacji gromadzonych w rejestrze publicznym; 6) okre ś lenie, czy rejestr publiczny jest prowadzony za pomoc ą systemu teleinformatycznego; 7) wskazanie, które z podanych w zgłoszeniu danych podlegaj ą ochronie jako informacje niejawne lub inne informacje ustawowo chronione, w jakim zakresie i na jakiej podstawie prawnej

71 Badanie W celu zapewnienia spójnego działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych przeprowadza się badanie poprawności wdrożenia rozwiązań, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, - w oprogramowaniu interfejsowym przy wykorzystaniu testów akceptacyjnych udostępnionych przez podmiot publiczny zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. b, zwane dalej badaniem.

72 Badanie Badanie przeprowadza, na własny koszt, twórca oprogramowania interfejsowego albo inny podmiot posiadający autorskie prawa majątkowe do oprogramowania interfejsowego, które ma być wykorzystywane do realizacji zadania publicznego, zwany dalej podmiotem uprawnionym: 1) przed udostępnieniem po raz pierwszy oprogramowania interfejsowego do realizacji tego zadania; 2) po modyfikacji oprogramowania interfejsowego

73 Badanie Oprogramowanie interfejsowe mo ż e by ć u ż ywane do realizacji zada ń publicznych, je ż eli uzyskało pozytywny wynik badania. Podmiot publiczny mo ż e nieodpłatnie udost ę pni ć oprogramowanie interfejsowe, które uzyskało pozytywny wynik badania, albo jego kody ź ródłowe, w zakresie okre ś lonym w umowie licencyjnej z podmiotem uprawnionym.

74 Kontrola Działania systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych albo realizacji obowiązków wynikających z art. 13 ust. 2, dokonuje: w jednostkach samorządu terytorialnego i ich związkach oraz w tworzonych lub prowadzonych przez te jednostki samorządowych osobach prawnych i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych - właściwy wojewoda,

75 Kontrola W stosunku do organów i jednostek, samorządu terytorialnego, kontrola może dotyczyć wyłącznie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych, które są używane do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W pozostałych przypadkach kontrola przeprowadzana jest na wniosek.

76 Kontrola Kierownik kontrolowanego podmiotu publicznego jest obowiązany: 1) zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli; 2) przedstawić na żądanie kontrolera dokumenty i materiały, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych; 3) zapewnić możliwość sporządzania lub przekazywania uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz zestawień, danych i obliczeń niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

77 Kontrola Kierownik kontrolowanego podmiotu publicznego lub inny pracownik tego podmiotu może odmówić udzielenia kontrolerowi wyjaśnień jedynie w przypadkach, gdy: -wyjaśnienia mogą dotyczyć faktów lub okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną bądź majątkową wezwanego do złożenia wyjaśnień, - a także jego małżonka lub osobę pozostającą z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych powinowatych do drugiego stopnia -bądź osoby związane z nim z tytułu przysposobienia, opieki bądź kurateli

78 Kontrola Kierownik kontrolowanego podmiotu publicznego ma prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli.

79 Kontrola Kierownik kontrolowanego podmiotu publicznego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając kontrolerowi, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolera.

80 Dziękuję Gratuluję wytrzymałości


Pobierz ppt "Problematyka ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne przygotował dr Dariusz Szostek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google