Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ryzyko podatkowe Wojciech Krok Członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ryzyko podatkowe Wojciech Krok Członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan."— Zapis prezentacji:

1

2 Ryzyko podatkowe Wojciech Krok Członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan

3 Ryzyko podatkowe Niepewność co do traktowania danego zdarzenia w punktu widzenia podatków (wysokość i termin zapłaty) Istotny element ryzyka biznesowego Zarządzanie ryzykiem podatkowym – wpływa na efektywność zarządzania przedsiębiorstwem

4 Główne czynniki wpływające na powstanie ryzyka podatkowego – niejasność i zmienność przepisów podatkowych – fiskalizm Urzędów Skarbowych, Urzędów Celnych, Urzędów Kontroli Skarbowej – brak wiedzy i doświadczenia osób odpowiedzialnych za podatki – niespójne działania w ramach danego przedsiębiorstwa – brak świadomości istotności podatków w działalności bieżącej

5 Potencjalne skutki materializacji powstałego ryzyka podatkowego – powstanie zaległości podatkowej wraz z odsetkami – sankcje karnoskarbowe – utrata uprawnień wynikających z przepisów – nadwyrężenie reputacji i wizerunku – wykluczenie z przetargów – obniżenie zdolności kredytowej

6 Szacowanie, identyfikacja oraz minimalizacja ryzyka podatkowego

7 Szacowanie ryzyka podatkowego Przy ocenie ryzyka podatkowego należy uwzględnić: – konsekwencje finansowe uznania danego stanowiska za nieprawidłowe – możliwość obrony stanowiska w drodze sporu przed organem podatkowym oraz sądem administracyjnym – możliwość eliminacji lub ograniczenia powstałego ryzyka podatkowego – złożoność ryzyka podatkowego wpływa na możliwość skutecznej identyfikacji nieprawidłowości przez organy podatkowe

8 Identyfikacja ryzyka podatkowego Na skutek: – wewnętrznej kontroli co do zasady możliwość podjęcia działań naprawczych pozytywna identyfikacja – audytu zewnętrznego co do zasady możliwość podjęcia działań naprawczych pozytywna identyfikacja – kontroli organów podatkowych ryzyko określenia zaległości podatkowej ryzyko powstania odpowiedzialności karnej-skarbowej negatywna identyfikacja

9 Minimalizacja ryzyka podatkowego Na minimalizację ryzyka podatkowego wpływa: – odpowiednie zarządzenia ryzykiem podatkowym w zakresie: czynnika ludzkiego, procedur wewnętrznych, systemów informatycznych, możliwości wynikających z systemu podatkowego – możliwie szybka pozytywna identyfikacja ryzyka podatkowego (na skutek kontroli wewnętrznej lub audytu zewnętrznego) – podjęcie działań ograniczających oraz minimalizujących ryzyko podatkowe w zakresie konsekwencji karnych skarbowych złożenie czynnego żalu

10 Zasady, metody i narzędzia zarządzania ryzykiem podatkowym

11 Elementy zarządzania ryzykiem podatkowym – budowanie świadomości ryzyka podatkowego – ocena ryzyka podatkowego (audyty wewnętrzne/zewnętrzne) – minimalizacja/wyeliminowanie zidentyfikowanego ryzyka – bieżąca obserwacja istotnych kwestii podatkowych – bieżąca weryfikacja podejmowanych działań z punktu widzenia podatków – przygotowanie się do istotnych transakcji i restrukturyzacji od strony podatkowej

12 Główne obszary zarządzania ryzykiem podatkowym Czynnik ludzki Możliwości wynikające z systemu podatkowego Procedury wewnętrzne Systemy informatyczne

13 Czynnik ludzki – zarządzanie Dobór odpowiedniej kadry pracowniczej o praktycznej znajomości kwestii podatkowych Precyzyjne określenie zakresu obowiązków Wewnętrzny system kontroli

14 Możliwości wynikające z systemu podatkowego – zarządzanie Zabezpieczanie pozycji podatkowej poprzez uzyskiwanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego Aktywny udział w kontroli i postępowaniach podatkowych Ocena ryzyka związanego z optymalizacją rozliczeń podatkowych – ryzyko ewentualnej kontroli podatkowej

15 Procedury wewnętrzne – zarządzanie Ściśle określony obieg dokumentów – wskazanie terminów na przekazanie dokumentów do kolejnych działów Wskazanie osób odpowiedzialnych za obieg dokumentów na poszczególnych etapach Wskazanie osób nadzorujących procesy w poszczególnych działach Szczegółowo określony sposób komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami

16 Systemy informatyczne – zarządzanie Dokonanie właściwej implementacji systemu informatycznego Okresowe kontrole prawidłowości założeń systemu informatycznego związane ze zmianami prawa podatkowego – w szczególności w zakresie stawek podatkowych, zwolnień z podatku czy prawa do odliczenia podatku Wykorzystywanie optymalnych rozwiązań systemów informatycznych

17 Interpretacje prawa podatkowego oraz odpowiedzialność podatkowa

18 Moc prawna interpretacji Interpretacje: – ogólne – Indywidualne Podatnicy oraz organy podatkowe nie są związane interpretacjami podatkowymi – istnieje ochrona prawna podatników

19 Skutki prawne uzyskania interpretacji indywidualnej Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej/ogólnej przed jej zmianą lub w przypadku jej nieuwzględnienia przez organy podatkowe: – nie powoduje obowiązku zapłaty podatku Zwolnienie obejmuje w przypadku: – rocznego rozliczenia podatkowego – okres do końca danego roku – kwartalnego rozliczenia podatkowego – okres do końca danego kwartału – miesięcznego rozliczenia podatkowego – okres do końca danego miesiąca Interpretacja podatkowa chroni podatnika wyłącznie w zakresie przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego

20 Zasady wydawania interpretacji indywidualnych Int. indywidualne wydawane w imieniu Ministra Finansów przez upoważnionych Dyrektorów Izb Skarbowych Możliwa zmiana interpretacji przez Ministra Finansów z urzędu Termin na wydanie interpretacji indywidualnej – 3 miesiące – istotny dla zachowania terminu moment wydania interpretacji (uchwała całej Izby Finansowej NSA o sygn. II FPS 7/09 ) – ryzyko podatkowe w przypadku milczącej interpretacji

21 Główne planowane zmiany w zakresie interpretacji indywidualnych Upoważnienie Dyrektorów Izb Skarbowych do zmiany interpretacji indywidualnych – celem jest ujednolicenie wydawanych interpretacji indywidualnych Zwiększenie opłat za złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dla wszystkich podmiotów z 40 zł do 1000 zł (obniżona opłata w wysokości 40 zł dla małych i mikro przedsiębiorców) – powodem szerokie wykorzystywanie możliwości wynikających z uzyskania interpretacji indywidualnych w celu dokonywania optymalizacji podatkowych – kwestia zgodności z Konstytucją takiego rozwiązania

22 Odpowiedzialność podatkowa Podatnik odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem Możliwa odpowiedzialność osób trzecich – szczególnie istotna odpowiedzialność subsydiarna z odpowiedzialnością osób prawnych

23 Odpowiedzialność podatkowa osób prawnych Członków zarządu - za zaległości podatkowe: spółek z o.o., spółek z o.o. w organizacji, spółek akcyjnych, spółek akcyjnych w organizacji – całym majątkiem solidarnie oraz subsydiarnie ze Spółką Członków organów zarządzających innych niż powyżej wskazane osób prawnych – solidarna całym swoim majątkiem Jeżeli nie ma jeszcze ustanowionego zarządu spółki odpowiada jej pełnomocnik albo odpowiadają wspólnicy, jeżeli pełnomocnik nie został powołany – w przypadku spółek z o.o. w organizacji oraz spółek akcyjnych w organizacji Odpowiedzialność dotyczy również byłych członków zarządów, byłych pełnomocników lub byłych wspólników

24 Odpowiedzialność członków zarządu Zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków Inne zaległości traktowane jak zaległości podatkowe (np. nienależny zwrot nadpłaty podatku) powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu W przypadku członków organów zarządzających innych osób prawnych powyższe zasady stosuje się odpowiednio Specyficzne regulacje przy przejęciu, podziale osoby prawnej, podziale osoby prawnej przez wydzielenie

25 Wyłączenie odpowiedzialności Możliwość wyłączenia z odpowiedzialności członka zarządu za zaległości osoby prawnej w przypadku: – we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe – niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło bez jego winy – wskazanie mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części W przypadku członków organów zarządzających innych osób prawnych powyższe zasady stosuje się odpowiednio

26 Ryzyko podatkowe – analiza przypadków

27 Premie pieniężne a VAT Wypłata nabywcy towarów określonej kwoty pieniężnej związana z realizacją określonego poziomu zakupu usług lub towarów – forma gratyfikacji klienta w celu maksymalizacji sprzedaży Kontrowersje czy premie pieniężne należy traktować na gruncie VAT jako: – wynagrodzenie za świadczenie usług – rabat – zdarzenie nie podlegające VAT

28 Premie pieniężne – praktyka Organy podatkowe – premie pieniężne stanowią: – rabat gdy premię pieniężną można powiązać z konkretną dostawą pomniejsza podstawę opodatkowania faktury korygujące – świadczenie usług gdy premii pieniężnej nie można powiązać z żadną konkretną dostawą faktura VAT Orzecznictwo sądowe – premie pieniężne stanowią: – w okresie do 2008 r. świadczenie usług nie podlegają VAT – noty księgowe – w okresie po 2008 r. co do zasady nie podlegają VAT (ewentualnie świadczenie usług)

29 Konsekwencje zakwestionowania przyjętego rozwiązania (1) W przypadku uznania, że premia pieniężna: – nie podlega VAT a wcześniej uznano że stanowiła świadczenie usług powstanie nadpłaty podatku u podmiotu otrzymującego premię pieniężną brak prawa do odliczenia u podmiotu wypłacającego premię pieniężną – nie podlega VAT a wcześniej uznano ją za rabat brak konsekwencji prawnych rozwiązanie niekorzystne biznesowo – stanowi świadczenie usług a wcześniej uznano ją za nie podlegającą VAT opodatkowanie podatkiem VAT obowiązek korekty rozliczeń po obu stronach transakcji

30 Konsekwencje zakwestionowania przyjętego rozwiązania (2) – stanowi świadczenie usług a wcześniej uznano ją za rabat opodatkowanie podatkiem VAT obowiązek korekty rozliczeń po obu stronach transakcji – stanowi rabat a wcześniej uznano ją za nie podlegającą VAT obowiązek wystawienia faktury korygującej i korekty rozliczeń po obu stronach transakcji – stanowi rabat a wcześniej uznano ją za świadczenie usług powstanie nadpłaty podatku u podmiotu otrzymującego premię pieniężną brak prawa do odliczenia u podmiotu wypłacającego premię pieniężną obowiązek wystawienia faktury korygującej i korekty rozliczeń po obu stronach transakcji

31 Pakiety medyczne – stanowisko organów podatkowych Stanowisko organów podatkowych – w 1998 r. wartość pakietów medycznych nie stanowi przychodu z tytuły nieodpłatnego świadczenia – okres po 1998 r. wartość pakietów medycznych stanowi przychód z tytuły nieodpłatnego świadczenia Stanowisko sądów administracyjnych – okres do 24 maja 2010 r. rozbieżność orzecznictwa – uchwała NSA w składzie 7 sędziów, o sygn. akt II FPS 1/10 z dnia 24 maja 2010 r. wartość pakietów medycznych stanowi przychód z tytuły nieodpłatnego świadczenia

32 Pakiety medyczne (2) NSA 5 października 2010 r., sygn. akt II FSK 541/09 ponownie przedstawił składowi 7 sędziów NSA kwestię pakietów medycznych Postanowieniem z 24 stycznia 2011 r., skład 7 sędziów NSA przedstawił zagadnienie prawne dot. pakietów medycznych do rozstrzygnięcia pełnemu składowi Izby Finansowej Nowelizacja? – w projekcie drugiej ustawy deregulacyjnej przewidziano: zwolnienie z PIT dla pakietów medycznych abolicję dla podatników – jest to projekt opracowany przez Ministerstwo Gospodarki a nie przez Ministerstwo Finansów

33 Wnioski Rozbieżność interpretacyjne w zakresie premii pieniężnych oraz pakietów medycznych stawiają podatników w różnej sytuacji prawnej: – uzyskanie korzystnej pozycji podatkowej wpływa na: konkurencyjność podatników – konieczność dostosowywania się do powstających zmian w zakresie wykładni prawa podatkowego Istotna rola indywidualnych interpretacji podatkowych

34 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Ryzyko podatkowe Wojciech Krok Członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan."

Podobne prezentacje


Reklamy Google