Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Marek Mielczarek opracowanie własne 1 Wymagania dotyczące polityki ochrony środowiska w aspekcie projektów starających się o dofinansowanie funduszy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Marek Mielczarek opracowanie własne 1 Wymagania dotyczące polityki ochrony środowiska w aspekcie projektów starających się o dofinansowanie funduszy."— Zapis prezentacji:

1 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne 1 Wymagania dotyczące polityki ochrony środowiska w aspekcie projektów starających się o dofinansowanie funduszy europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

2 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne 2 Czego dotyczy ocena oddziaływania na środowisko? Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Polityk i Strategii Planów i Programów Projektów i Przedsięwzięć SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

3 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne 3 Co to jest ocena oddziaływania na środowisko? W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia (art..47 poś): 1)przewidywane znaczące oddziaływania przedsięwzięcia, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, na : a)środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, b)dobra materialne, c)zabytki, d)wzajemne oddziaływanie między czynnikami, o których mowa w lit. a)-c), e)dostępność do złóż kopalin, 2)możliwości oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko (tzw. działania kompensacyjne), 3)wymagany zakres monitoringu. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

4 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne 4 Najważniejsze zagadnienia problematyczne (1) NATURA 2000 Wyznaczone obszary, shadow list, niejasności Inwestycje, dla których decyzje były wydane przed 1 maja 2004, a obecnie znalazły się w granicach sieci NATURA 2000 Brak danych dotyczących inwentaryzacji przyrodniczej, planów ochrony środowiska – trudności w dokonaniu rzetelnej oceny wpływu na środowisko Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

5 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne 5 Najważniejsze zagadnienia problematyczne (2) OOŚ Projekty przygotowane w czasie obowiązywania różnych regulacji prawnych w zakresie OOŚ Dopełnienie procedury konsultacji społecznych Procedura screeningu – kwalifikowanie przedsięwzięć do poddania procedurze OOŚ (np. dzielenie projektów) Dostosowanie polskiego prawa do dyrektyw UE (kanalizacja, drogi) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

6 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne 6 Najważniejsze zagadnienia problematyczne (3) Brak wyraźnych preferencji dla projektów bezpośrednio lub pośrednio wpływających na środowisko Wskaźniki wykorzystywane do monitorowania i oceny fizycznego postępu w realizacji projektów Ocena ex post projektów w zakresie wypełnienia celów dyrektyw UE dla przedsięwzięć realizowanych przy innych wymogach prawnych (sprzed 1 maja 2004) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

7 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne 7 Najważniejsze zagadnienia problematyczne (4) Różne podejście w uwzględnianiu ochrony środowiska przy ocenie wniosków o dofinansowanie Wpływ na obszary NATURA 2000 – jako osobna kategoria jedynie SPO Transport i Fundusz Spójności Wpływ na środowisko OOŚ – wszyscy, jedynie w zakresie bezwzględnie wymaganym prawem przy różnym podejściu do obowiązujących dyrektyw UE (np. w ZPORR nie osiągane cele dyrektyw) Wpływ na realizacje zobowiązań negocjacyjnych RP Środowisko – ZPORR i Fundusz Spójności Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

8 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne 8 Procedury (1) Realizacja: planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar - jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zwanej dalej "decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach" Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

9 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne 9 Procedury (2) Postępowanie w sprawie OOŚ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Annex I przedsięwzięcia wpływające na środowisko Annex II przedsięwzięcia mogące wpływać na środowisko Raport OOŚ obligatoryjny screening określający czy Raport OOŚ obligatoryjny SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

10 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne 10 Procedury (3) Informacje o planowanym przedsięwzięciu (art. 49 poś) – screening 1)rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 2)powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną, 3)rodzaju technologii, 4)ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, 5)przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii, 6)rozwiązaniach chroniących środowisko, 7)rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. (W tym NATURA 2000). Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

11 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne 11 Postępowanie OOŚ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Procedury (4) screening scoping Informacja środowiskowa Konsultacje i informacja Decyzja realizacji Przegląd uwarunkowań czy raport OOŚ jest konieczny (konsultacje społeczne – dyrektywa 2003/35/EC) Co powinna zawierać pełna informacja o oddziaływaniu na środowisko (identyfikacja wszystkich oddziaływań i środków kompensacyjnych) Raport OOŚ Konsultacje społeczne i procedury informacyjne o przedsięwzięciu (wymogi ustaw i KPA) Decyzja środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji (informacja zgodnie z KPA) SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

12 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne 12 Zadanie do wykonania Jak osiągnąć zgodność celów dyrektyw: 85/337/EEC – EIA (OOŚ) 97/11/EC (zmieniająca 85/337/EEC) 2003/35/EC obowiązująca od 25.06.2005 w krajach UE (konsultacje społeczne) - z nowelizowanym Prawem Ochrony Środowiska i innymi ustawami Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

13 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne 13 Przypadek 1 (brak mpzp) wydane wzizt lub decyzja lokalizacyjna przeprowadzić konsultacje społeczne wydać decyzje środowiskowych uwarunkowań nie wydane wzizt lub decyzja lokalizacyjna przeprowadzić konsultacje społeczne wydać decyzje środowiskowych uwarunkowań Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

14 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne 14 nie wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub inna zezwalająca na realizację przeprowadzić konsultacje społeczne wydać decyzje środowiskowych uwarunkowań wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub inna zezwalająca na realizację Sprawdzić czy procedura OOŚ jest zamknięta (uwzględniająca konsultacje, obszary wrażliwe w tym Natura 2000 – generalnie wypełnienie celów przedmiotowych dyrektyw i ustaw) Jeżeli nie to należy pozwolenie uchylić w trybie art.. 155 Kpa i ponownie złożyć wniosek o pozwolenie lub w trybie art.. 155 Kpa złożyć wniosek o zmianę wcześniejszej decyzji o pozwolenie na budowę (w trybie art. 36a UPb) poprzez nałożenie przez organ obowiązków wynikających z nowych przepisów UPoś przeprowadzić konsultacje społeczne wydać decyzje środowiskowych uwarunkowań Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Przypadek 2 (mpzp) SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

15 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne 15 Konsultacje społeczne Etapy udziału społeczeństwa Włączanie społeczeństwa do postępowania nie okaże się udane, jeśli nie będzie właściwie przygotowane, przeprowadzone i ocenione. W zapewnieniu jego sukcesu może się okazać pomocne podzielenie pracy organu administracji na sześć wyraźnie wyodrębnionych etapów: Etap 1: Opracowanie planu informowania i udziału społeczeństwa. Etap 2: Zidentyfikowanie grup celowych dla planu informowania i udziału społeczeństwa. Etap 3: Informowanie społeczeństwa. Etap 4: Gromadzenie opinii społeczeństwa. Etap 5: Rozpatrzenie uwag i wniosków społeczeństwa. Etap 6: Ocena rezultatów udziału społeczeństwa. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

16 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne 16 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.


Pobierz ppt "Dr Marek Mielczarek opracowanie własne 1 Wymagania dotyczące polityki ochrony środowiska w aspekcie projektów starających się o dofinansowanie funduszy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google