Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

funduszy europejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "funduszy europejskich"— Zapis prezentacji:

1 funduszy europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Wymagania dotyczące polityki ochrony środowiska w aspekcie projektów starających się o dofinansowanie funduszy europejskich SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA. Dr Marek Mielczarek opracowanie własne

2 Czego dotyczy ocena oddziaływania na środowisko?
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Czego dotyczy ocena oddziaływania na środowisko? Polityk i Strategii Planów i Programów SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA. Projektów i Przedsięwzięć Dr Marek Mielczarek opracowanie własne

3 Co to jest ocena oddziaływania na środowisko?
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Co to jest ocena oddziaływania na środowisko? W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia (art..47 poś): 1) przewidywane znaczące oddziaływania przedsięwzięcia, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, na : a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, b) dobra materialne, c) zabytki, d) wzajemne oddziaływanie między czynnikami, o których mowa w lit. a)-c), e) dostępność do złóż kopalin, 2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko (tzw. działania kompensacyjne), 3) wymagany zakres monitoringu. SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA. Dr Marek Mielczarek opracowanie własne

4 Najważniejsze zagadnienia problematyczne (1)
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Najważniejsze zagadnienia problematyczne (1) NATURA 2000 Wyznaczone obszary, „shadow list”, niejasności Inwestycje, dla których decyzje były wydane przed 1 maja 2004, a obecnie znalazły się w granicach sieci NATURA 2000 Brak danych dotyczących inwentaryzacji przyrodniczej, planów ochrony środowiska – trudności w dokonaniu rzetelnej oceny wpływu na środowisko SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA. Dr Marek Mielczarek opracowanie własne

5 Najważniejsze zagadnienia problematyczne (2)
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Najważniejsze zagadnienia problematyczne (2) OOŚ Projekty przygotowane w czasie obowiązywania różnych regulacji prawnych w zakresie OOŚ Dopełnienie procedury konsultacji społecznych Procedura screeningu – kwalifikowanie przedsięwzięć do poddania procedurze OOŚ (np. dzielenie projektów) Dostosowanie polskiego prawa do dyrektyw UE (kanalizacja, drogi) SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA. Dr Marek Mielczarek opracowanie własne

6 Najważniejsze zagadnienia problematyczne (3)
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Najważniejsze zagadnienia problematyczne (3) Brak wyraźnych preferencji dla projektów bezpośrednio lub pośrednio wpływających na środowisko Wskaźniki wykorzystywane do monitorowania i oceny fizycznego postępu w realizacji projektów Ocena ex post projektów w zakresie wypełnienia celów dyrektyw UE dla przedsięwzięć realizowanych przy innych wymogach prawnych (sprzed 1 maja 2004) SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA. Dr Marek Mielczarek opracowanie własne

7 Najważniejsze zagadnienia problematyczne (4)
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Najważniejsze zagadnienia problematyczne (4) Różne podejście w uwzględnianiu ochrony środowiska przy ocenie wniosków o dofinansowanie Wpływ na obszary NATURA 2000 – jako osobna kategoria jedynie SPO Transport i Fundusz Spójności Wpływ na środowisko OOŚ – wszyscy, jedynie w zakresie bezwzględnie wymaganym prawem przy różnym podejściu do obowiązujących dyrektyw UE (np. w ZPORR nie osiągane cele dyrektyw) Wpływ na realizacje zobowiązań negocjacyjnych RP „Środowisko” – ZPORR i Fundusz Spójności SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA. Dr Marek Mielczarek opracowanie własne

8 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Procedury (1) Realizacja: planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar - jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”, zwanej dalej "decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach" SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA. Dr Marek Mielczarek opracowanie własne

9 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Procedury (2) Postępowanie w sprawie OOŚ Annex I przedsięwzięcia wpływające na środowisko Raport OOŚ obligatoryjny Annex II przedsięwzięcia mogące wpływać na środowisko „screening” określający czy Raport OOŚ obligatoryjny SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA. Dr Marek Mielczarek opracowanie własne

10 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Procedury (3) Informacje o planowanym przedsięwzięciu (art. 49 poś) – „screening” 1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną, 3) rodzaju technologii, 4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, 5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii, 6) rozwiązaniach chroniących środowisko, 7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. (W tym NATURA 2000). SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA. Dr Marek Mielczarek opracowanie własne

11 Procedury (4) Postępowanie OOŚ
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Procedury (4) Postępowanie OOŚ screening Przegląd uwarunkowań czy raport OOŚ jest konieczny (konsultacje społeczne – dyrektywa 2003/35/EC) Co powinna zawierać pełna informacja o oddziaływaniu na środowisko (identyfikacja wszystkich oddziaływań i środków kompensacyjnych) scoping Informacja środowiskowa Raport OOŚ Konsultacje i informacja Konsultacje społeczne i procedury informacyjne o przedsięwzięciu (wymogi ustaw i KPA) SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA. Decyzja realizacji Decyzja środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji (informacja zgodnie z KPA) Dr Marek Mielczarek opracowanie własne

12 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Zadanie do wykonania Jak osiągnąć zgodność celów dyrektyw: 85/337/EEC – EIA (OOŚ) 97/11/EC (zmieniająca 85/337/EEC) 2003/35/EC obowiązująca od w krajach UE (konsultacje społeczne) - z nowelizowanym Prawem Ochrony Środowiska i innymi ustawami SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA. Dr Marek Mielczarek opracowanie własne

13 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Przypadek 1 (brak mpzp) wydane wzizt lub decyzja lokalizacyjna przeprowadzić konsultacje społeczne wydać decyzje środowiskowych uwarunkowań nie wydane wzizt lub decyzja lokalizacyjna SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA. Dr Marek Mielczarek opracowanie własne

14 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Przypadek 2 (mpzp) nie wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub inna zezwalająca na realizację przeprowadzić konsultacje społeczne wydać decyzje środowiskowych uwarunkowań wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub inna zezwalająca na realizację Sprawdzić czy procedura OOŚ jest zamknięta (uwzględniająca konsultacje, obszary wrażliwe w tym Natura 2000 – generalnie wypełnienie celów przedmiotowych dyrektyw i ustaw) Jeżeli nie to należy pozwolenie uchylić w trybie art Kpa i ponownie złożyć wniosek o pozwolenie lub w trybie art Kpa złożyć wniosek o zmianę wcześniejszej decyzji o pozwolenie na budowę (w trybie art. 36a UPb) poprzez nałożenie przez organ obowiązków wynikających z nowych przepisów UPoś SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA. Dr Marek Mielczarek opracowanie własne

15 Konsultacje społeczne
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Konsultacje społeczne Etapy udziału społeczeństwa Włączanie społeczeństwa do postępowania nie okaże się udane, jeśli nie będzie właściwie przygotowane, przeprowadzone i ocenione. W zapewnieniu jego sukcesu może się okazać pomocne podzielenie pracy organu administracji na sześć wyraźnie wyodrębnionych etapów: Etap 1: Opracowanie planu informowania i udziału społeczeństwa. Etap 2: Zidentyfikowanie grup celowych dla planu informowania i udziału społeczeństwa. Etap 3: Informowanie społeczeństwa. Etap 4: Gromadzenie opinii społeczeństwa. Etap 5: Rozpatrzenie uwag i wniosków społeczeństwa. Etap 6: Ocena rezultatów udziału społeczeństwa. SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA. Dr Marek Mielczarek opracowanie własne

16 Dr Marek Mielczarek opracowanie własne
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Dziękuję za uwagę SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA. Dr Marek Mielczarek opracowanie własne


Pobierz ppt "funduszy europejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google