Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy WYKŁAD. cel zajęć Próba odpowiedzi na pytanie: czy wzrost stopy bezrobocia jest przejawem pogarszania się poziomu aktywności gospodarczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy WYKŁAD. cel zajęć Próba odpowiedzi na pytanie: czy wzrost stopy bezrobocia jest przejawem pogarszania się poziomu aktywności gospodarczej."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy WYKŁAD

2 cel zajęć Próba odpowiedzi na pytanie: czy wzrost stopy bezrobocia jest przejawem pogarszania się poziomu aktywności gospodarczej i wzrastających trudności życia społecznego?

3 Zagadnienia Rynek pracy w ujęciu mikroekonomicznym Efektywność pracy Rynek pracy – podejście makroekonomiczne Klasyfikacja ludności ze względu na stosunek do pracy Definicje bezrobocia Niedoskonałości statystyki bezrobocia i zatrudnienia Struktura bezrobocia Rodzaje bezrobocia: Koncepcje tłumaczące przyczyny powstania bezrobocia Polityka przeciwdziałania bezrobociu Zwalczanie bezrobocia

4 Rynek pracy – podejście mikroekonomiczne

5 Pojęcie praca oznacza działalność ludzką każdego rodzaju: fizyczną i umysłową, wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną. Zatem praca to ludzki wysiłek fizyczny lub umysłowy włożony w tworzenie dóbr i świadczenie usług. Wielkość wytworzonej produkcji i świadczonych usług zależy od ilości pracowników, których można zatrudnić oraz od ilości godzin, jaką przeciętnie każdy z nich może i chce przepracować.

6 dostępna ilość pracy w danym społeczeństwie zależy od: - liczebności populacji danego społeczeństwa, - udziału w populacji aktywnych zawodowo, - przeciętnej ilości godzin przepracowanych przez zatrudnionych w danej jednostce czasu (tydzień roboczy, miesiąc roboczy, dzień roboczy).

7 Rynek pracy Rynek pracy to miejsce zetknięcia się - pracodawców poszukujących pracowników po określonej cenie i - pracowników mających określone kwalifikacje i wymagania płacowe. Interesy obu są odmienne: - pracodawca chce zapłacić jak najmniej, płace są bowiem elementem kosztów, zaś - pracownicy chcą zaś zarobić jak najwięcej, bo stanowią źródło ich dochodów.

8 Czynników wpływające na płacę: -pozaekonomiczne -ekonomiczne

9 rys. czynniki wpływające na produktywność pracy efektywność organizacja instytucji sposób zarządzania wyposażeni e techniczne warunki pracy edukacja inne czynniki Źródło: J.E. Karney: Człowiek i praca, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1998

10 Efektywność pracy - edukacja i możliwość szkolenia, tzn. ogólny poziomy oświaty oraz od jakość i dostępności systemu doskonalenia zawodowego, - warunki pracy, - techniczne wyposażenie organizacji, - sposób zorganizowania instytucji (chodzi zarówno o rodzaj struktury organizacyjnej jak i zaprojektowanie stanowisk organizacyjnych i połączenie ich w komórki organizacyjne), - styl zarządzania uprawiany w organizacji (dyrektywny, konsultacyjny, uczestniczący, delegujący), - inne czynniki (np. normy zwyczajowe, religia, klimat, itp.)

11 pracownicy, którzy są zatrudnieni w organizacjach: - stwarzających przyjazne warunki pracy, - wyposażonych w nowoczesne środki produkcji, - dobrze zorganizowanych i - właściwie zarządzanych, są na ogół bardziej produktywni od tych, którzy pracują w instytucjach: o nieprzyjaznych warunkach pracy, źle wyposażonych, źle zorganizowanych i niewłaściwie zarządzanych

12 Rynek pracy znajduje się w równowadze, jeżeli każdy człowiek, chcący podjąć pracę przy danym poziomie wynagrodzenia, znajduje zatrudnienie i jeśli każdy pracodawca, chcący zatrudnić pracowników i oferujących określoną płacę, znajduje chętnych do jej podjęcia.

13 Popyt na pracę (zgłasza przedsiębiorstwo) obrazuje to odwrotna zależność między płacą realną a wielkością zatrudnienia w danym okresie (pozostałe czynniki constans)

14 Czynniki określające popyt na pracę: stawka płacy ilość osób popyt na wytwarzany produkt ceny tego produktu rodzaj produktu wydajność pracy technologia

15 Podaż pracy (ilość rąk do pracy) - dodatnia zależność między poziomem płac realnych a liczbą pracowników (robotogodzin) oferowanych na rynku pracy w danym okresie (pozostałe czynniki constans).

16 Podaż pracy zależy od: stawki płac kosztów alternatywnych czasu pracownika wartość czasu wolnego

17 Rynek pracy znajduje się w nierównowadze gdy następuje: - nadwyżka popytu nad podażą na pracę (S L < D L ), mówimy wtedy o braku rąk do pracy, tzn. niedostatecznej podaży, - nadwyżka podaży nad popytem na pracę (S L > D L ), mówimy wtedy o bezrobociu.

18 Rynek pracy – podejście makroekonomiczne

19 Rys. Klasyfikacja ludności ze względu na stosunek do pracy

20 W skład siły roboczej (aktywnych zawodowo) nie wchodzą: - młodzież poniżej... roku życia - uczniowie szkół lub studenci szkół wyższych dziennych - niezdolni do pracy - emeryci - pracujący jako wolontariusze na rzecz organizacji charytatywnych lub o charakterze religijnym - pracujący sezonowo i pozostający bezczynni ponieważ jest to okres poza sezonem pracy

21 Bezrobotni - ludzie zdolni do pracy - poszukujący jej aktywnie - nie znajdujący zatrudnienia

22 Stopa bezrobocia – procent zasobu siły roboczej lub - liczba ludności w wieku produkcyjnym: mężczyźni i 16–60 kobiety

23 1) Statystyka urzędów pracy – bieżąca rejestracja poszukujących pracy. Bezrobotny to osoba, która jest: - zdolna do pracy - ukończyła 18 lat - nie przekroczyła 60 w przypadku kobiety, 65 w przypadku mężczyzny - gotowa podjąć pracę w pełnym wymiarze czasu pracy - pozostaje bez pracy - nie uczy się w szkole - nie ma innego źródła utrzymania

24 2) Statystyka GUS – kwartalne badanie aktywności ekonomicznej ludności. Badanie na 22 tys. gospodarstw domowych. Bezrobotni to osoby (w wieku 15 lat i wyżej wg płci), które: - w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi (co najmniej 1 godz. – standard międzynarodowy) - aktywnie poszukiwały pracy (w ciągu ostatnich 4 tyg.) - były gotowe podjąć pracę w tyg. badanym i następnym

25 Niedoskonałości statystyki bezrobocia i zatrudnienia - reprezentatywna próbka ludzi - wiarygodność pracowników - wiarygodność ankietowanych - nie mierzą trudności niepełnozatrudnionych - odniesienie stopy bezrobocia do stopy aktywności zawodowej

26 Struktura bezrobocia: - udział bezrobocia długookresowego - stopa bezrobocia wśród młodzieży - zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia

27 Wzory związane z rynkiem pracy Stopa zatrudnienia = Z / D Stopa bezrobocia U = A / B Współczynnik aktywności zawodowej = B / D Zasoby siły roboczej = liczba osób bezrobotnych + liczba osób zatrudnionych Społeczna wydajność pracyw = NIw / Z Pracochłonność Pr = Czp / NIw Kapitałochłonność m = Mp / NIw Techniczne uzbrojenie pracyTu = Mp / Z NIw – dochód narodowy wytworzony Z – liczba zatrudnionych Mp – wartość brutto produkującego majątku trwałego Czp – czas przepracowany łącznie przez pracowników

28 Rodzaje bezrobocia: bezrobocie frykcyjne bezrobocie strukturalne bezrobocie technologiczne bezrobocie klasyczne bezrobocie cykliczne bezrobocie ukryte

29 Koncepcje tłumaczące przyczyny powstania bezrobocia koncepcja klasyczna koncepcja keynesowska koncepcja neoklasyczna

30 Polityka przeciwdziałania bezrobociu Gospodarka rynkowa i jej mechanizmy nie są w stanie przeciwdziałać powstaniu bezrobocia. zatem: Teorie bezrobocia jako zjawiska dobrowolnego jest oderwana od realiów życia. Teorie bezrobocia jako zjawiska przymusowego okazały się zgodne z realiami życia gospodarczego i doświadczeniami historycznymi. Wynika z tego konieczność prowadzenia przez państwo określonej polityki na rynku pracy.

31 Polityka przeciwdziałania bezrobociu (bezrobociu cyklicznemu i strukturalnemu): Polityka pasywna Polityka aktywna

32 Polityka pasywna 1.pomoc socjalna (pomaga przetrwać trudny okres) 2.uzasadniona dla krótkiego okresu 3.nie rozwiązuje problemu Formy pomocy: jednorazowe odszkodowania dla zwalnianych z pracy system zachęt finansowych dla wcześniejszego przechodzenia na emeryturę zasiłki dla bezrobotnych Główne zagadnienia:kryteria przyznawania zasiłków, ich wysokość (relacja do przeciętnej płacy w gospodarce), długość pobierania zasiłków Zależą te rozwiązania od: możliwości finansowych państwa, poglądów na temat roli zasiłków w walce z bezrobociem

33 Polityka aktywna - wykorzystywana w długim okresie - efektywna społecznie i ekonomicznie

34 Skala makroekonomiczna wykorzystanie przez państwo wszystkich instrumentów oddziaływania na gospodarkę, które prowadzą do przyśpieszenia wychodzenia gospodarki ze zniżkowych faz cyklu koniunkturalnego, do zdynamizowania procesów rozwoju gospodarczego. Instrumenty: - akty prawne (np. prawo pracy) - narzędzia polityki podatkowej (stopy podatkowe)

35 Skala mikroekonomiczna wprowadzona w celu przeciwdziałania bezrobociu w określonych działach gospodarki narodowej, na poszczególnych rynkach pracy, określonych regionach gospodarki. Instrumenty: - rozwijanie publicznych programów zatrudnienia (np. programy budownictwa mieszkaniowego, budowy dróg,......) - subsydiowanie zatrudnienia poprzez dotacje dla firm, które chcą zatrudnić określone grupy społeczne np. niepełnosprawnych - organizowanie systemów przekwalifikowania - rozwijanie systemów pośrednictwa pracy - działanie w kierunku zmniejszenia czasu pracy

36 Zwalczanie bezrobocia Zwalczanie bezrobocia w zależności od jego rodzaju - bezrobocie frykcyjne - bezrobocie strukturalne - bezrobocie technologiczne - bezrobocie klasyczne - bezrobocie cykliczne - bezrobocie ukryte Zwalczanie bezrobocia w zależności od jego struktury - bezrobocie długookresowe - bezrobocie wśród młodzieży - zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia

37 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Rynek pracy WYKŁAD. cel zajęć Próba odpowiedzi na pytanie: czy wzrost stopy bezrobocia jest przejawem pogarszania się poziomu aktywności gospodarczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google