Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kultura innowacji - budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kultura innowacji - budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Kultura innowacji - budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.
Skuteczni w działaniu - innowacyjni w zmianach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Kultura organizacji Stanowi wzór wartości, norm, przekonań, postaw i założeń, które kształtują zachowanie ludzi i sposób realizacji zadań. „kodeks subiektywnej strony życia organizacji”- D. Meyerson i J. Martin, 1987 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Kultura organizacji jest podstawą wewnętrznego otoczenia organizacji.
Kultura organizacyjna to zestaw wartości, które pomagają członkom organizacji zrozumieć, za czym organizacja się opowiada, jak pracuje i co uważa za ważne. Kultura organizacji jest podstawą wewnętrznego otoczenia organizacji. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Co kształtuje kulturę? założyciel organizacji- jego wizja
zdarzenia krytyczne- ważne wydarzenia np. sukcesy firmy relacje w zespole- formowanie się wartości i oczekiwań otoczenie organizacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Składniki kultury organizacyjnej
wartości- obszary, w których mogą się przejawiać: * efekty * kompetencje * troska o ludzi * jakość * konkurencyjność * obsługa klienta * innowacja * praca zespołowa Normy- dotyczą następujących aspektów zachowania: * stylu zarządzania * statusu * ambicji * efektów * władzy * polityki * lojalności * gniewu * przystępności * formalności * panującej w organizacji etyki zawodowej artefakty Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Bardzo istotne jest zrozumienie przez menadżerów aktualnej kultury i ocena czy należy ją utrzymać, czy też zmienić- gdy kadra zarządzająca dobrze zrozumie bieżącą kulturę organizacji będzie mogła podjąć odpowiednie działania. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Tworzenie rezultatów dzięki robieniu czegoś nowego.
Innowacja Tworzenie rezultatów dzięki robieniu czegoś nowego. Paddy Miller, Thomas Wedell- Wedellsborg „Architekci innowacyjności”, Studio Emka, Warszawa 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Definicja wg J. A. Schumpetera
1- wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub też udoskonalenie dotychczas istniejących, 2- wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji, 3- otwarcie nowego rynku, 4- zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów, 5- zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów, 6- wprowadzenie nowej organizacji produkcji. Pojęcie innowacji wprowadził do nauk ekonomicznych w początkach bieżącego stulecia J. A. Schumpeter. Schumpeter rozumiał innowacje jako tworzenie zmian fundamentalnych lub radykalnych, obejmujących transformację nowej idei lub technologicznego wynalazku w rynkowy produkt lub proces. Wszelkie upowszechnianie innowacji stanowi jego zdaniem, odrębny rodzaj zmian, które określane są mianem imitacji. Oznacza to, iż innowacja stanowi każdorazowo zmianę niepowtarzalną (jednorazową, nieciągłą), natomiast zmiany o charakterze imitacyjnym lub inwencyjnym mają ciągły, powtarzalny przebieg. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Czym dla organizacji jest innowacja?
jest to: wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu, nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, nowej organizacji miejsca pracy nowej relacji ze środowiskiem zewnętrznym nowej/ nowego … Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Rodzaje innowacji w organizacji
Innowacje technologiczne/techniczne Innowacje organizacyjne Innowacje procesowe Innowacje marketingowe Innowacje technologiczne/techniczne. Uważane za najważniejsze, gdyż przynoszą największą wartość dodaną oraz najwyższe dochody przedsiębiorcy, będące jednak także najbardziej kosztowne. Przyczyniają się one do rozwoju produktów i usług. Bazują na wynikach prac naukowych i działalności badawczej. Ten typ innowacji jest często źródłem innowacji organizacyjnych oraz procesowych. Innowacje organizacyjne. Polegające na zmianie w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa, zmianie organizacji pracy, czy organizacji zarządzania. Mają często charakter bezkosztowy i związane są z racjonalizacją organizacji lub dostosowaniem jej do zmieniających się przepisów prawa, czy wymogów ze strony klientów. Innowacje procesowe. Bardzo często powiązane z wprowadzeniem innowacji technicznych. Dotyczą wprowadzenia zmian w procesie produkcji, czy też procesie świadczenia usług. Innowacje marketingowe. Dotyczą sfery sprzedaży i dystrybucji gotowych produktów i usług. Są to na przykład nowe opakowania, nowe formy reklamy, czy nowe strategie cenowe. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Kultura innowacji Motywacja innowacyjna Kompetencje innowacyjne
Zachowania w sytuacji innowacyjnej Styl zarządzania Jakość zarządzania = przyjazny klimat wobec innowacji! Należy zrozumieć, że każdego dnia każdy z nas na swoim stanowisku racy może pójść utartym schematem, lub wprowadzić innowację Od pracownika liniowego, szeregowego do menadżera. Innowacyjność musi stać się powtarzalnym wzorcem zachowań!!!! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Rola lidera w kulturze innowacji
Kreowanie nastawienia Modyfikacja systemu- unikanie szablonów Likwidacja barier w pionie i poziomie struktury Zaspokajanie potrzeb ludzi Systematyczna nauka kreatywności- techniki pobudzania twórczego myślenia Kultywowanie pasji u pracowników Nadawanie pracy sensu Zapewnianie czasu Docenianie wartości procesu odzyskiwania sił PASJA- Ludzie z pasją są bardziej zdyscyplinowani, zdobywają dogłębną wiedzę, są bardziej wytrwali i bardziej wytrwali i elastyczni w pokonywaniu przeszkód. CZAS- Nie dla „gaszenia pożarów” + praca zespołowa Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Systemowe uwarunkowania innowacyjności wg J. Penc-a
konieczność tworzenia banków innowacji konieczność tworzenia warunków finansowych konieczność tworzenia warunków organizacyjnych ograniczenie biurokracji pobudzenie inwencji i przedsiębiorczości pracowników włączenie pracowników w procesy zmian Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Organizacja i jej otoczenie
otoczenie celowe Organizacja otoczenie wewnętrzne otoczenie ogólne Wymiar ekonomiczny Wymiar międzynarodowy właściciele konkurenci klienci związki zawodowe dostawcy regulatorzy Wymiar technologiczny Wymiar prawno-polityczny sojusznicy strategiczni Wymiar socjokulturowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Wpływ otoczenia na organizację
zmienność otoczenia złożoność otoczenia pięć sił konkurencji zagrożenia za strony nowych konkurentów próby wymanewrowania rywali zagrożenie substytutami siła nabywców siła dostawców Zakłócenia w otoczeniu- np. kryzys niepewność Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Przewaga konkurencyjna
„ przez konkurencyjność przedsiębiorstwa rozumie się jego zdolność do znajdowania przewagi konkurencyjnej„ „przewaga konkurencyjna składa się z kilku czynników zwanych czynnikami sukcesu: wachlarz oferty, usługi doradcze, techniczna obsługa klienta, usługi gwarancyjne, gęstość sieci dystrybucji, cena, kredyt dostawcy, reklama , promocja sprzedaży, kompetencja sprzedawców, jakość wyrobów, potencjał rozwoju i elastyczność” „ lepsze niż u konkurentów opanowanie pewnych kompetencji , stanowiących czynnik decydujący o sukcesie w danej dziedzinie działalności„ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Kluczowe czynniki sukcesu
Np.: pozycja firmy na rynku pozycja firmy w dziedzinie kosztów image firmy i jej produktów umiejętności techniczne i wartość technologii rentowność i potencjał finansowy poziom organizacji i zarządzania Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Kluczowe kompetencje ( ang. core competencies) unikalne umiejętności firmy bazujące na wiedzy, mają ograniczoną możliwość zakupu oraz są specyficzne dla przedsiębiorstwa. Ponadto są trudne do imitacji i substytucji oraz zawierają korzyści dodatkowe dla klienta. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Kluczowe czynniki sukcesu i kluczowe kompetencje wyróżniają organizację na rynku i decydują o jej pozycji na nim. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Przewaga konkurencyjna nie może obecnie ograniczać się do klasycznego ujęcia przewagi: cenowej, jakościowej i informacyjnej. To kultura innowacji jest kluczowym źródłem przewagi konkurencyjnej we współczesnym świecie, zarówno lokalnie jaki i globalnie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Dziękuję Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Kultura innowacji - budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google