Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 46 proc. placówek (spadek o 6 pkt. w stosunku do wyniku z grudnia), spadek przewiduje 7.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 46 proc. placówek (spadek o 6 pkt. w stosunku do wyniku z grudnia), spadek przewiduje 7."— Zapis prezentacji:

1 Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 46 proc. placówek (spadek o 6 pkt. w stosunku do wyniku z grudnia), spadek przewiduje 7 proc. (-1), a 47 proc (+6) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 45 proc. (-4), korporacyjnych – 37 proc. (-6); spadek przewiduje 6 proc. (-3) podmiotów indywidualnych i 10 proc. (+3) gospodarczych. Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 39 pkt. (-6), gospodarstw domowych 39 pkt. (-1) oraz podmiotów gospodarczych 27 pkt. (-10). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 45 proc. oddziałów (-2), spadek przewiduje 8 proc. (=), a 48 proc. (+3) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 49 proc. (-2), a instytucjonalnych 32 proc. (-1); pogorszenia – odpowiednio 5 proc. (-2) i 12 proc. (+2). Salda prognozy wynoszą: ogółem 37 pkt. (-2), depozyty ludności 44 pkt. (=), natomiast podmiotów gospodarczych 20 pkt. (-3). PENGAB – wartości trendu cyklu Korzystne prognozy na rok 2011 Styczniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 5-11 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 49 proc. placówek (wzrost o 1 pkt. w stosunku do wyniku z grudnia): ludności – w 44 proc. (+3), a podmiotów gospodarczych w 41 proc. (+6). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 10 proc. placówek (-5); ludności 12 proc. (-3), podmiotów gospodarczych 11 proc. (-5). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 40 punkty (+7), klientów indywidualnych 32 punktów (+6) oraz korporacyjnych 30 punktów (+11). Lokaty terminowe rosły łącznie w 47 proc. placówek (wzrost o 2 pkt. w stosunku do grudnia). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 46 proc. placówek (=), a podmiotów gospodarczych w 33 proc. placówek (+7). Spadki wystąpiły łącznie w 12 proc. oddziałów (-2); ludności 12 proc. (-1), a podmiotów gospodarczych w 14 proc. (-4). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 35 pkt. (+4); gospodarstw domowych 34 pkt. (+1) oraz podmiotów gospodarczych 19 pkt. proc. (+11). MONITOR BANKOWY01/2011 Wartość indeksu Pengab spadła w porównaniu z wynikiem sprzed miesiąca o 0,4 pkt, i obecnie wynosi 28,9 pkt. Jest to skutek niewielkiego spadku obu składowych: indeks ocen bieżących zmienił wartość o 0,3 pkt., prognoz – o 0,6 pkt. Jednocześnie poprawiała się ocena sytuacji ekonomicznej banków: wartości ogólnego wskaźnika klimatu koniunktury wzrosła o 4 punkty do poziomu 35,5. Wzrosło zainteresowanie depozytami złotowymi, przede wszystkim ze strony firm, prognozuje się jednak spadki w tym obszarze. Spadek odnotowano na rynku depozytów walutowych bieżących, jednak ma charakter przejściowy. Wyraźnie spadła akcja kredytowa – zarówno na rynku kredytów złotowych, jak i walutowych. Wyraźne osłabienie nastąpiło na rynku kredytów konsumenckich i mieszkaniowych dla klientów indywidualnych, jednak oczekuje się odbicia – szczególnie silnego przypadku kredytów mieszkaniowych. Rynek kredytów o wartości do mln. euro dla firm był stabilny, można również oczekiwać ożywienia w tym obszarze. Ceny kredytów były w minionym okresie stabilne, bankowcy prognozują jednak ich wzrost. W perspektywie roku przewiduje się wyraźny spadek oprocentowania kredytów gospodarczych. Oczkuje się, że stopy centralne będą pod koniec 2011 roku wyższe niż w grudniu 2010 roku. Bankowcy szacują, że inflacja w bieżącym roku będzie zbliżona do tej z 2010 roku (3,53 proc.). Dość stabilny ma być także kurs złotego, które może się tylko nieznacznie umocnić wobec euro. Spadła liczba nowo otworzonych ROR-ów, jednak oczekuje się większego zainteresowania ta usługą. Popyt na obligacje ustabilizował się na niskim poziomie. Pewne ożywieni odnotowano na rynku polis życiowych, kontynuowany jest jednak spadek popytu na akcje i jednostki TFI. Zdaniem bankowców 2010 rok był zdecydowanie korzystniejszy w bankowości niż rok wcześniejszy: pozytywnie ocenia go dwie trzecie badanych. Blisko połowa spodziewa się, że obecny rok będzie jeszcze lepszy, mniej niż jedna na pięć osób oczekuje pogorszenia sytuacji. Dostrzegany jest ciągły rozwój sektora wyrażający się większą popularnością bankowości elektronicznej, większą liczbą udzielonych kredytów, założonych lokat, czy ROR-ów. Jednocześnie wyraźne były zmiany banków w podejściu do udzielania kredytów – połowa bankowców uważa, że odrzucono więcej podań o przyznanie kredytów niż w 2009 roku. Najważniejsze czynniki pozytywnie wpływające na sektor bankowy leżał poza nim (np. wzrost gospodarczy, przynależność do UE czy tempo wzrostu dochodów ludności). Za główny czynnik zagrażający rozwojowi bankowości uznano nieufność wobec banków. Głównych źródeł wzrostu sektora upatruje się w bankowości MŚP i detalicznej. Według bankowców klienci dobrze oceniają działanie sektora – sytuacja miała się pod tym względem nie zmieniać znacząco w ciągu ostatnich dwóch lat.

2 DEPOZYTY WALUTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 18 proc. placówek (+4); w segmencie ludności w 14 proc. (-1) i podmiotów gospodarczych 15 proc. (+2). Malały natomiast: ogółem w 9 proc. (=), ludności 11 proc. (+1) oraz firm 6 proc. (-3). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 10 punktów (+5), lokat ludności 3 punkty (-1) i depozytów podmiotów gospodarczych 9 punktów (+5). Depozyty terminowe ogółem rosły w 13 proc. placówek (-1), jednocześnie malejąc w 9 proc. (+3) i nie ulegając zmianie w 78 proc. (-2). Depozyty ludności wzrosły w 12 proc. (-1), podmiotów gospodarczych w 10 proc. (+2), malejąc odpowiednio w 10 proc. (+3) i 6 proc. (-1). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat 3 pkt. (-5), lokat klientów indywidualnych 2 punkty (-4) oraz korporacyjnych 3 pkt. (+2). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 15 proc. placówek (-2), spadkowe 6 proc. (=), a 79 proc. (+2) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 12 proc. placówek (-5), a podmiotów gospodarczych 13 proc. (-1). Spadek przewiduje odpowiednio 6 proc. (=) i 7 proc. (+1). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 8 punktów (-3), gospodarstwa domowe 6 punktów (-5) oraz firmy i instytucje 6 punktów (-2). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 14 proc. placówek (-1), spadku 6 proc. (-1), a 80 proc. nie przewiduje zmiany (+2). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 12 proc. (-2), a podmiotów gospodarczych 11 proc. (=); spadek odpowiednio 5 proc. (-1) i 6 proc. (=). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem 8 punktów (=), ludności 7 punktów (-1) oraz podmioty gospodarcze 5 punktów (-1). KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 56 proc. placówek (-7), malała w 18 proc. (+7) i nie zmieniła się w 27 proc. (=). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 53 proc. placówek (-5), a na cele gospodarcze 45 proc. oddziałów (-5); spadek wystąpił odpowiednio w 18 proc. (+7) i 13 proc. (+3). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 39 punktów (-14), dla kredytów ludności 35 punktów (-12) oraz podmiotów gospodarczych 32 punktów (-8). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 69 proc. placówek (+2), dla ludności 62 proc. (+2) i 62 proc. dla klientów korporacyjnych (+1). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 8 proc. (+1), kredytów dla ludności 9 proc. (=), a podmiotów gospodarczych 7 proc. (+3). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 61 punktów (+1), ludności 54 punkty (+3), podmiotów gospodarczych 56 punktów (-1). OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 86 proc. (-2), w 8 proc. wzrosło (+3), a w 7 proc. zmalało (-1). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 63 proc. (-6), spadku – 7 proc. (-1), a wzrostu – 31 proc. (+8). Monitor Bankowy 01/2011 2

3 3. KREDYTY NIEREGULARNE (ZAGROŻONE) Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w 21 proc. placówek (-6), jednocześnie malejąc w 11 proc. (+1) i nie zmieniając się w 67 proc. (+5). Saldo oceny odnotowano na poziomie 10 punktów (-7). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 24 proc. placówek (-4), spadek 12 proc. (+1), a 64 proc. (+3) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 12 pkt. (-6). KREDYTY WALUTOWE Kredyty walutowe rosły w 12 proc. placówek (-3), malały w 19 proc. (+2), a w 69 proc. (=) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie -7 punktów proc. (-5). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 13 proc. (=), spadku 15 proc. (-2), a 73 proc. (+3) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi -2 pkt. proc. (+2). KREDYTY O WARTOŚCI DO 1 MLN EURO UDZIELANE PRZEDSIĘBIORSTWOM Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 30 proc. placówek (=), spadek w 8 proc. (=), a w 62 proc. nie nastąpiły zmiany (=). Wskaźnik oceny netto wyniósł 22 pkt. proc. (+1). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 37 proc. (+1), spadek 2 proc. (-2), a 61 proc. nie przewiduje zmiany (+1). Wskaźnik prognozy wynosi 36 pkt. (+4). KREDYTY KONSUMENCKIE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 50 proc. placówek (-7), spadek w 15 proc. (+5), a w 35 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+3). Wskaźnik netto wynosi 35 pkt. proc. (-12). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 62 proc. placówek (+5), zmaleją według 10 proc. (+1), a 28 proc. nie przewiduje zmiany (-6). Wskaźnik prognozy wynosi 51 pkt. (+3). KREDYTY MIESZKANIOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 47 proc. placówek (-1), spadek w 13 proc. (+3), a w 40 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-3). Wskaźnik oceny netto wyniósł 34 pkt. proc. (-4). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 61 proc. placówek (+12), zmaleją według 8 proc. (-3), a 31 proc. nie przewiduje zmiany (-9). Wskaźnik prognozy wynosi 53 pkt. (+15). AKCJE I OBLIGACJE Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 14 proc. placówek (-5), spadek w 11 proc. (+2), brak zmian w 75 proc. (+2). Saldo oceny wynosi 3 pkt. (-7). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 14 proc. placówek (-2), spadek 9 proc. (-2), a 77 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (+3). Saldo oceny wyniosło 6 pkt. (+1). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 28 proc. (-3), spadku 8 proc. (+1), a 64 proc. (+2) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 21 punktów (-3). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 18 proc. (-3), spadek 7 proc. (-5), a 75 proc. (+8) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 10 pkt. (+1).

4 JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 26 proc. placówek (-5), spadek 11 proc. (-1), a w 63 proc. nie stwierdzono zmian (+6). Saldo wynosi 16 pkt. (-3). Wzrost popytu przewiduje 36 proc. (-2), spadek 9 proc. (+2), a 55 proc. (+1) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 27 pkt. (-4). POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 24 proc. placówek (+2), spadek 6 proc. (-2) i brak zmian w 69 proc. (+1). Saldo oceny wynosi 18 pkt. (+4). Wzrost popytu na polisy przewiduje 26 proc. (-1), spadek 8 proc. (-1), a 65 proc. nie spodziewa się zmiany (+1). Saldo prognozy wyniosło 18 pkt. (-1). RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 40 proc. placówek (-4), malała w 11 proc. (+4) i nie zmieniła się w 49 proc. (=). Saldo oceny wyniosło 28 punktów (-9). Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 59 proc. placówek (+10), spadku 5 proc. (+2), a 35 proc (-14) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 54 pkt. (+8). OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA (WOKKB 35,5) O poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 36 proc. placówek (+3). Pogorszenie wystąpiło w 4 proc. (+1), a 60 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (-5). Saldo oceny wyniosło 32 punktów (+2). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 39 proc. oddziałów banków giełdowych (+4), w 38 proc. banków spółdzielczych (+5), w 36 proc. banków z przewagą kapitału krajowego (+2) i w 34 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (+3). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 43 proc. ankietowanych placówek (+7), pogorszenia 4 proc. (+1), a 53 proc. nie przewiduje zmiany (-8). Wskaźnik prognozy netto wyniósł 39 pkt. (+6). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej – tzn. obecnej i przewidywanej – wzrósł w stosunku do wyniku z grudnia o 4,0 pkt. i wynosi 35,5 proc. WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ – 28,9 pkt. Indeks PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych spadł o 0,5 pkt. w stosunku do grudnia (z 29,4 do 28,9). Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł 26,2 pkt. i jest niższy od poprzedniego o 0,3 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz spadł o 0,6 pkt., z poziomu 32,3 do 31,7 pkt. Indeks PENGAB spadł w grupie banków spółdzielczych z 39,1 do 36,5 pkt. (o 2,6 pkt.), w grupie banków z przewagą kapitału krajowego – z 28,9 do 28,6 pkt. (o 0,3 pkt.), wśród banków z przewagą kapitału zagranicznego z 25,8 do 25,3 pkt. (o 0,5 pkt.), w grupie banków giełdowych – z 26,1 do 22,3 pkt. (o 3,8 pkt.), STOPY PROCENTOWE Placówki przewidują następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 5,36 proc. (+0,35 pkt.) redyskonta weksli – 4,05 proc. (+0,28 pkt.) kredytu na cele gospodarcze – 6,83 proc. (-5,46 pkt.) lokaty trzymiesięcznej – 4,29 proc. (+0,48 pkt.) INFLACJA Bankowcy przewidują, że w 2011 roku (w okresie od grudnia 2010 do grudnia 2011 roku) inflacja wyniesie 3,53 proc. (dane uśrednione). Oznacza to spadek o 0,04 pkt. w porównaniu z inflacją przewidywaną na koniec 2010 roku. Mediana wynosi 3,28 proc. Reprezentanci banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na 3,35 proc., z przewagą kapitału zagranicznego – 3,52 proc., banków giełdowych 3,55 proc., banków spółdzielczych – 3,85 proc. KURS DOLARA I EURO Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2011 roku wynoszą dla ceny dolara – 3,02 zł (mediana – 2,99), a dla euro – 3,91 zł (mediana 3,93). Oznacza to przewidywane nieznaczne umocnienie się złotego wobec euro w porównaniu ze stanem z końca 2010 roku (o 10 groszy) i stabilizację wartości wobec dolara. Monitor Bankowy 01/2011 4

5 Czy w ubiegłym roku w Pana/-i placówce/banku wzrosła, nie zmieniła się czy zmalała w porównaniu z poprzednim rokiem: Najbardziej korzystne czynniki mające wpływ na kondycję i wyniki sektora bankowego w 2009 i 2010 roku Liczba klientów korzystających z dostępu elektronicznego Liczba kredytów indywidualnych Liczba indywidualnych lokat terminowych Liczba ROR-ów Liczba odmów udzielenia kredytu Liczba rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą Liczba kredytów nieregularnych/należności zagrożonych Liczba skarg, zażaleń, reklamacji i sporów klientów indywidualnych Prognozy na obecny rok w porównaniu z minionym rokiem Miniony rok w porównaniu z rokiem wcześniejszym był... ? (...) Pana/-i zdaniem, miniony rok był dla bankowości w Polsce... ? Liczba klientów rezygnujących z usług baku tempo wzrostu gospodarczego przynależność Polski do UE tempo wzrostu dochod ó w ludności stopy procentowe NBP konkurencja między bankami wysokość marż odsetkowych kurs złotego poziom należności zagrożonych stopa bezrobocia fuzje i przejęcia bank ó w stopa inflacji wysokość i oprocentowanie rezerw obowiązkowych problemy z płynnością na rynku międzybankowym problem opcji walutowych nieufność wobec bank ó w PYTANIA DODATKOWE Ocena bankowości w 2010 roku Dwie trzecie badanych ocenia, że miniony rok był dobry w bankowości, pozostali uważają go za przeciętny. Oznacza to wyraźną poprawę sytuacji w porównaniu z wcześniejszym okresem, kiedy co piąta osoba wprost oceniała rok jako niekorzystny, a odsetek ocen pozytywnych wynosił zaledwie 25%. Ocena dynamiki zjawiska pokazuje, jak gwałtownie zmieniły się nastroje w porównaniu z 2010 rokiem: wówczas blisko trzy czwarte badanych oceniało miniony rok jako gorszy od poprzedniego, obecnie wskaźnik spadł do 10%, a tym samym nastroje zdają się wracać do stanu sprzed kryzysu bankowego. Relatywnie źle sytuację w 2010 roku oceniają przedstawiciele banków spółdzielczych – jednak nawet w tej grupie odsetek pozytywnych ocen przekracza połowę (58%). Dla porównania, najlepsze oceny odnotowano wśród bankowców zatrudnionych w bankach notowanych na giełdzie: zdaniem blisko trzech czwartych respondentów w tej grupie (72%) miniony rok był pomyślny dla bankowości w Polsce. Prognozy sytuacji w bieżącym roku są umiarkowanie optymistyczne: blisko połowa badanych (47%) jest zdania, że 2011 rok będzie lepszy od poprzedniego, pogorszenia sytuacji spodziewa się mniej niż jeden na pięciu bankowców (19%). Największego odbicia oczekują przedstawiciele banków z przewagą kapitału krajowego (53%), najmniej optymizmu przejawiają natomiast bankowcy zatrudnieni w bankach spółdzielczych (33% oczekuje poprawy sytuacji, 23% – pogorszenia). Charakterystyka bankowości w 2010 roku Pomimo gwałtownych zmian, których doświadczył sektor bankowy w minionym okresie, pewne składowe działania branży w Polsce okazały się stałe: obserwuje się ciągły wzrost zainteresowania klientów bankowością elektroniczną (96%), w porównaniu z 2009 rokiem udzielono więcej kredytów (67%), klienci założyli więcej lokat (66%), kont osobistych (67%) i firmowych (61%). Jednocześnie banki kontynuowały politykę ostrożniejszego przyznawania kredytów, choć spadło tempo wprowadzania obostrzeń (w minionym roku 52% bankowców zauważyło wzrost liczby odmów udzielenia kredytu, rok wcześniej ten wskaźnik przyjmował wartość o 7 punktów wyższą). Spadło także tempo przyrostu liczby kredytów zagrożonych: w 2010 roku zwiększenie ich liczby zauważyło 44% badanych, jeszcze rok wcześniej – 51%). Nie zmieniło się znacząco zainteresowanie usługami banków ani mobilność klientów: zarówno w 2010 roku, jak i w okresie wcześniejszym, 17% bankowców zauważało większą skłonność klientów do rezygnacji z usług banków, 6% – zwiększenie liczby skarg i reklamacji ze strony klientów indywidualnych. Za największe stymulanty rozwoju bankowości w zeszłym roku uznano wzrost gospodarczy (62%) oraz – w dalszej kolejności – naszą przynależność do UE i wzrost dochodów ludności (39%). Warto zauważyć, że główne pozytywne determinanty rozwoju sektora są – zdaniem bankowców – zewnętrze wobec bankowości, poza zasięgiem jej oddziaływania. Czynnikiem, który najgorzej przysłużył się kondycji banków, była nieufność wobec sektora (wzrost znaczenia czynnika w porównaniu z wcześniejszym rokiem), a także – poziom bezrobocia i wzrost odsetka należności zagrożonych (wskazania na poziomie 36-39%). W porównaniu z 2009 rokiem zdecydowanie zmniejszył się rozmiar problemów z płynnością na rynku międzybankowym. Ciekawe jest podejście bankowców do znaczenia konkurencji międzybankowej dla rozwoju sektora: co czwarty ocenia ją w kategoriach szans, blisko co trzeci widzi ją jako zagrożenie. Monitor Bankowy 01/2011 5

6 Co było głównym powodem znacznego wzrostu przychodów banków? Wyniki finansowe sektora bankowego w 2010 roku Zdania bankowców w kwestii źródeł wzrostu zysków banków są podzielone: połowa uważa, że zmiany wynikają ze wzrostu przychodów, połowa – że to skutek redukcji kosztów. Oznacza to powolny powrót sytuacji do stanu sprzed kryzysu ekonomicznego: do 2008 roku sektor rósł dzięki wzrostowi przychodów – ten porządek został odwrócony w 2009 roku, kiedy dominantą stało się cięcie kosztów. Źródłem wzrostów była przede wszystkim zintensyfikowana sprzedaż wśród dotychczasowych klientów (58%), co oznacza częściowy powrót do sytuacji sprzed 2009 roku. W 2009 roku źródłem wzrostów stały się przede wszystkim rosnące ceny usług bankowych (50%), obecnie ten czynnik ma kluczowe znaczenie według blisko co czwartego bankowca (23%). Co piąty badany głównego źródła wzrostów upatruje w pozyskiwaniu nowych klientów. Opinia klientów o bankach Według zdecydowanej większości bankowców (77%) klienci indywidualni pozytywnie oceniają banki, odmiennego zdania jest co piąty badany – według bankowców sposób postrzegania sektora nie zmienił się znacząco w ciągu ostatnich dwóch lat. Najlepszej oceny działalności banków spodziewają się przedstawiciele banków spółdzielczych (90%). Podobnie sytuacja kształtuje się w odniesieniu do klientów korporacyjnych: zdaniem czterech na pięciu bankowców ta grupa klientów pozytywnie ocenia działalność banków – odsetek nieznacznie spadł (o 6 punktów) w porównaniu z wynikiem z 2009 roku. Podobnie jak we wcześniejszym wypadku, przedstawiciele banków spółdzielczych są w największym stopniu przekonani o pozytywnym odbiorze działalności sektora przez klientów (90%; dla porównania – ten punkt widzenia podziela 67% bankowców zatrudnionych w bankach notowanych na giełdzie). Szanse rozwoju sektora bankowego Co trzeci badany (36%) uważa bankowość MŚP za kluczową dla rozwoju sektora; 30% za najważniejszą uważa bankowość detaliczną. Pewne znaczenie przypisuje się także bankowości mikrofirm (17%). Przewidywane kierunki rozwoju nie zmieniły się znacząco w ciągu roku. Skutki kryzysu finansowego Na przestrzeni minionego roku wyraźnie zmniejszył się zakres oddziaływania kryzysu ekonomicznego na działalność banków w Polsce: na początku roku wyraźne skutki załamania na światowych rynkach finansowych dla działania ich banków odczuwało 58% badanych, obecnie ten odsetek spadł do 36%. Teraz 60% bankowców uważa, że minione wydarzenia nie oddziałują bezpośrednio na funkcjonowanie ich banków. Monitor Bankowy 01/2011 6 W jakim segmencie, obszarze działalności istnieją największe szanse rozwoju banków w Polsce? Jaka jest ogólna opinia o działających w Polsce bankach wśród... ? Co było głównym źródłem wzrostu zysków banków? Najmniej korzystne czynniki mające wpływ na kondycję i wyniki sektora bankowego w 2009 i 2010 roku Czy ogólna opinia klientów indywidualnych i korporacyjnych o bankach jest obecnie lepsza, taka sama czy gorsza niż rok temu? KLIENCI KORPORACYJNI 3,7 3,6 3,5 Średnia 3,8 3,6 3,7 KLIENTÓW KORPORACYJNYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KLIENCI INDYWIDUALNI Czy Pana/-i bank/placówka odczuwa realne skutki światowego kryzysu finansowego? nieufność wobec bank ó w stopa bezrobocia poziom należności zagrożonych konkurencja między bankami problemy z płynnością na rynku międzybankowym problem opcji walutowych wysokość marż odsetkowych przynależność Polski do UE fuzje i przejęcia bank ó w stopy procentowe NBP stopa inflacji kurs złotego tempo wzrostu dochod ó w ludności wysokość i oprocentowanie rezerw obowiązkowych tempo wzrostu gospodarczego 2,0 1,9 2,2 Średnia 2,1 1,9 2,2


Pobierz ppt "Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 46 proc. placówek (spadek o 6 pkt. w stosunku do wyniku z grudnia), spadek przewiduje 7."

Podobne prezentacje


Reklamy Google