Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Spadków ciąg dalszy 10 (2) / 2008 MONITOR BANKOWY Październikowy sondaż w placówkach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Spadków ciąg dalszy 10 (2) / 2008 MONITOR BANKOWY Październikowy sondaż w placówkach."— Zapis prezentacji:

1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Spadków ciąg dalszy 10 (2) / 2008 MONITOR BANKOWY Październikowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 20-24 bm. W telefonicznym sondażu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 199 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 34 proc. placówek (w stosunku poprzedniego pomiaru spadek o 11): ludności – w 31 proc. (-12), a podmiotów gospodarczych w 26 proc. (-8). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 31 proc. placówek (+8); ludności 33 proc. (+10), podmiotów gospodarczych 25 proc. (+4). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 3 punkty (-20), klientów indywidualnych -3 punkty (-23) oraz korporacyjnych 1 punkt (-11). Lokaty terminowe rosły łącznie w 42 proc. placówek (w stosunku poprzedniej fali – 6 pkt. mniej). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 44 proc. placówek (-3), a podmiotów gospodarczych w 29 proc. placówek (-6). Spadki wystąpiły łącznie w 32 proc. oddziałów (+11); ludności 32 proc. (+10), a podmiotów gospodarczych w 20 proc. (+4). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 10 pkt. (-17); gospodarstw domowych 12 pkt. (-13) oraz podmiotów gospodarczych 9 pkt. proc. (-10). Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 48 proc. placówek (w stosunku do 1. październikowej fali 1 pkt. proc. więcej), spadek przewiduje 18proc. (=), a 35proc (-1) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 46proc. (+3), korporacyjnych – 36proc. (-2); spadek przewiduje 17proc. (=) podmiotów indywidualnych i 13proc. (=) gospodarczych. Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 30 pkt. (=), gospodarstw domowych 28 (+2) oraz podmiotów gospodarczych 23 pkt. (-2). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 53 proc. oddziałów (+5), spadek przewiduje 21 proc. (-1), a 26 proc. (-5) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 55 proc. (+5), a instytucjonalnych 34 proc. (+1); pogorszenia - odpowiednio 21 proc. (+2) i 18 proc. (+3). Salda prognozy wynoszą: ogółem 32 pkt. (+4), depozyty ludności 34 pkt. (+3), natomiast podmiotów gospodarczych 17pkt. (-1). PENGAB - wartości trendu cyklu W drugim październikowym pomiarze wartość wskaźnika Pengab ponownie spadła, chociaż nie tak dramatycznie jak przed dwoma tygodniami. Pengab zniżkuje - w porównaniu z pierwszą falą październikową - o 4,3 pp spadając do poziomu 15,6 pkt. To najsłabszy wynik od czerwca 2003 roku. Na spadku wartości indeksu zaważyło istotne obniżenie się poziomu wskaźnika bieżącego (o 12,2 pkt), którego nie zdołałł zrównoważyć wzrost wskaźnika wyprzedzającego (o 3,5 pkt.). Bardzo niski jest odczyt wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, który informuje o postrzeganiu sytuacji ekonomicznej placówek. W stosunku do poziomu sprzed dwóch tygodni jest niższy o 14,7 pkt. i aktualnie wynosi 4,8. Kontynuowany jest spadek zainteresowania wśród Klientów aktywnością depozytową, zwłaszcza w odniesieniu do depozytów złotówkowych. Ponadto, odnotowano dalszy spadek liczby udzielanych kredytów. Odnosi się to zarówno do Klientów indywidualnych, jak i do aktywności kredytowej przedsiębiorstw. W ciągu minionych dwóch tygodni odnotowano zahamowanie spadku zainteresowania Klientów zakupem akcji oraz jednostek TFI. Spadek odnotowano natomiast w popycie na obligacje. Oczekiwania inflacyjne ustabilizowały się na średnim poziomie 4,68%. Bankowcy przewidują umocnienie się do końca roku złotówki względem euro i dolara. W sferze prognostycznej spodziewany jest wzrost zainteresowania Klientów depozytami, zwłaszcza w odniesieniu do depozytów walutowych. Bankowcy spodziewają się ustabilizowania się popytu na akcje, obligacje i jednostki TFI na obecnym, niskim poziomie. Jednocześnie przewidują spadek zainteresowania polisami na życie. Przewiduje się osłabienie akcji na rynku kredytów. W ciągu minionych dwóch tygodni nie odnotowano szczególnego wzrostu niepokoju bankowców możliwością wystąpienia kryzysu na polskim rynku finansowym – obawia się go obecnie mniej niż co 5. respondent. Jednakże można zauważyć silniejsze obawy wśród bankowców z banków giełdowych i z przewagą kapitału zagranicznego niż wśród tych zatrudnionych w bankach z dominującym kapitałem polskim. Względny spokój nie oznacza jednak, że bankowcy nie dostrzegają wpływu kryzysu światowego na kondycję banków działających w Polsce. 2/3 badanych jest zdania, że oddziaływanie sytuacji na rynkach międzynarodowych będzie miało istotne znacznie dla polskiego sektora finansów. Przekonanie to jest szczególnie silne w centralach banków. Respondenci nie są zgodni w ocenie stanu zabezpieczenia polskich banków przed światowym kryzysem: blisko połowa jest zdania, że ich stan jest zadowalający, jednak niewiele mniejsza grupa ocenia je jako średnie. Jednocześnie dwie trzecie badanych ocenia jako mało prawdopodobne bankructwo któregokolwiek banku w Polsce. Zdecydowana większość respondentów pozytywnie odnosi się do Pakietu zaufania zaproponowanego przez NBP, mającego usprawnić rynek międzybankowy. Większość bankowców zauważyła zmiany zarówno w postępowaniu Klientów, jak i w polityce banków w obliczu kryzysu finansowego. Niepokój Klientów objawia się przede wszystkim zwiększonymi wypłatami oszczędności z rachunków. Same banki są również mniej chętne do udzielania kredytów.

2 2 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 10(2)2008 DEPOZYTY WALUTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 16 proc. placówek (-2); w segmencie ludności w 13 proc. (-4) i podmiotów gospodarczych 13 proc. (-3). Malały natomiast: ogółem w 23 proc. (+7), ludności 25 proc. (+7) oraz firm 19 proc. (+5). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi -7 punktów (-9), lokat ludności -12 punktów (-13) i depozytów podmiotów gospodarczych -6 punktów (-8). Depozyty terminowe ogółem rosły w 15 proc. placówek (+1), jednocześnie malejąc w 25 proc. (+6) i nie ulegając zmianie w 60 proc. (-7). Depozyty ludności wzrosły w 15 proc. (+1), podmiotów gospodarczych w 11 proc. (-2), malejąc odpowiednio w 25 proc. (+6) i 18 proc. (+3). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem -11 punktów proc. (-6), lokat klientów indywidualnych -10 punktów (-6) oraz korporacyjnych minus 7 pkt. (-5). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 25 proc. placówek (+10), spadkowe 16 proc. (-4), a 59 proc. (-6) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 26 proc. placówek (+14), a podmiotów gospodarczych 18 proc. (+4). Spadek przewiduje odpowiednio 16 proc. (-3) i 15 proc. (-1). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 9 punktów (+14), gospodarstwa domowe 10 punktów (+16) oraz firmy i instytucje 4 punkty (+6). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 27 proc. placówek (+12), spadku 17 proc. (-5), a 56 proc. nie przewiduje zmiany (-8). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 28 proc. (+14), a podmiotów gospodarczych 19 proc. (+8); spadek odpowiednio 17 proc. (-3) i 16 proc. (-2). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem 10 punktów (+17), ludności 11 punktów (+17) oraz podmioty gospodarcze 4 punkty (+11). KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 60 proc. placówek (-7), malała w 9 proc. (-1) i nie zmieniła się w 32 proc. (+8). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 56 proc. placówek (-8), a na cele gospodarcze 48 proc. oddziałów (-9); spadek wystąpił odpowiednio w 9 proc. (+2) i 7 proc. (-2). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 52 punktów (-6), dla kredytów ludności 47 punktów (-10) oraz podmiotów gospodarczych 41 punktów (-7). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 63 proc. placówek (+1), dla ludności 58 proc. (=) i 48 proc. dla klientów korporacyjnych (-4). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 11 proc. (-2), kredytów dla ludności 10 proc. (-2), a podmiotów gospodarczych 9 proc. (-2). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 52 punktów (+3), ludności 48 punktów (+1), podmiotów gospodarczych 38 punktów (-4). OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 55 proc. (-6), w 45 proc. wzrosło (+6), a w 1 proc. zmalało (=). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 36 proc. (+5), zmniejszenia 2 proc. (-1), a wzrostu 63 proc. (-4).

3 . 3 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 10(2)2008 KREDYTY NIEREGULARNE (ZAGROŻONE) Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w 14 proc. placówek (-2), jednocześnie malejąc w 10 proc. (=) i nie zmieniając się w 74 proc. (+3). Saldo oceny spadło do poziomu 4 punktów (-2). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 24 proc. placówek (+2), spadek 11 proc. (-2), a 65 proc. (=) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wzrosło do poziomu 12 pkt. (+2). KREDYTY WALUTOWE Kredyty walutowe rosły w 12 proc. placówek (-11), malały w 29 proc. (+10), a w 59 proc. (=) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie -17 punktów proc. (-21). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 12 proc. (-6), spadku 38 proc. (+9), a 50 proc. (-4) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi minus 26 pkt. proc. (-15). KREDYTY O WARTOŚCI DO 1 MLN EURO UDZIELANE PRZEDSIĘBIORSTWOM Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 28 proc. placówek (-3), spadek w 5 proc. (-3), a w 67 proc. nie nastąpiły zmiany (+6). Wskaźnik oceny netto wyniósł 23 pkt. proc. (+1). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 26 proc. (-5), spadek 8 proc. (-3), a 66 proc. nie przewiduje zmiany (+8). Wskaźnik prognozy wynosi 19 pkt. (-1). KREDYTY KONSUMENCKIE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 56 proc. placówek (-6), spadek w 12 proc. (+8), a w 32 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-2). Wskaźnik netto wynosi 44 pkt. proc. (-14). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 58 proc. placówek (-1), zmaleją według 10 proc. (=), a 33 proc. nie przewiduje zmiany (+3). Wskaźnik prognozy wynosi 48 pkt. (-1). KREDYTY MIESZKANIOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 51 proc. placówek (-5), spadek w 10 proc. (+2), a w 38 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+2). Wskaźnik oceny netto wyniósł 41 pkt. proc. (-8). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 41 proc. placówek (-6), zmaleją według 19 proc. (+2), a 40 proc. nie przewiduje zmiany (+4). Wskaźnik prognozy wynosi 22 pkt. (-8). AKCJE I OBLIGACJE Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 5 proc. placówek (+2), spadek w 63 proc. (-3), brak zmian w 32 proc. (+1). Saldo oceny wzrosło do minus 59 pkt. (+4). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 24 proc. placówek (-5), spadek 24 proc. (+5), a 52 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (=). Saldo oceny wyniosło 0 pkt. (-11). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 12 proc. (+2), spadku 46 proc. (+5), a 42 proc. (-7) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi minus 33 punkty (-2). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 32 proc. (-2), spadek 16 proc. (=), a 52 proc. (+2) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 16 pkt. (-2).

4 JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 1 proc. placówek (-2), spadek 64 proc. (-1), a w 36 proc. nie stwierdzono zmian (+4). Saldo wynosi minus 63 pkt. (-1). Wzrost popytu przewiduje 7 proc. (-3), spadek 49 proc. (+3), a 45proc. (+2) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi -42 pkt. (-6). POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 14 proc. placówek (-2), spadek 31 proc. (-1) i brak zmian w 54 proc. (+2). Saldo oceny spadło do poziomu minus 17 pkt. (-1). Wzrost popytu na polisy przewiduje 13 proc. (-6), spadek 25 proc. (-1), a 61 proc. nie spodziewa się zmiany (+6). Saldo prognozy spadło do -12 pkt. (-5). RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 52 proc. placówek (-2), malała w 3 proc. (=) i nie zmieniła się w 45 proc. (+2). Saldo oceny wyniosło 49 punktów (-2). Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 54 proc. placówek (+1), spadku 4 proc. (-1), a 42 proc (=) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 51 pkt. (+3). OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA (WOKKB – 4,8) O poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 22 proc. placówek (-15). Pogorszenie wystąpiło w 11 proc. (+2), a 68 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (+13). Saldo oceny spadło do 11 punktów (-17). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 28 proc. oddziałów banków z przewagą kapitału krajowego (-8) i 10 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (-18), 11 proc. banków giełdowych (-20) i 42 proc. banków spółdzielczych (-18). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 21 proc. ankietowanych placówek (-5), pogorszenia 22 proc. (+7), a 57 proc. nie przewiduje zmiany (-2). Wskaźnik prognozy netto wyniósł -1 pkt. (-12). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej - tzn. obecnej i przewidywanej, spadł w stosunku do wyniku z poprzedniej fali o 14,7 pkt. i wynosi 4,8 proc. WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ – 15,6 pkt. Indeks PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych spadł o 4,3pkt. w stosunku do pierwszego październikowego pomiaru (z 19,9 do 15,6). Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł 9,9 pkt. i jest niższy od poprzedniego o 12,2pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł o 3,5pkt., z poziomu 17,8 do 21,3pkt. Indeks PENGAB w grupie placówek z przewagą kapitału krajowego wzrósł z 33,8 do 39,3 (o 5,5pkt.), w grupie banków giełdowych spadł z 8,9 do -2,4 (o 11,3 pkt.), z przewagą kapitału zagranicznego – z 7,6 do -2,9 (o 10,5 pkt.), zaś w grupie banków spółdzielczych wzrósł z 33,8 do 35,9 (o 2,1 pkt.). STOPY PROCENTOWE Placówki przewidują następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 7,59 proc. (-0,06) redyskonta weksli – 6,33 proc. (-0,07 pkt.) kredytu na cele gospodarcze – 11,84 proc. (-0,09 pkt.) lokaty trzymiesięcznej – 4,72 proc. (+0,04 pkt.) INFLACJA Bankowcy przewidują, że w 2008 roku w okresie grudzień 2007 - grudzień 2008 inflacja wyniesie 4,68 proc. (dane uśrednione). W porównaniu z poprzednim pomiarem oznacza to spadek o 0,01 pkt Mediana wynosi 4,41 proc. Reprezentanci z banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na 4,61 proc, banków spółdzielczych – 4,29 proc., banków giełdowych – 4,84 proc. i banków z przewagą kapitału zagranicznego – 4,82 proc. KURS DOLARA I EURO Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2008 roku wynoszą dla ceny dolara – 2,71zł (mediana – 2,70), a dla euro – 3,64 zł (mediana 3,60). Średnia dla ceny dolara wzrosła w porównaniu do poprzedniego październikowego pomiaru o 15 groszy, zaś dla euro – o 14 groszy. 4 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 10(2)2008

5 Jak Pan(i) sądzi, na ile polskie banki są zabezpieczone przed światowym kryzysem finansowym? 5 W związku z rozwojem kryzysu na rynkach finansowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale także już w Europie, jak ocenia Pan(i) ryzyko wystąpienia podobnego kryzysu na polskim rynku finansowym? Ryzyko określił(a)by Pan(i) jako: N=200 Czy uważa Pan(i), że światowy kryzys finansowy wpłynie na sytuację i kondycję banków działających w Polsce? N=200 PYTANIA DODATKOWE Ocena zagrożenia kryzysem polskiego rynku finansowego Ogólnie, na przestrzeni dwóch tygodni oceny bankowców dot. zagrożenia polskiego rynku finansowego kryzysem w nieznacznym stopniu się pogorszyły: poprzednio ryzyko to za realne uważało 16,5% ankietowanych (suma odpowiedzi dość duże i bardzo duże), obecnie – 18,5%. O ile jednak w poprzedniej fali badania bankowcy zdawali się w miarę jednorodni w ocenach, o tyle w obecnym pomiarze homogeniczność została złamana. Najbardziej pesymistycznie zagrożenie rynku kryzysem postrzegają banki notowane na giełdzie oraz te z przewagą kapitału zagranicznego (średnio co 4. był takiego zdania). Natomiast w przekroju geograficznym najsilniejsze poczucie zagrożenia kondycji rynku wyrażane jest przez śląskich bankowców 26% analogicznych wskazań). Ryzyko wystąpienia kryzysu oceniane jest natomiast jako relatywnie małe przez badanych z banków z dominującym kapitałem krajowym (suma odpowiedzi raczej małe i prawie żadne wyniosła wśród nich 45% vs. średnio 39%). Postrzeganie stanu zabezpieczeń polskich banków przed kryzysem Oceny stopnia zabezpieczenia polskich banków przed światowym kryzysem są spolaryzowane: blisko połowa bankowców (46% - suma odpowiedzi w dużym stopniu i w pełni) uważa stan zabezpieczeń za satysfakcjonujący, jednak podobna grupa ocenia je jako średnie (48%). Ogólnie, są to oceny wspólne dla całego środowiska. Wyjątek stanowią bankowcy z Wielkopolski, którzy w zdecydowanej większości wysoko oceniają stan zabezpieczeń instytucji przed światowym kryzysem (71% wskazań [4] i [5]). Ocena wpływu światowego kryzysu na kondycję polskich banków Dwie trzecie bankowców (67% - suma odpowiedzi raczej tak i zdecydowanie tak) jest zdania, że światowy kryzys nie pozostanie bez wpływu na sytuację banków działających w Polsce. Odmiennego zdania jest co szósty badany (16% wskazań raczej nie i zdecydowanie nie). Warto odnotować różnicę w postrzeganiu siły tych powiązań między centralami i placówkami banków: te pierwsze są w znacznie większym stopniu przekonane o istotnym wpływie stanu światowych finansów na kondycję banków działających w Polsce (90% bankowców z central odpowiedziało zdecydowanie tak lub raczej tak). Ocena siły wpływu światowego kryzysu na kondycję polskich banków Blisko połowa badanych (48%) ocenia, że światowy kryzys w średnim stopniu wpłynie na kondycję banków w Polsce. Zdania, że wpływ ten będzie duży lub bardzo duży, jest 40% bankowców. Jedynie co ósmy respondent (12%) jest przekonanych o tym, że światowy kryzys w małym stopniu wpłynie na sytuację banków w Polsce. ŚREDNIA 2,7 I pomiar X08 ŚREDNIA 2,8 II pomiar X08 ŚREDNIA 3,4 ŚREDNIA 3,6 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 10(2)2008

6 Zdania bankowców są silnie zróżnicowane w przekroju geograficznym. Na przeciwległych biegunach stoją bankowcy z Warszawy i z Wielkopolski: co drugi respondent ze stolicy (64% - suma odpowiedzi duży i bardzo duży) ocenił siłę owych powiązań jako znaczną, w Wielkopolsce podobnego zdania był tylko co trzeci bankowiec (33% analogicznych wskazań). Prawdopodobieństwo bankructw banków w Polsce Dwie trzecie respondentów (69,5% - suma odpowiedzi raczej nie i zdecydowanie nie) jest przekonanych o tym, że bankructwo któregokolwiek banku w Polsce jest mało prawdopodobne. Co szósty badany uważa takie niebezpieczeństwo za realne (16% - suma wskazań raczej tak i zdecydowanie tak). W Śląskiem i w Pomorskiem badani oceniali takie prawdopodobieństwo średnio na 2,2; natomiast w Warszawie przeciętna ocena ryzyka jest zdecydowanie wyższa i oscyluje wokół 2,6. Ocena Pakietu zaufania NBP Bankowcy są zgodni w ocenach Pakietu zaufania przyjętego przez NBP: 92% badanych postrzega go pozytywnie (suma odpowiedzi raczej pozytywnie i zdecydowanie pozytywnie). Odmiennego zdania jest co dwudziesty respondent (4,5% - suma wskazań raczej negatywnie i zdecydowanie negatywnie). Zjawiska towarzyszące narastającemu kryzysowi Większość bankowców (89%) zauważyła wzrost niepokoju Klientów o bezpieczeństwo ich oszczędności. Przeszło połowa (55%) odnotowała towarzyszący temu zwiększone wypłaty oszczędności lub wręcz zamykanie rachunków oszczędnościowych. Blisko dwie trzecie (61%) zauważyło, że wraz z rozwojem sytuacji kryzysowej banki coraz bardziej zaostrzają politykę udzielania kredytów, co przejawia się częstszą renegocjacją warunków przyznania kredytów mieszkaniowych czy odmową przyznania kredytu przez bank. Jak duży może być wpływ światowego kryzysu finansowego na sytuację i kondycję banków działających w Polsce? Czy w związku z rozwojem kryzysu finansowego obserwuje Pan(i): …? N=200 Jak ocenia Pan(i) tzw. Pakiet zaufania NBP, usprawniający rynek międzybankowy i umożliwiający bankom pozyskiwanie środków z banku centralnego? Czy, Pana(i) zdaniem, możliwe jest bankructwo któregoś z banków działających w Polsce? 6 N=133 ŚREDNIA 2,3 ŚREDNIA 2,4 ŚREDNIA 3,2 N=200 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 10(2)2008 N=200


Pobierz ppt "1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Spadków ciąg dalszy 10 (2) / 2008 MONITOR BANKOWY Październikowy sondaż w placówkach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google