Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Depozyty ciągle na fali 1 / 2009 MONITOR BANKOWY Styczniowy sondaż w placówkach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Depozyty ciągle na fali 1 / 2009 MONITOR BANKOWY Styczniowy sondaż w placówkach."— Zapis prezentacji:

1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Depozyty ciągle na fali 1 / 2009 MONITOR BANKOWY Styczniowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 7-13 bm. W telefonicznym sondażu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych PENGAB - wartości trendu cyklu W pierwszym pomiarze 2009 roku nastąpił wzrost wartości wskaźnika Pengab w porównaniu do grudniowego wyniku o 1,7 pp. do poziomu 22,8 pkt. Podniesienie poziomu odnotowano jedynie w warstwie bieżących ocen (o 7,7 pp.). Wskaźnik prognoz spadł natomiast o 4,5 pkt. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury informujący o sytuacji ekonomicznej placówek w stosunku do poziomu sprzed miesiąca jest niższy o 2,3 pkt. i aktualnie wynosi 8,5 proc. Odnotowano dalszy wzrost zainteresowania wszystkimi typami depozytów (bieżących i terminowych, zarówno w złotówkach jaki walucie). Jednak oczekuje się, że trend ten wkrótce zatrzyma się. Kontynuowane jest pogorszenie sytuacji na rynku kredytów: akcja kredytowa wciąż maleje i nie oczekuje się zmiany tej sytuacji. Zahamowany został jednak gwałtowny wzrost cen kredytów. Oczekuje się, że maleć będą stopy procentowe (kredytu lombardowego, redyskonta weksli, oprocentowanie kredytów na cele gospodarcze). Ustabilizowała się sytuacja na rynku papierów wartościowych. Inflacja prognozowana na bieżący rok wynosi 3,95%. Oczekuje się, że w 2009 roku złoty nie zmieni istotnie wartości w stosunku do euro i dolara. Większość bankowców roku 2008 ocenia jako dobry dla bankowości w Polsce. Zauważalne jest jednak pogorszenie nastrojów w porównaniu z latami wcześniejszymi. Bardzo negatywnie oceniana jest perspektywa działalności banków w 2009 roku. Nastroje bankowców są pod tym względem najgorsze od 11 lat. Zmiany wyraźnie odczuwane przez bankowców w funkcjonowaniu ich placówek w porównaniu z rokiem wcześniejszym to: wzrost zainteresowania Klientów lokatami terminowymi oraz wzrost ilości odmów udzielenia kredytu. Za pozytywne czynniki najsilniej kształtujące sytuację polskiego sektora bankowego uznano: tempo wzrostu gospodarczego, wzrost dochodów oraz wprowadzany przez banki postęp technologiczny. Z drugiej strony czynniki o największym negatywnym wpływie uznano problemy z płynnością na rynku międzybankowym oraz ogólny spadek zaufania do instytucji banku. Głównym źródłem wzrostu zysków banków był w 2008 roku przede wszystkim wzrost ich przychodów, który z kolei wynikał w głównej mierze ze zwiększonego zainteresowania dotychczasowych Klientów kolejnymi usługami bankowymi. Za obszary rozwojowe w nadchodzącym roku bankowcy uważają przede wszystkim bankowość indywidualną oraz segment małych i średnich przedsiębiorstw. Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 39 proc. placówek (w stosunku do grudniowego pomiaru spadek o 13 pkt., spadek przewiduje 15 proc. (-1), a 46 proc (+13) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 41 proc. (-8), korporacyjnych – 29 proc. (-10); spadek przewiduje 13 proc. (-1) podmiotów indywidualnych i 17 proc. (=) gospodarczych. Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 24pkt. (-13), gospodarstw domowych 27 pkt. (-7) oraz podmiotów gospodarczych 11 pkt. (-11). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 51 proc. oddziałów (-7), spadek przewiduje 13 proc. (-1), a 36 proc. (+7) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 50 proc. (-7), a instytucjonalnych 32 proc. (-7); pogorszenia - odpowiednio 13 proc. (=) i 17 proc. (=). Salda prognozy wynoszą: ogółem 37 pkt. (-7), depozyty ludności 37 pkt. (-7), natomiast podmiotów gospodarczych 16 pkt. (-7). DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 56 proc. placówek (w stosunku poprzedniego pomiaru wzrost o 11): ludności – w 54 proc. (+11), a podmiotów gospodarczych w 49 proc. (+13). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 14 proc. placówek (-9); ludności 13 proc. (-10), podmiotów gospodarczych 14 proc. (-9). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 42 punkty (+20), klientów indywidualnych 41 punktów (+20) oraz korporacyjnych 35 punktów (+22). Lokaty terminowe rosły łącznie w 62 proc. placówek (w stosunku poprzedniej fali – 9 pkt. więcej). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 64 proc. placówek (+8), a podmiotów gospodarczych w 44 proc. placówek (+6). Spadki wystąpiły łącznie w 17 proc. oddziałów (-4); ludności 16 proc. (-2), a podmiotów gospodarczych w 19 proc. (-5). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 44 pkt. (+12); gospodarstw domowych 48 pkt. (+10) oraz podmiotów gospodarczych 25 pkt. proc. (+11).

2 2 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 12009 DEPOZYTY WALUTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 23 proc. placówek (+7); w segmencie ludności w 21 proc. (+2) i podmiotów gospodarczych 19 proc. (+6). Malały natomiast: ogółem w 13 proc. (-9), ludności 15 proc. (-4) oraz firm 13 proc. (-6). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 11 punktów (+17), lokat ludności 6 punktów (+5) i depozytów podmiotów gospodarczych 6 punktów (+12). Depozyty terminowe ogółem rosły w 30 proc. placówek (+3), jednocześnie malejąc w 15 proc. (-3) i nie ulegając zmianie w 55 proc. (=). Depozyty ludności wzrosły w 31 proc. (+3), podmiotów gospodarczych w 20 proc. (+4), malejąc odpowiednio w 14 proc. (-5) i 15 proc. (-4). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem 15 punktów proc. (+5), lokat klientów indywidualnych 17 punktów (+8) oraz korporacyjnych 5 pkt. (+8). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 20 proc. placówek (+1), spadkowe 8 proc. (-5), a 72 proc. (+4) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 21 proc. placówek (+1), a podmiotów gospodarczych 15 proc. (=). Spadek przewiduje odpowiednio 8 proc. (-4) i 8 proc. (-5). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 11 punktów (+5), gospodarstwa domowe 13 punktów (+5) oraz firmy i instytucje 7 punktów (+5). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 24 proc. placówek (-1), spadku 14 proc. (+3), a 62 proc. nie przewiduje zmiany (-1). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 25 proc. (-1), a podmiotów gospodarczych 15 proc. (=); spadek odpowiednio 11 proc. (+1) i 14 proc. (=). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem 10 punktów (-4), ludności 14 punktów (-2) oraz podmioty gospodarcze 1 punkt (-1). KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 52 proc. placówek (-4), malała w 22 proc. (+6) i nie zmieniła się w 27 proc. (-1). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 47 proc. placówek (-5), a na cele gospodarcze 42 proc. oddziałów (-3); spadek wystąpił odpowiednio w 23 proc. (+4) i 20 proc. (+5). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 30 punktów (-10), dla kredytów ludności 24 punkty (-9) oraz podmiotów gospodarczych 22 punktów (-8). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 55 proc. placówek (+1), dla ludności 52 proc. (=) i 47 proc. dla klientów korporacyjnych (+3). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 17 proc. (+1), kredytów dla ludności 17 proc. (+3), a podmiotów gospodarczych 19 proc. (=). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 38 punktów (=), ludności 35 punktów (-3), podmiotów gospodarczych 28 punktów (+3). OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 49 proc. (-2), w 24 proc. wzrosło (-11), a w 27 proc. zmalało (+13). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 38 proc. (-5), zmniejszenia 51 proc. (+21), a wzrostu 12 proc. (-15).

3 . 3 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 12009 KREDYTY NIEREGULARNE (ZAGROŻONE) Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w 23 proc. placówek (+3), jednocześnie malejąc w 13 proc. (+4) i nie zmieniając się w 62 proc. (-8). Saldo oceny pozostało na poziomie 10 punktów (=). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 29 proc. placówek (-4), spadek 12 proc. (+2), a 59 proc. (+2) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy spadło do poziomu 18 pkt. (-5). KREDYTY WALUTOWE Kredyty walutowe rosły w 13 proc. placówek (+4), malały w 35 proc. (-1), a w 52 proc. (-4) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie -22 punktów proc. (+5). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 9 proc. (+3), spadku 43 proc. (+3), a 49 proc. (-5) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi minus 34 pkt. proc. (=). KREDYTY O WARTOŚCI DO 1 MLN EURO UDZIELANE PRZEDSIĘBIORSTWOM Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 18 proc. placówek (+1), spadek w 17 proc. (+1), a w 64 proc. nie nastąpiły zmiany (-3). Wskaźnik oceny netto wyniósł 1 pkt. proc. (-1). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 25 proc. (-2), spadek 18 proc. (+2), a 57 proc. nie przewiduje zmiany (=). Wskaźnik prognozy wynosi 6 pkt. (-5). KREDYTY KONSUMENCKIE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 46 proc. placówek (-8), spadek w 21 proc. (+8), a w 34 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+1). Wskaźnik netto wynosi 25 pkt. proc. (-15). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 49 proc. placówek (-6), zmaleją według 15 proc. (+4), a 35 proc. nie przewiduje zmiany (+2). Wskaźnik prognozy wynosi 34 pkt. (-10). KREDYTY MIESZKANIOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 39 proc. placówek (-3), spadek w 22 proc. (=), a w 39 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+3). Wskaźnik oceny netto wyniósł 18 pkt. proc. (-2). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 36 proc. placówek (=), zmaleją według 23 proc. (=), a 41 proc. nie przewiduje zmiany (=). Wskaźnik prognozy wynosi 12 pkt. (-1). AKCJE I OBLIGACJE Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 7 proc. placówek (-3), spadek w 36 proc. (-2), brak zmian w 56 proc. (+4). Saldo oceny wynosi minus 29 pkt. (=). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 24 proc. placówek (=), spadek 14 proc. (-4), a 63 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (+5). Saldo oceny wyniosło 10 pkt. (+3). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 20 proc. (-1), spadku 16 proc. (-2), a 64 proc. (+3) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 4 punkty (+1). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 24 proc. (=), spadek 12 proc. (+4), a 65 proc. (-2) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 12 pkt. (-4).

4 4 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 12009 JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 5 proc. placówek (=), spadek 40 proc. (-4), a w 54 proc. nie stwierdzono zmian (+4). Saldo wynosi minus 35 pkt. (+4). Wzrost popytu przewiduje 15 proc. (+5), spadek 28 proc. (-1), a 57 proc. (-3) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi -14 pkt. (+5). POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 18 proc. placówek (+3), spadek 19 proc. (-1) i brak zmian w 63 proc. (-2). Saldo oceny wzrosło do poziomu minus 1 pkt. (+4). Wzrost popytu na polisy przewiduje 25 proc. (=), spadek 13 proc. (+4), a 62 proc. nie spodziewa się zmiany (-4). Saldo prognozy spadło do 12 pkt. (-4). RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 40 proc. placówek (-1), malała w 13 proc. (+1) i nie zmieniła się w 46 proc. (=). Saldo oceny wyniosło 27 punktów (-2). Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 50 proc. placówek (+6), spadku 7 proc. (+2), a 44 proc (-7) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 43 pkt. (+4). OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA (WOKKB – 8,5) O poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 31 proc. placówek (+4). Pogorszenie wystąpiło w proc. 9 (-1), a 61 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (-3). Saldo oceny wzrosło do 22 punktów (+4). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 28 proc. oddziałów banków z przewagą kapitału krajowego (-1) i 25 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (+5), 24 proc. banków giełdowych (+5) i 50 proc. banków spółdzielczych (+6). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 17 proc. ankietowanych placówek (-4), pogorszenia 22 proc. (+5), a 62 proc. nie przewiduje zmiany (-1). Wskaźnik prognozy netto wyniósł -5 pkt. (-9). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej - tzn. obecnej i przewidywanej, spadł w stosunku do wyniku z poprzedniej fali o 2,3 pkt. i wynosi 8,5 proc. WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ – 22,8 pkt. Indeks PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych wzrósł o 1,7 pkt. w stosunku do grudniowego pomiaru (z 21,1 do 22,8). Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł 26,7 pkt. i jest wyższy od poprzedniego o 7,7 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz spadł o 4,5pkt., z poziomu 23,3 do 18,8 pkt. Indeks PENGAB w grupie placówek z przewagą kapitału krajowego spadł z 38,2 do 37,9 (o 0,3 pkt.), w grupie banków giełdowych wzrósł z 11,2 do 16,6 (o 5,4 pkt.), z przewagą kapitału zagranicznego – z 11,7 do 15,6 (o 3,9 pkt.), zaś w grupie banków spółdzielczych spadł z 23,1 do 21,3 (o 1,8 pkt.). STOPY PROCENTOWE Placówki przewidują następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 5,63 proc. (-1,46) redyskonta weksli – 4,54 proc. (-1,32 pkt.) kredytu na cele gospodarcze – 12,18 proc. (-1,09 pkt.) lokaty trzymiesięcznej – 6,36 proc. (+1,34) INFLACJA Bankowcy przewidują, że w 2009 roku, w okresie od grudnia 2008 do grudnia 2009, inflacja wyniesie 3,95 proc. (dane uśrednione). Oznacza to spadek o 0,47 pkt w porównaniu z inflacją przewidywaną w poprzednim roku. Mediana wynosi 3,63 proc. Reprezentanci z banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na 3,91 proc, banków spółdzielczych – 3,82 proc., banków giełdowych – 4,01 proc. i banków z przewagą kapitału zagranicznego – 3,95 proc. KURS DOLARA I EURO Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2009 roku wynoszą dla ceny dolara – 2,97zł (mediana – 2,99), a dla euro – 3,89 zł (mediana 3,88). Średnia dla ceny dolara spadła w porównaniu z ostatnimi zeszłorocznymi przewidywaniami o 4 grosze, zaś dla euro wzrosła o 3 grosze.

5 PROGNOZA DLA POLSKIEJ BANKOWOŚCI NA ROZPOCZĘTY ROK W PORÓWNANIU Z POPRZEDNIM ROKIEM 5 PYTANIA DODATKOWE Ocena minionego roku w polskiej bankowości W ocenie trzech czwartych bankowców miniony roku był dobry dla bankowości w Polsce. Tylko 4% wyraża zdecydowanie odmienne zdanie. Jest to ocena gorsza niż w poprzednich 3 latach. Połowa ankietowanych bankowców uważa, że rok 2008 był lepszy niż poprzedni. Przeszło co czwarty jest zdania, że sytuacja bankowości pogorszyła się w tym czasie. Na tle pomiarów z poprzednich czterech lat ocenę tę można uznać za negatywną. Prognoza dla bankowości na 2009 rok Dwie trzecie badanych uważa, że 2009 rok będzie gorszy w sektorze bankowości niż rok poprzedni. Umiarkowany optymizm cechuje tylko jednego na dziesięciu bankowców. Nastroje wśród bankowców są pod tym względem najgorsze od 11 lat. Zmiany w działalności banków w poprzednim roku Do największych zmian odnotowanych w strukturze usług bankowych należy: większe zainteresowanie Klientów indywidualnymi lokatami terminowymi (ich liczba wzrosła w 80% badanych placówek; w 2007 roku odsetek ten był o 20 pp. niższy) oraz zwiększona liczba odmów udzielenia kredytów (w 2008 roku dotyczyło to co trzeciego banku, rok wcześniej - co siódmej placówki). Należy jednak dodać, że mimo tego ostatniego liczba udzielonych kredytów w roku 2008 wzrosła w zdecydowanej większości placówek (80%). Jednocześnie odnotowano kontynuację wzrostu zainteresowania Klientów bankowością elektroniczną (w 95% placówek). Najważniejsze czynniki wpływające na kondycję sektora bankowego Czynnik najsilniej pozytywnie stymulujący bankowość w Polsce to, w ocenie dwóch na trzech badanych to szybkie tempo wzrostu gospodarczego. Blisko połowa bankowców do ważnych czynników korzystnie wpływających na ten sektor zaliczyła wzrost płac (choć znaczenie tego czynnika spadło w porównaniu z 2007 rokiem), co trzeci - postęp technologiczny w bankach (zdecydowany wzrost znaczenia w porównaniu z wcześniejszym rokiem). Dwie trzecie bankowców za najgorsze z punktu widzenia funkcjonowania sektora uważa problemy z płynnością na rynku międzybankowym. Niewiele mniejszy odsetek badanych jako czynnik bardzo negatywnie oddziałujący na sytuację banków postrzega spadek zaufania do tych instytucji. Z oczywistych względów, ocena sytuacji różni się od tej z roku 2007: czynniki takie jak poziom inflacji, czy wysokość i oprocentowanie rezerw obowiązkowych zeszły na dalszy plan. Obszary potencjalnego rozwoju w 2009 roku Jako potencjalne źródło rozwoju w 2009 roku dwóch na pięciu bankowców wskazuje bankowość detaliczną. W dalszej kolejności wymienia się bankowość małych i średnich, a także mikro firm. Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 12009 OCENA ROKU W PORÓWNANIU Z POPRZEDNIM OCENA ROKU DLA BANKOWOŚCI W POLSCE Czy w ubiegłym roku w Pana(i) placówce/banku wzrosła, nie zmieniła się czy zmalała w porównaniu z poprzednim rokiem: Liczba klientów korzystających z dostępu elektronicznego Liczba indywidualnych kredytów Liczba indywidualnych lokat terminowych Liczba ROR-ów Liczba rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą Liczba odmów udzielenia kredytu Liczba klientów rezygnujących z usług baku Liczba skarg, zażaleń, reklamacji i sporów klientów indywidualnych Najbardziej korzystne czynniki mające wpływ na kondycję i wyniki sektora bankowego w 2007 i 2008 roku tempo wzrostu gospodarczego tempo wzrostu dochodów ludności postęp technologiczny przynależność Polski do UE stopy procentowe NBP wysokość marż odsetkowych konkurencja między bankami kurs złotego fuzje i przejęcia banków stopa bezrobocia poziom należności zagrożonych problemy z płynnością na rynku międzybankowym nieufność wobec banków stopa inflacji wysokość i oprocentowanie rezerw obowiązkowych

6 W jakim segmencie, obszarze działalności istnieją największe szanse rozwoju banków w Polsce? Jaka jest ogólna opinia o działających w Polsce bankach wśród: 6 Źródło wzrostu zysków banków Podobnie jak w 2007 roku, głównym źródłem wzrostu zysków banków był w 2008 roku wzrost przychodów - takiego zdania jest zdecydowana większość bankowców. Zdaniem dwóch trzecich badanych, głównym powodem zwiększenia się przychodów banków był wzrost zainteresowania ich usługami ze strony dotychczasowych Klientów. Co czwarty bankowiec wskazuje na pozyskiwanie nowych Klientów jako podstawowe źródło zwiększonych przychodów. Co dziesiąty powodów upatruje we wzroście cen usług bankowych. Ostatni czynnik był przywoływany przez bankowców dwa razy częściej niż w roku 2007. Opinia Klientów o bankach w Polsce W opinii badanych pracowników banków zdecydowana większość Klientów ma pozytywną opinię o bankach (przeszło 80% w odniesieniu do Klientów indywidualnych, blisko 90% - biznesowych). Mimo to odczuwalna jest zmiana nastawienia w porównaniu z rokiem wcześniejszym: co czwarty bankowiec deklaruje, że opinia Klientów indywidualnych pogorszyła się w tym okresie, blisko co piąty podziela to zdanie w odniesieniu do Klientów korporacyjnych. Połowa jest przekonana, że poglądy Klientów nt. banków nie zmieniły się. Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 12009 Co było głównym źródłem wzrostu zysków banków? Najmniej korzystne czynniki mające wpływ na kondycję i wyniki sektora bankowego w 2007 i 2008 roku Czy ogólna opinia klientów indywidualnych i korporacyjnych o bankach jest obecnie lepsza, taka sama czy gorsza niż rok temu? KLIENCI KORPORACYJNI ŚREDNIA : 3.7 3.9 3.7 3.9 4.0 3.8 KLIENTÓW KORPORACYJNYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KLIENCI INDYWIDUALNI problemy z płynnością na rynku międzybankowym nieufność wobec banków konkurencja między bankami kurs złotego stopa bezrobocia poziom należności zagrożonych stopy procentowe NBP wysokość marż odsetkowych fuzje i przejęcia banków stopa inflacji tempo wzrostu gospodarczego wysokość i oprocentowanie rezerw obowiązkowych postęp technologiczny przynależność Polski do UE tempo wzrostu dochodów ludności Co było głównym powodem znacznego wzrostu przychodów banków: ŚREDNIA : 2.4 2.5 2.0 2.4 2.5 2.1 N=200


Pobierz ppt "1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Depozyty ciągle na fali 1 / 2009 MONITOR BANKOWY Styczniowy sondaż w placówkach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google