Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia informacyjna i komunikacyjna w polskiej szkole XXI wieku – korzyści i zagrożenia Małgorzata Rostkowska na podstawie materiałów opracowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia informacyjna i komunikacyjna w polskiej szkole XXI wieku – korzyści i zagrożenia Małgorzata Rostkowska na podstawie materiałów opracowanych."— Zapis prezentacji:

1 Technologia informacyjna i komunikacyjna w polskiej szkole XXI wieku – korzyści i zagrożenia
Małgorzata Rostkowska na podstawie materiałów opracowanych wspólnie z Grażyną Gregorczyk z OEIiZK

2 Cel: uświadomienie sobie jakie korzyści i zagrożenia wiążą się z pracą uczniów z komputerem. Zawsze nowe technologie wzbudzają nadzieje edukacyjne. Zastanowimy się jakie korzyści są najważniejsze podczas pracy ucznia z komputerem i jakie zagrożenia są najbardziej niebezpieczne. Pominiemy drugą stronę zagadnienia: czy oczekiwane korzyści są możliwe do zrealizowania oraz jakie są możliwości zapobiegania zagrożeniom tj. jakie bariery są do pokonania. Wspomnę jedynie o niektórych sprawach, które są już uregulowane lub zwraca się na nie uwagę.

3 Motto: Informatyka ma tak ogromne znaczenie dla przyszłej gospodarczej pomyślności kraju, że inwestowanie w sprzęt, kształcenie nauczycieli i wspierające usługi niezbędne do wprowadzenia programu skutecznego kształcenia informatycznego powinno mieć najwyższy priorytet na szczeblu rządowym. Materiały UNESCO z 1994 roku „A curriculum for schools”

4 Upowszechnianiu technologii informacji i komunikacji w uczeniu się i nauczaniu towarzyszą rozbudzone oczekiwania społeczne i duże nadzieje nauczycieli, rodziców, młodzieży. Ale rzeczywistość przynosi wielokrotnie gorzkie rozczarowania, ponieważ okazuje się, że bardzo wiele z tych nadziei nie spełnia się.

5 Pomimo wiązanych z nimi nadziei, komputery nie zmieniły dotychczas edukacji w istotny sposób.
W tym miejscu można zauważyć, że historia technologii edukacyjnych powtarza się i niewiele nas ona uczy. Weźmy pod uwagę następujące stwierdzenie:

6 Centralnym i dominującym celem edukacji z pomocą [komputerów] jest zbliżenie świata do klasy i powszechne umożliwienie korzystania z usług najlepszych nauczycieli... Mogą nadejść czasy, gdy [komputer] będzie tak powszechny w klasie, jak tablica. Nauczanie z pomocą [komputera] zostanie zintegrowane z działaniami szkoły, jako zaakceptowane medium edukacyjne.

7 Co u nas w kraju? Co robi MEN?
MEN, aby nauczyciela "zmusić" do uczestnictwa w informacyjnym społeczeństwie – wydaje zarządzenia i ustawy, nauczyciel powinien znać to, co go bezpośrednio dotyczy.  MEN wprowadza odpowiednie zapisy do Podstawy Programowej MEN podczas awansu każe nauczycielowi wykazywać używanie TIK na potrzeby własne i prowadzonych zajęć edukacyjnych. MEN opracował (tzn. powołana Komisja ds. informatyki) standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki, MEN opracował program kształcenia nauczycieli na uczelniach wyższych, aby po ich ukończeniu spełniali te standardy, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli MEN za ogromne pieniądze z budżetu państwa wyposażył wszystkie szkoły w Polsce w pracownie internetowe, wiązało się to także z finansowaniem kursów dla nauczycieli i zakupem oprogramowania. W maju 2008 roku rząd podjął decyzję o wyposażeniu wszystkich uczniów gimnazjum w laptopy lub notebooki. Na przestrzeni lat widać, ze działania władz dążą w jednym kierunku i nie zależy on od konkretnej politycznej ekipy w MENiSie czy MENie.

8 Co u nas w kraju? Co robi MEN?
W podstawach programowych wszystkich przedmiotów na wszystkich szczeblach kształcenia umieszczone są zapisy wymagające lub umożliwiające stosowanie narzędzi i środków TIK W obecnie obowiązującej Podstawie programowej (z 26 lutego 2002 roku Dz. Ust. Nr 51 poz. 458), wśród ogólnych zadań szkoły, czyli odnoszących się do wszystkich etapów edukacyjnych (tj. od pierwszej klasy w szkole podstawowej do ostatniej klasy w szkole ponadgimnazjalnej) oraz do wszystkich przedmiotów, znajduje się zapis: Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.

9 Co u nas w kraju? Co robi MEN?
W założeniach aktualnie tworzonej PP Do najważniejszych umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia ogólnego należą: 1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność oraz jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa; 2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych; 3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych, z wykorzystaniem wiadomości dotyczących przyrody lub historii i społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie; 5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji; 6) umiejętność uczenia się, jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; 7) umiejętność pracy zespołowej.

10 Co u nas w kraju? Co robi MEN?
W przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli sformułowano wymagania odnoszące się do korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy własnej nauczyciela (mianowany) oraz stosowania TIK w nauczaniu (dyplomowany).

11 Co u nas w kraju? Awans nauczycieli a TIK
Fragmenty Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli odnoszące się do TIK. § 4. 2. Wymagania egzaminacyjne umożliwiające uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego obejmują w szczególności: ……. 4) umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej, § 5. 2. Wymagania kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego obejmują w szczególności: 1) opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej, …….. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w tych punktach rozporządzenia nie wprowadziło żadnych zmian.

12 Awans nauczycieli a TIK
Jak można wykazać zgodność z rozporządzeniem? Sam sposób przygotowania wniosku, w tym prawidłowe zredagowanie pism oraz prawidłowe przygotowanie dokumentacji: programy, zestawienia, tabele, załączone materiały, wydruki prac, są tego dowodem. Konferencja „Nowe technologie - szansa czy zagrożenie” 25 XI 2008

13 Awans nauczycieli a TIK
Jak można wykazać zgodność z rozporządzeniem? TIK w pracy własnej nauczyciela to między innymi: przygotowywanie materiałów dydaktycznych; wyszukiwanie informacji: na lekcje, dla potrzeb organizowanych wyjazdów, wycieczek, przygotowywanych imprez, do rozwoju zainteresowań uczniów; administrowanie klasą: statystyka, sprawozdania, gromadzenie dokumentacji; przygotowywanie informacji o klasie dla rodziców, komunikowanie się z innymi nauczycielami. Konferencja „Nowe technologie - szansa czy zagrożenie” 25 XI 2008

14 Awans nauczycieli a TIK
Jak można wykazać zgodność z rozporządzeniem? TIK w dydaktyce: rozwiązywanie problemów; scenariusze lekcji z zastosowaniem TIK; prace domowe; wyszukiwanie informacji przez uczniów (ocena jakości informacji); uświadomienie zagrożeń cywilizacji komputerowych i wskazanie zasad etycznych; pomoc uczniom w ocenie programów i stron WWW, doradzanie uczniom w zakresie wyboru ich dalszej nauki. Konferencja „Nowe technologie - szansa czy zagrożenie” 25 XI 2008

15 Awans nauczycieli a TIK
Jak można wykazać zgodność z rozporządzeniem? TIK w rozwoju nauczyciela: dostęp do informacji, np. o zebraniach metodycznych, szkoleniach, przedsięwzięciach edukacyjnych; dostęp do zasobów dydaktycznych, np. gotowych materiałów, scenariuszy, artykułów; możliwość udziału w dyskusjach nad ważnymi zagadnieniami dotyczącymi szkoły; dostęp do zasobów bibliotecznych. Konferencja „Nowe technologie - szansa czy zagrożenie” 25 XI 2008

16 Co u nas w kraju? Standardy
Każdy nauczyciel powinien być przygotowany do posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną w pracy własnej oraz w pracy dydaktycznej z uczniami. Przygotowanie takie powinno obejmować wiadomości umiejętności następujących zakresów: Podstawy posługiwania się terminologią (pojęciami), sprzętem (środkami), oprogramowaniem (narzędziami) i metodami TI. Technologia informacyjna jako składnik warsztatu pracy nauczyciela. Rola i wykorzystanie TI w dziedzinie nauczanej przez nauczyciela. Wykorzystanie TI jako medium dydaktycznego nauczaniu swojej dziedziny. Aspekty humanistyczne, etyczno-prawne społeczne dostępie do TI w korzystaniu z tej technologii.

17 Co u nas w kraju? Standardy
Współcześnie oczekuje się, że wszyscy nauczyciele powinni być nauczycielami technologii informacyjnej w takim samym sensie, w jakim są nauczycielami czytania, pisania i rachowania. Standard 3R + TI2 Kształcenie informatyczne nie powinno być wyłącznie zadaniem przedmiotu informatyka.

18 Co u nas w kraju? Standardy
STANDARDY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI W SZKOŁACH WYŻSZYCH rozpoczynających się od roku akademickiego 2004/2005. ....Specjalizacja nauczycielska realizowana w trakcie studiów wyższych zawodowych, uzupełniających studiów magisterskich i jednolitych studiów magisterskich obejmuje: .... 5) kształcenie w zakresie technologii informacyjnej – przygotowujące z zakresu technologii informacyjnej i jej wykorzystywania w nauczaniu. II. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent studiów i studiów podyplomowych o specjalizacji nauczycielskiej powinien być przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. W związku z tym powinien posiadać przygotowanie w zakresie: )     wykorzystywania technologii informacyjnej w nauczaniu; Rozporządzenie Ministra MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli

19 Co u nas w kraju? Nie jest jednak możliwe objęcie wszystkich nauczycieli systemem szkoleń przygotowujących do stosowania komputerów w nauczaniu. Podstawowe znaczenie ma zapewnienie im odpowiedniej pomocy w szkole i stworzenie warunków do budowy wewnątrzszkolnego doskonalenia w tej dziedzinie oraz aktywne wspieranie samokształcenia.

20 Co jest najważniejsze w edukacji?
Wiedza nieprzemijająca, trwała Kształtowanie umiejętności kluczowych: rozwiązywanie problemów, korzystanie ze źródeł informacji, praca zespołowa, komunikacja interpersonalna, uczenie się, Przygotowanie do życia w przyszłym społeczeństwie

21 Co jest najważniejsze w edukacji?
Umiejętności kluczowe, które uczeń powinien zdobyć w zreformowanej szkole: 1.Rozwiązywanie problemów 5.Uczenie się 2.Korzystanie ze źródeł informacji 3.Praca zespołowa 4.Komunikacja interpersonalna Ponieważ uznano, że są wszystkie równoważne - dlatego przedstawiano je na pięciokącie i wszystkie połączone ze wszystkimi Kształcenie tych umiejętności wymaga korzystania z narzędzi (oprogramowanie) i środków (sprzęt) technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK).

22 Luka edukacyjna – nożyce edukacyjne

23 Czy komputer wraz z Internetem może być nowoczesnym środkiem dydaktycznym?
Środki dydaktyczne, przedmioty materialne umożliwiające usprawnienie procesu nauczania – uczenia się i uzyskania optymalnych osiągnięć szkolnych upoglądowienia procesu kształcenia tj. do rozszerzenia zasięgu kontaktów uczącego się z rzeczywistością, ułatwienia procesów myślowych, pomocy w wykonywaniu przez uczniów ćwiczeń i zdobywaniu sprawności praktycznego działania, eksponowania materiałów wywołujących przeżycia uczniów. TAK

24 Zagrożenia Wstęp Jedenaście lat temu opublikowałam pierwszy artykuł pt: „Komputer zagrożeniem dla młodzieży”. Wówczas była to praca nowatorska, gdyż inni użytkownicy komputerów nie mieli jeszcze doświadczeń związanych z wprowadzeniem Internetu do edukacji. W mojej szkole, XIV LO im. S. Staszica w Warszawie, mieliśmy stały dostęp do Internetu i własny serwer internetowy już od 1994 roku. Pozwoliło mi to zauważyć wiele spraw związanych z Internetem w edukacji i sformułować wnioski związane z zagrożeniami, jakie Internet niesie ze sobą. Dokonany przeze mnie wówczas podział tych zagrożeń nie zmienił się i właściwie wnioski i zalecenia też się nie zdezaktualizowały do dzisiaj. Dużo natomiast zmieniło się w powszechnym odbiorze i świadomości społecznej w związku z tym tematem. Zagrożenia, jakie niesie ze sobą wprowadzanie komputerów do szkół, stały się sprawą znaną powszechnie, podjęto wiele działań zapobiegawczych i istnieje wiele inicjatyw, mających na celu bezpieczne korzystanie z komputerów przez dzieci i młodzież. Jednocześnie, wszystkie te działania w sferze mentalnej i materialnej nie są jeszcze doskonałe, zaś rozwój technologii komputerowej jest tak szybki, że stwarza i dodaje coraz to nowe problemy, z którymi społeczeństwo, a przede wszystkim edukacja, musi się uporać i stawić im czoło.

25 a) „szok informacyjny” b) bezkrytyczne zaufanie do możliwości maszyny.
Podział zagrożeń komputerowych fizyczne - wzrok, postawa, psychiczne - uzależnienie, wirtualna rzeczywistość oderwana od życia, moralne - łatwy dostęp (niekontrolowany) do informacji (np. instrukcja budowy bomby, pornografia), społeczne - zachowania nieetyczne, anonimowość, brak hamulców, intelektualne - a) „szok informacyjny” b) bezkrytyczne zaufanie do możliwości maszyny.

26 Podział zagrożeń komputerowych
fizyczne - wzrok, postawa, 1.      Fizyczne – ok. 30% użytkowników komputerów cierpi na różnego rodzaju dolegliwości nabyte w związku z wykonywaną pracą. Najbardziej narażone części ciała na problemy zdrowotne to: nadwerężanie mięśni nadgarstka, naprężony kark, bóle dolnych części kręgosłupa, oczy - niewłaściwe oświetlenie powoduje męczenie się wzroku, bóle głowy i ogólne zmęczenie organizmu. Wykrzywianie kręgosłupa nadweręża naturalne wiązadła kręgów. Dzieci i młodzież będąc w okresie intensywnego rozwoju fizycznego są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo utraty zdrowia: wady wzroku, skrzywienia kręgosłupa. Może to mieć wpływ na dalsze życie młodego człowieka

27 Podział zagrożeń komputerowych
fizyczne - wzrok, postawa, Zbyt duże obciążenie narządu wzroku oczy szczypią, bolą, łzawią, tracą ostrość widzenia, w następstwie zaczyna się ból głowy, - nasze oczy mrugają ze zmniejszoną częstotliwością i nasza śluzówka nie jest dostatecznie nawilżona. Wiadomo, że 96% pracujących przy komputerze ma dolegliwości narządu wzroku. Zbyt duże obciążenie narządu wzroku po długotrwałej pracy przy monitorze nasze oczy zaczynają szczypać, boleć, łzawić, tracić ostrość widzenia, w następstwie zaczyna się ból głowy. Dzieje się tak : - ze względu na szkodliwe dla oczu promieniowanie ekranu, - duży wysiłek mięśni oczu (przy 8 godz. pracy nasze oczy wykonują ok ruchów), - złe oświetlenie lub źle ustawiony ekran, - fakt, że przy takiej pracy nasze oczy mrugają ze zmniejszoną częstotliwością i nasza śluzówka nie jest dostatecznie nawilżona. Wiadomo, że 96% pracujących przy komputerze ma dolegliwości narządu wzroku.

28 Podział zagrożeń komputerowych
fizyczne - wzrok, postawa, Zespół cieśni nadgarstka, choroba znana pod angielską nazwą RSI (Repetitive Strain Injury) objawia się drętwieniem palców, a następnie całych dłoni, aż w końcu dosięga barków. Przyczyną jest nieodpowiednie ułożenie dłoni na klawiaturze lub brak oparcia nadgarstka przy korzystaniu z myszki. Zespół RSI ujawnia się po latach intensywnej pracy z klawiaturą i myszką. Zespół cieśni nadgarstka, choroba znana pod angielską nazwą RSI (Repetitive Strain Injury) objawia się drętwieniem palców, a następnie całych dłoni, aż w końcu dosięga barków. Przyczyną jest nieodpowiednie ułożenie dłoni na klawiaturze lub brak oparcia nadgarstka przy korzystaniu z myszki. Sprawność rąk zmniejsza się tak dalece, że wykonywanie nawet prostych czynności, jak spożywanie posiłków, czy odkręcenie pasty do zębów staje się problemem. W skrajnych przypadkach jedynym ratunkiem jest interwencja chirurga. Zespół RSI ujawnia się po latach intensywnej pracy z klawiaturą i myszką. Raport opisuje wiele przypadków ludzi w wieku około 20 lat, o których można powiedzieć, że są już inwalidami.

29 Podział zagrożeń komputerowych
fizyczne - wzrok, postawa, BACKPACK

30 Podział zagrożeń komputerowych
fizyczne - wzrok, postawa, WORKRAVE

31 psychiczne - uzależnienie, wirtualna rzeczywistość oderwana od życia,
Podział zagrożeń komputerowych psychiczne - uzależnienie, wirtualna rzeczywistość oderwana od życia, 1.      Psychiczne – Niewielu ludzi zdaje sobie wciąż sprawę z tego, że komputer może uzależnić w taki sam sposób jak alkohol, praca czy narkotyki. Uzależnienie początkowo jest niezauważalne. Z czasem, kiedy się rozwinie, zaczyna powodować wyraźne szkody. Pierwszą z nich jest postępująca izolacja. Uzależniony od komputera nawet nie szuka związków z innymi ludźmi - szybko zastępuje mu je maszyna. W końcu zaczyna mieć do niej stosunek emocjonalny. Nie potrafi już normalnie komunikować się z innymi ludźmi. Traci z nimi wszelkie związki emocjonalne, całe jego życie rozgrywa się z dala od zwykłego świata. Może np. przesuwać się po ścieżce gier - giełda komputerowa, na której gry kupuje, potem wymienia, w domu bawi się nimi, a przez Internet o nich rozmawia. Osoby uzależnione od komputera okazują duży lęk przed kontaktami z innymi ludźmi, czasami maskując go okazują im swoją wyższość. Jednak problemy z izolacją nasilają się na ogół przy przekraczaniu progu dorosłości. Drugie poważne niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą uzależnienie się od komputera, to rozładowywanie wszystkich napięć poprzez maszynę. Prawdziwie głęboko uzależnieni znajdują poczucie bezpieczeństwa już tylko przy komputerze. Równie ważne jest zdawanie sobie sprawy z tego, że dziecko lub młodzież spędzając zbyt dużo czasu przy grach komputerowych, w których wirtualna rzeczywistość oderwana jest od życia, samo przestaje orientować się w realiach rzeczywistości. W grach, w których trup ściele się gęsto, można w każdej chwili zacząć wszystko od nowa, albo dodać swojemu bohaterowi nowe życie. Występująca w wielu grach agresja, dodana do agresji widzianej przez dziecko w telewizji, wypacza jego wizję realnego świata i uodparnia na zło, które staje się czymś wszechobecnym w oczach dziecka.

32 lęk przed kontaktami z ludźmi, rozładowywanie napięć poprzez maszynę,
Podział zagrożeń komputerowych psychiczne - uzależnienie, izolacja, lęk przed kontaktami z ludźmi, rozładowywanie napięć poprzez maszynę, 1.      Psychiczne – Niewielu ludzi zdaje sobie wciąż sprawę z tego, że komputer może uzależnić w taki sam sposób jak alkohol, praca czy narkotyki. Uzależnienie początkowo jest niezauważalne. Z czasem, kiedy się rozwinie, zaczyna powodować wyraźne szkody. Pierwszą z nich jest postępująca izolacja. Uzależniony od komputera nawet nie szuka związków z innymi ludźmi - szybko zastępuje mu je maszyna. W końcu zaczyna mieć do niej stosunek emocjonalny. Nie potrafi już normalnie komunikować się z innymi ludźmi. Traci z nimi wszelkie związki emocjonalne, całe jego życie rozgrywa się z dala od zwykłego świata. Może np. przesuwać się po ścieżce gier - giełda komputerowa, na której gry kupuje, potem wymienia, w domu bawi się nimi, a przez Internet o nich rozmawia. Osoby uzależnione od komputera okazują duży lęk przed kontaktami z innymi ludźmi, czasami maskując go okazują im swoją wyższość. Jednak problemy z izolacją nasilają się na ogół przy przekraczaniu progu dorosłości. Drugie poważne niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą uzależnienie się od komputera, to rozładowywanie wszystkich napięć poprzez maszynę. Prawdziwie głęboko uzależnieni znajdują poczucie bezpieczeństwa już tylko przy komputerze.

33 psychiczne - uzależnienie, wirtualna rzeczywistość oderwana od życia,
Podział zagrożeń komputerowych psychiczne - uzależnienie, wirtualna rzeczywistość oderwana od życia, W grach, w których: trup ściele się gęsto, wszystko można zacząć od nowa, dodać życie swojemu bohaterowi + agresja widziana w telewizji Wypacza się wizja realnego świata, uodparnia się na zło!!! Równie ważne jest zdawanie sobie sprawy z tego, że dziecko lub młodzież spędzając zbyt dużo czasu przy grach komputerowych, w których wirtualna rzeczywistość oderwana jest od życia, samo przestaje orientować się w realiach rzeczywistości. W grach, w których trup ściele się gęsto, można w każdej chwili zacząć wszystko od nowa, albo dodać swojemu bohaterowi nowe życie. Występująca w wielu grach agresja, dodana do agresji widzianej przez dziecko w telewizji, wypacza jego wizję realnego świata i uodparnia na zło, które staje się czymś wszechobecnym w oczach dziecka.

34 Podział zagrożeń komputerowych
moralne - łatwy dostęp (niekontrolowany) do informacji (np. instrukcja budowy bomby). 1.      Moralne – łatwy i niekontrolowany dostęp do informacji może zagrozić moralnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Głośna stała się np. sprawa z opublikowaniem na jednej ze stron internetowych instrukcji budowy bomby. Problemem też jest łatwy dostęp do pornografii poprzez sieć Internet. W niektórych krajach podejmowano próby zastosowania pewnych ograniczeń i kontroli serwerów internetowych, ale nie powiodło to się nigdzie, gdyż istnieje duża opozycja względem stosowania jakiejkolwiek cenzury w Internecie.

35 Podział zagrożeń komputerowych
społeczne – zachowania nieetyczne, anonimowość, brak hamulców, problem bezpieczeństwa 1.      Społeczne – anonimowość i brak hamulców przy komputerze i w sieci często powodują zachowania nieetyczne. Np. grzeczna i dobra uczennica rozmawiająca z kimś poprzez sieć wypluwa z siebie stek okropnych przekleństw, których nigdy nie odważyłaby się powiedzieć na głos nawet sama przed sobą. Lęki i obawy, którymi obrasta żywiołowo rozwijająca się komunikacja internetowo-webowa, płyną jednak dwoma szerokimi strumieniami. Najczęściej słyszy się głosy krytyków przestrzegających przed niekorzystnymi skutkami społecznymi, jakie nieść może informacyjna supersieć, która osaczając jednostkę odbierze jej prywatność, wolność, a może nawet świadomość. Drugi nurt przestróg przed internetowymi zagrożeniami płynie ze strony ludzi - inżynierów oprogramowania. Np. luki w oprogramowaniu dają niemałe pole do popisu dla hackerów. Można odnieść wrażenie, że problematyka ochrony danych w komputerach wykracza poza ramy informatyki. To jest problem bezpieczeństwa w ogóle, po prostu nowy jego aspekt, który pojawił się wraz z nowym medium komunikacyjnym. Prawda jest taka, że idealny system zabezpieczeń nie istnieje. Nie ma wyjścia, musimy nauczyć się żyć ze świadomością, że sieć niesie ze sobą niebezpieczeństwa

36 Podział zagrożeń komputerowych
społeczne – zachowania nieetyczne, anonimowość, brak hamulców, problem bezpieczeństwa zanik samodyscypliny i samo motywacji, (fascynacja technologią nie jest tym samym, co motywacja do uczenia się), emocjonalne oddzielenie od grupy i możliwości publicznego wykazania swoich umiejętności. Można zauważyć zanik samodyscypliny i samo motywacji, (fascynacja technologią nie jest tym samym, co motywacja do uczenia się), emocjonalne oddzielenie od grupy i możliwości publicznego wykazania swoich umiejętności.

37 Podział zagrożeń komputerowych
intelektualne – a) Bezkrytyczne zaufanie do możliwości maszyny 1.      Intelektualne – a) bezkrytyczne zaufanie do możliwości maszyny. Rozprzestrzeniają się czasem związane z komputerem przesądy, że komputer jest dobry na wszystko i wszystko może, nigdy się też nie myli. Może to wynikać z faktu przypisania tej głupiej maszynie cech, których ona w sposób oczywisty nie posiada: zdolności do poprawiania pomyłek człowieka, obdarzania zwykłych ludzi nadnaturalną charyzmą, czynienia życia szczęśliwszym i tak dalej. Zabobonna wiara w sprawczą siłę martwego przedmiotu nazywa się fetyszyzmem. Uleganie jej kompromituje tym bardziej, im bardziej „nowoczesny” sztafaż jej towarzyszy.

38 Podział zagrożeń komputerowych
intelektualne – b) „szok informacyjny” 1.      Intelektualne – b) „szok informacyjny” W strukturze zasobów intelektualnych każdego człowieka można z grubsza wyróżnić dwie zasadnicze warstwy: wiedza - podkład „danych” o aktualności długotrwałej, podlegający raczej akumulacji niż wymianie, budowany w trybie poważnej pracy nad sobą oraz podkład informacyjny, o aktualności szybko przemijającej, podlegający stałemu odświeżaniu i łatwy do przyswajania. Umysł selekcjonuje napływającą informację akceptując jej wartościowy składnik, zaś po pewnym czasie bądź usuwa jako już nieaktualną, bądź przesuwa do kategorii wiedzy, jeśli jest to uzasadnione. Gdy napływ informacji jest zbyt szybki, mózg siłą rzeczy traci zdolność racjonalnej selekcji wiadomości na sensowne i nic nie warte - to się nazywa „szok informacyjny”. Chcąc nie chcąc, zaczynamy absorbować wiadomości przypadkowe, odkładając sobie w głowach nic nie wartą papkę bardzo ważnych wiadomości o niczym. Jest dość oczywiste, że ilościowa proporcja między wymienionymi warstwami informacyjnymi powinna być utrzymywana w rozsądnych granicach, jeśli mamy mówić o człowieku normalnym i świadomym. Ubóstwo informacji przy największej nawet wiedzy tworzy źle przystoso­wanego do życia odludka, zaś nadmiar poinformowania bez odpowiedniej dozy wiedzy definiuje osobnika płytkiego intelektualnie, niezdolnego do formułowania niezależnych osądów i podatnego na manipulacje. Intensywna dyskusja na temat „szoku informacyjnego” trwa od kilkudziesięciu już lat, szczególnie silna jej fala przetoczyła się po upowszechnieniu telewizji. Powszechny Internet stawia ten problem z jeszcze większą siłą. W jednym z opowiadań Stanisława Lema pojawia się informacyjny demon Maxwell. Nawigując przez ocean WWW mamy do czynienia z efektem proroczo opisanym przez Lema: jesteśmy w stanie dowiedzieć się dosłownie wszystkiego. Umberto Eco (skądinąd entuzjasta Internetu) twierdzi, że 95% komunikatów produkowanych przez ludzkość to komunikaty fałszywe. Jeżeli więc atakujący nas strumień informacji jest szybszy niż maksymalny strumień, który jesteśmy w stanie przyswoić i ocenić, to nie ma ucieczki - do mózgu wpadać nam będzie informacja przypadkowa, niemożliwa do uporządkowania i w ogromnej mierze fałszywa. Jest pewien paradoks w tym, że szybki rozwój wiedzy w szybkim tempie prowadzi do rozwoju środków komunikacji, coraz skuteczniej służąc zachwianiu proporcji w stronę nadmiaru informacji i względnego ubóstwa wiedzy w naszych umysłach, co niesie konkretne niebezpieczeństwa.

39 fizyczne Jak ustrzec się przed tymi zagrożeniami?
Dbać o higienę pracy Dbać o bezpieczne warunki pracy Dbać o właściwy sprzęt, oświetlenie Uczyć relaksu Zmuszać do przerw Uczyć prawidłowej postawy

40 psychiczne Jak ustrzec się przed tymi zagrożeniami?
Uświadamiać te zagrożenia rodzicom dzieci. Zainteresować dzieci grami rozwijającymi ich osobowość. Zapewnić dostęp do encyklopedii i programów edukacyjnych. Nie zostawiać dzieci samych sobie. Otoczyć dzieci życzliwym zainteresowaniem Nie liczyć na instytucjonalne zabezpieczenie Internetu.

41 moralne Jak ustrzec się przed tymi zagrożeniami?
Niezbędna bliskość i zainteresowanie tym, co robią podopieczni, Bardzo ważna rola WYCHOWANIA w domu i szkole! Zorganizowanie lekcji i takie skierowanie zainteresowania uczniów, aby byli zafascynowani tematem, nawet w chwili, kiedy nauczyciel na nich nie patrzy.

42 Bardzo ważna rola WYCHOWANIA
Jak ustrzec się przed tymi zagrożeniami? społeczne Kultura i dobre wychowanie są wartością samą w sobie, nawet wobec anonimowego rozmówcy. Bardzo ważna rola WYCHOWANIA w domu i szkole! Rozmawiać, uświadamiać, czasem zawstydzać.

43 Jak ustrzec się przed tymi zagrożeniami?
społeczne Wymagać od producentów oprogramowania zabezpieczeń przed tymi treściami i sytuacjami w sieci, które uważamy za szkodliwe dla naszych dzieci. Uświadomić rodzicom, że pierwszymi ofiarami absolutnego liberała -Internetu - są dzieci. Chronić podopiecznych przed przestępcami, którzy swoje działania przenieśli do Internetu.

44 Nauczyciel mistrz pomaga, aby uczniowie:
Jak ustrzec się przed tymi zagrożeniami? intelektualne Koniecznie nauczyć dzieci i młodzież korzystać z komputera jako narzędzia, przekazać im właściwe odniesienie do maszyny, gdyż inaczej zuboży się ich psychikę i nie rozwinie możliwości intelektualnych! Nauczyciel mistrz pomaga, aby uczniowie: nie utonęli w potopie informacji, umieli korzystać z informacji, umieli się bronić przed komputerowo-sieciową manipulacją, rozwijać ich intelekt, aby świadome umieli wybierać,

45 BHP zalecenia dla dzieci i młodzieży
Zalecenia dla dzieci i młodzieży podczas pracy z komputerem są następujące: Po każdych 45 minutach - 20 minut przerwy, nie więcej niż 4 godziny dziennie, włączając w to czas spędzony w szkole.

46 BHP podczas pracy z komputerem
Organizacja stanowiska komputerowego - lokalizacja i oświetlenie Idealnie ustawione stanowisko komputerowe: powinno znajdować się na bezokiennej ścianie, bokiem do okna, by światło padało z lewej strony, w odległości nie mniejszej niż 1 metr, na ekranie monitora nie może odbijać się światło (refleksy świetlne mają negatywny wpływ na wzrok, oczy się szybciej i bardziej dotkliwie męczą). oprawy oświetlenia ogólnego powinny być skierowane tak, by światło padało na podłogę lub blat stołu (nigdy na ekran monitora!), ustawiając monitor na biurku należy zwrócić uwagę by górny brzeg ekranu znajdował się nieco poniżej poziomu oczu, nigdy powyżej, człowiek przy komputerze powinien siedzieć tak, by mniej więcej środek monitora znajdował się na wysokości jego wzroku, pomieszczenie, w którym pracują komputery powinno być często wietrzone lub posiadać klimatyzację.

47 BHP podczas pracy z komputerem
Właściwa postawa przy komputerze Trzymaj głowę prosto, aby szyja nie była wygięta Opieraj się o oparcie fotela Nogi powinny być zgięte pod kątem prostym Łokcie trzymaj pod katem 90 stopni najlepiej oparte o poręcze fotela Trzymaj stopy ustawione swobodnie i płasko na podłodze Ustaw sobie wygodnie fotel i klawiaturę

48 BHP podczas pracy z komputerem
Pamiętaj: Często wietrz pomieszczenie, w którym pracujesz przy komputerze Stosuj podkładki pod nadgarstki Pracuj w okularach ochronnych Rób częste przerwy najlepiej z gimnastyką i masowaniem mięśni karku Rób przerwy dla swoich oczu – spoglądaj w dal, patrz na kolor zielony, gimnastykuj oczy wykonując „przewróconą ósemkę”

49 BHP podczas pracy z komputerem
Test pozwalający ocenić podatność na uzależnienia od Internetu - dr Kimberly S. Young Czy czujesz potrzebę stałego zwiększania czasu spędzanego w Sieci? Czy stajesz się ożywiony, gdy myślisz o ostatniej lub następnej sesji z Internetem? Czy ukrywasz czasami, ile czasu spędziłeś przy komputerze? Czy próbowałeś kiedyś skrócić czas surfowania, ale było to bezskuteczne? Czy pozostajesz on-line dłużej, niż pierwotnie planowałeś? Czy czujesz się niespokojny, poirytowany lub bliski depresji, gdy próbujesz zredukować ilość i długość trwania sesji?

50 BHP podczas pracy z komputerem
Test pozwalający ocenić podatność na uzależnienia od Internetu - dr Kimberly S. Young Czy z powodu Internetu naraziłeś na szwank związki z innymi ludźmi, pracę lub szkołę? Czy używasz sieci jako sposobu na ucieczkę przed problemami lub uśmierzenie przykrego nastroju (poczuciem bezradności, winy, niepokoju )? Czy często bolą Cię plecy lub nadgarstki? Czy często pieką Cię oczy? Czy z powodu komputera zdarzyło Ci się zaniedbać higienę osobistą? Czy śpisz w nietypowych porach od czasu jak zacząłeś korzystać z komputera?

51 BHP podczas pracy z komputerem
Test pozwalający ocenić podatność na uzależnienia od Internetu - dr Kimberly S. Young Jeżeli na większość pytań odpowiedziałeś TAK, to warto się zapoznać z problemem uzależnień.

52 Podsumowanie Zapraszam wszystkich nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych do współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

53 http://doradca.oeiizk.waw.pl/ mrostkow@staszic.waw.pl
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Technologia informacyjna i komunikacyjna w polskiej szkole XXI wieku – korzyści i zagrożenia Małgorzata Rostkowska na podstawie materiałów opracowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google