Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT"— Zapis prezentacji:

1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Sprawozdania finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

2 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji
Sprawozdania finansowe – rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat odzwierciedla uzyskiwane przez przedsiębiorstwo przychody oraz ponoszone koszty, a tym samym ustala efekty funkcjonowania przedsiębiorstwa w pewnym okresie Informacje z rachunku zysków i strat umożliwią uzyskanie odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania: Jaki jest ostateczny wynik finansowy przedsiębiorstwa? Jakie czynniki wpływają na ten wynik? PRZYCHODY KOSZTY Rachunek zysków i strat jest, oprócz bilansu istotnym sprawozdaniem finansowym, dostarczającym informacje zarówno właścicielom przedsiębiorstwa, inwestorom, menedżerom, jak też wielu podmiotom zewnętrznym. Sprawozdanie to cechuje się dużą pojemnością informacyjną, jest punktem wyjścia do szczegółowych badań analitycznych, zwłaszcza badań rentowności i aktywności gospodarczej. Umożliwia ocenę pozycji finansowej firmy i stanowi podstawę planowania finansowego. Sporządzenie rachunku zysków i strat ma celu ustalenie efektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w pewnym okresie. Czyli podstawową funkcją jest odpowiedź na dwa podstawowe pytania: jaki jest ostateczny wynik finansowy przedsiębiorstwa oraz jakie czynniki wpływają na ten wynik. Sprawozdanie to jest zestawieniem przychodów i kosztów oraz wielkości wyników – zysków lub strat. Przez przychody i zyski należy rozumieć korzyści ekonomiczne o wiarygodnie określonej wartości, które są związane z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością. ZYSK/STRATA Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

3 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji
Sprawozdania finansowe – rachunek zysków i strat Działalność podstawowa (operacyjna) Przychody netto ze sprzedaży Koszty działalności podstawowej Zysk/strata na sprzedaży (A-B) Pozostała działalność operacyjna Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E) Działalność finansowa Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/ strata z działalności gospodarczej (F+G-H) Działalność losowa Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk/strata brutto (I+J-K) Poziom podziału wyniku finansowego Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty Zysk/strata netto (L-M-N) W pionowym układzie rachunku zysku i strat kolejne pozycje osiąganych przychodów oraz ponoszonych kosztów są zapisane jedna pod drugą, a różnica między tymi wielkościami stanowi wynik finansowy na poszczególnych poziomach działalności spółki. Rachunek zysków i strat ma budowę segmentową, co oznacza, że klasyfikując poszczególne operacje wynikowe przychodów i kosztów, można jez przyporządkować następującym obszarom działalności: Działalności operacyjnej (podstawowej i pozostałej) Działalności finansowej Działalności o charakterze losowym W ramach obszaru operacyjnego przedsiębiorstwa realizują swoją podstawową działalność oraz każdą inną działalność pośrednio z nią związaną, która nie ma charakteru finansowego i inwestycyjnego. za działalność podstawową uważa się tę działalność, do której przedsiębiorstwo zostało powołane, czyli jego działalność statutową, która może mieć charakter: wytwórczy, handlowy, usługowy lub mieszany. W ramach tej działalności przedsiębiorstwa uzyskują podstawowy przychód, sprzedając swoje produkty (wyroby gotowe lub usługi) i towary i ponoszą koszty ich uzyskania: koszty produkcji wyrobów, czy usług sprzedanych. Pozostała działalność jest związana z działalnością podstawową, a koszty i przychody pojawiają się niejako przy okazji prowadzenia działalności podstawowej i nie mają charakteru nadzwyczajnego, ani nie wiążą się ze sferą pozyskiwania kapitałów i ich obsługi oraz nie wynikają z operacji inwestycyjnych. W ramach niej ponoszone są koszty i uzyskiwane przychody związane np. z działalnością socjalną , sprzedażą środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, odszkodowaniami, karami, itp/. Działalność finansowa grupuje koszty i przychody związane z gospodarowaniem majątkiem finansowym, co dotyczy np. papierów wartościowych, zaciągania i udzielania pożyczek, zaciągania i spłacania kredytów, itp.. Straty i zyski nadzwyczajne są to zdarzenia niespodziewane i nie związane z prowadzeniem operacyjnej działalności firmy. utożsamiają one skutki zdarzeń trudnych do przewidzenia poza normalną działalnością przedsiębiorstwa. w takich zdarzeniach należy upatrywać ingerencji tzw sił wyższych i zaistnienia sytuacji, na których przedsiębiorstwo po prostu nie ma wpływu. Zaliczamy do nich np. pożary, trzęsienie ziemi, powódź, nieoczekiwaną likwidację wydziału produkcyjnego, przypadkowe odkrycie złóż mineralnych, itp. Na poziomie wyniku finansowego przedsiębiorstwo płaci podatek dochodowy. Są jeszcze inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego. W warunkach polskich może to być np. dywidenda płacona przez przedsiębiorstwa z własnościowym udziałem Skarbu Państwa. Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

4 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji
Sprawozdania finansowe – rachunek zysków i strat W rachunku zysków i strat wyróżnia się najważniejsze poziomy wyników: Wynik na sprzedaży, który otrzymujemy odejmując od przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów koszty ich uzyskania Wynik z działalności operacyjnej, który otrzymamy w wyniku dodania do wyniku ze sprzedaży pozostałych przychodów operacyjnych i odjęcia pozostałych kosztów operacyjnych Wynik z działalności gospodarczej, który otrzymamy dodając do wyniku z działalności operacyjnej przychody finansowe i odejmując koszty finansowe Wynik brutto, który otrzymamy korygując wynik z działalności gospodarczej o zyski i straty nadzwyczajne Wynik netto, który otrzymamy odejmując od wyniku brutto obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego. Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

5 FORMA SPRAWOZDAWCZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Sprawozdania finansowe – rachunek zysków i strat FORMA SPRAWOZDAWCZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy A. Przychody netto ze sprzedaży: Przychody netto ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności podstawowej Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk/strata na sprzedaży (A-B) Wariant kalkulacyjny A. Przychody netto ze sprzedaży: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności podstawowej Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Koszty zarządu Koszty sprzedaży Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk/strata na sprzedaży (A-B) Ostatnią czynnością związaną ze sporządzeniem rachunku wyników jest wybór jego formy sprawozdawczej. Ustawa o rachunkowości przewiduje, że może on być sporządzony w wersji porównawczej i kalkulacyjnej. Różnica między obiema wersjami sprowadza się do sposobu prezentacji kosztów działalności operacyjnej. W wariancie porównawczym są one ujmowane wg rodzaju. W wariancie kalkulacyjnym natomiast pojawia się koszt wytworzenia sprzedanych produktów powiększony o koszty zarządu, sprzedaży. Dalsze części sprawozdania są identyczne. Koszty rodzajowe: Koszty amortyzacji – obejmują odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych Zużycie materiałów – koszt surowców, materiałów, półfabrykatów, czy wykorzystanie produkcji obcej, jak również zużycie materiałów pomocniczych np. do opakowań produkcyjnych, wysyłkowych, materiałów budowlanych, części zapasowych Koszty zużytej energii obejmują zużycie energii elektrycznej i cieplnej, zimnej i ciepłej wody oraz sprzężonego powietrza do celów technologicznych i gospodarczych Usługi obce obejmują koszty robót i usług wyświadczonych przez inne podmioty, np. specjalistycznej obróbki obcej części zamiennych, usług transportowych, sprzętowych, składowania, budowlanych, remontowych, łączności, nadzoru mienia, usług handlowych, usług w zakresie informatyki, usług projektowych, wydawniczych , kartograficznych, ogłoszeń w telewizji, prasie, usług z zakresu ochrony zdrowia, itp. Podatki i opłaty, które obciążają działalność operacyjną, np. podatek od środków transportu, od nieruchomości, od terenów i gruntów, podatek VAT naliczony nie podlegający odliczeniu od podatku należnego, podatek VAT należny od usług z importu oraz od zużycia towarów i materiałów na cele reprezentacji i reklamy, opłaty skarbowe, notarialne i sądowe, opłaty za korzystanie i zanieczyszczanie środowiska naturalnego, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, itp.. Wynagrodzenia Świadczenia społeczne: ubezpieczenia, składki przekazywane do ZUSu, NFZ, wydatki na szkolenia pracowników Pozostałe koszty rodzajowe: koszty podróży służbowych, reprezentacji i reklamy, stypendia dla pracowników, opłaty za skorzystanie z wynalazku lub wzoru, wypłaty ryczałtów za używane przez pracowników samochody służbowe, itp. W układzie kalkulacyjnym pojawiają się koszty zarządu: koszty administarcyjno-gospodarcze, takie jak płace zarządu i koszty pomieszczeń administracyjnych, koszty ogólnoprodukcyjne, takie jak koszty utrzymania obiektów ogólnego przeznaczenia (magazynów), laboratoriów, biur projektowych Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

6 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji
Sprawozdania finansowe – rachunek zysków i strat Wariant porównawczy Wariant kalkulacyjny Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E) Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/ strata z działalności gospodarczej (F+G-H) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk/strata brutto (I+J-K) Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty Zysk/strata netto (L-M-N) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E) Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/ strata z działalności gospodarczej (F+G-H) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk/strata brutto (I+J-K) Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty Zysk/strata netto (L-M-N) Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

7 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji
Rachunek zysków i strat – wstępna analiza Wstępna analiza rachunku zysków i strat obejmuje: analizę poziomą rachunku zysków i strat – ustalenie dynamiki zmian w poszczególnych pozycjach rachunku zysków i strat analizę pionową rachunku zysków i strat – ustalenie udziału poszczególnych pozycji rachunku w przychodach całkowitych Przychody całkowite są obliczane jako suma przychodów netto ze sprzedaży, pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych (A+D+G) Rn1 – wartość danego składnika rachunku w roku badanym Rn0 – wartość danego składnika rachunku w roku bazowym Dokonanie wstępnej analizy rachunku wyników wymaga określenia dynamiki zmian poszczególnych wielkości oraz określenia struktury procentowej. Te dwie wstępne analizy w pewnym sensie umożliwiają zapoznanie się z tendencjami rozwojowymi zachodzącymi w spółce. Pozwalają ocenić procesy zarządzania i ich efekty w postaci generowanych przychodów i kosztów Rn– wartość danego składnika rachunku Pc0– wartość przychodów całkowitych Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

8 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji
Mieszko S.A. – wstępna analiza rachunku zysków i strat 2005 2004 2003 05/04 04/03 Przychody całkowite 185973 182105 163945 2,12 11,08 100,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 180326 3,45 11,01 96,96 95,72 95,77 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 167372 -2,63 11,15 90,00 94,39 94,33 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12954 2 424 2 367 434,41 2,41 6,97 1,33 1,44 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 116238 -0,17 6,11 62,50 63,94 66,93 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 107915 -6,24 6,73 58,03 63,21 65,78 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8323 1 338 1 890 522,05 -29,21 4,48 0,73 1,15 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 64088 57 873 47 287 10,74 22,39 34,46 31,78 28,84 IV. Koszty sprzedaży 42680 39 613 37 154 7,74 6,62 22,95 21,75 22,66 V. Koszty ogólnego zarządu 17011 15 524 14 768 9,58 5,12 9,15 8,52 9,01 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 4397 2 736 -4 635 60,71 -159,03 2,36 1,50 -2,83 VII. Pozostałe przychody operacyjne 5342 5 207 6 841 2,59 -23,89 2,87 2,86 4,17 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2133 3 202 6 370 -33,39 -49,73 1,76 3,89 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7588 4 741 -4 164 60,05 -213,86 4,08 2,60 -2,54 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

9 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji
Mieszko S.A. – wstępna analiza rachunku zysków i strat 2005 2004 2003 05/04 04/03 X. Przychody finansowe 305 2 586 86 -88,21 2906,98 0,16 1,42 0,05 XI. Koszty finansowe 5817 6 651 10 893 -12,54 -38,94 3,13 3,65 6,64 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2076 676 207,10 -104,2 1,12 0,37 -9,13 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto XV. Podatek dochodowy 590 509 -1 570 15,91 -132,42 0,32 0,28 -0,96 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Zysk (strata) netto 1486 167 789,82 101,25 0,80 0,09 -8,17 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

10 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji
Rachunek zysków i strat – wstępna analiza W ramach wstępnej analizy rachunku zysków i strat można przeprowadzić bardziej szczegółowe analizy oddzielnie dla: przychodów – analiza dynamiki i struktury w stosunku do przychodów ogółem kosztów – analiza dynamiki i struktury w stosunku do kosztów całkowitych wielkości wynikowych – analiza dynamiki Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

11 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji
Mieszko S.A. – wstępna analiza rachunku zysków i strat Wstępna analiza przychodów 2005 2004 2003 05/04 04/03 Przychody całkowite 185973 182105 163945 2,12 11,08 100,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 180326 3,45 11,01 96,96 95,72 95,77 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 167372 -2,63 11,15 90,00 94,39 94,33 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12954 2 424 2 367 434,41 2,41 6,97 1,33 1,44 VII. Pozostałe przychody operacyjne 5342 5 207 6 841 2,59 -23,89 2,87 2,86 4,17 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 221 162 0,12 0,10 2. Dotacje 3000 2 685 5 564 11,73 -51,74 1,61 1,47 3,39 3. Inne przychody operacyjne 2103 2 522 1 115 -16,61 126,19 1,13 1,38 0,68 X. Przychody finansowe 305 2 586 86 -88,21 2906,98 0,16 1,42 0,05 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 240 147 71 63,27 107,04 0,13 0,08 0,04 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 35 2 439 15 -98,56 16160,00 0,02 1,34 0,01 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

12 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji
Mieszko S.A. – wstępna analiza rachunku zysków i strat Wstępna analiza kosztów 2005 2004 2003 05/04 04/03 Koszty całkowite 124188 126292 126994 -1,67 -0,55 100,00 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 116238 -0,17 6,11 62,50 63,94 66,93 - jednostkom powiązanym 0,00 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 107915 -6,24 6,73 58,03 63,21 65,78 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8323 1 338 1 890 522,05 -29,21 4,48 0,73 1,15 IV. Koszty sprzedaży 42680 39 613 37 154 7,74 6,62 22,95 21,75 22,66 V. Koszty ogólnego zarządu 17011 15 524 14 768 9,58 5,12 9,15 8,52 9,01 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2133 3 202 6 370 -33,39 -49,73 1,76 3,89 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 40 -100,00 0,02 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 518 294 1 219 76,19 -75,88 0,28 0,16 0,74 3. Inne koszty operacyjne 1615 2 868 5 151 -43,69 -44,32 0,87 1,57 3,14 XI. Koszty finansowe 5817 6 651 10 893 -12,54 -38,94 3,13 3,65 6,64 1. Odsetki w tym: 5481 6 494 5 284 -15,60 22,90 2,95 3,57 3,22 2. Strata ze zbycia inwestycji 21 0,01 3. Aktualizacja wartości inwestycji 83 27 207,41 0,05 4. Inne 336 74 5 561 354,05 -98,67 0,18 0,04 3,39 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

13 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji
Mieszko S.A. – wstępna analiza rachunku zysków i strat Wstępna analiza wielkości wynikowych 2005 2004 2003 05/04 04/03 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 64088 57 873 47 287 10,74 22,39 34,46 31,78 28,84 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 4397 2 736 -4 635 60,71 -159,03 2,36 1,50 -2,83 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7588 4 741 -4 164 60,05 -213,86 4,08 2,60 -2,54 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2076 676 207,10 -104,52 1,12 0,37 -9,13 XIV. Zysk (strata) brutto XVII. Zysk (strata) netto 1486 167 789,82 101,25 0,80 0,09 -8,17 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

14 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Sprawozdania finansowe RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

15 Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych (Ang. Cash Flow) jest dokumentem zawierającym informację o realnych przepływach gotówki, a więc o wszystkich wpływach i wydatkach związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową przedsiębiorstwa, z wyjątkiem wpływów i wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży środków pieniężnych PRZEDSIĘBIORSTWO Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna Działalność finansowa Rachunek przepływów pieniężnych jest kolejnym sprawozdaniem sporządzanym przez przedsiębiorstwa, choć tylko niektóre z nich zobligowane do sporządzania i publikowania rachunku przepływów pieniężnych. Rachunek przepływów pieniężnych jest dokumentem zawierającym informację o realnych przepływach gotówki, a więc o wszystkich wpływach i wydatkach związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową przedsiębiorstwa, z wyjątkiem wpływów i wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży środków pieniężnych. Informacje zawarte w rachunku przepływów pieniężnych dają obraz sytuacji płatniczej w roku obrotowym, są więc jakościowo różne od zawartych w bilansie i rachunku zysków i strat, które dają obraz księgowy przedsiębiorstwa. umożliwiają one sformułowanie odpowiedzi na pytania: Który rodzaj działalności zapewnia dopływ środków pieniężnych, a który powoduje odpływ środków pieniężnych z przedsiębiorstwa Jakie są źródła dopływu środków pieniężnych, a jakie źródła ich wydatkowania? Wpływy Wydatki Wpływy Wydatki Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

16 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji
Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ang. operating cash flow) Działalność operacyjna dotyczy rodzaju działalności jednostki, do którego została powołana. Są to zatem przede wszystkim skutki pieniężne takich transakcji, które uwzględnia się przy ustalaniu wyniku finansowego ze sprzedaży W działalności operacyjnej ujmuje się w szczególności następujące kategorie wpływów i wydatków: Wpływy ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów oraz świadczenia usług Wpływy z tytułu honorariów, praw autorskich, opłat, umów i innych przychodów operacyjnych Wydatki z tytułu zapłaty za dostarczone surowce, materiały, towary i świadczenie usług przez inne podmioty Wydatki na rzecz pracowników Wpływy i wydatki z tytułu ubezpieczenia przedsiębiorstwa Wydatki z tytułu zapłaty lub wpływy z tytułu zwrotu podatku dochodowego, innych podatków i opłat o charakterze publicznoprawnym Działalność operacyjna dotyczy rodzaju działalności jednostki, do którego została powołana. Są to zatem przede wszystkim skutki pieniężne takich transakcji, które uwzględnia się przy ustalaniu wyniku finansowego ze sprzedaży. Jeżeli przedsiębiorstwo produkuje konkretny rodzaj wyrobów, w działalności operacyjnej wykazuje wpływy i wydatki związane z produkcją i sprzedażą tych wyrobów. W działalności operacyjnej ujmuje się w szczególności następujące kategorie wpływów i wydatków: Wpływy ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów oraz świadczenia usług Wpływy z tytułu honorariów, praw autorskich, opłat, umów i innych przychodów operacyjnych Wydatki z tytułu zapłaty za dostarczone surowce, materiały, towary i świadczenie usług przez inne podmioty Wydatki na rzecz pracowników Wpływy i wydatki z tytułu ubezpieczenia przedsiębiorstwa Wydatki z tytułu zapłaty lub wpływy z tytułu zwrotu podatku dochodowego, innych podatków i opłat o charakterze publicznoprawnym Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

17 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji
Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ang. operating cash flow) Dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej są rezultatem wyższych wpływów niż wydatków, oznacza to więc, że działalność operacyjna zapewnia dopływ środków pieniężnych Ujemne przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej są spowodowane nadwyżką wydatków nad wpływami, co oznacza, że działalność operacyjna nie generuje dopływu środków pieniężnych, tylko powoduje ich odpływ. Jest to zjawiskiem wyjątkowo niekorzystnym Saldo przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej może być dodatnie lub ujemne Dodatnie operacyjne przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej są rezultatem wyższych wpływów niż wydatków, oznacza to więc, że działalność operacyjna zapewnia dopływ środków pieniężnych Ujemne operacyjne przepływy pieniężne netto są spowodowane nadwyżką wydatków nad wpływami, co oznacza, że działalność operacyjna nie generuje dopływu środków pieniężnych, tylko powoduje ich odpływ. Jest to zjawiskiem wyjątkowo niekorzystnym Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

18 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji
Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (ang. investment cash flow) W działalności inwestycyjnej wyróżnia się w szczególności następujące kategorie wpływów i wydatków: Wydatki z tytułu nabycia składników rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych Wpływy ze sprzedaży składników rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych Wpływy i wydatki z tytułu udzielenia pożyczek krótko i długoterminowych udzielonym innym podmiotom Wydatki z tytułu zaliczek dotyczących działalności inwestycyjnej oraz wpływy z tytułu zwrot zaliczek Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) dotyczą działalności polegającej na nabywaniu i zbywaniu składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych. W działalności inwestycyjnej ujmuje się wpływy i wydatki związane z obrotem aktywami i trwałymi (z wyjątkiem długoterminowych rozliczeń międzyokresowych) oraz inwestycjami krótkoterminowymi (z wyjątkiem środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych). Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) (ang. investment cash folw) dotyczą działalności polegającej na nabywaniu i zbywaniu składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych. W działalności inwestycyjnej wyróżnia się w szczególności następujące kategorie wpływów i wydatków: Wydatki z tytułu nabycia składników rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych Wpływy ze sprzedaży składników rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych Wpływy i wydatki z tytułu udzielenia pożyczek krótko i długoterminowych udzielonym innym podmiotom Wydatki z tytułu zaliczek dotyczących działalności inwestycyjnej oraz wpływy z tytułu zwrot zaliczek Wpływy i wydatki z tytułu zawarcia kontraktów terminowych, transakcji swapowych. Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

19 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji
Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (ang. investment cash flow) Dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej są rezultatem wyższych wpływów niż wydatków. Są one spotykane w przedsiębiorstwach restrukturyzujących swoją działalność i wyzbywają się składników majątku trwałego, bądź też w przedsiębiorstwach, które mają trudności i są zmuszane do sprzedaży majątku. Ujemne przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej są spowodowane nadwyżką wydatków nad wpływami i występującą najczęściej w przedsiębiorstwach, które realizują programy inwestycyjne, powiększając lub modernizując swój potencjał wytwórczy, bądź prowadzą inwestycje kapitałowe. Saldo przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej może być dodatnie lub ujemne Dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej są rezultatem wyższych wpływów niż wydatków. Są one spotykane w przedsiębiorstwach restrukturyzujących swoją działalność i wyzbywają się składników majątku trwałego, bądź też w przedsiębiorstwach, które mają trudności i są zmuszane do sprzedaży majątku. Ujemne przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej są spowodowane nadwyżką wydatków nad wpływami i występującą najczęściej w przedsiębiorstwach, które realizują programy inwestycyjne, powiększając lub modernizując swój potencjał wytwórczy, bądź prowadzą inwestycje kapitałowe. Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

20 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji
Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności finansowej (ang. financial cash flow) W działalności finansowej należy wykazać wpływy i wydatki związane zarówno z pozyskaniem, jak i utratą własnych i obcych źródeł finansowania, które powodują zmiany w strukturze kapitału własnego i obcego w przedsiębiorstwie. We wpływach wykazuje się wpływ z zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, dopłat do kapitału własnego, z emisji akcji. W wydatkach zaś ujmuje się nabycie udziałów i akcji własnych, dywidendy i inne płatności na rzecz właścicieli, inne wydatki związane ze spłatą pożyczek, kredytów, wykup dłużnych papierów wartościowych, płatności z tytułu zobowiązań finansowych, w tym z umów leasingu finansowego, zapłacone odsetki. W działalności finansowej należy wykazać wpływy i wydatki związane zarówno z pozyskaniem, jak i utratą własnych i obcych źródeł finansowania, które powodują zmiany w strukturze kapitału własnego i obcego w przedsiębiorstwie. We wpływach wykazuje się wpływ z zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, dopłat do kapitału własnego, z emisji akcji. W wydatkach zaś ujmuje się nabycie udziałów i akcji własnych, dywidendy i inne płatności na rzecz właścicieli, inne wydatki związane ze spłatą pożyczek, kredytów, wykup dłużnych papierów wartościowych, płatności z tytułu zobowiązań finansowych, w tym z umów leasingu finansowego, zapłacone odsetki. Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

21 Działalność operacyjna
Rachunek przepływów pieniężnych – metody prezentacji Działalność operacyjna METODA BEZOŚREDNIA Wpływy (wg tytułów) Wydatki (wg tytułów) METODA POŚREDNIA Wynik finansowy netto Korekty…………………………………………… ……………………….. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej A Działalność inwestycyjna Wpływy (wg wyodrębnionych pozycji) Wydatki ((wg wyodrębnionych pozycji) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej B Działalność finansowa Rachunek przepływów pieniężnych może byś sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią Metoda bezpośrednia polega na wykazywaniu w ramach przepływów z działalności operacyjnej podstawowych wpływów i wydatków, które są zagregowane do kwoty przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej. Metoda pośrednia natomiast za punkt wyjścia w obliczaniu przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej przyjmuje wynik finansowy netto bieżącego okresu, który następnie poddawany jest korektom. Bez względu na rodzaj zastosowanej metody, ostateczna wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej pozostaje taka sama, inne są jednak informacje wykazywane przez każdą a nich. Obie metody odnoszą się wyłącznie do działalności operacyjnej, pozostałe pozycje sprawozdania pozostają takie same w obu metodach. Wpływy (wg wyodrębnionych pozycji) Wydatki ((wg wyodrębnionych pozycji) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej C Razem przepływy pieniężne netto A+B+C=X X – zmiana stanu środków pieniężnych Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

22 Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych
Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych Umiejętność ustalenia, jakie rodzaje działalności (operacyjna, inwestycyjna, finansowa) i zdarzenia generują zasoby pieniężne, a jakie powodują odpływ gotówki. Przedmiotem analizy jest struktura przepływów środków pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności, struktura wpływów i wydatków oraz salda środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej oraz saldo środków pieniężnych netto. Warianty kształtowania się przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności Przypadek Rodzaj salda A B C D E F G H Saldo przepływów operacyjnych + - Saldo przepływów inwestycyjnych Saldo przepływów finansowych Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

23 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji
Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych Kombinacja A świadczy o wysokiej płynności finansowej przedsiębiorstwa, jest nietypowa i rzadko występuje w praktyce gospodarczej. Spółka, mając dodatnie zasoby gotówki z działalności operacyjnej, zwiększa również ich dopływ przez sprzedaż części aktywów trwałych, jak i przez upłynnienie papierów wartościowych, a także zaciąga kredyty. Tego typu zachowanie może być podyktowane względami, np. przygotowaniem do inwestycji. Saldo przepływów operacyjnych + Saldo przepływów inwestycyjnych Saldo przepływów finansowych Kombinacja B występuje w przedsiębiorstwach, które spłacają kredyty nie tylko ze środków uzyskanych z działalności operacyjnej, ale też ze sprzedaży majątku trwałego. Może mieć miejsce w sytuacji, gdy środki z działalności operacyjnej nie starczają na spłatę kredytów, jak również w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo jest poddawane procesom restrukturyzacji. Saldo przepływów operacyjnych + Saldo przepływów inwestycyjnych Saldo przepływów finansowych - Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

24 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji
Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych Kombinacja C charakteryzuje Przedsiębiorstwa rozwijające się, wchodzące na rynek, w nowe jego segmenty. Ekspansja inwestycyjna jest finansowana z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych i/lub podniesienia kapitałów własnych. Saldo przepływów operacyjnych + Saldo przepływów inwestycyjnych - Saldo przepływów finansowych Kombinacja D występuje w przedsiębiorstwach, w których działalność operacyjna absorbuje środki zamiast je generować, dlatego finansuje się ze sprzedaży majątku trwałego, ale i kredytami i/lub nowymi kapitałami własnymi. Saldo przepływów operacyjnych - Saldo przepływów inwestycyjnych + Saldo przepływów finansowych Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

25 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji
Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych Kombinacja E charakteryzuje przedsiębiorstwa o dobrej kondycji finansowej, głęboko osadzone w rynku, w których działalność operacyjna zapewnia wysoki dopływ środków pieniężnych, wystarczający na pokrycie wydatków inwestycyjnych, spłatę kredytów i wypłaty dywidend dla właścicieli. Saldo przepływów operacyjnych + Saldo przepływów inwestycyjnych - Saldo przepływów finansowych Kombinacja F jest właściwa dla przedsiębiorstw borykających się z kłopotami finansowymi. „Ratunek” przez sprzedaż aktywów, przy ujemnym strumieniu operacyjnym i konieczności spłacania zobowiązań może być krótkotrwałym rozwiązaniem i raczej źle wróży na przyszłość (szczególnie jeśli sprzedaż dotyczy najbardziej rentownego potencjału majątkowego podmiotu). Saldo przepływów operacyjnych - Saldo przepływów inwestycyjnych + Saldo przepływów finansowych Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

26 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji
Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych Kombinacja G jest typowa dla przedsiębiorstw rozwijających się, które nie mają jeszcze sukcesów rynkowych. Dwa ujemne strumienie (operacyjny i i inwestycyjny) są finansowane kredytami i/lub wkładami właścicieli. Świadczy to o dobrej perspektywie przedsiębiorstwa. Saldo przepływów operacyjnych - Saldo przepływów inwestycyjnych Saldo przepływów finansowych + Kombinacja H występuje w sytuacji, gdy środki pieniężne skumulowane w poprzednich okresach są wystarczające do pokrycia luki finansowej. może ona oznaczać konieczność restrukturyzacji i modernizacji przedsiębiorstwa. Taka sytuacja utrzymywana w dłuższym okresie oznacza duże prawdopodobieństwo bankructwa. Saldo przepływów operacyjnych - Saldo przepływów inwestycyjnych Saldo przepływów finansowych Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

27 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji
Mieszko S.A. – wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych 2005 2004 2003 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -2490 8 036 23 807 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -7582 -4 072 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 8646 -2 712 29 129 2005 2004 2003 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - + III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji


Pobierz ppt "RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google