Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Sprawozdania finansowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Sprawozdania finansowe."— Zapis prezentacji:

1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Sprawozdania finansowe

2 Rachunek zysków i strat odzwierciedla uzyskiwane przez przedsiębiorstwo przychody oraz ponoszone koszty, a tym samym ustala efekty funkcjonowania przedsiębiorstwa w pewnym okresie Informacje z rachunku zysków i strat umożliwią uzyskanie odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania: 1.Jaki jest ostateczny wynik finansowy przedsiębiorstwa? 2.Jakie czynniki wpływają na ten wynik? Sprawozdania finansowe – rachunek zysków i strat Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji PRZYCHODY ZYSK/STRATA KOSZTY

3 Sprawozdania finansowe – rachunek zysków i strat Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Działalność podstawowa (operacyjna) A.Przychody netto ze sprzedaży B.Koszty działalności podstawowej C.Zysk/strata na sprzedaży (A-B) Pozostała działalność operacyjnaD.Pozostałe przychody operacyjne E.Pozostałe koszty operacyjne F.Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E) Działalność finansowaG.Przychody finansowe H.Koszty finansowe I.Zysk/ strata z działalności gospodarczej (F+G- H) Działalność losowa J.Zyski nadzwyczajne K.Straty nadzwyczajne L.Zysk/strata brutto (I+J-K) Poziom podziału wyniku finansowego M.Podatek dochodowy N.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty O.Zysk/strata netto (L-M-N)

4 W rachunku zysków i strat wyróżnia się najważniejsze poziomy wyników: Wynik na sprzedaży, który otrzymujemy odejmując od przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów koszty ich uzyskania Wynik z działalności operacyjnej, który otrzymamy w wyniku dodania do wyniku ze sprzedaży pozostałych przychodów operacyjnych i odjęcia pozostałych kosztów operacyjnych Wynik z działalności gospodarczej, który otrzymamy dodając do wyniku z działalności operacyjnej przychody finansowe i odejmując koszty finansowe Wynik brutto, który otrzymamy korygując wynik z działalności gospodarczej o zyski i straty nadzwyczajne Wynik netto, który otrzymamy odejmując od wyniku brutto obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego. Sprawozdania finansowe – rachunek zysków i strat Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

5 FORMA SPRAWOZDAWCZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy A. Przychody netto ze sprzedaży: 1.Przychody netto ze sprzedaży produktów 2.Zmiana stanu produktów 3.Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne jednostki 4.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności podstawowej 1.Amortyzacja 2.Zużycie materiałów i energii 3.Usługi obce 4.Podatki i opłaty 5.Wynagrodzenia 6.Ubezpieczenia społeczne i inne 7.Pozostałe koszty rodzajowe 8.Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk/strata na sprzedaży (A-B) Wariant kalkulacyjny A. Przychody netto ze sprzedaży: 1.Przychody netto ze sprzedaży produktów 2.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności podstawowej 1.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2.Koszty zarządu 3.Koszty sprzedaży 4.Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk/strata na sprzedaży (A-B) Sprawozdania finansowe – rachunek zysków i strat Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

6 D.Pozostałe przychody operacyjne E.Pozostałe koszty operacyjne F.Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E) G.Przychody finansowe H.Koszty finansowe I.Zysk/ strata z działalności gospodarczej (F+G-H) J.Zyski nadzwyczajne K.Straty nadzwyczajne L.Zysk/strata brutto (I+J-K) M.Podatek dochodowy N.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty O.Zysk/strata netto (L-M-N) Sprawozdania finansowe – rachunek zysków i strat Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji D.Pozostałe przychody operacyjne E.Pozostałe koszty operacyjne F.Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E) G.Przychody finansowe H.Koszty finansowe I.Zysk/ strata z działalności gospodarczej (F+G-H) J.Zyski nadzwyczajne K.Straty nadzwyczajne L.Zysk/strata brutto (I+J-K) M.Podatek dochodowy N.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty O.Zysk/strata netto (L-M-N) Wariant porównawczy Wariant kalkulacyjny

7 Wstępna analiza rachunku zysków i strat obejmuje: analizę poziomą rachunku zysków i strat – ustalenie dynamiki zmian w poszczególnych pozycjach rachunku zysków i strat analizę pionową rachunku zysków i strat – ustalenie udziału poszczególnych pozycji rachunku w przychodach całkowitych Przychody całkowite są obliczane jako suma przychodów netto ze sprzedaży, pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych (A+D+G) Rachunek zysków i strat – wstępna analiza Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji R n1 – wartość danego składnika rachunku w roku badanym R n0 – wartość danego składnika rachunku w roku bazowym R n – wartość danego składnika rachunku P c0 – wartość przychodów całkowitych

8 Mieszko S.A. – wstępna analiza rachunku zysków i strat Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji /0404/ Przychody całkowite ,1211,08100,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: ,4511,0196,9695,7295,77 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów ,6311,1590,0094,3994,33 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,412,416,971,331,44 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: ,176,1162,5063,9466,93 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ,246,7358,0363,2165,78 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,05-29,214,480,731,15 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,7422,3934,4631,7828,84 IV. Koszty sprzedaży ,746,6222,9521,7522,66 V. Koszty ogólnego zarządu ,585,129,158,529,01 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży , ,032,361,50-2,83 VII. Pozostałe przychody operacyjne ,59-23,892,872,864,17 VIII. Pozostałe koszty operacyjne ,39-49,731,151,763,89 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , ,864,082,60-2,54

9 Mieszko S.A. – wstępna analiza rachunku zysków i strat Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji /0404/ X. Przychody finansowe ,212906,980,161,420,05 XI. Koszty finansowe ,54-38,943,133,656,64 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej ,10-104,21,120,37-9,13 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 00 0,00 Zyski nadzwyczajne 0,00 Straty nadzwyczajne 0,00 XIV. Zysk (strata) brutto ,10-104,21,120,37-9,13 XV. Podatek dochodowy ,91-132,420,320,28-0,96 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 00 0,00 XVII. Zysk (strata) netto ,82101,250,800,09-8,17

10 W ramach wstępnej analizy rachunku zysków i strat można przeprowadzić bardziej szczegółowe analizy oddzielnie dla: przychodów – analiza dynamiki i struktury w stosunku do przychodów ogółem kosztów – analiza dynamiki i struktury w stosunku do kosztów całkowitych wielkości wynikowych – analiza dynamiki Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Rachunek zysków i strat – wstępna analiza

11 Mieszko S.A. – wstępna analiza rachunku zysków i strat Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Wstępna analiza przychodów /0404/ Przychody całkowite ,1211,08100,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: ,4511,0196,9695,7295,77 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów ,6311,1590,0094,3994,33 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,412,416,971,331,44 VII. Pozostałe przychody operacyjne ,59-23,892,872,864,17 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,12 0,10 2. Dotacje ,73-51,741,611,473,39 3. Inne przychody operacyjne ,61126,191,131,380,68 X. Przychody finansowe ,212906,980,161,420,05 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0,00 od jednostek powiązanych 0,00 2. Odsetki, w tym: ,27107,040,130,080,04 - od jednostek powiązanych 0 0,00 3. Zysk ze zbycia inwestycji 00 0,00 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0,00 5. Inne , ,000,021,340,01

12 Mieszko S.A. – wstępna analiza rachunku zysków i strat Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Wstępna analiza kosztów /0404/ Koszty całkowite ,67-0,55100,00 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: ,176,1162,5063,9466,93 - jednostkom powiązanym 0 0,00 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ,246,7358,0363,2165,78 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,05-29,214,480,731,15 IV. Koszty sprzedaży ,746,6222,9521,7522,66 V. Koszty ogólnego zarządu ,585,129,158,529,01 VIII. Pozostałe koszty operacyjne ,39-49,731,151,763,89 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,00 0,000,020,00 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ,19-75,880,280,160,74 3. Inne koszty operacyjne ,69-44,320,871,573,14 XI. Koszty finansowe ,54-38,943,133,656,64 1. Odsetki w tym: ,6022,902,953,573,22 2. Strata ze zbycia inwestycji ,000,00 0,01 3. Aktualizacja wartości inwestycji ,00207,410,000,050,02 4. Inne ,05-98,670,180,043,39

13 Mieszko S.A. – wstępna analiza rachunku zysków i strat Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Wstępna analiza wielkości wynikowych /0404/ III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,7422,3934,4631,7828,84 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży ,71-159,032,361,50-2,83 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,05-213,864,082,60-2,54 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej ,10-104,521,120,37-9,13 XIV. Zysk (strata) brutto ,10-104,521,120,37-9,13 XVII. Zysk (strata) netto ,82101,250,800,09-8,17

14 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Sprawozdania finansowe

15 Rachunek przepływów pieniężnych (Ang. Cash Flow) jest dokumentem zawierającym informację o realnych przepływach gotówki, a więc o wszystkich wpływach i wydatkach związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową przedsiębiorstwa, z wyjątkiem wpływów i wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży środków pieniężnych Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji PRZEDSIĘBIORSTWO Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna Działalność finansowa Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto

16 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ang. operating cash flow) Działalność operacyjna dotyczy rodzaju działalności jednostki, do którego została powołana. Są to zatem przede wszystkim skutki pieniężne takich transakcji, które uwzględnia się przy ustalaniu wyniku finansowego ze sprzedaży W działalności operacyjnej ujmuje się w szczególności następujące kategorie wpływów i wydatków: Wpływy ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów oraz świadczenia usług Wpływy z tytułu honorariów, praw autorskich, opłat, umów i innych przychodów operacyjnych Wydatki z tytułu zapłaty za dostarczone surowce, materiały, towary i świadczenie usług przez inne podmioty Wydatki na rzecz pracowników Wpływy i wydatki z tytułu ubezpieczenia przedsiębiorstwa Wydatki z tytułu zapłaty lub wpływy z tytułu zwrotu podatku dochodowego, innych podatków i opłat o charakterze publicznoprawnym Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych

17 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ang. operating cash flow) Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej są rezultatem wyższych wpływów niż wydatków, oznacza to więc, że działalność operacyjna zapewnia dopływ środków pieniężnych Ujemne przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej są spowodowane nadwyżką wydatków nad wpływami, co oznacza, że działalność operacyjna nie generuje dopływu środków pieniężnych, tylko powoduje ich odpływ. Jest to zjawiskiem wyjątkowo niekorzystnym

18 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (ang. investment cash flow) W działalności inwestycyjnej wyróżnia się w szczególności następujące kategorie wpływów i wydatków: Wydatki z tytułu nabycia składników rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych Wpływy ze sprzedaży składników rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych Wpływy i wydatki z tytułu udzielenia pożyczek krótko i długoterminowych udzielonym innym podmiotom Wydatki z tytułu zaliczek dotyczących działalności inwestycyjnej oraz wpływy z tytułu zwrot zaliczek Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) dotyczą działalności polegającej na nabywaniu i zbywaniu składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych.

19 Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (ang. investment cash flow) Dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej są rezultatem wyższych wpływów niż wydatków. Są one spotykane w przedsiębiorstwach restrukturyzujących swoją działalność i wyzbywają się składników majątku trwałego, bądź też w przedsiębiorstwach, które mają trudności i są zmuszane do sprzedaży majątku. Ujemne przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej są spowodowane nadwyżką wydatków nad wpływami i występującą najczęściej w przedsiębiorstwach, które realizują programy inwestycyjne, powiększając lub modernizując swój potencjał wytwórczy, bądź prowadzą inwestycje kapitałowe.

20 Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji W działalności finansowej należy wykazać wpływy i wydatki związane zarówno z pozyskaniem, jak i utratą własnych i obcych źródeł finansowania, które powodują zmiany w strukturze kapitału własnego i obcego w przedsiębiorstwie. We wpływach wykazuje się wpływ z zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, dopłat do kapitału własnego, z emisji akcji. W wydatkach zaś ujmuje się nabycie udziałów i akcji własnych, dywidendy i inne płatności na rzecz właścicieli, inne wydatki związane ze spłatą pożyczek, kredytów, wykup dłużnych papierów wartościowych, płatności z tytułu zobowiązań finansowych, w tym z umów leasingu finansowego, zapłacone odsetki. Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności finansowej (ang. financial cash flow)

21 Działalność operacyjna METODA BEZOŚREDNIA 1.Wpływy (wg tytułów) 2.Wydatki (wg tytułów) METODA POŚREDNIA 1.Wynik finansowy netto 2.Korekty…………………………………………… ……………………….. Rachunek przepływów pieniężnych – metody prezentacji Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej A Działalność inwestycyjna 1.Wpływy (wg wyodrębnionych pozycji) 2.Wydatki ((wg wyodrębnionych pozycji) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej B Działalność finansowa 1.Wpływy (wg wyodrębnionych pozycji) 2.Wydatki ((wg wyodrębnionych pozycji) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej C Razem przepływy pieniężne netto A+B+C=X X – zmiana stanu środków pieniężnych

22 Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Przypadek Rodzaj salda ABCDEFGH Saldo przepływów operacyjnych Saldo przepływów inwestycyjnych Saldo przepływów finansowych Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych Umiejętność ustalenia, jakie rodzaje działalności (operacyjna, inwestycyjna, finansowa) i zdarzenia generują zasoby pieniężne, a jakie powodują odpływ gotówki. Przedmiotem analizy jest struktura przepływów środków pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności, struktura wpływów i wydatków oraz salda środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej oraz saldo środków pieniężnych netto. Warianty kształtowania się przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności

23 Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Saldo przepływów operacyjnych+ Saldo przepływów inwestycyjnych+ Saldo przepływów finansowych+ Saldo przepływów operacyjnych+ Saldo przepływów inwestycyjnych+ Saldo przepływów finansowych- Kombinacja A świadczy o wysokiej płynności finansowej przedsiębiorstwa, jest nietypowa i rzadko występuje w praktyce gospodarczej. Spółka, mając dodatnie zasoby gotówki z działalności operacyjnej, zwiększa również ich dopływ przez sprzedaż części aktywów trwałych, jak i przez upłynnienie papierów wartościowych, a także zaciąga kredyty. Tego typu zachowanie może być podyktowane względami, np. przygotowaniem do inwestycji. Kombinacja B występuje w przedsiębiorstwach, które spłacają kredyty nie tylko ze środków uzyskanych z działalności operacyjnej, ale też ze sprzedaży majątku trwałego. Może mieć miejsce w sytuacji, gdy środki z działalności operacyjnej nie starczają na spłatę kredytów, jak również w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo jest poddawane procesom restrukturyzacji.

24 Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Saldo przepływów operacyjnych+ Saldo przepływów inwestycyjnych- Saldo przepływów finansowych+ Saldo przepływów operacyjnych- Saldo przepływów inwestycyjnych+ Saldo przepływów finansowych+ Kombinacja C charakteryzuje Przedsiębiorstwa rozwijające się, wchodzące na rynek, w nowe jego segmenty. Ekspansja inwestycyjna jest finansowana z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych i/lub podniesienia kapitałów własnych. Kombinacja D występuje w przedsiębiorstwach, w których działalność operacyjna absorbuje środki zamiast je generować, dlatego finansuje się ze sprzedaży majątku trwałego, ale i kredytami i/lub nowymi kapitałami własnymi.

25 Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Saldo przepływów operacyjnych+ Saldo przepływów inwestycyjnych- Saldo przepływów finansowych- Saldo przepływów operacyjnych- Saldo przepływów inwestycyjnych+ Saldo przepływów finansowych- Kombinacja E charakteryzuje przedsiębiorstwa o dobrej kondycji finansowej, głęboko osadzone w rynku, w których działalność operacyjna zapewnia wysoki dopływ środków pieniężnych, wystarczający na pokrycie wydatków inwestycyjnych, spłatę kredytów i wypłaty dywidend dla właścicieli. Kombinacja F jest właściwa dla przedsiębiorstw borykających się z kłopotami finansowymi. Ratunek przez sprzedaż aktywów, przy ujemnym strumieniu operacyjnym i konieczności spłacania zobowiązań może być krótkotrwałym rozwiązaniem i raczej źle wróży na przyszłość (szczególnie jeśli sprzedaż dotyczy najbardziej rentownego potencjału majątkowego podmiotu).

26 Saldo przepływów operacyjnych- Saldo przepływów inwestycyjnych- Saldo przepływów finansowych+ Saldo przepływów operacyjnych- Saldo przepływów inwestycyjnych- Saldo przepływów finansowych- Kombinacja G jest typowa dla przedsiębiorstw rozwijających się, które nie mają jeszcze sukcesów rynkowych. Dwa ujemne strumienie (operacyjny i i inwestycyjny) są finansowane kredytami i/lub wkładami właścicieli. Świadczy to o dobrej perspektywie przedsiębiorstwa. Kombinacja H występuje w sytuacji, gdy środki pieniężne skumulowane w poprzednich okresach są wystarczające do pokrycia luki finansowej. może ona oznaczać konieczność restrukturyzacji i modernizacji przedsiębiorstwa. Taka sytuacja utrzymywana w dłuższym okresie oznacza duże prawdopodobieństwo bankructwa. Sprawozdania finansowe – rachunek przepływów pieniężnych Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji

27 Mieszko S.A. – wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)-++ III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)--- III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)+-+


Pobierz ppt "RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna Wyższa Szkoła Promocji Sprawozdania finansowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google