Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola państwa w gospodarce ODZIAŁYWANIE PAŃSTWA NA GOSPODARKE W miarę rozwoju gospodarki rynkowej zmieniła się rola i rosło znaczenie państwa w gospodarce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola państwa w gospodarce ODZIAŁYWANIE PAŃSTWA NA GOSPODARKE W miarę rozwoju gospodarki rynkowej zmieniła się rola i rosło znaczenie państwa w gospodarce."— Zapis prezentacji:

1

2 Rola państwa w gospodarce

3 ODZIAŁYWANIE PAŃSTWA NA GOSPODARKE W miarę rozwoju gospodarki rynkowej zmieniła się rola i rosło znaczenie państwa w gospodarce. Koniec XX wieku charakteryzował się dużą integracją państwa w gospodarkę,nawet w państwach wysoko rozwiniętych,do których zaliczamy państwa Uni Europejskiej oraz Szwajcarię. Etyści głoszą że państwo powinno dbać o równomierny rozwój i sprawiedliwy podział dochodu narodowego, zaś jego interwencja w gospodarkę powinna polegać na Korygowaniu mechanizmu rynkowego

4 Cele ekonomiczne i społeczne Równość szans - wszyscy obywatele powinni mieć zapewnione takie same szanse realizowania swoich ambicji. Zasada ta nie oznacza, że każdemu należy się tyle samo. lecz stwierdza. iż szanse wszystkich w momencie startu w życie zawodowe powinny być wyrównane. Realizacja tego celu oznaczać może na przykład: bezpłatne szkolnictwo podstawowe. zakaz dyskryminacji ze względu na różnice społeczne (płeć. pochodzenie. wyznanie). Rozwój gospodarczy - zwiększenie poziomu produkcji wyrobów i usług oraz i wydajności czynników podnoszących standard życia członków danego społeczeństwa. Pełne zatrudnienie - takie zorganizowanie procesów gospodarczych w sferze zatrudnienia,aby każdy kto chce i może pracować. miał zapewnione miejsce pracy Stabilność cen - nie zmieniające się ceny. oznaczające brak inflacji. Wolność gospodarcza - swobodny wybór sposobu. w jaki zarabiamy na życie oraz wybór sposobu. w jaki wydajemy pieniądze. realizując swoje indywidualne cele. Bezpieczeństwo socjalne - ponieważ w każdym społeczeństwie znajdują się ludzie. którzy z najróżniejszych przyczyn (choroba. upośledzenie. wiek) nie mogą realizować się według samo­dzielnie założonej strategii funkcjonowania jako niezależne gospodarstwo domowe. państwo ma obowiązek osobom. które nie są w stanie w pełni o siebie zadbać. zapewnić wsparcie socjalno-materialne.

5 Rola państwa w gospodarce polskiej W Polsce mamy do czynienia z powolnym, ale systematycznym ograniczaniem roli władz centralnych i przekazywaniem ich kompetencji władzom lokalnym (samorządom). Od roku 1998 wprowadzona jest w Polsce zasada. iż władza samorządowa funkcjonuje na poziomie gminy i samorządowych powiatów. Reforma samorządowa oraz reforma finansów publicznych dokonała podziału kompetencji.Dotyczących również ingerencji państwa na poszczególnych szczeblach. W efekcie mamy do czynienia ze stopniową decentralizują kompetencji ze szczebla centralnego do gmin.. Synteza 1.Decyzję o zakresie ingerencji państwa w gospodarkę podejmują po­ średnio obywatele podczas wyborów parlamentarnych. 2. Każde państwo posiada priorytet celów gospodarczych, do których zaliczamy: rozwój gospodarczy. pełne zatrudnienie. stabilność cen, bezpieczeństwo socjalne. wolność gospodarczą, równość szans. wydajność. 3.Interwencjonizm państwowy polega na aktywnym oddziaływaniu rządów poszczególnych państw na procesy gospodarcze oraz społeczne

6 Budżet Państwa Dla realizacji podstawowych zadań państwa na wszyst kich płaszczyznach niezbędne jest dysponowanie finansami publicznymi. W systemie finansów publicznych centralne miejsce zajmuje budżet państwa. Jest on sporządzony na okres jednego roku i zatwierdzony przez najwyższy organ ustawodawczy w Polsce ustawę budżetową uchwala Sejm. Budżet państwa powinien być realizowany w oparciu o zasady umożliwiające władzy wykonawczej (czyli rządowi) prowadzenie polityki finansowej państwa. a władzy ustawodawczej (czyli sejmowi) oddziaływanie na jej zakres i formy oraz sprawowanie kontroli nad działalnością rządu. Do podstawowych zasad budżetowych należą:

7 1.zasada rocznego budżetowania - budżet opracowany jest na okres jednego roku. 2.zasada jedności i kompletności budżetu - jeden dokument obejmuje całokształt dochodów i wydatków. 3.zasada jawności – budżet powinien być podany do publicznej wiadomości aby przeciwdziałać ukrywaniu i wydatkowaniu przez rząd środków bufinansowych niezgodnie z ustawą budżetową 4.Zasada równowagi budżetowej – oznacza dążenie do tego aby dochody napływające do budżetu państwa były wystarczające do pokrycia wydatków we współczesnych gospodarkach zasada ta jest tzw.: zasadą bezpiecznego deficytu budżetowego

8 Klasyfikacja Dochodów Budżetowych Dochody BEZZWROTNE ZWROTNE Podatki Kredyty Akcyza Pożyczki Cło Weksle Czynsze Obligacje

9 Dochody Budżetowe WpływyDochody Wpływy Dochody.KredytyPożyczkiWeksleObligacje InneOpłatyUbezpieczeniaFundusze Z majątku CzynszeDzierżawaNajemDywidendyDaninyPodatekAkcyzaCło

10 Wydatki budżetu państwa Wydatki budżetu państwa odzwierciedlają kierunki i zakres realizacji ustawy budżetowej w danym roku. Zakresów dotyczy przede wszystkim tych obszarów działalności w gospodarce. w których zawodzą mechanizmy gospodarki rynkowej. Oznacza to. że obszary. w których występuje ograniczoność zasobów lub które mogą być Wykonywane Wyłącznie przez państwo (obronność. wymiar sprawiedliwości). będą obsługiwane z wydatków budżetu państwa. Państwo finansuje zaspokojenie określonych potrzeb publicznych w ramach funkcji. jakie zamierza pełnić wobec społeczeństwa. Do podstawowych funkcji zaliczamy :

11 (administracja. obrona narodowa. bezpieczeństwo wewnętrzne). Funkcje publiczne (administracja. obrona narodowa. bezpieczeństwo wewnętrzne). (opieka zdrowotna. socjalna). Funkcje socjalne (opieka zdrowotna. socjalna). (regulujące deficytowe działy gospodarki związane z alokacją zasobów). Funkcje gospodarcze (regulujące deficytowe działy gospodarki związane z alokacją zasobów).

12 Do zadań realizowanych przez państwo w sferze gospodarczej należy: >opracowanie podstaw prawnych, dotyczących reguł postępowania wszystkich uczestników procesów gospodarczych w państwie >pobór środków finansowych na zapewnienie realizacji i zaspokojenia potrzeb społecznych, finansowanych z budżetu państwa, >sterowanie procesami gospodarczymi mającymi na celu zaktywizowanie gospodarki, tak, by rozwijała się ona w pożądanym kierunku.

13 Polityka gospodarcza rządu (czyli program wyposażony w odpowiednie grupy narzędzi, umożliwiając oddziaływanie na przebieg procesów gospodarczych) dysponuje rynkowymi i pozarynkowymi środkami oddziaływania na rozwój gospodarczy. Na rynkowe formy oddziaływania państwa, określane również mianem systemu ekonomiczno­ finansowego składają się następujące czynniki:

14 >sterowanie działalnością wszystkich uczestników procesów gospodarczych dla zapewnienia rozwoju całej gospodarki(stosowanie preferencyjnych ulg i zwolnień). >pobór środków zapewniających dochody budżetu państwa (ustawa budżetowa wraz z ustawami tzw. okołobudżetowym i. Np.systemem podatkowym), >aktywna rola państwa w kreowaniu pieniądza i ochro­nie poziomu jego wartości (polityka pieniężno- kredytowa,ustalanie kursów walut,ustalanie systemu podatkowego. zagwarantowanie wymienialności walut), >realizacja właściwej polityki zatrudnienia i płac (Np.ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia),

15 K O N I E C


Pobierz ppt "Rola państwa w gospodarce ODZIAŁYWANIE PAŃSTWA NA GOSPODARKE W miarę rozwoju gospodarki rynkowej zmieniła się rola i rosło znaczenie państwa w gospodarce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google